Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Czasopisma i artykuły

W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim czasopisma wydawane przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN): „Acta Baltico-Slavica”, „Slavia Meridionalis”, „Cognitive Studies | Études cognitives” oraz „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”. Czasopismo „ Acta Baltico-Slavica”, początkowo wydawane przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, następnie Ossolineum, a od 1992 przez IS PAN, jest poświęcone problematyce pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Koncentruje się na historycznych i współczesnych zjawiskach i procesach kulturowych, społecznych oraz językowych. Kładzie nacisk na perspektywę transnarodową, przekraczającą etnocentryczne opisy badanych zjawisk. Rocznik „ Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej oraz jej dynamicznymi związkami z innymi obszarami kulturowymi. Rocznik “ Cognitive Studies | Études cognitives” powstał w wyniku polsko-francuskiej współpracy naukowej koordynowanej przez IS PAN. Tematyka prac obejmuje najnowsze dziedziny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, zagadnienia semantyczne i gramatyczne w języku naturalnym na styku z lingwistyką korpusową, semantykę leksykalną, konfrontację językową oraz inżynierię lingwistyczną (w tym lingwistykę korpusową. Rocznik „ Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, wydawany od 1955 roku, obejmuje szerokie spektrum tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego, w tym zagadnienia diachronii i synchronii, badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji