polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 52 (2018)
   • Spis treści
   • Wprowadzenie
   • Czyżewski B. i in. : Metodyczne aspekty wyceny dóbr publicznych na obszarach wiejskich: koncepcja waloryzacji endogenicznej = Methodical aspects of public goods valuation in rural areas: the concept of endogenous valuation
   • Chmielewska B., Zegar J.S. : Podstawowe determinanty jakości życia mieszkańców wsi i miast po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Basic determinants of rural and urban inhabitants’ life quality after Poland’s accession to the European Union
   • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. : Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych na wsi w Polsce w 2016 r. w świetle badań budżetów gospodarstw domowych = Housing status of rural areas’ households in Poland in the light of household budget survey of 2016
   • Wojewódzka-Wiewiórska A. : Efekty PROW 2007–2013 w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej w Polsce = Effects of the 2007–2013 RDP in the scope of rural economy diversification in Poland
   • Pieczonka J. : Aktywność sołectw wspierających rozwój społeczny w ramach Programu Odnowy Wsi w latach 2013–2015 = Activity of villages supporting social development under the Rural Renewal Programme in 2013–2015
   • Mucha A. i in. : 2018, Aktywność podmiotów lokalnych w procesie odnowy wsi w województwie małopolskim = Activity of local actors in the process of village renewal in the Małopolskie Voivodeship
   • Wiatkowska B., Słodczyk J. : Wykorzystanie zasobów baz danych GIS na potrzeby analizy zróżnicowania obszarów wiejskich w aspekcie działań PROW = Application of GIS databases for the analysis of rural areas diversity in the aspect of Rural Development Programme
   • Stefaniak G. : Możliwości wykorzystania geoportali regionalnych w rozwoju rolnictwa na przykładzie Geoportalu Województwa Łódzkiego = Possibility of using regional geoportals in agricultural development on the example of the Łódzkie Voivodeship Geoportal
   • Bucka M. : Kreatywność jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa opolskiego = Creativity as a rural development factor on the example of the Opolskie Voivodeship
   • Mijal A. : Les miraculés a bierność edukacyjna i zawodowa młodych mieszkańców wsi – case study Polska i kraje UE = Les miraculés versus educationally and economically inactive young inhabitants of rural areas – case study of Poland and EU
   • Bisaga A., Sokołowska S. : Bariery rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli z województwa opolskiego = Barriers to the development of family farms in the opinion of their owners from the Opolskie Voivodeship
   • Zieliński M. : Ocena funkcjonowania gospodarstw z obszarów o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw pozostałych w województwie opolskim = Evaluation of farms from areas with high natural values in relation to other farms in the Opolskie Voivodeship
   • Matuszczak A., Bieniek-Majka M. : Zorganizowanie producentów owoców i warzyw po 2004 roku. Stan i perspektywy = Self-organization of fruit and vegetable producers after 2004. Overview and prospects
   • Matuszczak A. i in. : Zastosowanie miernika przewag konkurencyjnych J. Kaya do określania pozycji konkurencyjnej grup i organizacji producentów owoców i warzyw = Application of J. Kay’s competitive advantage index to determine the competitive position of fruit and vegetable producer groups
   • Traczyk A., Wójcik M. : Warzywnictwo jako kierunek produkcji rolniczej w województwie łódzkim = Vegetable growing as a trend in agricultural production of the Łódzkie Voivodeship
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej