RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku

Creator:

Kupisz, Dariusz ORCID

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 1

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Borkowska M. 1996. Klasztor benedyktynek radomskich i jego rola w życiu religijnym i kulturalnym Radomia i ziemi radomskiej. In: Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 2. Radom, 67–81.
Brykowska M. and Brykowski R. 2010. Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela – dzieje budowlane i architektura. In: D. Kupisz (ed.), Kościół farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia. Radom, 87–135.
Brykowski R. 1979 Architektura (do połowy XVIII w.) In: W. Kalinowski (ed.), Urbanistyka i architektura Radomia. Lublin, 73–104.
Cieślak-Kopyt M. and Micke I. and Skubicka E. and Twardowski W. 1994. Radomskie – alfabet wykopalisk. Przewodnik archeologiczny, Radom.
Dziobek-Romański J. 1999. Cmentarze – zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych. Rocznik Historyczno-Archiwalny XIII. 3–32.
Dziobek-Romański J. 2003. Prawo grzebalne w Galicji (1772–1918). Zarys problematyki. In: Z. Budzyński (ed.), Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej 1. Rzeszów, 133–160.
Fuglewicz B. 2013. Początki Radomia. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad rzeką Mleczną, Radom.
Gacki J. 1999. Radom i jego kościoły do końca XVIII wieku. Radom.
Gola T. 2010. Wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu na przestrzeni wieków. In: D. Kupisz (ed.), Kościół farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia. Radom, 137–169.
Grodziska-Ożóg K. 1987. Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1808–1939). Kraków.
Grudziński K. 1999. Klasztor bernardynów w Radomiu. In: Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 5. Radom, 37–43.
Kierzkowska-Kalinowska E. 1970. Dziesięć lat badań Ekspedycji Wykopaliskowej w Radomiu Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego VII(1–2). 39–68.
Kierzkowska-Kalinowska E. 1979. Rozwój procesów osadniczych na obszarze Radomia przed lokacją miasta, In: W. Kalinowski (ed.), Urbanistyka i architektura Radomia. Lublin, 9–44.
Kierzkowska E. and Kierzkowski K. 1961. Wyniki najnowszych badań archeologicznych na grodzisku Piotrówka. In: J. Jędrzejewicz (ed.), Radom. Szkice z dziejów miasta. Warszawa, 72–82.
Kołodziejski S., Radwański K. 1981. Radom – Stare Miasto, Kościół św. Wacława. In: M. Konopka (ed.), Informator Archeologiczny. Badania rok 1980. Warszawa, 213–214.
Kurkowski J. 1996. Kolegium i szkoła pijarów w Radomiu 1680–1795. In: , red. Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 2. Radom, 83–112.
Kuklo C.2009. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa.
Kumor B. S. 2002. Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 (4). Kraków.
Kupisz D.2010. Dzieje parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIV–XVIII wieku. In: D. Kupisz (ed.), Kościół farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia. Radom. 2010, s. 13–60.
Kupisz D. and Kozdrach M. 2014. Kochanowscy w XV–XVIII wieku. Główne linie rodziny, Radom.
Kupisz D. 2009. Radom w czasach Jagiellonów (1386–1572), Radom.
Kzik E.1994. Für sich und seine Erben. Kwatery grobowe w nowożytnym Gdańsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XLII(3–4). 325–344.
Litak S. 1996. Kościelne podziały administracyjne w Radomskiem w XVI–XVIII w. In: Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 2. Radom, 7–20.
Łoziński J. Z. 1973. Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620. Warszawa.
Mrożkiewicz J. 2007. Cmentarz parafialny w Miechowie. Kraków.
Muszyńska J. 1998. Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Kielce.
Penkalla A. 2010. Dzieje cmentarza In: R. Brykowski (ed.), Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym trakcie Starokrakowskim., Radom, 13–28.
Szymanek A. 2001. Wstęp. In: J. Orzechowski (ed.), Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591–1795 A (2). Radom, 9–42.
Trzeciecki M. and Solarska K. 2013. Grodzisko Piotrówka w Radomiu – badania w sezonie 2012. In: A. Buko and D. Główka and M. Trzeciecki (eds.), Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Warszawa. s. 47–76.
Wojcieszak M. 2012. Nekropolie średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wrocław.
Zapłata R. 2011. Wstępne wyniki badań archeologicznych w wykopie 1/2010 na stanowisku 1 „Majdan”. In: A. Buko, and D. Główka and M. Trzeciecki (eds.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Warszawa, 89 –112.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

1

Start page:

35

End page:

58

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62853 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information