Object

Title: U źródeł drugiego Komitetu Zachodniego : sprawa polska na Ziemiach Zabranych w latach 1860–1862

Creator:

Wiech, Stanisław (1963- )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019) ; At the Roots of the Second Western Committee : the Polish Case in the Taken Lands in 1860–62

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 147-173 ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

The article deals with the genesis of the creation in 1862 of the Western Committee responsible for developing a programme of de-Polonization of the Western guberniyas of the Russian Empire. It was the fifth in the history of tsarist Russia special committee with broad authority to administer the borderlands of the Empire.

References:

Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793– 1914, tłum. K. Rutkowski, Lublin 2005. ; Fajnhauz D., Śladami Wielopolskiego. Wiktor Starzeński i jego projekty ugody polsko-rosyjskiej na Litwie i Białorusi (1851–1863), „Przegląd Historyczny” 85 (1994), z. 3. ; Giller A., Historia powstania narodu polskiego w 1861–1864 r., t. 2, Paryż 1868. ; Głębocki H., Starzeński Wiktor (1826–1882), PSB, t. 42/3, Wrocław 2003–2004. ; Koberdowa I., Wielki książę Konstanty w Warszawie 1862–1863, Warszawa 1962. ; [Przyborowski W.], Historia dwóch lat przez Z.S.L., Część druga. Rok 1862, t. 5, Kraków 1893. ; Rolle M., Rzemiennym dyszlem (Z dziejów Kamieńca Podolskiego), Lwów 1914. ; Staliūnas D., Litewscy biali i władze carskie przed powstaniem styczniowym: między konfrontacją a kompromisem, „Przegląd Historyczny” 89 (1998), z. 3. ; Stankiewicz Z., Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1967. ; Szwarc A., Ruś w wyobraźni i w rzeczywistości. Polskie koncepcje polityczne i militarne wobec ziem ukraińskich w dobie powstania styczniowego i próby ich realizacji (przegląd problematyki), w: Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 389–406. ; Tarkowski M., Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–1881). Studium historyczno-prawne, Gdańsk–Sopot 2018. ; Wiech S., Królestwo i zabór rosyjski w latach 1865–1914, w: Historie Polski w XIX wieku, t. 3: Historie polityczne, cz. 2, red. A. Nowak, Warszawa 2013, s. 7–260. ; Wiech S., Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864–1868), Kielce 2018 (Depolonizacja Ziem Zabranych (1864–1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 1). ; Wiech S., Uczestnicy powstania styczniowego na zesłaniu we wspomnieniach Wasilija W. Berwi-Flerowskiego, w: Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII – начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири, ред. С.А. Мулина, Омск 2015, s. 97–104. ; Wiech S., Urząd generał-gubernatora w Rosji i w Królestwie Polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 59 (2007), z. 1. ; Wiraszka M., Kamieniecki „Palazzo della Cancelleria”. Rozważania na temat recepcji renesansu włoskiego w architekturze stolicy guberni podolskiej, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, red. A.S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka, Warszawa 2011, s. 140–153. ; Zasztowt L., Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997. ; Архипoва Т.Г., Комитет западных губерний. 1831–1848 гг. (К истории политики царизма в отношении национальных окраин), „Труды Московского Государственного историко-архивного института” 28 (Москва 1970). ; Валуев П.А., Дневник министра внутренних дел. 1861–1864 гг., т. 1, ред. П.А. Зайончковский, Москва 1961. ; Высшие и центральные учреждения России. 1801–1917, т. 1, Санкт-Петербург 2000. ; Государственная канцелярия 1810–1910, Санкт-Петербург 1910. ; Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Окраины Российской империи: институты и бюрократия XIX – начала XX веков, Иркутск 2015. ; Дамешек Л.М., Особые комитеты как форма управления окраинами империи в XVIII – начале XX вв., „Вестник Бурятского Университета”, Улан-Удэ 2004 (История. Серия 4, вып. 8). ; Ерошкин Н.П., Крепостническое самодержавие и его политические институты, Москва 1981. ; Зайончковский П.А., Отмена крепостного права в России, Москва 1960. ; Западные окраины Российской империи, ред. М. Долбилов, А. Миллер, Москва 2007. Исаев И.А., История государства и права России, Москва 2004. ; Комзолова А.А., Политика самодержавия в Северо-Западном крае во второй половине 1850-х–1870-х годах, Москва 2003. ; Конец крепостничества в России (документы, письма, мемуары, статьи), ред. В.А. Федоров, Москва 1994. ; Лемке М., Очерки освободительного движения 60-х годов, Санкт-Петербург 1908. Лепеш O., Деятельность высших территориальных комитетов государственного аппарата Российской империи по управлению территорией Беларуси в XIX в., w: Беларуские земли в составе Российскго государства (1772–1917), ред. В.А. Божанов, Минск 2013, s. 156–163. ; Мацузато К., Из комиссаров антиполонизма в просветителей деревни: мировые посредники на Правобережной Украине (1861–1917 гг.), w: Социальная трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: 19 – начало 20 вв., ред. К. Мацузато, Москва 2005, s. 62–121. ; Милютин Д.А., Воспоминания генерал-фельдмаршала, графа Д.А. Милютина. 1860–1862, ред. Л.Г. Захаровa, Москва 1999. ; Муравьев М.Н., Четыре политические записки о Северо-Западном крае. 1830 г., 1831 г., 1864 г., 1865 г., „Русский архив” (1885), № 6. ; Нольде А.Э., Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при графе Сперанском, вып. 1: Попытка кодификации литовско-польского права, Санкт-Петербург 1906. ; Подорожняя Е.А., Институт предводителей дворянства в Беларуси во второй половине XIX – в начале XX в., w: Беларусь у пачатку ХХ ст.: Да 100-годдзя БДПУ, ред. А.І. Андарала, М.М. Забаўскі, А.М. Люты, Мінск 2014, s. 254–260. ; Середонин С.М., Исторический обзор деятельности комитета министров, т. 1–3, Санкт-Петербург 1902. ; Эпштейн Э.Е., Формирование имперской стратегии управления: Царство Польское (1831–1843), Москва 2016. ; Эсадзе С., Историческая записка по управлению Кавказом, т. 1, Тифилис 1907.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

147

End page:

173

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84209 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.08

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information