Object

Title: „Refleksje” kanclerza koronnego Jana Małachowskiego (1755–1757)

Creator:

Szwaciński, Tomasz

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

The “Reflections” by Great Crown Chancellor Jan Małachowski (1755–57) ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 27-57 ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

The article presents the analyses prepared by Grand Crown Chancellor Jan Małachowski in 1755 during his correspondence with the first Saxon minister Heinrich Brühl and the secretary of the Russian legation in Warsaw Jan Rzyszczewski. His “Refl ections” were a proposal of the new arrangement of Polish aff airs in relations with Russia submitted by the chancellor to Rzyszczewski. Małachowski wrote that although Russia had always wanted to maintain peace in Poland and observe the laws, it was portrayed by supporters of France as a force using violence. He compared Russia’s attitude to Poles to the father using the rod to discipline his unruly children.

References:

Czeppe M., Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763, Warszawa 1998.
Czeppe M., Z dziejów rywalizacji między marszałkiem i kanclerzem, w: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994, s. 55–59.
Dymnicka-Wołoszyńska H., Małachowski Jan, PSB, t. 19, Wrocław 1974, s. 398–402.
Gierowski J., Wokół mediacji w Traktacie Warszawskim 1716 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 206 (1969), z. 26, s. 57–68.
Konopczyński W., D’Aloy Jan Baptysta, PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 80–81.
Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 2003.
Konopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, cz. 1: 1755–1758, Kraków–Warszawa 1909.
Kuras K., Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich, Kraków 2010.
Szwaciński T., Finał sejmu 1754 r. w relacjach rosyjskich i brytyjskich, „Biblioteka Epoki Nowożytnej” 1 (2016), z. 4: Liberum veto, s. 163–195.
Szwaciński T., Protekcja rosyjska udzielana przedstawicielom szlachty litewskiej u progu wojny siedmioletniej. Postawienie problemu, „Kwartalnik Historyczny” 118 (2011), nr 1, s. 47–83.
Szwaciński T., Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie w dobie kryzysu ostrogskiego (1754–1758), „Kwartalnik Historyczny” 119 (2012), nr 1, s. 31–65.
Szwaciński T., Tumult wileński 1755 r. i jego reperkusje, „Rocznik Lituanistyczny” 2 (2016), s. 107–126.
Szwaciński T., Walka „Familii” o koadiutorię wileńską: 1754–1757, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. U. Kosińska, D. Dukwicz, A. Danilczyk, Warszawa 1914, s. 197–213.
Szwaciński T., Władysław Konopczyński o szpiegu pruskim Lambercie. Pytania o orientację zagraniczną Józefa Augusta Mniszcha, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014, s. 93–106.
Wojtowicz J., Misja Jana Baptysty Aloy w Paryżu w 1757 roku. Kartka z dziejów stosunków polsko-sasko-francuskich w epoce wojny siedmioletniej, „Rocznik Gdański” 37 (1977), s. 87–96.
Wyszomirska M., Codzienność dygnitarza w czasach saskich. Przypadek Jana Małachowskiego, podkanclerzego i kanclerza wielkiego koronnego (1735–1762), w: W podróży przez wiek osiemnasty… Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. nauk. A. Perłakowski, M. Wyszomirska, M. Zwierzykowski, Kraków 2015, s. 135–170.
Wyszomirska M., Dwór sasko-polski Augusta III w opiniach i relacjach kanclerza Jana Małachowskiego i Andrzeja Stanisława Załuskiego (1736–1746), „Barok” 21 (2014), nr 1, s. 197–218.
Wyszomirska M., Między obroną wolności a naprawą państwa. Rzeczpospolita jako przedmiot polemik politycznych w dobie panowania Augusta III (1734–1763), Warszawa 2010.
Zielińska Z., Konfederacja czy veto?, w: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII wieku. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1989, s. 283–291.
Zielińska Z., Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743–1752, Warszawa 1983.
Анисимов М.Ю., Российская дипломатия в Еворпе в середине XVIII века. От Ахенского мира до Семилетней войны, Москва 2014.
Анисимов М.Ю., Семилетняя война и российская дипломатия в 1756–1763 гг., Москва 2014.
Мацук А., Барацьба магнацкіх груповак у ВКЛ (1717–1763 гг.), Мінск 2010.
Носов Б.В., Установление российского господства в Речи Посполитой: 1756–1768 гг., Москва 2004.
Соловьев С.М., История России с древнейших времен, кн. 12, т. 23–24, Москва 1964.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

27

End page:

57

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84203 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.02

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information