Object structure
Title:

A Neolithic Child Burial from Ciemna Cave in Ojców National Park, Poland

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Valde-Nowak, Paweł ; Stefański, Damian ; Szczepanek, Anita

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

child burial ; neolithic ; Baden culture ; Ciemna Cave

Abstract:

This paper describes a newly discovered child burial found in course of a new research project in the main chamber of the Ciemna Cave. Anthropological investigation showed that the skeleton belongs to a fetus that died in the perinatal period. The body was buried in a shallow pit with no grave goods included. The radiocarbon date of the skeleton links it to the Neolithic settlement, most probably to the Baden Culture

References:

AlQahtani, S. J., Hector, M. P. and Liversidge, H. M. 2010. Brief communication: The London atlas of human tooth development and eruption, American Journal of Physical Anthropology 142 ( 3), 481–490
Czarnowski, S. J. 1924. Jaskinie i schroniska na Góry Koronnej na lewym brzegu Prądnika pod Ojcowem, Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne III, 3–26
Einwogerer, T., Handel, M., Neugebauer-Maresch, C., Simon, U. and Teschler Nicola, M. 2008. The Gravettian Infant Burials from Krems-Wachtberg, Austria. In K. Bacvarov (ed.), Babies reborn – infant– child burials in pre– and protohistory. Proceedings of the XV World Congress UISPP (Lisbon, 4–9 September 2006), Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports International Series 1835, 15–22
Fazekas, I. G. and Kósa, F. 1978. Forensic Fetal Osteology, Budapest
Gardawski, A. 1958. Zagadnienie kultury ceramiki grzebykowej w Polsce, Wiadomości Archeologiczne 25, 287–313
Gawlikowska-Sroka, A., Tomczyk, B. and Czerwiński, F. 2007. Noworodek Szczeciński – Stan Rozwoju Fizycznego, Annales Academiae Medicae Stetinensis 53 (3), 114–118
Ginter, B., Sobczyk, K., Stefański, D., Valde-Nowak, P. and Zając, M. 2015. Badania w Jaskini Ciemnej w roku 2014, Prądnik 24, 151–156
Godłowska, M. 1978. Plemiona kultury ceramiki promienistej. In W. Hensel and T. Wiślański (eds), Prahistoria ziem polskich II, Neolit, Wroclaw-Warszawa- Kraków-Gdańsk-Łódź, Ossolineum, 301-317
Godłowska, M., Kozłowski, J. K., Kruk, J., Lech, J. and Rook, E. 1995. Młodsza epoka kamienia. In A. Matoga and S. Kołodziejski (eds), Natura i kultura w krajobrazie Jury. Pradzieje i średniowiecze, Kraków, Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych, 49–84
Godłowski, K. 1995. Okres lateński i rzymski. In A. Matoga and S. Kołodziejski (eds), Natura i kultura w krajobrazie Jury. Pradzieje i średniowiecze, Kraków, Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych, 113–136
Gradziński, M., Michalska, B., Wawryka, M. and Szelerewicz, M. 2007. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika, Góra Koronna, Góra Okopy, Ojców, Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera
Jażdżewski, K. 1936. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej, Poznań, Polskie Towarzystwo Prehistoryczne
Kempisty, E. 1970. The Complex of Comb- and Pitmarked Pottery Cultures. In T. Wiślański (ed.), The Neolithic in Poland,Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 247–252
Kempisty, E. 1973. Kultura ceramiki‚ grzebykowodołkowej’ na Mazowszu i Podlasiu, Wiadomości Archeologiczne 38, 3–76
Kostrzewski, J. 1939. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów. In S. Krukowski, J. Kostrzewski and R. Jakimowicz (eds), Prehistoria Ziem Polskich. Encyklopedia Polska PAU (vol. IV, part 1, section V), Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 118–359
Krukowski, S. 1939–1948. Paleolit. In S. Krukowski, J. Kostrzewski and R. Jakimowicz (eds), Prehistoria Ziem Polskich, Kraków, Encyklopedia Polska PAU (vol. IV), Kraków, Polska Akademia Umiejętności
Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1970. The Linear and Stroked Pottery Cultures. In T. Wiślański (ed.), The Neolithic in Poland, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 14–75
Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel and T. Wiślański (eds), Prahistoria ziem polskich, Volume 2. Neolit, Wrocław, 19–164
Lech, J. and Partyka, J. 2001a. Archeologiczne badania sondażowe nad Jaskinią Ciemną w 1998 roku. In J. Lech and J. Partyka (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Science, 353–376
Lech, J. and Partyka, J. 2001b. Stanowisko archeologiczne nad Jaskinią Ciemną w świetle badań sondażowych w latach 1998 i 2000. In J. Partyka, J. (ed.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, referaty, postery, sesje terenowe. 10–11 maja 2001 Ojców, Ojców, Ojcowski Park Narodowy, 407–412
Litwiejko-Pietryńczak, E. 1996. Zmienność sezonowa a stan somatyczny noworodka, Przegląd Antropologiczny 59, 141–145
Mączyńska, M. 1970. Materiały z okresu wpływów rzymskich z Jaskini Ciemnej w Ojcowie, pow. Olkusz, Materiały Archeologiczne 11, 199–209
Madeyska, T. 1977. Zróżnicowanie wiekowe jaskiń i schronisk skalnych oraz ich osadów w dolinie Sąspowskiej koło Krakowa [The age differentiation of caves and their sediments of the Sąspowska Valley], Kras i Speleologia 1, 71–77
Penrose, L. S. 1961. Genetics of Growth and Development of the Foetus. In L. S. Penrose and H. L. Brown (eds), Recent Advances in Human Genetics, London, Indian Statistical Institute, 56–75
Rook, E. 1980. Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyn Krakowsko-Częstochowskiej, Materiały Archeologiczne 20, 5–130
Scheuer, L., Black, S. and Christie, A. 2000. Developmental Juvenile Osteology, San Diego–New York–Tokio, Elsevier
Ubelaker, D. H. 1989. Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation, Washington, Taraxacum
Valde-Nowak, P. 2008. Isolated grave of the Baden Culture from the Polish Beskidy Mts., In M. Furholt, M. Szmyt and A. Zastawny (eds), The Baden Complex and the Outside World, Bonn, Studien zum Archäologie in Ostmitteleuropa 4, 139–145
Valde-Nowak, P., Alex, B., Ginter, B., Krajcarz, M. T., Madeyska, T., Miękina, B., Sobczyk, K., Stefański, D., Wojtal, P., Zając, M. and Zarzecka-Szubińska, K. 2014. Middle Paleolithic sequences of the Ciemna Cave (Prądnik Valley, Poland): The problem of synchronization, Quaternary International 326–327, 125–145
White, T. D. and Folkens, P. A. 2005. The Human Bone Manual, Burlington–San Diego–London, Academic Press
Wojenka, M. 2013. The heraldic mount from Ciemna Cave at Ojców. From studies in the medieval culture of chivalry, Acta Archaeologica Carpathica 48, 227–263
Woźniak, Z. 1970. Osadnictwo celtyckie w Polsce, Warszawa–Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Woźniak, Z. 2006. Jura Ojcowska w okresie lateńskim (przedrzymskim). In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego, Ojców, Ojcowski Park Narodowy, 489–505
Zastawny, A. 2012. Groby kultury badeńskiej w Małopolsce, Sborník prací Filozofické fakulty Brnĕnské univerzity, Rada archeologická (M) 17, 233–254
Zastawny, A. 2015a. Absolute chronology of the Baden culture in Lesser Poland – new radiocarbon dates. In M. Nowak and A. Zastawny (eds), The Baden culture around the Western Carpathians, Kraków, Via archaeologica: źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 191–219
Zastawny, A. 2015b. The Baden complex in Lesser Poland: horizons of cultural influences. In M. Nowak and A. Zastawny (eds), The Baden culture around the Western Carpathians, Kraków, Via archaeologica: źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, 119–150
Żurowski, J. 1931. Wiadomości o istnieniu kultury prafińskiej w Ojcowie, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU 36 (5), 17
Żurowski, J. 1933. Problem kultury ceramiki promienistej w Polsce, Wiadomości Archeologiczne 12, 117–153

Start page:

279

End page:

288

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: