Object

Title: Dwa staropolskie zaklęcia z XV w.

Creator:

Leńczuk, Mariusz (1973- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017), Materiały

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 217-228 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The article presents two old-Polish magic spells: against venomous worms and against rabies found in a manuscript of the late fifteenth century, kept in the Archives of the Polish Province of the Dominicans in Cracow, ref. no. R.XV.3. The text of such type are very rare. Only three fragments of medieval magic spells written in Polish have been found; and the discovery was made in the nineteenth century. The Dominican incantations are unusual both because they have been completely preserved, and because of the used language. The purpose of the article is to publish the two unknown medieval monuments of the Polish language.

References:

Basaj M., Siatkowski J., Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa 2006
Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929
Borowiec K., Średniowieczne teksty interferowane, w: Juwenalia historycznojęzykowe. 1, Poznań 2015, s. 9–24
Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005
Bracha K., Pismo, słowa i symbole. Pomiędzy średniowieczną pobożnością a magią, w: Inskrypcje toruńskie, red. I. Sawicka, Toruń 1999, s. 7–24
Brückner A., Kazania średniowieczne, cz. 2, w: Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, t. 24, Kraków 1895, s. 317–390
Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927
Czernik S., Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1968 (wyd. 2, 1985)
Derolez A., The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Century, Cambridge 2003
Engelking A., Rytuały słowne w kulturze ludowej. Próba klasyfikacji, w: Język a kultura, t. 4: [Funkcje języka i wypowiedzi], red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s. 75–85
Falimirz S., O ziołach i o mocy ich, Kraków 1534, <http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=2228&from=pu- blication> [dostęp: 25.07.2017]
Jankowiak L.A., Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 1–2, Warszawa 2005–2006
Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego, red. M. Koczerska, Warszawa 2007
Kleszczowa K., Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice 1996
Kleszczowa K., Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice 2003
Leśniewska-Sawicka M., Waśkow M., Medycyna ludowa, gusła i zabobony jako metody lecznicze praktykowane w XXI wieku, „Medycyna Rodzinna”, 15, 2012, nr 1, s. 10–14 Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, t. 1–6, Lwów 1856–1860
„Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie”, 8, 1902, <http://www.wbc.poznan.pl/Content/120639/ index.djvu> [dostęp 25.07.2017]
Nowak K., Jak dawniej leczono, czyli o akcie siedemnastowiecznej porady medycznej, w: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, t. 2, red. K. Kleszczowa, A. Rejter, Katowice 2008, s. 119–130
Siekierka H.I., Notacje monodii chorałowej na Śląsku na podstawie kodeksów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Studium paleograficzno-semiologiczne, Lublin 2011
Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–36, red. M.R. Mayenowa, K. Mrowcewicz, Wrocław–Warszawa 1966–2012, <http://kpbc.umk.pl/publication/17781> [dostęp 25.07.2017]
Słownik staroczeski/Vokabulář webový, < http://vokabular.ujc.cas.cz/> [dostęp 25.07.2017]
Słownik staropolski, t. 1–11, red. S. Urbańczyk, Warszawa–Kraków 1953–2002, <http://www.pjs.ijp-pan.krakow. pl/sstp.html> [dostęp 25.07.2017]
Szostak J., Vademecum lecznictwa domowego z roku 1563, Brzezia Łąka 2016
Ulrich J., Volkssagen aus Pommern und Rügen, Stettin 1886
„Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny”, 19, 1905
Włodarski M., Polska poezja świecka XV wieku, wyd. 4 zm., Wrocław 1997
Wörterbuchnetz, <http://woerterbuchnetz.de/> [dostęp 25.07.2017]
Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, oprac. K. Górski i in., Wrocław 1955

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

55

Start page:

217

End page:

228

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64731 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.11

Source:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information