Object

Title: Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006

Creator:

Łowicki, Damian ; Mizgajski, Andrzej

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 3 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Antrop M., 2004. Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, vol. 67, issues 1-4, pp. 9-26.
2. Bartkowski T. (ed.), 1968. Podział Polski północno- -zachodniej na regiony fizyczno-geograficzne. Prace Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Seria Geografia, no. 4. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 204 pp.
3. Bielecka E., 2007. Możliwości wykorzystania bazy danych o pokryciu terenu Corine Land Cover do kartowania i analizowania krajobrazu. [in:] K. Ostaszewska (ed.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 505-518.
4. Bogdanowski J., Budziło J., Dąbrowska-Budziło K., Flagorowska L., Genga W. M., PAWŁOWSKA K., 1973. Krajobraz Polski. Ochrona i kształtowanie dla rekreacji. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, vol. 7, pp. 21-34.
5. Ciesielski J., Ciołkosz A. (eds.), 1980. Polska. Mapa użytkowania ziemi. 1:500,000, Warszawa: Instytut Geodezji i Kartografii, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
6. Ciołkosz A., Bielecka E., 2005. Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych Corine Land Cover. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 76 pp.
7. Ciołkosz A., Poławski Z.F., 2006. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geograficzny, vol. 78, no. 2, pp. 173-190.
8. CSO, 2012. Ochrona Środowiska. Environment 2012. Central Statistical Office. Regional and Environmental Surveys Department, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 599 pp. http://www.stat.gov. pl/cps/rde/xbcr/gus/se_ochrona_srodowiska_2012. pdf [10 September 2013].
9. Czeppe Z., German K., 1980. Regiony fizyczno-geograficzne miejskiego województwa krakowskiego. Komisja Nauk Geograficznych PAN. Oddział w Krakowie, Folia Geographica. Series Geographica-Physica, vol. 13, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pp. 117-143.
10. Dmowska A., 2008. Klasyfikacja Pojezierzy Południowobałtyckich i Pojezierzy Wschodniobałtyckich w oparciu o kryterium morfometryczne. Landform Analysis, vol. 9, pp. 345-347.
11. Goetz S.J., Jaksch T., Siebert R. (eds.), 2001. Agricultural transformation and land use in Central and Eastern Europe. Aldershot: Ashgate, 340 pp.
12. Gulinck H., Mugica M., De Lucio J.V., Atauri J.A., 2001. A framework for comparative landscape analysis and evaluation based on land cover data, with an application in the Madrid region (Spain). Landscape and Urban Planning, vol. 55, no. 4, pp. 257-270.
-
13. GUS, 2013. Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [8 August 2013].
14. Hamilton F.E.I., DIMITROVSKA ANDREWS K., PICHLERMILANOVIĆ N., 2005. Transformation of cities in Central and Eastern Europe: Towards globalization. Tokyo-New York: United Nations University Press, 536 pp.
15. Jaksch T., Bork H.-R., Dalchow C. (eds.), 1996. Landnutzung in Mittel- und Osteuropa: natürliche Bedingungen, land- und forstwirtschaftliche Nutzungspotentiale, Transformationsprozeß und ländlicher Raum. Budapest: Mezö gazda Kiadó, 271 pp.
16. Kistowski M., 2006. Propozycja metody identyfikacji, waloryzacji i formułowania zaleceń ochronnych zasobów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 18, pp. 75-85.
17. Kondracki J., 1955. Problematyka fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski. Przegląd Geograficzny, vol. 27, no. 2, pp. 298-309.
18. Kondracki J., 1974. Regiony fizycznogeograficzne. [in:] Narodowy Atlas Polski, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, pl. 41.
19. Kondracki J., Richling A., 1994. Regiony fizycznogeograficzne. 1:1,500,000. [in:] M. Najgrakowski (ed.), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Główny Geodeta Kraju.
20. Kozieł M., 2007. Zróżnicowanie pokrycia terenu mezoregionów województwa lubelskiego wg podziału Kondrackiego. [in:] M. Strzyż, A. Świercz (eds.), Badania regionalne – wybrane problemy, Nauki Geograficzne w badaniach regionalnych, vol. 3, Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, pp. 203-209.
21. Kozieł M., 2008. Application of the Corine Land Cover 2000 database to landscape structure analysis of selected protected areas in Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 279-285.
22. Krygowski B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Geomorfologia. Część 1. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 203 pp.
23. Lipsky Z., 1995. The changing face of Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, vol. 31, no. 1, pp. 39-45.
24. Luchter B., 1997. Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995). Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, no. 483, pp. 121-134.
25. Łowicki D., 2008a. Zmiany krajobrazu województwa wielkopolskiego od początku transformacji ustrojowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 121 pp.
26. Łowicki D., 2008b. Land use changes in Poland during transformation. Landscape Urban Planning, vol. 87, no. 4, pp. 279-288.
-
27. Łowicki D., Mizgajski A., 2005. Zmiany krajobrazu kulturowego Wielkopolski w okresie transformacji i opisujące je kategorie użytkowania terenu. Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 4, pp. 551-568.
28. Małuszyńska E., 2000. Przemiany strefy podmiejskiej aglomeracji poznańskiej. [in:] R. Domański (ed.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, Biuletyn KPZK PAN, vol. 192, pp. 265-289.
29. Mander Ü., Jongman R.H.G., 1998. Human impact on rural landscapes in central and northern Europe. Landscape and Urban Planning, vol. 41, no. 3, pp. 149-153.
-
30. Matuszyńska I., 2001. Zmiany użytkowania terenu jako element transformacji środowiska przyrodniczego na obszarze wybranych zlewni Poznania i jego strefy podmiejskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 160 pp.
31. Mizgajski A., 2003. Grundzüge und Triebkräfte der Kulturlandschafsentwicklung In der Wielkopolska-Wojewodschaft im Zuge des postsozialistischen Transformationsprozesses. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, Reihe A: Geographie und Geooekologie, Band 25, Halle (Saale), pp. 79-86.
32. Niewiarowski W., KOT R., 2011. Delimitation and characteristics of natural landscapes of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and the neighbouring Vistula and Drwęca valley. Geographia Polonica, vol. 84, no. 1, pp. 33-59.
33. Peterson U., Aunap R., 1998. Changes in agricultural land use in Estonia in the 1990s detected with multitemporal Landsat MSS imagery. Landscape and Urban Planning, vol. 41, no. 3, pp. 193-201.
-
34. Przegon W., 2011. Zmiany użytkowania ziemi na przykładzie miasta Podgórza i Zamościa w świetle materiałów kartograficznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 216 pp.
35. Richling A., Lewandowski W., Dąbrowski A., 1995. Wykorzystanie krajobrazu. [in:] M. Najgrakowski (ed.), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Główny Geodeta Kraju.
36. Skanes H.M., Bunce R.G.H., 1997. Direction of landscape change (1741-1993) in Virestad, Sweden – characterized by multivariate analysis. Landscape and Urban Planning, vol. 38, no. 1, pp. 61-75.
-
37. Skowronek E., Krukowska R., Świeca A., Tucki A., 2005. The evolution of rural landscapes in mid-eastern Poland as exemplified by selected villages. Landscape and Urban Planning, vol. 70, no. 1, pp. 45-56.
-
38. Solon J., 2008a. The review of chosen approaches to landscape typology. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 25-33.
39. Solon J., 2008b. Types of cultural landscape of Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 109-115.
40. Solon J., 2011. Main directions of landscape changes in Poland in years 1995-2009. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 30, pp. 95-104.
41. Stöber G. (ed.), 2003. Der Transformationsprozess in (Ost-)Deutschland und in Polen. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 192 pp.
42. Strong A.L., Reiner T.A., Szyrmer J.M., 1996. Transitions in land and housing: Bulgaria, the Czech Republic, and Poland. New York: St. Martin's Press, 298 pp.
43. Śleszyński P., 2007. Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [in:] K. Ostaszewska (ed.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju: profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pp. 697-714.
44. Tasan T., 1999. Warsaw under transformation: New tendencies in the housing market. GeoJournal, vol. 49, no. 1, pp. 91-103.
-
45. Turok I., Mykhnenko V., 2007. The trajectories of European cities, 1960–2005. Cities, vol. 24, no. 3, pp. 165-182.
-
46. Uhorczak F., 1969. Polska przeglądowa mapa użytkowania ziemi 1:1,000,000. Prace Geograficzne, no. 17, A. Część tekstowa + B. Część kartograficzna, Warszawa: Instytut Geografii PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 35 pp. + 9 maps.
47. Van Eetvelde V., Antrop M., 2009. A stepwise multiscaled landscape typology and characterisation for trans-regional integration, applied on the federal state of Belgium. Landscape and Urban Planning, vol. 91, no. 3, pp. 160-170.
-
48. Wawer R., Nowocień E., 2006. Cyfrowa mapa występowania erozji wodnej powierzchniowej obszaru Polski z wykorzystaniem Corine Land Cover 2000. Rozdzielczość przestrzenna 500 m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rolnictwo, vol. 65, pp. 207-213.
49. Wyrzykowski J. (ed.), 1991. Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 132 pp.
50. Zegar J.S. (ed.), 20 03. Zróżnicowania regionalne rolnictwa. Warszawa: GUS, 263 pp.
51. Żynda S., 1978. Podział środkowego Nadodrza na fizycznogeograficzne jednostki przestrzenne i ich ocena dla niektórych potrzeb planowania przestrzennego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 87 pp.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

3

Start page:

255

End page:

266

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2013.22 ; oai:rcin.org.pl:38762

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 21, 2014

Number of object content hits:

648

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/55665

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information