RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska, Wąbrzeźno comm., Kujawskopomorskievoivodeship = Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska nr 17 w Małych Radowiskach, gm. Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 64 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Archaeological site at Małe Radowska is located in the area of Chełmno Land (Ziemia Chełmińska) within the south part of the so-called Wąbrzeskie Hills (Pagórki Wąbrzeskie). During archaeological activity in the years 2005–2006 numerous artifacts related to the settlement dated to the late phase of the Linear Band Pottery Culture were excavated. The paper presents the results of analysis of identified sources, including research on the nature of stationary objects discovered, technology, morphology and style of pottery, as well as types of flint tools and their function. Also, presented are the results of petrographic and stylistic analysis of stone monuments found and spectrum of species represented there by skeletal remains

References:

Balcer B. 1989. Z badań nad budownictwem w kulturze pucharów lejkowatych. Podziemia osady na wzgórzu „Gawroniec” w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie. Archeologia Polski 34(2), 265–361
Baumann W. and Fritzsche C. 1973. Ein weiterer Tiergefassfund in der bandkeramischen Siedlung von Zauschwitz, Kr. Borna. Ausgrabungen und Funde 18(2), 63–70
Bednarek R. and Prusinkiewicz Z. 1984. Gleby. In R. Galon (ed.), Województwo toruńskie, przyroda-ludność i osadnictwo-gospodarka. Warszawa, 189–207
Chachlikowski P. 1997. Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw. Poznań
Chmielecki K. 1908. Przyczynki do chronologii grobów przedhistorycznych w Trzebiczu. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 15, 169–179
Czerniak L.1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań
Czerniak L.1994. Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach. Poznań
Czerniak L. and Kośko A. 1980. Zagadnienia efektywności poznawczej analizy chronologicznej ceramiki w oparciu o cechy technologiczne. Z problematyki badań nad „datowaniem technologicznym” ceramiki kultur neolitycznych w strefie Kujaw. Archeologia Polski 25(2), 247–280
Dzieduszycka-Machnikowa A. and Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie ( = Polskie Badania Archeologiczne 19). Wrocław
Domańska L. 1987. Wytwórczość krzemieniarska społeczeństw naddunajskich na ziemi chełmińskiej. In Wiślański (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej.Toruń, 75–82
Gabałówna L.1963. Ślady osadnictwa kultur z cyklu wstęgowego w Radziejowie Kujawskim. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 9, 25–94
Gabriel I. 1979. Studien zur Tonware der Bandkeramik in Westfalen und Nordhessen. Bonner Hefte zur Vorgeschichte, 19–20
Galon R. 1984. Typy krajobrazu naturalnego i rejony fizycznogeograficzne. In R. Galon (ed.), Województwo toruńskie, przyroda-ludność i osadnictwo-gospodarka. Warszawa, 251–261. Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska 247
Gijn van A. L.1989. The wear and tear of flint principles of functional analysis applied to Dutch Neolithic assemblages (= Acta Praehistorica Leidensia 22). Leiden
Grygiel R. 1975. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej w Woli Kożuszkowej, woj. Bydgoszcz (stan. 1). Fontes Archaeologici Posnaniensis 25, 60–67
Grygiel R. 1976. Osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Brześciu Kujawskim koło Włocławka. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 23, 5–111
Grygiel R. 1978. Z problematyki oddziaływań zakarpackich we wczesnym neolicie. Pochodzenie i chronologia ornamentu wstęg wypełnianych nakłuciami w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na Kujawach. Acta Archaeologica Carpathica 18, 75–99
Grygiel R. 2004. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Tom 1: Wczesny Neolit, Kultura Ceramiki Wstęgowej Rytej. Łódź
Gurba J. 1960. Neolithic Settlement on the Lublin Upland. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska B 15, 211–233
Gurtowski P. and Kirkowski R. 1994. Kurkociński mikrortegion osadniczy — próba modelowego ujęcia organizacji społecznej i gospodarczej ludnosci kultury ceramiki wstęgowej rytej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 101–133
Ho Ho Committee. 1979. The Ho Ho classification and nomenclature Committee Report. In B. Hayden (ed.), Lithic use-wear analysis. New York, 133–135
Hoffmann E. 1963. Die Kultur der Bandkeramik in Sachsen. Berlin
Jankowska D. 1980. Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. Grupa łupawska. Poznań
Juel Jensen H. 1994. Flint tools and plant working, hidden traces of stone age technology. A use wear study of some Danish Mesolithic and TRB implements. Aarhus
Kabaciński J. 2010. Przemiany wytwórczości krzemieniarskiej społeczności kultur wstęgowych strefy Niżu Polskiego. Poznań
Kadrow S. 1991. Iwanowice. Stanowisko Babie Góra, cz. I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu, Kraków
Kapla M. 1995. Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Wielkich Radowiskach. Gm. Dębowa Łąka, woj. Toruńskie. Typescript stored in Institute of Archaeology and Ethnology, Mikołaj Kopernik University Toruń
Kaszewski Z. 1979. Materiały starożytne z Kałdusa woj. toruńskie. Pomerania Antiqua 8, 155–227
Kaufmann D. and York K. H. 1985. Zur Verbreitung des Elster — Saale Verzierungsstiles der jüngstenLinearbandkeramik. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 68, 75–91
Kirkowski R. 1987. Kultury cyklu wstęgowego na ziemi chełmińskiej. In T. Wiślański (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Toruń, 55–74
Kirkowski R. 1990. Boguszewo, Gm. Gruta, województwo toruńskie, stanowisko 41, obiekty 3 i 5. In D. Jankowska (ed.), Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej. Toruń, 9–14
Kirkowski R. 1990. Filus, gm. Papowo Biskupie, województwo toruńskie, stanowisko 8, obiekt 4. In D. Jankowska (ed.), Z badań nad chronologią absolutną stanowisk neolitycznych z ziemi chełmińskiej. Toruń, 23–25
Kirkowski R. 1993. Dębowa Łąka, gmina Dębowa Łąka, stanowisko 34 i 42. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. In J. Grześkowiak (ed.), Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993. Toruń, 65–68
Kirkowski R. 1993. Annowo, gm. Gruta, stanowisko 7. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. In J. Grześkowiak (ed.), Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993. Toruń, 37–47
Kirkowski R. 1993. Ryńsk, gmina Wąbrzeźno, stanowisko 42. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej. In J. Grześkowiak (ed.), Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993. Toruń, 47–54
Kirkowski R.1994. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej. Zarys systematyki chronologiczno-genetycznej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 57–99
Kirkowski R. and Sosnowski W. 1994. Kultura późnej ceramiki wstęgowej na ziemi chełmińskiej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 115–134
Korobkowa G. F. 1999. Narzędzia w pradziejach. Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną. Toruń
Kostrzewski J.1921. Naczyńko z ornamentem kreskowo-kłutym z Chełmży. Przegląd Archeologiczny 1(2–3), 67–68
Kostrzewski J. 1928. Osada starszej ceramiki wstęgowej w Chełmży w pow. toruńskim na Pomorzu. Rocznik Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu 4, 100–126
Kruk J. and Milisauskas S.1981. Wyżynne osiedle neolityczne w Bronocicach, woj. kieleckie. Archeologia Polski 26(1), 65–113
Kukawka S. 1991. Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych ( = Prace Archeologiczne 8 ).Toruń
Kukawka S. 1997. Na rubieży środkowoeuropejskiego świata wczesnorolniczego: społeczności ziemi chełmińskiej w IV tysiącleciu p.n.e. Toruń
Kukawka S. 2010. Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim. Toruń
Kukawka S. and Wawrzykowska B. 1987. Kultura pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej. In T. Wiślański (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej.Toruń, 89–120
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczności rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel and T. Wiślański (eds.), Prahistoria ziem polskich 2. Wrocław, 19–164
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1983. O zofipolskim stylu ceramiki wstęgowej rytej w Polsce. Archeologia Polski 38(l), 67–98
Lech J. 1981. Materiały krzemienne z osad społeczności wstęgowych w Niemczy, woj. Wałbrzych. Badania 1971–1972. Silesia Antiqua 23, 39–46. Materials of Linear Band Pottery Culture from site 17 in Małe Radowiska 249
Małecka-Kukawka J. 1992. Krzemieniarstwo społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej (2 połowa VI — IV tysiąclecie p.n.e). Toruń
Małecka-Kukawka J. 1993. Materiały krzemienne z osady kultury ceramiki wstęgowej rytej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, stanowisko 42. In J. Grześkowiak (ed.), Archeologiczne badania weryfikacyjno-sondażowe stanowisk neolitycznych na terenie województwa toruńskiego w latach 1992 i 1993. Toruń, 55–56
Małecka-Kukawka J. 1993. Ze studiów nad krzemieniarstwem wczesnorolniczym na ziemi chełmińskiej. Materiały z Wielkich Radowisk, gm. Dębowa Łąka, stan. 22 i 24. In J. Chudziakowa (ed.), Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w latach 1989–1992. Toruń, 23–29
Małecka-Kukawka J. 1994. „Gospodarka” surowcami krzemiennymi wśród społeczności wczesnorolniczych ziemi chełmińskiej z perspektywy teorii wymiany społecznej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej.Grudziądz, 37–50
Małecka-Kukawka J.2001.Między formą a funkcją, traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Toruń
Małecka-Kukawka J. 2008. O mezolicie, neolicie i krzemieniu czekoladowym. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds.), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003.Warszawa–Lublin, 185–202
Osipowicz G. 2000. Krzemieniarstwo ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowisk 22 i 24 w Wielkich Radowiskach, gmina Dębowa Łąka, województwo kujawsko-pomorskie. Analiza surowcowa, morfologiczna i funkcjonalna. Master thesis,Institute of Archaeology, Mikołaj Kopernik University, Toruń
Osipowicz G. 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń
Ossowski G. 1879–1888. Zabytki przedhistoryczne ziem polskich, Seryja I. Prusy Królewskie. Kraków
Ossowski G. 1880–1881. Mapa archeologiczna Prus Zachodnich, dawniej Królewskich. Kraków
Sobociński M. 1985. Szczątki kostne z osad ludności kultury ceramiki wstęgowej na Kujawach (ze studiów nad rozwojem kultur wstęgowych na Kujawach). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 164. Archeozoologia 10, 87–127
Schlichtherle H. 1992. Jungsteinzeitliche Erntegerate am Bodensee. Zeitschrift des Vereins für Pfahlbau und Heimatkunde E. V. Ausgabe 1/1992, 24–44
Skakun N. N. 1993. Agricultural implements in the Neolithic and Eneolithic cultures of Bulgaria. In P. C. Anderson (ed.), Traces et fonction: les gestes retrouves. Liege, 361–368
Smoczyńska Ł. 1952. Kultura ceramiki wstęgowej w Wielkopolsce. Fontes Archaeologici Posnaniensis 3, 1–85
Sosnowski W. 1994. Stanowiska neolityczne i z początków epoki brązu na ziemi chełmińskiej. In L. Czerniak (ed.), Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej. Grudziądz, 51–56
Vencl S. 1961. Studie o šáreckém typu. Sbornik Narodniho Musea v Praze. Seria A-Historie 15, 93– 140
Wiślański T. 1959. Wyniki prac wykopaliskowych w Strzelcach, w pow. mogileńskim w latach 1952 i 1954. Fontes Archaeologici Posnaniensis 10, 1–95
Wiślański T. 1970.Uwagi o kulturze ceramiki wstęgowej rytej na terenie Polski północno-zachodniej. In K. Kozłowski (ed.), Z badań nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej (materiały konferencji w Nowej Hucie dn. 22.IV.1969). Kraków, 29–36
Wiślański T. 1974. Kultura ceramiki wstęgowej rytej na ziemi pyrzyckiej. In F.L. Lachowicz (ed.), Studia Archaeologica Pomeranica. Koszalin, 53–77
Vaughan P.C. 1985. Use-wear analysis of flaked stone tools. Tuscon

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

64

Start page:

215

End page:

267

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54725 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information