RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zróżnicowanie przestrzenne roślinności obszarów zalewowych strefy ujścia rzeki Warty do zbiornika Jeziorsko = Spatial differentiation in floodplain vegetation as exemplified by the Warta’s inflow into Jeziorsko Reservoir

Creator:

Wojterska, Maria : Autor ORCID ; Ratyńska, Halina : Autor

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 91 z. 3 (2019)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The aim of our work to describe the plant cover in the area of the river Warta’s inflow and discharge into the Reservoir. To the above end, field studies were conducted along 6 transects (10 m wide and 513 to 2416 m long, depending on the influence of surface waters) intended to reveal abrasive, accumulative and stabilised impacts of water. Różnorodność roślinności i dynamika procesów sukcesyjnych związanych z aktywnością wód powierzchniowych wskazuje na potrzebę dla ochrony prawnej nie tylko ptaków, ale także siedlisk. Obszar ten dobrze ilustruje zjawiska związane z działalnością dużej rzeki, z różnorodnością roślinności kolejno seria tego rodzaju, której nie można już znaleźć pod tamą Reservoir.

References:

Bachta E., Jasiński M., Lasota-Foksowicz W., Łuczak S., Majewska H., Marcinkowski Z., Masłoń D., Matysiak J., Mrówczyński M., Nalewajski R., Obst A., Sikora B., Szymanderski R., 1975, Ocena jakościowa trwałych użytków zielonych okolic Jeziorska, [w:] Jeziorsko 74, Prace Interdyscyplinarnego Obozu Naukowego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, s. 7-16.
Czerwona Lista IUCN, 2019, IUCN, www.iucnredlist.org https://www.iucnredlist.org/(13.03.2019).
Dysarz T., Wicher-Dysarz J., 2011, Application of hydrodynamic simulation and frequency analysis for assessment of sediment deposition and vegetation impacts on floodplain inundation, Polish Journal of Environmental Studies, 20, 6, s. 1441-1451.
Faliński J.B., 1969, Zbiorowiska autogeniczne i antropogeniczne. Próba określenia i klasyfikacji, Dyskusje fitosocjologiczne, 4, Ekologia Polska, s. B, 15, 2, s. 173-182.
Faliński J.B., 1986, Sukcesja roślinności na nieużytkach porolnych jako przejaw dynamiki ekosystemu wyzwolonego spod długotrwałej presji antropogenicznej, 1-2, Wiadomości Botaniczne, 30, 1, s. 12-50, 2, s. 115-126.
Jackowiak B., 1990, Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania, s. B, 42, UAM, Poznań.
Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Żukowski W., 2007, Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland), Biodiversity: Research and Conservation, 5-8, s. 95-127.
Jaskuła J., Sojka M., Wicher-Dysarz J., 2018, Analysis of the vegetation process in a two-stage reservoir on the basis of satellite imagery - A case study: Radzyny reservoir on the Sama river, Rocznik Ochrona Środowiska, 20, s. 203-220.
Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K., 2016, Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Klatkowa H., Załoba M., 1990, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, ark. Warta [624], PIG, Warszawa.
Klatkowa H., Załoba M., 1992, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000. Arkusz Warta (624), PIG, Warszawa.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J., 2012, Depth limit of littoral vegetation in a storage reservoir: A case study of Lipno Reservoir (Czech Republic), Limnologica, 42, 2, s. 165-174. https://doi.org/10.1016/j.limno.2011.10.002
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J., Poláková S., 2013, Response of littoral macrophytes to water level fluctuations in a storage reservoir, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 408, art. 07. https://doi.org/10.1051/kmae/2013042
Kucharski L., Samosiej L., 1993, Wyznaczanie optymalnej sieci zagłębień śródpolnych w celu ochrony zasobów gatunków dziko żyjących w krajobrazie rolniczym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Botanica, 10, s. 109-121.
Liro M., 2017, Dam-induced base-level rise effects on the gravel-bed channel planform, Catena, 153, s. 143-156. https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.02.005
Ochrona czynna Jeziorska, 2019, lodz.rdos.gov.pl (13.03.2019).
Lukács B.A., Tóthmérész B., Borics G., Várbíró G., Juhász P., Kiss B., Müller Z., G-Tóth L., Eros T., 2015, Macrophyte diversity of lakes in the Pannon Ecoregion (Hungary), Limnologica, 53, s. 74-83. https://doi.org/10.1016/j.limno.2015.06.002
Maděra P., Svobodová I., Packová P., 2009, Oecesis of white willow communities in the nature reserve Věstonická nádrž reservoir, Ekologia Bratislava, 28, 1, s. 7-21. https://doi.org/10.4149/neo_2009_01_7
Obwieszczenie M.Ś. z dn. 30 października 2014, Poz. 1713, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
Olaczek R., 1972, Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski Niżowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Pawłowska S., 1972, Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej: [w:] W. Szafer, K. Zarzycki (red.), Szata roślinna Polski, 1, PWN, Warszawa, s. 129-206.
Poddubnyi S.A., Chemeris E.V., Bobrov A.A., 2018, Influence of Water-Level Regime on the Overgrowing of Shallow Waters of the Rybinsk Reservoir, Inland Water Biology, 11, 4, s. 425-434. https://doi.org/10.1134/S1995082918030148
Prach K., Řehounková K., Lencová K., Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Študent V., Vaněček Z., Tichý L., Petřík P., Šmilauer P., Pyšek P., 2014, Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: The direction of succession and species richness across 19 seres, Applied Vegetation Science, 17, 2, s. 193-200. https://doi.org/10.1111/avsc.12064
Ratyńska H., 2003, Szata roślinna jako wyraz antropogenicznych przekształceń krajobrazu na przykładzie zlewni rzeki Głównej (środkowa Wielkopolska), Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A., Kołacz M., 2010, Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski, wersja 1.1, NFOŚiGW, UKW, IETI, Bydgoszcz.
Rezerwat "Jeziorsko", 2015, start.lasy.gov.pl (02.04.2015). https://doi.org/10.4172/2168-9881.S1.014
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Rzetała M.A., Jaguś A., Rzetała M., 2013, Self-purification of waters during creation of delta forms, Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 1, s. 2510-2525.
Rybak A., Messyasz B., Szendzina L., Pikosz M., Koperski M., 2011, A new locality of the freshwater population of Ulva flexuosa subsp. pilifera (Chlorophyta, Ulvophyceae) in Poznań (Wielkopolska), Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego - OL, PAN 8, s. 131-144.
Sojka M., Jaskuła J., Wróżyński R., Waligórski B., 2019, Application of sentinel-2 Satellite imagery to assessment of spatio-temporal changes in the reservoir overgrowth process - A case study: Przebȩdowo, West Poland, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 14, 1, s. 39-50. https://doi.org/10.26471/cjees/2019/014/056
Standardowy Formularz Danych PLB 100002 Zbiornik Jeziorsko, 2019, natura 2000.gdos.gov.pl (03.04.2019).
Szoszkiewicz K., Wicher-Dysarz J., Sojka M., Dysarz T., 2016, Assessment of hydraulic, hydrological and physicochemical factors affecting vegetation development in dam reservoir with separated inlet zone - Stare Miasto (central Poland) reservoir as a case study, Fresenius Environmental Bulletin, 25, 8, s. 2772-2783.
Wierzbicki J., Hämmerling M., Hermanowski P., Kubiak J., Ławniczak R., Radaszewski R., Ratyńska H., Smaga A., Wojterska M., 2016, Aktualny stopień zarastania koryta i terenu międzywala oraz dynamika procesu akumulacji rumowiska wraz z warunkami przejścia fali wezbraniowej dla wlotowej części zbiornika Jeziorsko (na odcinku od km 497+350 do km 504+730), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Poznań.
Winiecki A., 2005, Problemy ochrony przyrody związane z eksploatacją Zbiornika Jeziorsko, [w:] K. Kasprzak (red.), Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce, ABRYS, Poznań, s. 54--59.
Winiecki A., 2008, Projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 PLB 300002 Dolina Środkowej Warty, P.W. KRAMEKO, Kraków.
Winiecki A., 2016, Wpływ Zbiornika Jeziorsko na obszary prawem chronionej przyrody, Gospodarka wodna, 9, s. 331-336.
Wołek J., 1997, Występowanie i rozmieszczenie wybranych roślin wodnych i szuwarowych na obszarze zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne (1996-97), [w:] K. Zarzycki (red.), Stan przyrody ożywionej w rejonie Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne w trakcie piętrzenia. Szata roślinna i jej przemiany, Instytut Botaniki PAN, Kraków .
Wróbel I., Zarzycki K., 2010, Oddziaływanie zespołu zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne na florę i roślinność Pienin, [w:] Pieniny - Zapora - Zmiany, Monografie Pienińskie, 2, s. 131-152.
Yershov I.Y., 2018, Aquatic and Semiaquatic Vegetation in Yaroslavl Oblast (Review), Inland Water Biology, 11, 3, s. 292-302. https://doi.org/10.1134/S1995082918030033
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeziorsko".
Zbiornik wodny Jeziorsko - geneza budowy i dane eksploatacyjne, 2013, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, [w:] B.J. Wosiewicz, T. Kałuża (red.), Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 69-82.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

91

Issue:

3

Start page:

385

End page:

404

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:83106 ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2019.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Oct 11, 2019

Number of object content downloads / hits:

1423

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/108230

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information