RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Metalinguistic awareness about the dialect among the inhabitants of Konin region

Creator:

Osowski, Błażej ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Publisher:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Abstract:

The paper shows the results of an internet survey on metalinguistic awareness about the dialect conducted among the inhabitants of Konin region (including towns and villages). It is an interesting area for sociological reasons (intensive development of the city in the 1960s and 1970s, rapid industrialization of the region and numerous migrations) and language (dialectal borderland and the influence of the language brought by former migrants). The attitudes of the respondents towards dialect were examined, how they evaluates this type of language and whether they use it. The analysis of 147 questionnaires makes it possible to take into account such criteria as age, sex, education and place of residence. An additional aim of the article is to formulate conclusions as to the use of an online survey in the study of language awareness about dialect.

References:

Bąk, P. 1955. „Formy wyśmiewane w gwarze okolic Kramska”. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 2: 235–245.
Bąk, P. 1960. Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.
Bąk, P. 1968. Gwara okolic Kramska w powiecie konińskim. Zarys fonetyki i słowotwórstwa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Bąk, P. 1986. „Gwary województwa konińskiego”. W Województwo konińskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju. Łódź – Konin: Uniwersytet Łódzki, 114–123.
Budziszewska, W. 1957. Żargon ochweśnicki. Łódź – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Cygan, S. 1993. „Różnice w mowie pokoleń na Kielecczyźnie”. W Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, red. B. Bartnicka. Łomża: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wa-gów, 93–104.
Cygan, S. 2011. Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie La-socina na Kielecczyźnie. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
Dejna, K. 1993. Dialekty polskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
Grochola-Szczepanek, H. 2008. „Stopień używania wyrazów ogólnopolskich i ich gwarowych odpowied-ników – w ocenie młodych mieszkańców Spisza”. Język Polski 88 (3), 215–230.
Gruchmanowa, M. 2003. „Gwary wielkopolskie”. W M. Gruchmanowa, Gwary w ojczyźnie i na obczyźnie. Studia. Poznań: Wydawnictwo Studiów Polonistycznych, 118–156.
Karaś, H., red. Dialekty i gwary…– Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe. http://www.dia-lektologia.uw.edu.pl/index.php (7 marca 2021).
Kąś, J. 1994. Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Krasowska, H. 2020. Języki mniejszości – status, prestiż, dwujęzyczność, wielojęzyczność. Warszawa: Stu-dium Europy Wschodniej – Uniwersytet Warszawski.
Kucała, M. 1960. „O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19: 141–156.
Kucharzyk, R. 2002. „Język wsi z perspektywy autochtonów”. W Dialektologia jako dziedzina językoznaw-stwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie, red. S. Gala. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 277–286.
Kucharzyk, R. 2011. „Badania świadomości językowej mieszkańców wsi”. Poradnik Językowy4: 26–38.
Kucharzyk, R. 2015. „O postrzeganiu gwary przez użytkowników Internetu (na przykładzie forum tłuma-czy)”. Prace Językoznawcze UWM 17 (2): 37–50.
Kucharzyk, R. 2019. „Gwara – tradycja czy obciach? Spojrzenie młodych kobiet (na materiale z forów internetowych)”. Poradnik Językowy 1: 7–19.
Kurek, H. 1995. Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Nitsch, K. 1957. Dialekty języka polskiego. Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Nitsch, K. 1968. Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 3 offsetowe, na podst. wyd. 2 zmien. przez autora. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Osowski, B. 2015. „Projekt zbioru tekstów gwarowych ze wschodniej Wielkopolski. Między potrzebami językoznawców i nieprofesjonalistów”. W Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, red. E. Wierzbicka-Piotrowska. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 359–369.
Osowski, B. 2019. „Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego”. Gwary Dziś 11: 135–144.
Pelcowa, H. 2000. „Kompetencja językowa i kompetencja komunikacyjna mieszkańców wsi regionu lubelskiego”. W Język polski. Współczesność – historia, red. W. Książek-Bryłowa, i H. Duda. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 91–104.
Pelcowa, H. 2004. „Wartościowanie gwary w wypowiedziach mieszkańców wsi”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 13: 127–139.
Piechnik, A. 2015. „Gwara w świadomości gimnazjalistów wiejskich”. W Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, red. E. Wierzbicka-Piotrowska. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 235–241.
Sierociuk, J. 2007. „Socjolingwistyczny kontekst badań języka mieszkańców wsi”. W Gwary dziś. 4.Kon-teksty dialektologii, red. J. Sierociuk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 325–336.
Sobierajski, Z. 2001. „Geolingwistyka i geoetnologia w atlasie regionalnym Wielkopolski”. W Gwary dziś. 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 67–94.
Tomaszewski, A. 1934. Mowa ludu wielkopolskiego. Charakterystyka ogólna. Z dwoma mapami. Poznań: na składzie w Księgarni Gebethnera i Wolffa czcionkami Drukarni Uniwersytetu Poznańskiego.
Urbańczyk, S. 1962. Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2 zmien. i rozsz. Warszawa: Państwowe Wydaw-nictwo Naukowe.
WSPP – Markowski, A., red. 2004. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zagórski, Z. 1991. O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Relation:

Socjolingwistyka

Volume:

35

Start page:

213

End page:

225

Detailed Resource Type:

Article

Format:

PDF

Resource Identifier:

click here to follow the link ; oai:rcin.org.pl:233309

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information