Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Centralna Baza Danych o Młynach

Centralna Baza Danych o Młynach w Polsce - CeBaDoM to interaktywna baza danych z informacjami geoprzestrzennymi o dawnych obiektach wykorzystujących energię wodną i wietrzną w obecnych i dawnych granicach Polski. Jej powstanie poprzedziły długoletnie badania interdyscyplinarne (zarówno badania terenowe, jak i kwerenda archiwalna), przeprowadzone w ramach trzech projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych Polski i Niemiec. Stanowi ona element inwentaryzacji polskiego krajobrazu kulturowego, w przeważającym zakresie zanikającego lub już utraconego. W pierwszym etapie autorzy zamierzają przedstawić możliwie szeroką informację o rozmieszczeniu młynów, a w dalszej perspektywie informacje o poszczególnych obiektach będą sukcesywnie uszczegóławiane i uzupełniane z – mamy nadzieję – dużym udziałem odbiorców-czytelników platformy RCIN. Baza zawiera szereg informacji o typie młyna, jego przeznaczeniu, położeniu i okresach funkcjonowania. Zawarte tu informacje mogą zainteresować nie tylko hobbystów, czy pasjonatów lokalnej historii. Może to być podstawa do dalszych szczegółowych analiz i badań naukowych. Informacje zawarte w bazie mogą być też przydatne do prac inwestycyjnych w środowisku przyrodniczym, np. dla inwestorów szukających miejsc pod nowe obiekty produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (mała energetyka wodna i wiatrowa) czy organów, których zadaniem jest dbałość o odtworzenie dyspozycyjnych zasobów wodnych

Mapa położenia obiektów:

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji