RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom IV - Synteza

Contributor:

Ziółkowska, Aneta : Tł. ; Józefowska, Anna : Tł.

Publisher:

Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 30 cm ; Appendix : Selection of photos of graves during exploration (archives of IAE PAS in Wrocław) ; p. 1-50

References:

Abłamowicz R. 2020. Kości zwierzęce z cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12,gm. Kobierzyce. (W:) B. Gediga, A. Józefowska (red.), Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu10/11/12, powiat wrocławski. Tom 5.Opracowania specjalistyczne, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 191–226
Abłamowicz R., Józefowska A. 2020. Wyroby pochodzenia zwierzęcego z cmentarzyska z epokiżelaza w Domasławiu, gm. Kobierzyce. (W:) B. Gediga, A. Józefowska (red.), Cmentarzyskowczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12,powiat wrocławski. Tom 5. Opracowania specjalistyczne,Wrocław: Instytut Archeologii i EtnologiiPolskiej Akademii Nauk, Fundacja PrzyjaciółInstytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 227–233
Alfawicka S. 1970. Ceramika malowana okresu halsztackiego w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków
Anioła M., Nowaczyk K., Nowaczyk L., Zarzycka A. 2012. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiejz epoki brązu na stanowiskach Chrzanów 4 orazDomasław 10-12, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. (W:) S. Kadrow (red.), Raport 2007-2008(I), Warszawa, 445–461
Baron J., Golański A., Schellner K. 2011. Problems of interpretation of early iron age fenced settlements.A casestudy of site 8 from Zabrodzie,Wrocław district. Problem interpretacji osad z ogrodzeniami z wczesnej epoki żelaza na przykładzie stanowiska w Zabrodziu, pow. wrocławski,Sprawozdania Archeologiczne 63, 319–356
Baron J., Skolasiński Ł., Żur T. 2010. Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza we Wrocławiu Żernikach, Sprawozdania Archeologiczne 62, 381–411
Behrends R.-H. 1993. Hallstattgraber aus dem Taubertal, Archäologische Nachrichten aus Baden 50, 94–95
Biel J. 1985. Der Keltenfürst von Hochdorf, Stuttgart
Bonisch E. 1988. Hallstättische Bestattung in der Lausitzer Kultur. (W:) Z. Bukowski (red.), Forschungen zur Problematik der Lausitzer Kultur, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 149–155
Buchner A. 2018. Struktura przestrzenno-funkcjonalna osady z wczesnej epoki żelaza w Starym Śleszowie, pow. wrocławski, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60/1, 365–382
Buchner A., Bugaj E. 2020. Struktura przestrzenno-funkcjonalna osady z wczesnej epoki żelaza w Milejowicach, stanowisko 19, pow. wrocławski, w aspekcie społecznym, Przegląd Archeologiczny 68 (w druku)
Buck D.-W.1979. Die Billendorfer Gruppe. Teil 2 – Text, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte 13, Potsdam
Buck D.-W. R. 2007. Anlage und Gestaltung eines Gräberfeldes der Lausitzer Kultur am Beispiel der Gräberfelder Klein Lieskow und Neuendorf in der Lausitz, Deutschland, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48, 199–236
Bugaj E., Gediga B. 2004. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Milejowice 19, gm. Żórawina, pow. Wrocław, woj. dolnośląskie. (W:) Z. Bukowski (red.), Raport 2001-2002. Wstępne wyniki badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001-2002. Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 216–233
Bugaj E., Kopiasz J. 2006. Próba interpretacji zabudowy osady z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Milejowice 19, pow. wrocławski. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Biskupin-Wrocław, 175–207
Bugaj E., Kopiasz J. 2008. The early iron age elite and their seat in the south west Poland. A case study of the Milejowice site 19, Wrocław district, Przegląd Archeologiczny 56, 101–115
Bukowski Z. 1982. Osiedle otwarte kultury łużyckiej w Grzybianach, woj. legnickie w świetle dotychczasowych badań, Pamiętnik Muzeum Miedzi 1,13–31
Chochorowski J. 2007. Metodyczne i metodologiczne problemy datowania radiowęglowego pozostałości kremacji z grobów ciałopalnych kultury łużyckiej (na przykładzie materiałów z cmentarzyska w Kietrzu). (W:) J. Chochorowski (red.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w UniwersytecieJagiellońskim, Kraków, 103–138
Czerska B., Gediga B., 1973, Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej w Sobocisku, pow. Oława, Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 3, 71–146
Czopek S. 2019. Enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego w południowo-wschodniej Polsce, Przegląd Archeologiczny 67, 119–148
Dąbrowski J. 2013. Beiträge zur Forschung Lausitzer Brauchtum. Przyczynki do obrzędowości kultury łużyckiej, Analecta Archaeologica Ressoviensia 8, 143–171
Dąbrowski P., Grzelak J., Józefowska A. 2020. Przepalone szczątki kostne z cmentarzyska halsztackiego w Domasławiu 10/11/12, gm. Kobierzyce. (W:) B. Gediga, A. Józefowska (red.), Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 5. Opracowania specjalistyczne, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 49–190
Dhennequin L. 2005. L’armement au premier Age du Fer en Europe tempérée. These de doctorat de l’université de Paris I. Panthéon-Sorbonne
Die Hallstattkultur. Frühform europäischer Einheit. 1980. Internationale Ausstelung des Landes Oberösterreich 25. April bis 26. Oktober 1980 Schloss Lamberg Steyr, Linz
Dobisiková M., Geisler M., Kala J., Kos P., Mikulkova B., Parma D., Přichystal A. 2010. Halštatské pohřebiště ze Slavkova u Brna (okr. Vyškov). (W:) V. Furmánek, E. Miroššayová (eds.), Popolcicové polia a doba halštatská. Zborník referátov z X. medzinárodnej konferencie „Popolnicové polia a doba halštatská“, Košice, 16.‒19. september 2008. Nitra, 57‒100
Dobrowolski S. 1970. Sztuka Etrusków. (W:) Sztuka świata 2, Wyd. Arkady, Warszawa, 185–209
Domańska J. 1973. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Cieszowie, pow. Milicz, Silesia Antiqua 15, 133–207
Domańska J., Gołubkow J. 1975. Materiały z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w Cieszkowie, pow. Milicz z badań w 1973 roku. Część I, Silesia Antiqua 17, 79–139
Domańska J., Gołubkow J. 1976. Materiały z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w Cieszkowie, woj. Wrocław z badań w 1973 roku. Część II, Silesia Antiqua 18, 77–119
Domańska J., Gołubkow J. 1977. Materiały z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w Cieszkowie, woj. Wrocław z badań w 1974 roku. Część III, Silesia Antiqua 19, 103–149
Domańska J., Gołubkow J. 1978. Materiały z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w Cieszkowie, woj. Wrocław z badań w 1975 roku. Część IV, Silesia Antiqua 20, 49–86
Domańska J., Gołubkow J. 1979. Materiały z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Cieszkowie, woj. Wrocław. Część V, Silesia Antiqua 21, 33–67
Eibner-Persy A. 1980. Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ődenburg). Die Funde der Grabungen 1890-92 in der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien und im burgenländischen Landesmuseum in Eisenstadt, Wissenschaftlische Arbeiten aus dem Burgenland 62, Eissenstadt
Eibner A. 1999. Der Aulosbläser von Százhalombatta und sein kultugreschichtliches Umfeld. Versuch einer Interpretation. (W:) E. Jerem and I. Poroszlai (eds.) Archaeology of the Bronze and Iron Age, Budapest, 37–52
Eibner A. 2000/2001. Die Stellung der Frau in der Hallstattkultur anhand der bildlichen Zeugnisse, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 130/121, 107 -136
Eibner A. 2001. Der Donau – Drave – Save – Raum im Spiegel gegenseitiger Einflussnahme und Kommunikation in der frühen Eisenzeit. Zentralorte entlang der „Argonautenstrase“. (W:) A. Lippert (Hrsg.), Die Drau-, Mur- und Raab- Region im 1.vorchristlichen Jahrtausend. Akten d. Internat. u. Interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 2000 in Bad Radkersburg, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 78, Bonn, 181–190
Eibner A. 2018. Motiv und Symbol als Ausdrucksmittel der Bildsprache in der eisenzeitlichen Kunst, Przegląd Archeologiczny 66, 77–136
Egg M. 1996. Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettweg bei Judenburg in der Obersteiermark, Mainz
Egg M. 2006. Anmerkungen zu den Fürstengräbern im Osthallstattkreis. (W:) C. von Carnap-Bornheim, D. Krausse, A. Wesse (eds.), Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische Quelle. Internationale Fachkonferenz, Kiel, 16.-19. Oktober 2003. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie139, 41–60
Fogel J. 1979. Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. Broń zaczepna, Poznań
Frey O.H. 1980. Der Westhallstattkreis im 6. Jahrhundert v. Chr. (W:) Die Hallstattkultur. Frühform europäischer Einheit, Internationale Ausstelung des Landes Oberösterreich 25. April bis 26. Oktober 1980 Schloss Lamberg Steyr, Linz, 80–116
Fudziński P., Ślusarska K. 2017. Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański, Gdańsk
Gałuszka A. 1959. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Szamocinie, pow. Głogów. Próba określenia pierwotnej funkcji ceramiki, Archeologia Śląska 2, 49–114
Gałuszka A. 1963. Die Frage von Genese und Funktion der Burgwälle der Lausitzer Kultur in Niederschlesien, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, 11–12, 511–517
Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym, Wrocław-Warszawa-Kraków
Gediga B. 1970. Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków
Gediga B. 1979. Zagadnienia religii. (W:) J. Dąbrowski, Z. Rajewski (red.), Prahistoria ziem polskich 4, Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, IV, 320–341
Gediga B. 1982. Zagadnienia periodyzacji okresu rozwoju kultury łużyckiej w świetle kontaktów z południem. (W:) M. Gedl (red.), Południowa strefa kultury łużyckiej i jej powiązania z Południem, Kraków-Przemyśl, 49–58
Gediga B. 1992. Zagadnienie roli oddziaływań kręgu halsztackiego na ziemiach polskich. (W:) S. Czopek (red.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów, 31–37
Gediga B. 2001. Mitologia początków w sztuce situl. (W:) S. Rosik, P. Wiszewski (red.), Origines mundi gentium et civitatum, Wrocław, 52–57
Gediga B. 2007. Rewelacje ze Śląska. Nowy obraz kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku, Archeologia Żywa 1 (39), 3–12
Gediga B. 2007a. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne49, 123–146
Gediga B. 2008. Nowe przesłanki do badań struktury społecznej ludności kultury łużyckiej w okresie halsztackim. (W:) M. Mogielnicka-Urban (red.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji siedemdziesiątych urodzin, Warszawa, 169–176
Gediga B. 2010. Śląsk ‒ regionalna prowincja kultury halsztackiej. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, Biskupin-Wrocław, 187–218
Gediga B. 2010a. Uwagi o przemianach kulturowych we wczesnej epoce żelaza. (W:) M. Fudziński, H. Paner (red.), Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe, Gdańsk
Gediga B. 2010b. Ślady powiązań z Kotliną karpacką w północno-wschodniej grupie kultury halsztackiej na Śląsku. (W:) J. Garncarski (red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, Krosno,425–442
Gediga B. 2011. Neue Forschungen zu den früheisenzeitlichen Kulturen in Südwestpolen, Acta Archaeologica Carpatica 46, 83–116
Gediga B. 2012. Dystynktywna funkcja broni w kręgu halsztackim, Folia Praehistorica Posnaniensia. Laudator temporis acti 17, 101–114
Gediga B. 2012a. Der Kultwagen aus Domasław in Schlesien. (W:) R. Kujovský, V. Mitáš (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová. Zbornik k sedemdesiatym narodeniám, Nitra, 79–88
Gediga B. 2012b. Grób kobiecy (?) wyposażony w militaria z Domasławia, pow. Wrocław. (W:) W. Blajer (red.), Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski Dedicatae, Kraków, 149–159
Gediga B. 2012c. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach 10, 11, 12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce na Dolnym Śląsku w latach 2006-2008. (W:) S. Kadrow (red.), Raport 2007- 2008 (I), Warszawa, 411–419
Gediga B. 2013. The culture of the Early Iron Age in the south-western regions of Poland in light of new research. (W:) S. Bergerbrant i S. Sabatini (eds.), Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen, Oxford, 383–401
Gediga B. 2013a. Domasław: obraz przemian osadniczych i kulturowych od V tysiąclecia p.n.e. do II w. n.e. (W:) D. Główka et al. (red.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 1953–2013. Warszawa, 157–161
Gediga B. 2016. Ślady cywilizacji śródziemnomorskiej nad Odrą, Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 1 (39), 3–21
Gediga B. 2019. Uwagi do datowania i periodyzacji użytkowania cmentarzyska w Domasławiu-Chrzanowie, pow. wrocławski, Przegląd Archeologiczny 67, 45–72
Gediga B. 2019a. Früheisenzeitliche Elite in Schlesien im Lichte neuer Ausgrabungen, ANODOS. Studies of the Ancient World 13/2013, 204–221
Gediga B., Hensel Z., Józefowska A. 2018. Zespół mieczy z ciałopalnego cmentarzyska ludności „kultury łużyckiej” w Domasławiu, pow. Wrocław, Przegląd Archeologiczny 66, 137–175
Gediga B., Józefowska A. 2018. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski. Tom 1. Katalog. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Gediga B., Józefowska A. 2018a. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski. Tom 2. Tablice. Część 1. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Gediga B., Józefowska A. 2018b. Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski. Tom 3. Tablice. Część 2. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nau k
Gediga B., Józefowska A. 2019. Przemiany obrządku grzebalnego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza z cmentarzyska w Domasławiu w świetle analizy źródeł z cmentarzyska w Domasławiu, pow. wrocławski i nekropolii bliskiego rejonu (problemy zmian społeczno-kulturowych). Transformations of the funeral rite in the Bronze Age and the Early Iron Age in the light of analysis of sources from the cemetery in Domasław, Wrocław District, and necropolis of the near region (problems of socio-cultural changes). Wrocław: Instytut Archeologiii Etnologii PAN
Gediga B., Józefowska A., Łaciak D. 2018. The Society of South-Western Poland in the Light of Cultural Contacts in the Early Iron Age. (W:) P. Pavúk, V. Klontza-Jaklová, A. Harding (eds.), ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in Honor of Prof. Jan Bouzek: proceedings of the International Conference Contacts, Migrations and Climate Change (Prague 19-23 May 2015), Prague, 257–266
Gediga B., Łaciak D., Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M. 2017. Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Gediga B. (red.). 1980. Rola oddziaływań kręgu halsztackiego w rozwoju społeczeństw epoki żelaza w Polsce zachodniej na tle środkowoeuropejskim, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Komisja Nauk Humanistycznych – Sekcja Archeologia, Wrocław
Gediga B., Piotrowski W. (red.). 2010. Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, Biskupińskie Prace Archeologiczne 8, Prace Komisji Archeologicznej 18, Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Biskupin-Wrocław
Gediga B., Grossman A., Piotrowski W. (red.). 2016. Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery, Biskupińskie Prace Archeologiczne 11, Prace Komisji Archeologicznej 21, Polska Akademia Nauk –Oddział we Wrocławiu, Biskupin-Wrocław
Gedl M. 1962. Kultura łużycka na Górnym Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków
Gedl M. 1964. Szkieletowy obrządek pogrzebowy w kulturze łużyckiej, Kraków
Gedl M. 1966. Groby szkieletowe w kulturze łużyckiej, Przegląd Archeologiczny 17, 5–45
Gedl M. 1973. Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu, pow. Głubczyce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
Gedl M. 1988. Die Toilettengeräte in Polen, Prahistorische Bronzefunde, Abteilung XV, 1. Band, München
Gedl M. 1991. Die Hallstatteinflüsse auf den polnischen Gebieten in der Früheisenzeit, Prace Archeologiczne 48, Zeszyty Naukowe UniwersytetuJagiellońskiego, CMLXIX
Gedl M. 1995. Die Sicheln in Polen, Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XVIII, 4. Band, Stuttgart
Gedl M. 2002. Wielkie cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Kietrzu, pow. Głubczyce na Górnym Śląsku. (W:) M. Gedl (red.), Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace 5, Warszawa, 75–116
Gedl M. 2004. Die Fibeln in Polen, Prähistorische Bronzefunde, Abteilung XIV, 10. Band, Stuttgart
Gedl M. 2004a. Die Beile in Polen IV, Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IX, 24. Band, Stuttgart
Golec M. 2003. Hlasnica u Horákova: kam s ni? Archeologické rozhledy 55, 500–516
Gołubkow J. 1961. Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej we wsi Słup, pow. Środa Śląska, Silesia Antiqua 3, 76–87
Gołubkow J. 1962. Badania na cmentarzysku kultury łużyckiej we wsi Słup, pow. Środa Śląska, w 1960 roku, Silesia Antiqua 4, 165–197
Goslar T. 2019. Chronologia i periodyzacja cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Domasławiu, pow. wrocławski, na podstawie datowania radiowęglowego, Przegląd Archeologiczny 67, 31–48
Historia sztuki świata. Tom I. Pierwsze cywilizacje. Antyk. 1999, Muza SA, Warszawa
Hoffman W. 1937. Das Totenhaus von Lampersdorf, Kreis Oels, Altschlesische Blätter 12, z. 1-2, 7–8
Jacob-Friesen G. 1973. Bronzezeit. (W:) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 4, Lieferung 5, Sonderdruck, Berlin-New York,641–648
Józefowska A. 2016. Opracowanie ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 21 w Żmigródku, gm. Żmigród, pow. trzebnicki. Wrocław: Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (maszynopis)
Józefowska A. 2018. Halsztacki model funeralny grobów komorowych z Domasławia, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60/1, 183–208; DOI:10.23734/ssa.2018.60.1.183.208
Józefowska A., Łaciak D. 2011. Domasław 10/11/12 (AZP 82-28/98/90/91), gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. Opracowanie naukowe wyników ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku. Tom 5. Wrocław: Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu (maszynopis)
Józefowska A., Łaciak D. 2012. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Domasław 10‒12, gm. Kobierzyce. (W:) S. Kadrow (red.), Raport 2007‒2008 (I), Warszawa, 463–482
Józefowska A., Nowaczyk L. 2009. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Domasław 10/11/12, pow. wrocławski, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 51, 159–173
Kaczmarek M. 2002. Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu, Poznań
Kaczmarek M. 2017. Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce, Hyperborea. Poznańskie studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza 3
Kałużna-Czaplińska J., Józefowska A., Rosiak A. 2020. Oznaczenie związków organicznych w próbkach naczyń pochodzących z grobów halsztackichz Domasławia 10/11/12, gm. Kobierzyce. (W:) B. Gediga, A. Józefowska (red.), Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 5. Opracowania specjalistyczne, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 253–261
Kaus M.1984. Das Gräberfeld der jüngeren Urnenfelderzeit von Stillfried an der March, Forschungen in Stillfried 6
Koch L.C. 2011. Früheisenzeitliches Glas und Glasfunde Mittelitaliens. Eine Übersicht von der Villanovazeit bis zum Orientalizzante und eine Analyse der Glasperlen als Gräbbeigabe des Graberfeldes Quattro Fontanili in Veji, Bochumer Forschungen zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie, Rahden
Kołodziejski A. 1971. Badania zespołu osadniczego ludności kultury łużyckiej z okresu poźnohalsztackiego w Wicinie, pow. Lubsko w latach 1966-1969, Sprawozdania Archeologiczne 23, 93–108
Kopiasz J. 2003. Osada kultury łużyckiej na wielokulturowym stanowisku Stary Śleszów 17, powiat Wrocław. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, z. 2. Badania na autostradzie A4, część I, Wrocław
Kostrzewska M. 1951-1952. Wyroby kamienne kultury łużyckiej w Wielkopolsce w epoce brązowej i wczesnożelaznej, Przegląd Archeologiczny 9,z. 2-3, R. 27-28, 214–258
Kostrzewski J. 1949. Pradzieje Polski, Poznań
Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdżewski K., 1965. Pradzieje Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków
Koutecký D. 2003. Bylany u českeho Brodu. Eponymni lokalita bylanské kultury, Fontes Archaeologici Pragenses 29, 1–78
Koutecký D. 2008. Bylanska kultura. (W:) N. Venclová, Archeologie pravěkých Čech. 6. Doba Halštacká, Praha
Krzyżaniak L. 1963. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. Śrem, Fontes Archaeologici Posnanienses 14, 45–111
Kýtlicova O. 1991. Die Bronzegefäße in Böhmen (mit einem Anhang von A. Siegfried-Weiss), Prähistorische Bronzefunde, Abteilung II, 12. Band, Stuttgart
Lasak I. 2001. Epoka brązu na pograniczy śląsko-wielkopolskim. Cześć II – Zagadnienia kulturowo-osadnicze, Wrocław
Lucke W., Frey O.H. 1962. Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Osthallstattkreises, Römisch-Germanische Forschungen 26, Berlin
Łaciak D. 2017. Morfologia ceramiki malowanej. (W:) B. Gediga, D. Łaciak, B. Łydżba-Kopczyńska, M. Markiewicz (red.), Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat, Wrocław, 15–52
Łaciak D. 2017a. Nadodrzańska ceramika malowana. Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości we wczesnej epoce żelaza, Wrocław
Łaciak D. 2018. Früheisenzeitliche Gefase vom Typ kernos: Versuch einer funktionalen Interpretation aufgrund eines Neufunds in Domasław(woj. dolnośląskie/PL), Archäologisches Korrespondenzblatt 48/3, 339–350
Łaciak D., Łydżba-Kopczyńska B. 2017. Technologia ceramiki malowanej. (W:) B. Gediga, D. Łaciak, B. Łydżba-Kopczyńska, M. Markiewicz (red.), Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat, Wrocław, 53–69
Łaciak D., Markiewicz M. 2013. Painted ceramics of Hallstatt period cemetery in Domasław, site 10/11/12, distr. Wrocław. (W:) J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocław, 527–540
Łaciak D., Markiewicz M., Łydżba-Kopczyńska B., Gediga B., August Cz., Hojniak M., Rusek G., Miazga B. 2017. Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki ‒ badania nad halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska w Domasławiu, stan. 10/11/12, pow. wrocławski. (W:), S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 179–208
Łaciak D., Nowak K. 2016. Analiza zabytków ceramicznych z cmentarzyska w Legnicy przy ul. Spokojnej. (W:) K. Nowak., T. Stolarczyk (red.), Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej, Legnica, 35–54
Łuka L.J. 1951 Cmentarzysko kultury łużyckiej w Czarnkowie z IV – V. okresu epoki brązu, Fontes Archaeologici Posnaniensies 1, 1–163
Łuka L.J. 1959. Importy italskie i wschodnioalpejskie oraz ich naśladownictwa na obszarze kultury „łużyckiej” okresu halsztackiego w Polsce, Slavia Antiqua 6, 1–99
Łydżba-Kopczyńska B., Gediga B, Chojcan J., Sachanbiński M. 2012. Provenance investigations of amber jewelry excavated in Lower Silesia (Poland) and dated back to Early Iron Age, J. Raman Spectroscopy 43, 1839–1844
Madera P. 1999. Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej w Łazach, stan. 1, gm. Wińsko,Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 41, 231–246
Madera P. 2002. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Łazach, stan. 1, pow. Wołów, woj. dolnośląskie w świetle ostatnich badań ratowniczych. (W:) M. Gedl (red.), Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, 149–173
Maik J., Rybarczyk A. 2015. Gewebe der Hallstattkultur aus Domasław, (W:) K. Grömer, F. Pritchard (eds.), NESAT XII, The North European Symposium of Archaeological Textiles 21st-24th May 2014 in Hallstatt, Austria, in Aspects of the Design, Production and Use of Textiles and Clothing from the Bronze Age to the Early Modern Era, Archeolingua 33, Budapest, 83–94
Maik J., Rybarczyk A. 2016. Tekstylia kultury halsztackiej z Domasławia na Dolnym Śląsku na tle włókiennictwa wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. (W:) B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Europa w okresie od VIII wieku przed narodzinami Chrystusa do I wieku naszej ery, Biskupin-Wrocław, 25–43
Makarová E. 2013. Chamber tombs of the Platěnice culture – elite burials? (W:) R. Karl, J. Leskovar (eds.), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 37, Linz, 95–106
Makarová E. 2015. Drobné hlinené predmety z halštatskej fázy pohrebiska v Moravičanoch. (W:) O. Ožd’ani (ed.), Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra, 137–147
Makarová E., Hložek M. 2017. Clay Symbols from an Early Iron Age Cemetery in Moravičany. (W:) E. Miroššayova, Ch. Pare, S. Stegmann-Rajtar (eds.), Das Nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien, Budapest, 261–271
Malinowski T. 1962. Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce, Przegląd Archeologiczny 14, 1–135
Malinowski T. 1982. Groby odlewców w kulturze łużyckiej za ziemiach Polski, Pamiętnik Muzeum Miedzi I, 249–271
Malinowski T. 1993. Grzechotki gliniane kultury łużyckiej w Polsce, Słupskie Prace Humanistyczne 11a (1992), 3–38
Markiewicz M. 2017. Zdobnictwo ceramiki malowanej. (W:) B. Gediga, D. Łaciak, B. Łydżba-Kopczyńska, M. Markiewicz (red.), Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat, Wrocław, 71‒120
Markiewicz M. 2018. Wizualizacja 3D halsztackiej osady ze Starego Śleszowa – nowa forma narracji w archeologii. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 60/1, 383–398
Markiewicz M. 2019. Visual presentation of settlement complexes from the Early Iron Age from Milejowice, site 19 and selected problems of 3D modelling in archaeology, Przegląd Archeologiczny 67, 101–118
Metzner-Nebelsick C. 1992. Gefase mit basaraboider Ornamentik aus Frog. (W:) A. Lippert, K. Spindler (Hrsg.), Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 8, Bonn, 349–383
Michnik M. 2007. Imported objects at the cemetery in Świbie, District of Gliwice. (W:) J. Baron, I. Lasak (red.), Long Distance Trade in the Bronze Age and Early Iron Age, Studia Archeologiczne 40, Wrocław, 159–177
Mierzwiński A. 2003. Znaki utrwalone w glinie. Społeczno-obrzędowe aspekty działań wytwórczych końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Model nadodrzański, Wrocław
Mierzwiński A. 2012. Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych, Wrocław
Mikulková B. 2010. Orlovice (okr. Vyškov). Přehled výzkumů 51, 373–374
Milcent P.-Y. 2004. Le Premier Age du Fer en France Centrale, Mémoires de la S.P.F. 34 (2), Paris
Mogielnicka-Urban M. 2000. Elementy doktryny religijnej w świetle obrządku pogrzebowego na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. siedleckie. (W:) B. Gediga i D. Piotrowska (red.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Warszawa-Wrocław-Biskupin, 73–94
Narożna-Szamałek U., Szamałek K. 2007. Cmentarzysko halsztackie w Gorszewicach w świetle nowych badań, Fontes Archaeologici Posnanienses43, 113–227
Nebelsick L.D. 2016. Drinking against death. Studies on the materiality and iconography of ritual, sacrifice and transcendence in later prehistoric Europe,Warszawa
Nekvasil J. 1982. Pohřebiště lužické kultury v Moravičanech, Katalog nálezů, Brno
Nekvasil J. 1993. Platěnicka kultura. (W:) V. Podborsky a Kol. Pravěké dějiny Moravy, Brno, 351–359
Nekvasil J., Podborsky V. 1991. Die Bronzegefäße in Mähren, Prahistorische Bronzefunde Abteilung II, 13. Band, Stuttgart
Nowiński J.T. 2000. Grzechotki kultury łużyckiej w kontekście przestrzeni sakralnej. (W:) B. Gediga, D. Piotrowska (red.), Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Warszawa-Wrocław-Biskupin, 258–278
Orlicka-Jasnoch J. 2010. Uwagi na temat roli kadzielnic w grobach ciałopalnych grupy białowickiej kultury łużyckiej. (W:) A. Jaszewska, A. Michalak (red.), Ogień – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony: VI Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Grabicz, 5-6 czerwca 2008, Zielona Góra, 95–115
Pallottino M. 1968. Etruskowie, Warszawa
Pichlerova M. 1968. Zur Typologie der Hallstattzeitlichen Keramik aus Nové Košariska, Slovenská Archeologia XVI/2, 435–446
Pichlerova M. 1969. Nové Košariská. Kniežacie mohyly zo staršej doby želaznej, Bratislava
Pieczyński Z. [1953] 1954. Cmentarzysko z wczesnego okresu żelaznego (700-400 p.n.e.) w Gorszewicach w pow. szamotulskim, Fontes ArchaeologiciPosnanienses 4, 101–152
Pleiner R., Rybova A. (eds.). 1978. Pravěke Dějiny Čech, Praha
Podborsky V. 1970. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit, Brno
Przybyła M. M. 2003. Fragment naczynia w stylu kultury Basarabi, z cmentarzyska kultury łużyckiej w Siemonii (obecnie w Górze Siewierskiej),pow. Będzin, Acta Archaeologica Carpathica 38, 172–177
Przybyła M.S., Przybyła M.M. 2010. Osada z okresu halsztackiego w Modlniczce, pow. Kraków w świetle kontaktów z terenami zakarpackimi.(W:) J. Garncarski (red.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, Krosno, 529–574
Purowski T. 2010. Paciorki szklane zdobione linią zygzakowatą odkryte w międzyrzeczu Odry i Wisły na stanowiskach z wczesnej epoki żelaza, Archeologia Polski 55, z. 1-2, 23–88
Purowski T. 2012. Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry. Studium archeologiczno-technologiczne, Warszawa
Purowski T. 2013. Wyroby ze szkła i „szklistego fajansu” odkryte na cmentarzysku kultur łużyckiej i regionalnej grupy kręgu halsztackiego w Domasławiu, pow. wrocławski, Archeologia Polski 58, 22–87
Reitinger J. 1981. Die Hallstattkultur Mitteleuropas. (W:) Die Hallstattkultur, Symposium Steyr 1980, Linz, 7–34
Sady-Bugajska A. 2020. Botaniczne elementy wyposażenia grobów halsztackich z Domasławia 10/11/12, gm. Kobierzyce. (W:) B. Gediga, A. Józefowska (red.), Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 5. Opracowania specjalistyczne, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół InstytutuArcheologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 31–48
Sarnowska W. 1959. Wyniki badań na cmentarzysku kultury łużyckiej w Mokronosie Górnym, pow. Wrocław, Silesia Antiqua 1, 103–153
Schlette F. 1984. Die Kunst der Hallstattzeit, Leipzig
Seger H. 1936. Schlesische Hortfunde aus der Bronzeund frühen Eisenzeit, Altschlesien 6(1), 85‒182
Stary P. F. 1982. Zur hallstattzeitlichen Beilbewaffnung des circum-alpinen Raumes. Ber. RGK 63, 17–104
Stępnik T. 2010. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Chróstniku stan. 1, gm. Lubin, woj. dolnośląskie, Archeologia Środkowego Nadodrza VII, 39–80
Stolarczyk T. 2014. Stemple ceramiczne – przedmioty magiczne czy narzędzia odlewników? (W:) T. Stolarczyk, J. Baron (red.), Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy, Legnica-Wrocław, 313–323
Szczurek G., Pudełko E. 2015. Szadek. Cmentarzysko z przełomu epoki brązu i żelaza w południowo-wschodniej Polsce, Hyperborea 2, Poznań
Szydłowska E. 1963. Diademy i zawieszki skroniowe grupy górnośląsko małopolskiej kultury łużyckiej, Archeologia Polski 8, z. 1, 44–68
Venclová N., Drda P., Chytraček M., Koutecký D., Michalek J., Vokolek V. 2008. Archeologie pravékých Čech, 6. Doba halštatská, Praha. Vokolek V. 1999. Východočeská halštatská pohřebiště, Pardubice
Wojciechowska H. 1986. Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Świbiu, woj. katowickie, w latach 1970-1980, Rocznik Muzeum w Gliwicach 2, 147–170
Wojciechowska H. 1996. Świbie, woj. katowickie, cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. (W:) J. Chochorowski (red.), Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, Kraków
Woźniak Z. 1960. Cmentarzysko kultury łużyckiej w Chojnie-Golejówku, w powiecie rawickim, Przegląd Archeologiczny 12, 31–116
Wójcik A., Madej S. 2020. Analiza petrograficzna zabytków kamiennych z cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza ze stanowiska Domasław 10/11/12, gm. Kobierzyce. (W:) B. Gediga, A. Józefowska (red.), Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 5. Opracowania specjalistyczne, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 235–251
Żaki A. 1950. Początki rozwoju kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły, Annales UMCS 3, Lublin, 1–214
Żychlińska J. 2013. Przemiany stylistyczne naczyń ceramicznych ludności kultury łużyckiej w Wielkopolsce, Bydgoszcz

Detailed Resource Type:

Book

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:148642 ; doi:10.23858/Wr/k/005

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Ministry of Culture and National Heritage ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information