Object

Title: Pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka : datacja oraz próba wyjaśnienia, dlaczego król przestał jej używać

Creator:

Węcowski, Piotr (1972- )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 97-116 : ill. ; Text partly in Latin. ; Summary in English.

References:

Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia..., ed. A. Theiner, t. 2, Romae 1861. ; J. V. Bandtkie, Ius Polonicum, Warszawa 1831. ; M. Biskup, Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Warszawa 1980. ; M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim, 1454–1466, Warszawa 1967. ; M. Bobrzyński, O ustawodawstwie nieszawskim Kazimierza Jagiellończyka, Kraków 1873. ; W. Chorążyczewski, Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007. ; Z. Dalewski, Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średniowiecza, w: Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999, s. 31–43. ; J. Dlugossii, Annales, seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XII (1445–1461), Cracoviae 2003. ; J. Dlugossii, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XII (1462–1480), Cracoviae 2005. ; J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XII (1445–1461), Warszawa 2004. ; M. Fabre, Sceau médiéval. Analyse d’une pratique culturelle, Paris 2001. ; W. Fałkowski, Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492). Studium aspektów politycznych, Warszawa 1992. ; W. Fałkowski, Potwierdzenie praw przez Kazimierza Jagiellończyka w 1453 roku, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor B. Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 59–76. ; W. Fałkowski, Rok trzech sejmów, w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane prof. Henrykowi Samsonowiczowi w 70 rocznicę urodzin, Warszawa 2000. ; S. Gawlas, Zbigniew Oleśnicki wobec sporu o ustrój państwa (1425–1430), w: Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk i Z. Noga, Kraków 2006. ; K. Górski, Rządy wewnętrzne Kazimierza Jagiellończyka w Koronie, w: M. Biskup, K. Górski, Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987. ; M. Grzegorz, Analiza dyplomatyczno–sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 1970. ; M. Gumowski, Pieczęcie królów polskich, Kraków 1910. ; M. Hlebionek, Zbiory sfragistyczne Kazimierza Stronczyńskiego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, w: Zbiory pieczęci w Polsce, red. Z. Piech, W. Strzyżewski, Warszawa 2009. ; B. Horodyski, Fragment katalogu dokumentów pergaminowych Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Przegl. Hist., 36, 1946, s. 96–119. ; B. Horodyski, Straty działu rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w latach 1439–1444, w: Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3: biblioteki, red. P. Bańkowski, Warszawa 1955. ; In lateribus autem huius solii seu regalis throni septem clipei regales, Zbiór dokumentów zakonu oo. Paulinów w Polsce, oprac. J. Fijałek, z. 1: 1328–1464, Kraków 1938. ; A. Jaworska, Orzeł Biały, herb Królestwa Polskiego, Warszawa 2003. ; A. Kalous, Matyáš Korvín. Uherský a Český král, České Budĕjovice 2009. ; S. Kętrzyński, Uwagi i przyczynki do studiów nad kancelarią koronną Kazimierza Jagiellończyka, Przegl. Hist., 15, 1912. ; M. Koczerska, Elita polityczna zjednoczonego Królestwa Polskiego w XIV–XV wieku i jej funkcja w państwie, w: Od genealogii do historii społecznej, red. A. Jaworska, B. Trelińska, Warszawa 2011. ; M. Koczerska, Opisy pieczęci Jagiełły i Jadwigi w widymacie Zbigniewa Oleśnickiego z 1427 roku, w: Heraldyka i okolice, red. A. Biernat [i in.], Warszawa 2002. ; S.K. Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Warszawa 1978. ; S.K. Kuczyński, Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993. ; S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich, XIV–XV wieku, Wrocław 1971. ; Lata wojny trzynastoletniej w „Rocznikach, czyli kronikach”, inaczej „Historii polskiej” Jana Długosza (1454–1466), vol. 1: komentarz krytyczny, oprac. S.M. Kuczyński [i in.], Łódź 1964. ; R. Laurent, Le grand sceau de majesté des archiducs Maximilien d’Autriche et Philippe le Beau (1484–1496), w: Les Pays–Bas Bourguignons. Histoire et institutions. Mélanges A. Uyttebrouck, Bruxelles 1996. ; J. Macek, O listinach, listech a kanceláři Vladislava Jagellonského (1471–1490), „Sborník Archivních Praci”, 2, 1952, nr 1. ; Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków, red. A.S. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004. ; Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 roku, wyd. A. Prochaska, Lwów 1890. ; Matricularum Regni Poloniae Codices, ed. A. Mysłowski, W. Graniczny, t. 1, Warszawa 1914. ; R. Maurer, Urzędnicy kancelaryjni królów polskich z lat 1434–1506, Brody 1881. ; S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, Kraków 1934. ; P. Nowak, Pieczęcie przy polskim dokumencie wstępnym pokoju toruńskiego z 1466 roku, Rocz. Hist., 67, 2001. ; E. Nowicki, Studia nad kancelarią koronną Kazimierza Jagiellończyka, Lwów 1912. ; Opisanie Litowskoj Metryki, wyd. S. Ptaszycki, St. Petersburg 1887. ; Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego, Warszawa 1995. ; J. z Ostroroga, Żywot i pismo o naprawie Rzeczypospolitej. Studium z literatury politycznej XV wieku, wyd. A. Pawiński, Warszawa 1884. ; Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, Warszawa 2003. ; Z. Piech, Zbiory odlewów pieczęci w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Zbiory pieczęci w Polsce, s. 339–376. ; Polskie statuty ziemskie w redakcji najstarszych druków (Syntagmata), oprac. L. Łysiak, S. Roman, Wrocław–Kraków 1958. ; O. Posse, Die Siegel der Deutschen Kaiser Und Könige, Dresden 1913. ; J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002. ; Rozbiór krytyczny Annalium Poloniae Jana Długosza z lat 1445–1480, t. 2, oprac. S. Gawęda, K. Pieradzka, J. Radziszewska, pod kierunkiem J. Dąbrowskiego, Wrocław 1965. ; S. Russocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV–połowa XVI w.), Warszawa 1961. ; Sfragistyka, oprac. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960. ; W. Sieradzan, Misja Benedykta Makraia w latach 1412–1413. Z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo–Wschodniej w późnym średniowieczu, Malbork 2009. ; Słownik historyczno–geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 4, red. A. Gąsiorowski, T. Jurek, Poznań 2001–2008. ; I. Sulkovska–Kuraseva, Itinerarij Kazimira Jagellona (sostajenie podgotovki), w: Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki, Moskva 1989. ; I. Sułkowska–Kurasiowa, Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 1370–1444, Warszawa 1977. ; A. Szweda, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z Zakonem Krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454, Toruń 2009. ; F. A. Vossberg, Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen, Berlin 1854. ; Z. Wdowiszewski, Ze studiów nad sfragistyką Kazimierza Jagiellończyka, w: Księga pamiątkowa 75–lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń 1952. ; P. Węcowski, Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004. ; P. Węcowski, Odnaleziona pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka, Rocz. Hist., 62, 2005. ; P. Węcowski, Walka o symbol, czyli dlaczego Kazimierz Jagiellończyk nie używał pieczęci majestatowej? [w:] Moc a její symbolika ve středovéku, red. M. Nodl, A. Pleszczyński, Colloquia mediaevalia Pragensia, 13, Praha 2011, s. 137–153. ; K. Wyczańska, O zaginionych pieczęciach Kazimierza Jagiellończyka, Przegl. Hist., 49, 1958, z. 3. ; W. Zawitkowska, W służbie pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, Kraków 2005. ; T. Żebrawski, O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, Kraków 1871.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

49

Start page:

96

End page:

116

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25533 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information