RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Tradycje prawne w regulacjach testamentowych w miastach Królestwa Polskiego XIV–XVI wieku: prawo sasko-magdeburskie, prawo kanoniczne i rzymskie oraz prawodawstwo lokalne

Creator:

Mikuła, Maciej

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 2

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

„IURA. Źródła prawa dawnego”, www.iura.uj.edu.pl (dostęp 31.12.2019)
Akta. 1872. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego, t. 3, Lwów
Akta. 1875. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego, t. 5, Lwów
Arnold Jürg. 1965. Das Erbrecht der Reichsstadt Esslingen, Stuttgard
Balzer Oswald. 1891. Corpus iuris Polonici medii aevii. Program wydania zbioru ustaw polskich średniowiecznych oraz regesta tychże ustaw, Lwów
Bartel Wojciech Maria. 1970. Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przed reformą kołłątajowską, „Krakowskie Studia Prawnicze”, t. 3
Bartoszewicz Agnieszka. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa
Bily Inge, Carls Wieland, Gönczi Katalin. 2011. Sächsisch-magdeburgisches Recht in Polen. Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache, Ius Saxonico-Maideburgense in Oriente, 2, Berlin
Bojarski Władysław. 1989. Jan Jelonek Cervus z Tucholi. Z dziejów prawa rzymskiego w Polsce. Prawo prywatne materialne, Toruń
Bukowska Krystyna. 1967. Orzecznictwo krakowskich sądów wyższych w sporach o nieruchomości miejskie (XVI–XVIII w.). Studium z historii prawa rzymskiego w Polsce, Warszawa
Carls Wieland. 2011. Rechtsquellen Sächsisch-magdeburgischen Rechts, [w:] Sächsisch magdeburgisches Recht in Polen. Untersuchungen zur Geschichte des Rechts und sejner Sprache, Ius Saxonico-Maideburgense in Oriente, 2, Berlin, s. 69–109
Cervus Tucholiensis Johannes. 1535. Farrago civilium actionum ad formam Juris Maydeburgen[sis] pro co[n]suetudine in Regno Polo[niae] iampride[m] recepta ac observata, Cracoviae
Cervus Tucholiensis Johannes. 1546. Farraginis Actionum Iuris Civilis et provincialis, Saxonici, Municipalisq[ue] Maydeburgensis Libri septem…, Cracoviae
Commune incliti. 1506. Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum et indultuum, wyd. I. Lascius, Cracoviae
Decreta. 1995. Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis: die Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Rechts auf der Burg zu Krakau, [Bd. 1:] 1456–1481, red. L. Łysiak, K. Nehlsen-von Stryk, Frankfurt am Main
Decreta. 1997. Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Bd. 2: 1481–1511, red. L. Łysiak, K. Nehlsen-von Stryk, Frankfurt am Main
Ebel Friedrich. 2004. Das spreke wy vor eyn recht... Versuch über das Recht der Magdeburger Schoppen, [w:] F. Ebel, Unseren fruntlichen grus zuvor: Deutsches Recht des Mittelalters in mittel- und osteuropäischen Raum. Kleine Schriften, red. A. Fijal, H.-G. Leuchte, H.-J. Schiewer, Köln [u.a.], s. 423–511
Eike von Repgow. 1499. Sachsenspiegel: Lehnrecht. Add: Weichbild. Dietrich von Bocksdorf: Remissorium, Augsburg (Johann Schönsperger, 9 Oct.)
Estreicher Stanisław. 1928. Nieznane teksty ortyli magdeburskich, [w:] Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków, s. 112–126
Faszination Stadt. 2019. Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, red. G. Köster, Ch. Link, Dresden
Fragen. 1865. Die Magdeburger Fragen, red. J.F. Behrend, Berlin
Gönczi Katalin, Carls Wieland, współpr. Bily Inge. 2013. Sächsisch-magdeburgisches Recht in Ungarn und Rumänien. Autonomie und Rechtstransfer im Donau- und Karpatenraum, Ius Saxonico-Maideburgense in Oriente, 3, Berlin
Groicki Bartłomiej. 1560. Ustawa płacej u sądów, Kraków
Groicki Bartłomiej. 1565. Artykuły prawa majdeburskiego, Kraków
Groicki Bartłomiej. 1953. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy-Prawników, t. 1, red. K. Koranyi, Warszawa
Groicki Bartłomiej. 1954. Tytuły prawa majdeburskiego, Biblioteka Dawnych Polskich Pisarzy Prawników, t. 3, red. K. Koranyi, Warszawa
Ivanusa Nataliia. 2017. Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert, Studien zur Ostmitteleuropaforschung, 38, Marburg
Jaskier Nicolaus. 1535. Iuris Provincialis quo Speculum Saxonum vulgo nuncupatur Libri tres..., Cracoviae
Jus Polonicum. 1831. Jus polonicum, codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis, wyd. J.V. Bandtkie, Varsaviae
Justyniarska-Chojak Katarzyna. 2008. Spadkobranie w rodzinach mieszczańskich województwa sandomierskiego w XVII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa, s. 283–294
Justyniarska-Chojak Katarzyna. 2009. Wydziedziczenie w testamentach mieszczańskich z województwa sandomierskiego (w XVI–XVII wieku), „Almanach Historyczny”, t. 11, s. 17–20
Kałużniacki Emil. 1874. Die polnische Recension der Magdeburger Urtheile und die einschlägigen deutschen, lateinischen und czechischen Sammlungen, Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der Kaierischer Akademie der Wissenschaften, Bd. 111
Kannowski Bernd. 2007. Die Umgestaltung des Sachsenspiegelrechts durch die Buch’sche Glosse, Monumenta Germaniae Historica. Schriften, 56, Hannover
Karpiński Andrzej. 1995. Kobieta w mieście polskim w II poł. XVI i w XVII w., Warszawa
Kirstein Jan Cerasinus. 1557. Enchiridion aliquot locorum communium iuris Mayenburgensis, Cracoviae
Kitowski Piotr. 2015, Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach województwa pomorskiego w II połowie XVII i XVIII wieku. Studium prawno-historyczne, Warszawa
Kodeks. 1879. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506, cz. 1, wyd. F. Piekosiński, [w:] Monumenta Medii Aevi Historica, t. V, Kraków
Koranyi Karol. 1930. Johannes Cervus Tucholiensis i jego dzieła (z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce), „Przewodnik Historyczno-Prawny”, t. 1, s. 1–30
Kremer Andrzej. 2010. Pedro Ruiz de Moros — hiszpański professor prawa rzymskiego Akademii Krakowskiej w XVI wieku, [w:] Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, t. I, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, t. I, Kraków, s. 479–490
Kulturelle Vernetzung. 2018. Kulturelle Vernetzung in Europa: Das magdeburger Recht und seine Städte. Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung „Faszination Stadt“, red. G. Köster, Ch. Link, H. Lück, Dresden
Kutrzeba J.W. 1900. Myślenice. Notatki do historyi miasta Myślenic, Kraków
Liber Vetustissimus. 2018. Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza księga miejska zgorzelecka. 1305–1416 (1423), część II (1343–1389), oprac. K. Fokt, Ch. Speer, M. Mikuła, Fontes Iuris Polonici. Prawo Miejskie, t. VI, Kraków
Litewski Wiesław. 2003. Rzymskie prawo prywatne, wyd. 5, Warszawa
Loening Otto. 1906. Das Testament im Gebiet des Magdeburger Stadtrechtes, Breslau
Lück Heiner. 1998. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Europäische Dimensionen zweier mitteldeutscher Rechtsquellen, Adiuvat in itinere, 5, Hamburg
Lück Heiner. 2015. Die Anfänge des Magdeburger Stadtrechts und seine Verbreitung in Europa. Strukturen, Mechanismen, Dimensionen, „Sachsen und Anhalt”, t. 27, s. 179–200
Maciejowski Wacław Aleksander. 1858. Historya prawodawstw słowiańskich, t. VI, Warszawa
Materiały. 2014. Materiały do Kodeksu Dyplomatycznego Małopolski, t. V, Kraków; http://www.kodeks.pau.krakow.pl/dokumenty.html (dostęp 20.01.2020)
Mikołajczyk Marian. 2013. Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–XVIII wieku, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2979, Katowice
Mikuła Maciej. 2008. Wpływ „Summa utriusque iuris” Mistrza Rajmunda na regulację dziedziczenia testamentowego w statucie litewskim (1529 r.), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 60, z. 2, s. 57–86
Mikuła Maciej. 2010. Zakres przedmiotowy spadkobrania testamentowego w Statutach Litewskich, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 3, s. 131–143
Mikuła Maciej. 2013. O reformie prawa miejskiego w XVI wieku: ciężkowicka uchwała o prawie prywatnym i administracji, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 6, z. 3, s. 229–245
Mikuła Maciej. 2014. Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku), „Z Dziejów Prawa”, t. 7, s. 33–63
Mikuła Maciej 2015. Roizjusz Piotr (ur. ok. 1505 r., zm, 26 IV 1571 r.), [w:] K. Ożóg, K. Fokt, M. Mikuła, M. Zdanek, D. Wójcik-Zega, K. Kuras, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. I: 1365–1780, red. W. Uruszczak, Kraków
Mikuła Maciej. 2016. Die Modifizierung des Erb- und Familienrechts im Magdeburger Weichbildrecht (Einführung zum Thema), [w:] Judiciary and Society between Privacy and Publicity, 8th Conference on Legal History in the Baltic Area, red. D. Janicka, Toruń, s. 329–344
Mikuła Maciej. 2018. Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV–pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, wyd. 2, Kraków
Moniuszko Adam. 2011. Statut–konstytucja–wyrok–zwyczaj. Kilka uwag o tradycji prawnej i jej przekazywaniu w Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI–XVII wieku, [w:] Tradycja — metody przekazywania i formy upamiętnienia w państwie polsko-litewskim, XV–pierwsza połowa XIX w. Materiały XIX konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w dniach 21–22 września 2010, red. U. Augustyniak, Warszawa, s. 103–113
Obladen Margret. 2005. Magdeburger Recht auf der Burg zu Krakau: Die güterrechtliche Absicherung der Ehefrau in der Spruchpraxis des Krakauer Oberhofs, Berlin
Oestmann Peter. 2013. Rec.: Adrian Schmidt-Recla, Kalte oder warme Hand? Verfügungen von Todes wegen im mittelalterlichen Referenzrechtsquellen, Böhlau Verlag, Köln–Weimar 2011 (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 29), „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung”, Bd. 130, s. 655–660
Ortyle. 1959. Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z XV i XVI wieku, wyd. W. Maisel, [w:] Pomniki prawa polskiego, red. A. Vetulani, Dział III: Prawo miejskie, red. Z. Kaczmarczyk, t. I, Wrocław
Pauli Lesław. 1961a. Jan Kirstein Cerasinus (1507–1561). Krakowski prawnik doby Odrodzenia. Studium z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce, Kraków
Pauli Lesław. 1961b. Z badań nad źródłami dzieł prawniczych Bartłomieja Groickiego, [w:] Miscellanea iuridica złożone w darze Karolowi Koranyiemu w czterdziestolecie pracy naukowej, red. K. Bukowska, Warszawa, s. 83–109
Pauli Lesław. 1980. Die polnische Literatur des Magdeburger Rechts im 16. Jahrhundert, [w:] Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Deutschland und Polen, red. D. Willoweit, W. Schich, Rechtshistorische Reihe, 10, Frankfurt am Main–Bern–Cirencester/U.K.
Piper Henning. 1960. Testament und Vergabung von Todes wegen im braunschweigischen Stadtrecht des 13. Bis 17. Jahrhunderts, Braunschweiger Werkstücke. Veröffentlichungen aus Archiv, Bibliothek und Museum der Stadt. Herausgegeben von Bert Bilzer und Richard Moderhack, 24, Braunschweig
Prawa. 1885. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. I, z. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków
Przywileje. 1994. Przywileje miasta Poznania XIII–XVIII w., wyd. W. Maisel, do druku przyg. A. Gąsiorowski, Poznań
Recht. 1989. Magdeburger Recht, Bd. II: Die Rechtsmitteilungen und Rechtssprüche für Breslau, Teil 1: Die Quellen von 1261 bis 1452, wyd. F. Ebel, Mitteldeutsche Forschungen, 89/II/1, Köln–Wien
Schmidt-Recla Adrian. 2011. Kalte oder warme Hand? Verfügungen von Todes wegen im mittelalterlichen Referenzrechtsquellen, Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 29, Köln–Weimar
Sowina Urszula. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI wieku. Analiza źródłoznawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIX, nr 1, s. 3–25
Sowina Urszula. 2002. Wdowy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa, s. 15–28
Sowina Urszula. 2006. Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności, [w:] Sociální svět středověkého města, red. M. Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia, 5, Praha, s. 173–183
Sowina Urszula. 2010. Testamenty krakowskie z przełomu średniowiecza i nowożytności wobec zasad dziedziczenia według prawa magdeburskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, nr 2, s. 185–188
Szczerbic Paweł. 2016. Speculum Saxonum, albo Prawo saskie i magdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane a na polski język z pilnością i wiernie przełożone, t. II, wyd. G.M. Kowalski, Bibliotheca Iagiellonica, Fontes et Studia, t. 29, Kraków
Śliwnicki Maciej. 1859. Jurium constitutionumque Sigismundinarum proposita a Mathia Śliwnicio descriptio: e codice antiquo adhuc ignoto opera Antonii Sigismundi Helcelli praefixo proemio nunc primum edita, wyd. A.Z. Helcel, Cracoviae
Tłumaczenie ortyli. 1970. Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich, cz. 2, wyd. J. Reczek, W. Twardzik, Warszawa
Uruszczak Wacław. 2012. Spoliatus ante omnia restituendus. Znaczenie prawa kanonicznego w rozwoju ochrony posiadania, [w:] Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego, red. M. Mikuła, W. Peksa, K. Stolarski, wyd. 1, Kraków, s. 17–24
Uruszczak Wacław. 2013. Historia państwa i prawa polskiego, t. I: (966–1795), wyd. 2, Warszawa
Uruszczak Wacław. 2006. „Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum et indultuum”. O tytule i mocy prawnej Statutu Łaskiego z 1506 roku, [w:] Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, red. J. Halberda, M. Hosowicz, A. Karabowicz, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 96, Kraków, s. 115–135
Volumina. 2000. Volumina Constitutionum, t. 1: 1493–1549; t. 2: 1527–1549, wyd. W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa
Wilkierze. 1966. Wilkierze poznańskie. Część I — administracja i sądownictwo, wyd. W. Maisel, [w:] Pomniki prawa polskiego, red. A. Vetulani, Dział III: Prawo miejskie, red. Z. Kaczmarczyk, t. III/1, Wrocław–Warszawa–Kraków
Wisłocki Władysław. 1874. Kodeks pilzneński ortylów magdeburskich, Rozprawy Akademii Umiejętności, t. 2
Wiszniewski Michał. 1843. Historya literatury polskiej, t. V, Kraków
Włodek Zofia. 1980. Catalogus Codicum Manuscriptorum Medii Aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae Asservantur, vol. 1, Wrocław
Woźniakowa Maria. 1990. Sąd asesorski koronny. 1537–1795. Jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa chełmińskiego i magdeburskiego w Polsce, Warszawa
Wyrozumska Bożena. 1995. Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków
Wysmułek Jakub. 2011. Wills as Testimony of Marriage Contracts in Late Medieval Krakow, [w:] Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times, Proceedings of the Eight Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011, red. P. Andersen, K. Salonen, H. Moller Sigh, H. Vogt, Copenhagen, s. 187–197
Wysmułek Jakub. 2015. Testamenty mieszczan krakowskich (XIV–XV wiek), Warszawa
Zander Herbert. 1929. Das Rote Buch der Stadt Görlitz (1305–1416), Leipzig

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

2

Start page:

131

End page:

158

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:140039 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM68.2020.2.001

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information