RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The historical diversity of Poland's urban network: Cluster analysis versus historical regions

Creator:

Jażdżewska, Iwona

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 3 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Assunção R.M., Neves M.C., Câmara G., Da Costa Freitas C., 2006. Efficient regionalisation techniques for socio-economic geographical units using minimum spanning trees. International Journal of Geographical Information Science, vol. 20, no. 7, pp. 797-811.
-
2. Batty M., 2001. Polynucleated urban landscapes. Urban Studies, vol. 38, no. 8, pp. 635-655.
3. Batty M., 2003. The emergence of cities: Complexity and urban dynamics. CASA Working Paper Series, Paper 64, London: Centre for Advanced Spatial Analysis, 16 pp.
4. Batty M., 2004. Hierarchy in cities and city systems. CASA Working Paper Series, Paper 86, London: Centre for Advanced Spatial Analysis, 26 pp.
5. Biderman E., 1994. Badania sieci osadniczej w Polsce w latach 1918-1993. [in:] S. Liszewski (ed.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. Kierunki badań naukowych, vol. 2, Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, pp. 201-218.
6. Chorley R.J., Haggett P., 1967. Models, paradigms and the new geography. [in:] R.J. Chorley, P. Haggett, Models in geography, London: Methuen, pp. 19-42.
7. Chorley R.J., Haggett P., 1969. Network analysis in geography. London: Edward Arnold, 348 pp.
8. Ciok S., 1994. Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian. [in:] J. Łoboda (ed.), Przemiany ludnoś ciowo-osadnicze i społeczno-gospodarcze na Dolnym Ś lą sku po II wojnie ś wiatowej, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 1591. Studia Geograficzne, no. 61, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 9-49.
9. Czapliński W., Gediga B. (eds.), 1998. Atlas historyczny Polski. Warszawa: Wydawnictwo PPWK, 14th edn., 59 pp.
10. Czekanowski J., 1913. Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 228 pp.
11. Dangel J., 1968. Przekształcenia sieci miejskiej w Polsce pod wpływem rozwoju ludności i uprzemysłowienia kraju w okresie 1946-1960. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 236 pp.
12. Douglas I., Huggett R.J., Robinson M. (eds.), 1996. Companion encyclopedia of geography: The environment and humankind. New York: Routledge, 1021 pp.
13. Drobek W., 1999. Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 248 pp.
14. Duque J.C., Ramos R., Surinach J., 2007. Supervised regionalisation methods: A survey. International Regional Science Review, vol. 30, no. 3, pp. 195-220.
-
15. Dziewoński K., 1947. Przeobrażenia osadnictwa miejskiego w Polsce. Czasopismo Geograficzne, vol. 18, no. 1-4, pp. 202-231.
16. FABRIÈS-VERFAILLIE M., STRAGIOTTI P., JOUVE A., 2000. La France des villes. Le temps des métropoles? Rosny: Bréal, 336 pp.
17. Gloger Z., 1903. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 387 pp.
18. Górka Z., 1988. Sieć osadnicza. [in:] J. Warszyńska (ed.), Województwo tarnowskie – monografia, Wrocław: Ossolineum, pp. 197-213.
19. Górka Z., 1996. Historyczne zmiany głównych osi osadniczych Małopolski w powiązaniu z ciągami infrastruktury i współczesny układ osadniczy regionu. [in:] G. Prawelska-Skrzypek (ed.), Małopolska. Regionalna wspólnota interesów, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, pp. 103-115.
20. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 278 pp.
21. Grave D.M., Roberts C.A., 1980. Principle component and cluster analysis of large towns of England and Wales. Urban Studies, vol. 17, no. 1, pp. 77-82.
-
22. Haegen H. (ed.), 1982. West European settlement systems. Acta Geographica Lovaniensia, vol. 22, Leuven: Instituut voor Sociale en Economische Geographie. Katholieke Universiteit Leuven, 370 pp.
23. Haggett P., 1973. L'analyse spatiale en géographie humaine. Paris: Armand Colin, 390 pp.
24. Heffner K., 1992. Przekształcenia układu hierarchicznego miast Opolszczyzny. [in:] J. Łoboda (ed.), Problemy regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 1238. Studia Geograficzne, no. 52, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 149-171.
25. Jakubowicz E., 1977. Lokalne zespoły osadnicze na przykładzie regionu opolskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 359. Studia Geograficzne, no. 29, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, 71 pp.
26. Jażdżewska I., 2001. Miejska sieć osadnicza i jej przemiany. [in:] S. Liszewski (ed.), Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 225-240.
27. Jażdżewska I., 2006. Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, vol. 7, pp. 95-121.
28. Jażdżewska I., 2008. Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce świetle metod matematycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 330 pp.
29. Jelonek A., 1967a. Niektóre problemy sieci miast na ziemiach Polski na początku XIX wieku. [in:] Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne, no. 15, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 95-112.
30. Jelonek A., 1967b. Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r. Dokumentacja Geograficzna, no. 3-4, Warszawa: Instytut Geografii PAN, 62 pp.
31. Kiełczewska-Zaleska M., 1957. Problemy geograficzno- -gospodarcze małych miast w Polsce w świetle dokonanych opracowań. [in:] K. Dziewoński, M. Kiełczewska-Zaleska, L. Kosiński, J. Kostrowicki, S. Leszczycki (eds.), Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne, no. 9, Warszawa: Instytut Geografii PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 21-52.
32. Kiełczewska-Zaleska M., 1974. Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce. Zaplecze miast Gorlic, Żuromina, Golubia-Dobrzynia. Dokumentacja Geograficzna, no. 2, Warszawa: Instytut Geografii PAN, 188 pp.
33. Knox P.L., 1994. Urbanization. An introduction to urban geography. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 436 pp.
34. Kosiński L., 1962. Miasta województwa białostockiego. Prace Geograficzne, no. 32, Warszawa: Instytut Geografii PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 163 pp.
35. Kostrubiec B., 1971. Analiza matematyczna zbioru osiedli województwa opolskiego. [in:] S. Golachowski (ed.), Struktury i procesy osadnicze. Region opolski, Instytut Śląski w Opolu, Opole-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 9-66.
36. Kostrubiec B., 1982. Taksonomia numeryczna w badaniach geograficznych. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 589. Studia Geograficzne, no. 38, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 215 pp.
37. Koter M., Kulesza M., 1999. The plans of medieval Polish towns. Urban Morphology, vol. 3, no. 2, pp. 63-78.
38. Krzysztofik R., 2005. Proces kształtowania się sieci miejskiej w Polsce w okresie od XIII do XX wieku. Czasopismo Geograficzne, vol. 76, no. 4, pp. 383-393.
39. Krzysztofik R., 2007. Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna. Prace Naukowe Universytetu Śląskiego, no. 2484, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 160 pp.
40. Kulesza M., 2001. Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym: dawne województwa łęczyckie i sieradzkie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 275 pp.
41. Kulesza M., KOTER M., 1998. Kształtowanie się sieci miast na obszarze Polski Środkowej. [in:] A. Werwicki (ed.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 17-38.
42. Kwiatek J., Lijewski T., 1998. Leksykon miast polskich. Warszawa: Muza, 1103 pp.
43. Liszewski S., 1994. O hipotezach przekształceń systemu osadniczego w Polsce w warunkach transformacji. [in:] A. Stasiak (ed.), Podstawowe węzły układu osadniczego Polski, Biuletyn KPZK PAN, no. 167, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 97-101.
44. Maik W., 1976. Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego. Seria Geografia, no. 11, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 112 pp.
45. Malicki A., 1937. Położenie geograficzne miast na Nadbużu, Czasopismo Geograficzne, vol. 5, iss. 1, Lwów: Zakłady Graficzne Książnica-Atlas, pp. 18-42.
46. Moriconi-Ebrard F., 1993. L'urbanisation du Monde depuis 1950. Paris: Economica, 372 pp.
47. Moriconi-Ebrard F., 2000. De Babylone à Tokyo. Les randes Agglomérations du Monde. Paris: Ophrys, 344 pp.
48. Ormicki W., 1938. Miasta w województwie białostockim. Wiadomości Geograficzne, no. 2, pp. 48-59.
49. Parysek J., 1979. Zastosowanie analizy skupień w badaniach rozmieszczenia osiedli. [in:] Z. Chojnicki (ed.), Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, Seria Geografia, no. 18, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pp. 27-36.
50. Parysek J., 1982. Modele klasyfikacji w geografii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 223 pp.
51. Parysek J., 2006. Miasta polskie w okresie globalizacji. [in:] J. Słodczyk, E. Szafranek (eds.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 11-32.
52. Paulet J.P., 2000. Géographie Urbaine. Paris: Armand Colin, 315 pp.
53. Pelletier J., Delfante Ch., 1989. Villes et urbanisme dans le monde. Paris: Armand Colin, 199 pp.
54. Petryszyn J., 2006. Nowe ośrodki powiatowe w regionie śląskim. [in:] J. Słodczyk, E. Szafranek (ed.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno- -demograficznej miast, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 191-202
55. Pumain D., 1989. Atlas des Villes de France. Paris: Documentation Française, 175 pp.
56. Pumain D., Saint-Julien T., 1996. Urban Networks in Europe. Montrouge (France): John Libbey Eurotext, 252 pp.
57. Rajman J., 1970. Zmiany w sieci miast aglomeracji wielkoprzestrzennej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Folia Geographica. Seria Geographica- -Oeconomica, vol. 3, Kraków: Komisja Nauk Geograficznych PAN, pp. 83-96.
58. Rajman J., 1986, Sieć miejska Opolszczyzny jako strefa brzeżna aglomeracji górnośląskiej. [in:] K. Heffner (ed.), Studia nad przekształceniami sieci miast województwa opolskiego i ich przestrzennym rozwojem, Opole: Instytut Śląski, 145 pp.
59. Renard C., Hautbois A., Damette F., Vire E., Hide S., 1994. La France en villes. Paris: Documentation française, 271 pp.
60. Rewieńska W., 1939. Rozmieszczenie miast i miasteczek w północno-wschodniej Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. 18, no. 2, pp. 101-132.
61. Rydz E., 2008. Social, demographic and settlement transformations in the coastal agglomerations. Baltic Coastal Zone, vol. 12, pp. 125-142.
62. Rydz E., Jażewicz I., 2005. Współczesne procesy urbanizacji na przykładzie wybranych miast Pomorza Środkowego, [in:] I. Jażdżewska (ed.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 211-222.
63. Soja M., 2002. Przyrost rzeczywisty ludności miejskiej Karpat w latach 1978-1998 a struktura wielkościowa miast. [in:] J. Słodczyk (ed.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Miasta w okresie przemian, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 37-46.
64. Sokal R.R., Michener C.D., 1958. A statistical method for evaluating systematic relationships. University of Kansas Science Bulletin, no. 38, pp. 1409-1438.
65. Sokołowski D., 2006. Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 276 pp.
66. Suliborski A., 1994. Struktura i rola funkcji przemysłowych miast w integracji miejskiej sieci osadniczej województwa piotrkowskiego. [in:] M. Koter, A. Suliborski (eds.), Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz więzi regionalnych województwa piotrkowskiego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, no. 18, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 55-76.
67. Szymańska D., 1992. Przemiany miejskiej sieci osadniczej województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, no. 26, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 91-98.
68. Uhorczak F., 1936-1937. Miasta w Polsce. Ilość, wielkość, rozmieszczenie z 23 mapkami. [reprint from a monthly] "Zbliska i Zdaleka", no. 9-10 (1936) and no. 1 (1937), Lviv.
69. Werwicki A., 1970. Rozwój miast i osiedli miejskich jako wyraz ich funkcji. Przegląd Geograficzny, vol. 42, no. 2, pp. 267-201.
70. Zajchowska S., 1953. Rozwój sieci osadniczej okolic Poznania (XI-XX w.). Przegląd Zachodni, vol. 9, pp. 6-8.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

3

Start page:

219

End page:

236

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2013.20 ; oai:rcin.org.pl:38760

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 21, 2014

Number of object content hits:

856

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/55663

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information