RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ethnic Minority or Nationality? Hungary’s Modern Terminological Policy as a Reflection of a Thousand Years of Tradition of a Multinational State and as a Consequence of the Trianon Treaty

Creator:

Kaczmarek, Karolina

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Publisher:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Abstract:

The goal of this article is to identify the causes of terminological changes in Hungary’s most recent legislation on the ethnic minorities inhabiting the country. It will also demonstrate the link between the current Hungarian government’s terminological policy and the situation of Hungarian diasporas outside the country’s borders. In particular this concerns two terms — ethnic minority and nationality. The article highlights the historical processes affecting the formation of a multinational and multilingual Hungary and of a legal system reflecting the co-existence of multiple nationalities and languages throughout the territory, as well as the points of conflict and attempts to introduce solutions either safeguarding the various nationalities’ interests or establishing the dominance of the Hungarian nationality and language.Following the change of the political system in the late ‘80s the Hungarian government undertook numerous steps to improve the situation of the Hungarian minorities living outside the motherland since the signature of Trianon Treaty in 1920. This policy also impacted the situation of national minorities inhabiting Hungary. Works began on a new, modern law governing the status of national minorities, to provide an example for other countries to follow and an argument for Hungary in negotiations over the status of Hungarian minorities in neighbouring countries. The debate on the draft bill on national minorities, ultimately passed in 1993, saw a return to the best traditions and the most nationality-friendly ideas expressed in 19th century legislation. In contrast with the Magyarizaton idea surfacing in some periods of Hungarian history, the new law was to counteract the assimilation of the various nationalities, instead providing them with structural support in nurturing their own cultures and maintaining a separate identity. The new Hungarian Constitution of 2011 replaced the previously used term ‘national minority’ with ‘nationality’. Legislation enacted after that date has consistently used the term ‘nationality’, as reflected in the title of the new ‘Nationalities’ Act passed already in that same year. This is an intentional propaganda move. The goal of the terminological change is the symbolic elevation of the status of Hungarian populations living outside the motherland and call attention to the fact that Hungary regards them as an inseparable part of the one Hungarian nation.

References:

Babiński, G. 1998. „Etniczność”. W Encyklopedia socjologiczna. T 1: A–J, red. W. Kwaśniewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Béli, G. 2000. Magyar jogtörténet. A tradicionális jog. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó.
Bieńkowska-Ptasznik, M. 2007. „Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza”. W Etniczność i oby-watelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, i M. Sobecki. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 324–333.
Bindorffer, G., N. Dóczé, i E. Kállai. 2010. „A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene”. W A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzeti ségi közösségek múltja és jelene Magyarországon, red. T. Gyulavári, i E. Kállai. Budapest: Országgyűlési Biztos Hivatala, 49–143.
Byczkowski, J. 1976. Mniejszości narodowe w Europie 1945−1974. Opole: Instytut Śląski.
Csernus-Lukács, S. 2020. „Nemzetek vagy nemzetiségek? Törvények és törvénytervezetek a nemzetiségi egyenjogúságról az 1860-as években”. Erdélyi Jogélet 3: 3–25.
Czuczor, G., i J. Fogarasi. 1862–1874. A magyar nyelv szótára. Magyar Tudományos Akademia meg-bízásából kész. Pest: Emich.
Dobos, B. 2007. „Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon 1948–1993 között”. Regio 3: 147–172.
Engel, P. 1990. Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig. Budapest: Háttér Lap és Könyvkiadó.
Gyémánt, R., i T. Katona. 2014. Demográfia. Pólay Elemér Alapítvány. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_547_Demografia/index.html (5 listopada 2021).
Héjj, D. 2018. „Węgierska diaspora i polityka narodowościowa jako element rywalizacji politycznej na Węgrzech”. W Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań, red. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, i T. Browarek. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 229–248.
Héjj, D., i B. Olszewski. 2015. „Polityka etniczna Węgier”. W Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, i W. Baluk. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 531–573.
Janusz, G. 2008. „Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa wewnętrz-nego”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia 15 (2): 95–124.
Kaczmarek, K. 2011. „Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim”. Comparative Legilinguistics 6: 5–228.
Kaczmarek, K. 2021. „Autonomie terytorialne i kulturowe w Siedmiogrodzie. Dążenia i interpretacje”. Historia Slavorum Occidentis 4: 97–115.
Kállai, E. 2013. „A kisebbségi joganyag és annak változásai az elmúlt negyedszázadban Magyaror-szágon”. W A közép-európaiság dicsérete és kritikája, red. C. Fedinec, Z. Ilyés, A. Simon, i B. Vizi. Bratysława: Kalligram Kiadó, 108–135.
Kopyś, T. 2018. Historia Węgier 1526–1989. Kraków: Wydawnictwo Avalon.
Kovács, M.M. 2011. „Numerus clausus Magyarországon, 1919–1945. W Jogfosztás – 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról, red. J. Molnár. Budapest: Nonprofit Társadalomkutató Egyesület, 29–59.
Kovács, F. 1964. A magyar jogi terminológia kialakulása. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kuźnicka, D. 2017. „Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce – analiza porównawcza na przy-kładzie Łemków i Żydów”. W Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, red. J.B. Banach-Gutierrez, i M. Jabłoński. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 165–185.
Molnar, S.J. 2017. „Az 1993-as magyarországi kisebbségi törvény parlamenti vitája”. Regio25 (3): 182–202.
Nagy, N. 2020. „Variációk egy témára: a nemzetiséginyelvi egyenjogúság szabályozási formái az osztrák– magyar monarchiában”. W Nemzetiségi-nyelvi szuverenitás a hosszú 19. században, jogtörténeti érte-kezések 46, red. N. Nagy. Budapest: Gondolat Kiadó.
Olasz, L. 2014. „Az etnikai térszerkezet változása Magyarországon a két világháború között”. W Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben, red. J.T. Karlovitz. Komárno: International Research Institute s.r.o., 251–256.
Romsics, I. 2018. Historia Węgier. tłum. A. Barszczewska, S. Brzeziński, i M. Sagata. Poznań: Media Rodzina.
Sadowski, A. 1973. „Pojęcie grupy etnicznej w socjologii”. Studia Socjologiczne 4: 186.
Székely, L. 2014. „Az Erdélyi Fiatalok Mindennapi Nemzettudata”. W Magyar identitás határon innen és túl, red. L. Székely. Budapest: Új Ifjúsági Szemle Alapítvány, 5–14.
Wrońska, I. 2014. „Specyfika pojęcia «przynależność do Narodu Polskiego» w stosunkach międzynarodo-wych – uwagi na tle realizacji ustawy o Karcie Polaka przez polskie służby konsularne”. W Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), red. P. Czubik, i W. Burk. Kraków: Instytut Multimedialny.

Relation:

Socjolingwistyka

Volume:

35

Start page:

195

End page:

211

Detailed Resource Type:

Article

Format:

PDF

Resource Identifier:

click here to follow the link ; oai:rcin.org.pl:233308

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information