Object structure
Title:

The Chocolate Flint Mines in the Udorka Valley (Częstochowa Upland) – a Preliminary Report on the Field and Lidar Surveys

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Sudoł-Procyk, Magdalena ; Budziszewski, Janusz ; Krajcarz, Maciej T. ; Jakubczak, Michał ; Szubski, Michał

Contributor:

Klimek, Agnieszka : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

lithic raw materials ; silicite ; chocolate flint ; Stone Age mining ; LiDAR survey ; Poland

Abstract:

An important role in the extraction and utilisation of siliceous rocks was played by the Udorka Valley region, situated in the south-eastern part of the Ryczów Upland. In this region, numerous outcropsof various siliceous rocks are located including outcrops of chocolate flint, and many sites with artefacts from chocolate flint dated from the Middle Palaeolithic. In Udorka Valley, in the area of chocolate flint outcrop, a number of small depressions in the ground with unfinished flint artefacts were encountered and which have been tentatively considered to be remnants of the activities of prehistoric miners. The area under scrutiny was investigated using airborne laser scanning methods (LiDAR, ALS). This paper presents the preliminary results

References:

Balcer, B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Balcer, B. and Kowalski, K. 1978. Z badań nad krzemieniem pasiastym w pradziejach, Wiadomości Archeologiczne 43, 127–145
Barkai, R and Gopher, A. 2009. Changing the face of the Earth: Human behavior at Sede Ilan, an extensive Lower-Middle Paleolithic quarry site in Israel. In B. Adams and B. S. Blades (eds), Lithic Materials and Paleolithic Societies, Oxford, Blackwell Publishing, 174–185
Bednarek, J., Kaziuk, H. and Zapaśnik, T. 1978. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Ogrodzieniec (913), 1: 50 000, Warszawa
Borkowski, W. 1995. Krzemionki mining complex. Deposit management system, Warszawa, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 2
Borkowski, W. 2005. Obraz pola eksploatacyjnego w Rybnikach –"‚Krzemiance". In W. Borkowski and M. Zalewski (eds), Rybniki – "Krzemianka". Z badań nad krzemieniarstwem w Polsce północno-wschodniej, Warszawa, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 5, 65– 78
Borkowski, W., Libera, J., Sałacińska, B. and Sałaciński, S. (eds) 2008. Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003, Warszawa–Lublin, Instytut Archeologii UMCS and Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa–Lublin, Instytut Archeologii UMCS and Państwowe Muzeum Archeologiczne, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7
Budziszewski, J. 1990. Remarks on Methods of Studying Prehistoric Areas of Flint Exploitation. In R. Séronie- Vivien and M. Lenoir (eds), Le silex de sa genèse à l’outil, Actes du V° Colloque international sur le Silex, Bordeaux, 17 sept. – 2 oct. 1987, Cahiers du Quaternaire 17, Bordeaux–Paris, 217–223
Budziszewski, J. 2000. Metodyka badań płytkich kopalni krzemienia. In W. Borkowski (ed.), Metody badań archeologicznych stanowisk produkcyjnych – górnictwo krzemienia, Warszawa, 19–62
Budziszewski, J. 2008. Stan badań nad występowaniem i pradziejową eksploatacją krzemieni czekoladowych. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08–10.10.2003, Warszawa–Lublin, Instytut Archeologii UMCS and Państwowe Muzeum Archeologiczne, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, 33– 106
Budziszewski, J. and Michniak, R. 1983(1989). Z badań nad występowaniem, petrograficzną naturą oraz prahistoryczną eksploatacją krzemieni pasiastych w południowym skrzydle Niecki Magoń-Folwarczysko, Wiadomości Archeologiczne 49 (2), 151–187
Budziszewski, J. and Wysocki, J. 2012. Nowe możliwości detekcji materialnych śladów historii terenów leśnych – lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR), Archaeologica Hereditas 1, Konserwacja zapobiegawcza środowiska 1, 117–125
Cohen, K. M., Finney, S. C., Gibbard, P. L. and Fan, J.-X. 2013. The ICS International Chronostratigraphic Chart, Episodes 36, 199–204
Crutchley, S. and Crow, P. 2010. The Light Fantastic. Using airborne lidar in archaeological survey, Swindon, English Heritage
Cyrek, K. 1983. Surowce krzemienne w mezolicie dorzeczy Wisły i górnej Warty. In J. K. Kozłowski and S. Kozłowski (eds), Człowiek i środowisko w pradziejach, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 106–112
Cyrek, K. 2009. Archaeological studies in caves of the Częstochowa Upland. In K. Stefaniak, A. Tyc and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes. Palaeoenvironments and protection, Sosnowiec–Wrocław, Zoological Institute University of Wrocław, Studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia 56, 145–160
Cyrek, K. 2013. Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit, Toruń
Cyrek, K., Socha, P., Stefaniak, K., Madeyska, T., Mirosław-Grabowska, J., Sudoł, M. and Czyżewski, Ł. 2010. Palaeolithic of Biśnik Cave (southern Poland) within the environmental background, Quaternary International 220, 5–30
Cyrek, K. and Sudoł, M. 2008. Wyroby z krzemienia czekoladowego w środkowo paleolitycznych zespołach kulturowych z Jaskini Biśnik, pow. Olkuski. In W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska and S. Sałaciński (eds), Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08 10.10.2003, Warszawa–Lublin, Instytut Archeologii UMCS and Państwowe Muzeum Archeologiczne, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7, 347–356
Cyrek, K., Sudoł, M., Czyżewski, Ł. A., Osipowicz, G. and Grelowska, M. 2014. Middle Palaeolithic cultural levels from Middle and Late Pleistocene sediments of Biśnik Cave, Poland, Quaternary International 326–327, 20–63
Gutowski, J. 1998. Oxfordian and Kimmeridgian of the northeastern margin of the Holy Cross Mountains, Central Poland, Geological Quarterly 42 (1), 59–72
Jakubczak, M. 2012. Pole górnicze ‚Skałecznica Duża’ i jego miejsce w pradziejowej eksploatacji krzemieni pasiastych. [‘Skałecznica Duża’ flint mine and its place In the prehistoric exploitation of banded flint], Unpublished MA thesis, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
Kaczanowska, M. and Kozłowski, J. K. 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej, Acta Archaeologica Carpathica 16, 201–216
Kokalj, Ž., Zakšek, K. and Oštir, K. 2011. Application of sky-view factor for the visualisation of historic landscape features in lidar-derived relief models, Antiquity 85 (327), 263–273
Krajcarz, M. T., Krajcarz, M., Sudoł, M and Cyrek, K. 2012a. From far or from near? Map of silicate raw material outcrops around the Biśnik Cave. In: P. Neruda and Z. Nerudová (eds), Abstract Book and excursion guide, 9th SKAM Workshop Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8–11, 2012 Lithic Raw Materials – Phenomena of the Stone Age, Brno,15–16
Krajcarz, M. T., Sudoł, M., Krajcarz, M. and Cyrek, K. 2012b. From far or from near? Sources of Kraków- Częstochowa banded and chocolate silicite raw material used during the Stone Age in Biśnik Cave (southern Poland), Anthropologie 50 (4), 411–425
Krajcarz, M. T., Sudoł, M., Krajcarz, M. and Cyrek, K. 2014. Wychodnie krzemienia pasiastego na Wyżynie Ryczowskiej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). In: D. Piotrowska, W. Piotrowski, A. Jedynak and K. Kaptur (eds), Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. Rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, [‘Stone Age mining: Krzemionki – Poland – Europe. On the 90th anniversary of Krzemionki mine discovery’], Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Silex et Ferrum Vol. 1, 77-95
Kruczyński, Z., Stojek, E. and Cisło-Lesicka, U. 2014. Zadania GUGiK realizowane w ramach projektu ISOK. In P. Wężyk (ed.), Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, Warszawa, 22–58
Krukowski, S. 1923. Sprawozdanie z działalności państwowego konserwatora zabytków przedhistorycznych na okręg kielecki w r. 1922, Wiadomości Archeologiczne 8, 64–84
Krukowski, S. 1932. Première caractéristique de la stadion minière de Krzemionki au point de vue des restes qui se trouvent á sa surface, Wiadomości Archeologiczne 11, 57–60
Kutek, J. 1965. Problemy polskiego rauraku i astartu, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 35 (2), 263–272
Lech, J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej (koniec VI tys.– 1 poł. IV tys. p.n.e.), Wrocław-Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Maślanka, M. and Wężyk, P. 2014. Podstawowe informacje o projekcie ISOK. In P. Wężyk (ed.), Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystaniaproduktów LiDAR, Warszawa, 12–21
Matraszek, B. and Sałaciński, S. (eds) 2002. Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni, 22–24.05.2000, Warszawa, Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w Pradziejach 4
Pelisiak, A. 2006. The Exploitation and Distribution of Flints From the Central Part of Polish Jura in the Late Neolithic Times, Analecta Archaeologica Ressoviensia 1, 73–86
Piotrowska, D., Piotrowski, W., Kaptur, K. and Jedynak, A. (eds) 2014. Górnictwo z epoki kamienia: Krzemionki – Polska – Europa. W 90. Rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach [‘Stone Age mining: Krzemionki – Poland – Europe. On the 90th anniversary of Krzemionki mine discovery’], Ostrowiec Świętokrzyski, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Silex et Ferrum Vol.1
Radziszewska, K. 2015. Analiza topografii pradziejowego pola górniczego ‚Borownia’. [Analysis of surface relief of the ‘Borownia’ prehistoric flint mine, Central Poland], Unpublished MA thesis, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
Samsonowicz, J. 1923. O złożach krzemieni w utworach jurajskich północnowschodniego zbocza Gór Świętokrzyskich, Wiadomości Archeologiczne 8 (1), 17–24
Sawicki, L. 1948. Działalność Wydziału konserwacji i badań zabytków w terenie w latach 1945–1947, Sprawozdania PMA 1 (1945–47), 121–130
Schild, R. 1971. Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżu Gór Świętokrzyskich, Folia Quaternaria 39, 1–61
Sławik, Ł. and Zapłata, R. 2011. LiDAR w archeologii – zagadnienia wstępne. In R. Zapłata (ed.), Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia, Lublin, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 207–230
Sudoł, M., Krajcarz, M. T. and Krajcarz, M., 2013. Jaskinia Perspektywiczna – nowe stanowisko paleolityczne w dolinie Udorki (Wyżyna Częstochowska). InA. Tyc and M. Gradziński (eds), Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego, Olsztyn, 17–20.10.2013 r., Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, 75–76
Sudoł, M., Cyrek, K., Krajcarz, M. T. and Krajcarz, M., 2016. Around the Biśnik Cave – The area of human penetration during Palaeolithic, Anthropologie 54 (1), 49–68
Sulgostowska, Z. 2005. Kontakty społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych między Odrą, Dźwiną i górnym Dniestrem. Studium dystrybucji wytworów ze skał krzemionkowych, Warszawa
Sytnyk, O. 2014. Kopalnia Zbuczi w Łazariwce. In S. K. Kozłowski (ed.), Stefan Krukowski i jego przygoda z PMA, Warszawa–Łódź, 127–128
Szubski, M. 2016. Pradziejowe górnictwo krzemienia w zachodniej części Puszczy Knyszyńskiej. [Prehistoric flint mining in western part of Knyszyn Forest], Unpublished MA thesis, Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
Tarriño, A., Benito-Calvo, A., Lobo, P. J., Junguitu, I. and Larreina, D. 2011. Evidence of Flint mining in the Trevińo syncline (Basque-Cantabrian Basin, Western Pyrenees, Spain). In M. Capote, S. Consuegra, P. Díazdel-Río and X. Terradas (eds), Proceedings of the 2nd International Conference of the UISPP Commission on F lint Mining in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14–17 October 2009), Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports International Series 2260, 171–182
Tarriño, A., Elorrieta, I., García-Rojas, M., Orue, I. and Sánchez, A. 2014. Neolithic Flint Mines of Treviño (Basque-Cantabrian Basin, Western Pyrenees, Spain), Journal of Lithic Studies 1 (2), 129–147
Utting, D. J., Goodwin, T. A. and Whalen, D. 2010. Potential Identification of Mine Openings Using Remote Sensing Topographic LiDAR, Montague Gold District (NTS 11D/12), Halifax Regional Municipality. In Mineral Resources Branch, Report of Activities 2009, Nova Scotia Department of Natural Resources, Report ME 2010–1, 125–132
Vermeersch, P. M. 2007. Middle Palaeolithic Chert Extraction Structures in Egypt, Praehistoria 6 (2005), 57–69
Weiner, J. and Weisgerber, G. 1980. Die Ausgrabungen des jungsteinzeitlichen Feuersteinbergwerks ‘Lousberg’ in Aachen 1978–1980 (D3). In G. Weisgerber, R. Slotta and J. Weiner (eds), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Die Suche nach dem Stabl der Steinzeit, Bochum, Deutsches Bergbau-Museum, Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum 77, 92–119

Start page:

89

End page:

102

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: