RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Considerations on the Topic of Exceptionally Large Cores of Chocolate Flint

Creator:

Zakościelna, Anna

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Zagórski, Paweł W : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Among the products of chocolate flint the precores and cores of exceptionally large size draw particular attention. These are carinated specimens with narrow flaking faces, striking platforms prepared usually only within active area, and with two flaking faces on two opposite sides of flint chunk being prepared for exploitation. Lateral sides are cortical, distal ends also either covered with cortex or natural. Although they were found in ambiguous cultural contexts, their morphometric characteristics allow to associate them with Eneolithic, the so-called post metric revolution stage of the development of prehistoric flint knapping. The following paper presents two specimens of this type that are firmly placed in the context of a Lublin-Volhynian culture settlement at site ‘Grodzisko I’ in Złota, Sandomierz district, which indirectly also clarifies cultural attribution of the remaining similar items

References:

Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Balcer, B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Balcer, B. 2002. Ćmielów – Krzemionki – Świeciechów. Związki osady neolitycznej z kopalniami krzemienia, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Bronicki, A., Kadrow, S. and Zakościelna, A. 2003. Radiocarbon Dating of the Neolithic Settlement in Zimne, Volhynia, in Light of the Chronology of the Lublin-Volhynia Culture and the South-Eastern Group of the Funnel Beaker Culture. In: A. Kośko (ed.), The Fundations of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula an Dnieper 4000–1000 BC, Baltic-Pontic Studies 12, Poznań, Adam Mickiewicz University Press, 22–66
Bronicki, A., Kadrow, S. and Zakościelna, A. 2004. Uwagi na temat wzajemnych relacji chronologicznych późnej fazy kultury lubelsko-wołyńskiej oraz kultury pucharów lejkowatych z uwzględnieniem najnowszych wyników badań w Zimnie. In: J. Libera and A. Zakościelna (eds), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga pamiątkowa dedykowana doc. dr. Janowi Gurbie w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Lublin, Instytut Archeologii UMCS, 101–125
Budziszewski, J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. In: W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003, Warszawa–Lublin, Instytut Archeologii UMCS and Państwowe Muzeum Archeologiczne, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, 33–106
Budziszewski, J., Gróżdź, W., Jakubczak, M. and Szubski, M. 2014. Nowe punkty pradziejowej eksploatacji krzemieni czekoladowych. In: J. Libera and A. Zakościelna (eds), XXX Konferencja Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013. Streszczenia wystąpień, Lublin, Instytut Archeologii UMSC and Muzeum Lubelskie, 13
Budziszewski, J., Gróżdź, W., Jakubczak, M. and Szubski, M. 2015. Chalcolithic raw material economy in light of new data from the ‘Przyjaźń’ mining field in Rzeczkowo (Central Poland). In: X. Mandago and O. Crandell, M. Sánchez, M. Cubero (eds), International Symposium on Knappable Materials. Barcelona, 7-12 september 2015 University of Barcelona, Abstracts volume, 56, Barcelona, SERP – Universitat de Barcelona
Florek, M. and Zakościelna, A. 2003. Depozyt wiórów krzemiennych z Krowiej Góry koło Sandomierza (stan. 14, gm. Łoniów, woj.świętokrzyskie), Wiadomości Archeologiczne 56, 51–60
Gumiński, W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Wrocław, Narodowy Zakład im. Ossolińskich
Jastrzębski, S. 1991. The Settlement of the Funnel Beaker Culture at Gródek Nadbużny, the Zamość District, Site 1C – Brief Characteristic. In: D. Jankowska (ed.), Die Trichterbecher kultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposium, Dymaczewo, 20–24 September 1988, Teil 2, Poznań, Adam Mickiewicz University Press, 189–196
Kaczanowska, M., Kozłowski, J.K. and Zakościelna, A. 1987. Chipped stone industries of the Linear Band Pottery Culture settlements in the Nowa Huta region, Przegląd Archeologiczny 34, 93–132
Kaczanowska, M. and Lech, J. 1977. The flint industry of Danubian communities north of the Carpathians, Acta Archaeologica Carpathica 17, 5–28
Kadrow, S. and Zakościelna, A. 2000. Outline of the Evolution of Danubian Cultures in Małopolska and Western Ukraine. In: A. Kośko (ed.), The western border area of the Tripolye culture, Poznań, Adam Mickiewicz University Press, Baltic-Pontic Studies 9, 187–255
Kalicki, S., Valde-Nowak, P. and Witkowska, B. 2012. Neolithic deposit of flint cores in Zagórzyce, Kazimierza Wielka district, Recherches Archeologiques, Nouvelle serie 4, 123–134
Kruk, J. and Milisauskas, S. 1981. Chronology of Funnel Beaker, Baden-like and Lublin-Volynian Settlements at Bronocice, Poland, Germania 59 (1), 1–19
Kruk, J. and Milisauskas, S. 1985. Bronocice. Osiedle obronne ludności kultury lubelsko-wołyńskiej (2800–2700 lat p.n.e.), Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Mateiciucová, I. 2008. Talking Stones: The Chipped Stone Industry In Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700–4900 BC, Brno, Muni Press
Migal, W. 2002. Zamysł technologiczny wióra krzemiennego z Winiar, gm. Dwikozy. In: B. Matraszek and S. Sałaciński (eds), Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni 22 – 24. 05. 2000, Warszawa, Semper, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4, 255–266
Migal, W. 2003. Analiza technologiczna wiórów z Krowiej Góry, Wiadomości Archeologiczne 56, 60–62
Papiernik, P. 2008. Krzemieniarstwo grupy brzeskokujawskiej kultury lendzielskiej. In: R. Grygiel, Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. Vol. II. Part 3. Środkowy neolit. Grupa brzeskokujawska kultury lendzielskiej, Łódź, Fundacja Badań Archeologicznych K. Jażdżewskiego, 1271–1534
Pelegrin, J. 2006. Long blade technology in the Old World: an experimental approach and some archaeological results. In: J. Apel and K. Knutsson (eds), Skilled Production and Social Reproduction. Aspects of Traditional Stone-Tool Technologies, Uppsala, Societas Archaeologica Upsaliensis, 37–68
Podkowińska, Z. 1953. Pierwsza charakterystyka stanowiska eneolitycznego na polu Grodzisko I we wsi Złota, pow. Sandomierz, Wiadomości Archeologiczne 19, 1–52
Sałacińska, B. and Zakościelna, A. 2007. ‚Pierwsze groby kultur ceramik wstęgowych w Polsce’. Groby kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska Złota ‚Grodzisko I’ i ‚Grodzisko II’, Wiadomości Archeologiczne 59, 77–114
Schild, R., Królik, K. and Marczak M., 1985. Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Zakościelna, A. 1981. Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, sec. F, vol. 35/36, 3–23
Zakościelna, A. 1996. Krzemieniarstwo kultury wołyńsko lubelskiej ceramiki malowanej, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Zakościelna, A. 2006a. Kultura lubelsko-wołyńska. Zagadnienia jej genezy, periodyzacji i chronologii/ The Lublin-Volhynian Culture. The problems of its origin, periodization and chronology. In: M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epok kamienia i miedzi/The danubian Heritage: Lesser Poland at the Turn of the Stone and Copper Ages, Kraków, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 77–94
Zakościelna, A. 2006b. Flint Inventory of Graves of the Lublin-Volhynian Culture on Site 2 in Książnice, Busko Zdrój District/Inwentarz krzemienny grobu nr 5 kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 2 w Książnicach, pow. Busko Zdrój, Sprawozdania Archeologiczne 58, 271–291
Zakościelna, A. 2008. Wiórowce-sztylety jako atrybuty pozycji społecznej mężczyzn kultury lubelskowołyńskiej. In: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 577–591
Zakościelna, A. 2010. Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskie, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Zakościelna, A. and Libera, J. 2013. The flint raw materials economy in Lesser Poland during the Eneolithic Period: The Lublin-Volhynian culture and the Funnel Beaker culture. In: S. Kadrow and P. Włodarczak (eds), Environment and Subsistence – forty years after Janusz Kruk′s ‘Settlement studies, Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa/Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 11, Rzeszów–Bonn, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, 275–293
Zawiślak, P. 2013. Obiekty neolityczne ze stanowiska 1C w Gródku, pow. Hrubieszów (z badań w latach 1983– 1985 Sławomira Jastrzębskiego). In: A. Pozikhovskij, J. Rogoziński and M. Rybicka (eds), Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypoliskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Collectio Archaeologica Ressoviensis 26, Rzeszów, Instytut Archeologii, 109–214

Start page:

239

End page:

246

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:130390

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 30, 2020

Number of object content downloads / hits:

306

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/100454

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information