RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The contemporary situation of the Polish minority in Lithuania and the Lithuanian minority in Poland from the institutionalperspective

Creator:

Barwiński, Marek ; Leśniewska, Katarzyna

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. BARWIŃSKI M., 2009. Mniejszość litewska na tle przemian politycznych Polski po II wojnie światowej. [in:] M. Kulesza (ed.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Legnica-Łódź: Pań stwowa Wyż sza Szkoła Zawodowa im. Witelona, Katedra Geografii Politycznej i Studió w Regionalnych, Uniwersytet Łó dzki, pp. 121-136.
2. BARWIŃSKI M., 2010. Changes in the social, political and legal situation of national and ethnic minorities in Poland after 1990. [in:] J. Kitowski (ed.), 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe: An attempt of accounts, Geopolitical Studies, vol. 16, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 223-244.
3. BARWIŃSKI M., 2013a. Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 348 pp.
4. BARWIŃSKI M., 2013b. Polish interstate relations with Ukraine, Belarus and Lithuania after 1990 in the context of the situation of national minorities. European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 1, pp. 5-26.
5. BIAŁEK T., 2008. Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 322 pp.
6. BOBRYK A., 2006. Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997. Toruń: Dom Wydawniczy Duet, 554 pp.
7. Brodowski L., 2000. Lituanizacja kultury polskiej. [in:] J. Wyrozumski (ed.), Kultura Litwy i Polski w dziejach. Tożsamość i współistnienie. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-17 października 1998, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 204 pp.
8. BUDYTA-BUDZYŃSKA M., 2010. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 316 pp.
9. DZIENNIK USTAW, 1997. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dziennik Ustaw, no. 78, item 483, Warszawa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 58 pp.
10. Dziennik USTAW, 2005. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dziennik Ustaw, no. 17, item 141, Warszawa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 9 pp.
11. Eberhardt P., 1996. Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 426 pp.
12. Eberhardt P., 1997. Przemiany narodowościowe na Litwie. Warszawa: Przegląd Wschodni, 307 pp.
13. Eberhardt P., 2009. Przemiany narodowościowe w państwach bałtyckich na przełomie XX i XXI wieku. [in:] Roczniki Nauk Społecznych, vol. 1(37), pp. 95-113.
14. Godek A., 2005. Powstanie, program oraz działalność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. [in:] Z.J. Winnicki (ed.), Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 258 pp.
15. Grynia A., Wołkonowski J., 2007. Start Filii UwB w Wilnie. Nasz Uniwersytet, no. 4(11), Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 8-9 pp.
16. JACKIEWICZ M., 2007. Wileńska Encyklopedia 1939-2005. Warszawa: Ex Libris Galeria Polskiej Książki, 702 pp.
17. Janusz G., 2011. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 764 pp.
18. Kowalski M., 2008. Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku. [in:] P. Eberhardt (ed.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, no. 218, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 267-298.
19. Kurcz Z., 2005. Mniejszość polska na Wileńszczyźnie– Studium socjologiczne. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 2764, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 467 pp.
20. KUZBORSKA E., 2012. Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 311 pp.
21. LEŚNIEWSKA K., 2009. Polska mniejszość we współczesnym Wilnie w kontekście polsko-litewskich stosunków międzynarodowych. [MA thesis written in the Department of Political Geography and Regional Studies in University of Łódź under the supervision of M. Barwiński].
22. LEŚNIEWSKA K., 2013. The socio-political situation of Poles in Vilnius after the accession of Lithuania to the European Union. [in:] K. Heffner (ed.), The eastern dimension of the United Europe – Political and economical aspects of the Eastern politics of the European Union, Region and Regionalism, vol. 2, no. 11, Łódź-Opole: University of Łódź . Department of Political Geography and Regional Studies, Governmental Research Institute, Silesian Institute, pp. 41-53.
23. Lisiewicz J., 2013. Wyrok zapadł. Co dalej? Związek Polaków na Litwie, http://www.zpl.lt/replika/wyrok-zapadl-co-dalej/ [24 January 2014].
24. ŁODZIŃSKI S., 1998. Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa). Warszawa: Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, 12 pp., http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_98/i-598.pdf [24 January 2014].
25. MASŁOWSKI P., 2005. Polskie organizacje na Litwie w latach 1989-1991. [in:] Z.J. Winnicki (ed.), Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 258 pp.
26. MATULIONIS A., BERESNEVIČIŪTĖ V., LEONČIKAS T., FRĖJUTĖ-RAKAUSKIENĖ M., ŠLIAVAITĖ K., ŠUTINIENĖ I., ŽILINSKAITĖ V., HEINRICH H.-G., ALEKSEEVA O., 2011. The Polish minority in Lithuania. ENRIEast Project, Research Report, no. 8, 110 pp., http://www.enri-east.net/wp-content/uploads/pl%28LT%29_FINAL_Feb3_09022012.pdf [23 January 2014].
27. Mole R.C.M., 2012. The Baltic States from the Soviet Union to the European Union: Identity, discourse and power in the post-communist transition of Estonia, Latvia and Lithuania. New York: Routledge, 196 pp.
28. Nijakowski L., 2000. Pomosty" i zasieki", czyli o drogach pojednania. Mniejszości narodowe i etniczne a polska polityka wschodnia. Rubikon, no. 4(11), Warszawa: Klub Dyskusyjny Kartoteka, pp. 19-33.
29. Olędzki P., Wołkonowski J., 2007. Filia w Wilnie– bieg z przeszkodami. Nasz Uniwersytet, no. 3(10), Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, pp. 6-8.
30. Osipowicz C., 2001. Szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej na Litwie. http://wspolnotapolska.org.pl/imprezy/impreza/Zjazdy-Polonii-i-Polakow-z-Zagranicy,50.html [24 January 2014].
31. Rzemieniewski D., Słowikowski B., 2001. Polacy na Litwie. Wybór dokumentów prawnych dotyczących mniejszości narodowych. Vol. 3, Warszawa: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 132 pp.
32. Trusewicz E., 2005. Zmienna sytuacja prawna Polaków na Litwie. [in:] Z.J. Winnicki (ed.), Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 258 pp.
33. Wołłejko M., 2011. Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie a relacje polsko-litewskie. Bezpieczeństwo Narodowe, vol. 17, no. 1, Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pp. 99-114.
34. Zakrzewski A.B. (introd.), WISNER H. (transl.), 2000. Konstytucja Republiki Litewskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 89 pp.
35. Żołędowski C., 2003. Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 360 pp.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

27

End page:

45

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.2 ; oai:rcin.org.pl:42381

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 24, 2014

Number of object content downloads / hits:

3834

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/60143

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information