polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 49 (2018) : Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesdów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
   • Spis treści
   • Wprowadzenie
   • Nowicka A. : Wskazanie potrzeb rewitalizacyjnych oraz analiza przeprowadzonych dotychczas działań mających na celu rewitalizację wsi Mstów = Identification of revitalization needs and analysis of conducted revitalization activities in Mstów village
   • Kulig M. i in. : Proces partycypacji społecznej w rewitalizacji na obszarach wiejskich – studium przypadku gminy Olkusz = Public participation in revitalization of rural areas – case study of the Olkusz commune
   • Szmytkie R., Tomczak P. : Rozwój działalności gospodarczej jako wyraz „odradzania się” wsi na ziemi kłodzkiej = Entrepreneurship development as an indicator of rural revival in the Kłodzko Land
   • Chodkowska-Miszczuk J. i in. : Zakorzenienie przedsiębiorstw a procesy rewitalizacji i odnowy wsi na przykładzie Działynia w gminie Kłecko = Embeddedness of enterprises versus rural revitalization and renewal: Case study of Działyń village (Kłecko commune)
   • Figlus T. : Wybrane aspekty teoretyczne identyfikacji i waloryzacji układów ruralistycznych w Polsce
   • Niedźwiecka-Filipiak I. i in. : Rola wyróżników krajobrazu wiejskiego w procesie rewitalizacji wsi = The role of rural landscape distinguishing features in the process of rural revitalization
   • Marks E., Dolińska J. : Poprawa wizerunku wsi poprzez współczesne zagospodarowanie przestrzeni publicznej na przykładzie miejscowości Wejsuny = Improvement of rural image through contemporary public space development on the example of Wejsuny village
   • Szczęsna J., Wesołowska M. : Rewitalizacja wsi dla rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego = Rural revitalization for the development of tourism on the example of the Lubelskie Voivodeship
   • Podolska A. : Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o ideę tworzenia wiosek tematycznych = Development of rural areas based on the idea of creating thematic villages
   • Czapiewska G. : Wioski tematyczne w procesie odnowy wsi pomorskich = Thematic villages in the rural renewal process of Pomerania
   • Woś B. Gawlik A., Drobek W. : Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich – nowa jakość usług = Hotel enterprises in rural areas – new quality of services
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej