polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 50 (2018) : Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
   • Spis treści
   • Od Redaktora
   • Wprowadzenie
   • Prus B. i in. : Historyczne zmiany użytkowania gruntów na obszarach wiejskich Polski południowej – studium przypadków = Historical changes in land use in rural areas of southern Poland – case study
   • Falkowski J. : Ład przestrzenny w planowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego = Spatial order in the planning and development of rural areas on the example of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
   • Wiśniewski P. Kistowski M. : Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym = Importance of issues regarding rural areas and agricultural activities in the objectives and directions of low carbon economy ...
   • Gonia A. i in. : Tradycyjne sposoby gospodarowania na obszarach wiejskich jako element ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Dolnej Wisły = Traditional methods of management in rural areas as an element of protecting the natural and cultural heritage of the Lower Vistula Valley
   • Hakuć-Błażowska A. i in. : Porównanie atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich powiatu elbląskiego =Comparison of tourist attractiveness of rural and urban-rural communes of Elbląg County
   • Kalicki T. i in. : Przyrodniczo-demograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią wiejską na przykładzie wybranych gmin województwa świętokrzyskiego = Natural and demographic conditions for rural space management on the example of selected communes of the Świętokrzyskie Voivodeship
   • Długosz P. : Przemiany pokoleniowe wśród wiejskiej młodzieży na Podkarpaciu = Generation changes among rural youth in Podkarpacie Region
   • Józefowicz I. i in. : Urbanizacja obszarów wiejskich w świetle wybranych wskaźników poziomu i warunków życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego = Urbanization of rural areas in the light of selected indicators characterizing life standard and living conditions in the Kujawsko-Pomorskie
   • Masik G. : Suburbanizacja demograficzna i przestrzenna na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot = Demographic and spatial suburbanization in the Gdańsk‑Gdynia‑Sopot Metropolitan Area
   • Źróbek-Różańska A. : Bariery rozwoju funkcji mieszkaniowej na wiejskich obszarach podmiejskich dużego miasta = Barriers to residential function development in large city’s rural suburban areas
   • Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B. : Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej = Vitality of public space on the background of suburban village spatial arrangement
   • Jurkowski W. : Wpływ integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową na ruch pasażerski w obszarach wiejskich wrocławskiej strefy podmiejskiej = The impact of integrating housing development and railway station on the passenger volume in the rural areas of Wrocław suburban zone
   • Kupren K. i in. : Socjoekonomiczna charakterystyka wędkarzy w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego = Socio-economic characteristics of anglers in selected counties of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
   • Marks-Bielska R., Bieniek A. : Ekonomiczne i środowiskowe aspekty obrotu ziemią rolniczą w Polsce = Economic and environmental aspects of trade in agricultural land in Poland
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej