RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Struktura narodowościowa Polskiw świetle wyników spisu powszechnego z 2011 roku = The ethnic structure of Poland in light of the results of the 2011 National Census

Creator:

Barwiński, Marek

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 2 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Adamczuk L., Łodziński S. (red.), 2006, Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa.
2. Babiński G., 2004, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002, Studia Socjologiczne, 1 (172), s. 139-152.
3. Barwiński M., 2004, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
4. Barwiński M., 2006, Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w 2002 roku a wcześniejsze szacunki, [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 345-370.
5. Barwiński M., 2013, Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji Ukraińców, Łemków, Białorusinów i Litwinów w Polsce po 1944 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
6. Chałupczak H., 2006, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle powszechnego spisu ludności z 2002 roku oraz badań naukowych, [w:] E. Michalik, H. Chałupczak (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 263-270.
7. Chałupczak H., Browarek T., 1998, Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
8. Eberhardt P., 1996, Między Rosją a Niemcami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9. Eberhardt P., 2006, Przemiany struktury etnicznej ludności Polski w XX wieku, Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, 28, s. 53-74.
10. Eberhardt P., 2008, Struktura narodowościowa ludności Polski, Rocznik Nauk Społecznych, 36, 1, s. 145-170.
11. Eberhardt P., 2010, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950), Instytut Zachodni, Poznań.
12. Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie 5, IGiPZ PAN, Warszawa.
13. Gołata E., 2008, Spisy ludności – możliwości i ograniczenia, [w:] Statystyka wczoraj, dziś i jutro, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 56, GUS, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa, s. 72-84.
14. Gołata E., 2013, Spis ludności i prawda, Studia Demograficzne, 1 (161), s. 23-55. Holzer Z. 1989, Demografia, PWE, Warszawa.
15. Hołuszko M., 1993, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Społeczeństwo Otwarte, 2, Warszawa.
16. Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r. dla rachmistrza spisowego, 2001, GUS, Warszawa.
17. Jończy R., 2010, Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole-Wrocław.
18. Komunikat Centralnego Biura Spisowego nt. uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011, 2011, GUS, http://www.sosnowiec.pl/_upload/file/POZ_Komunikat_3006_1115. Pdf
19. Kurcz Z. (red.), 1997, Mniejszości narodowe w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
20. Kwestionariusze NSP, 2011, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/14772_PLK_HTML.htm
21. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, 2013, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/LUD_ ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf (9.04.2013)
22. Łodziński S., 2005, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
23. Łodziński S., 2006a, Polityka i tożsamość narodowa. Wokół wybranych sporów dotyczących przyjmowania ustawy o mniejszościach narodowych i języku regionalnym (2005), [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 111-130.
24. Łodziński S., 2006b, Spory wokół ustawy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce okresu transformacji, [w:] E. Michalik, H. Chałupczak (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 287-312.
25. Łodziński S., 2006c, Trauma i władza liczb. Wybrane problemy społecznego odbioru pytania o narodowość" w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku, [w:] L. Adamczuk, S. Łodziński (red.), Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 171-208.
26. Mironowicz E., 1992, Świadomość narodowa społeczności prawosławnej Białostocczyzny, Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych UW, 17, Warszawa, s. 109-142.
27. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2012. Raport z wyników, 2012, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf (26.07.2012).
28. Nijakowski L., Łodziński S. (red.), 2003, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
29. Olejnik L., 2003, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
30. Sadowski A., 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Trans Humana, Białystok.
31. Sadowski A., 1997, Mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Skład wyznaniowy i narodowościowy, [w:] Z. Kurcz (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 7-42.
32. Sakson A., 1991, Mniejszość niemiecka na tle innych mniejszości narodowych we współczesnej Polsce, Przegląd Zachodni, 47, s. 1-23.
33. Sobczyński M., 2000, Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 3, Łódź, s. 157-174.
34. Szczygielski K., 2006, Geografia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
35. Śleszyński P., 2004, Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 – suplement, Studia Demograficzne, 146, s.104-109.
36. Śleszyński P., 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 193-212.
37. Śleszyński P., 2012, Faktyczne" dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011, Biuletyn Migracyjny, 37, s. 2.
38. Ślęzak M., 2006, Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych – główne kierunki zmian, [w:] M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 131-138.
39. Tomaszewski J., 1985, Ojczyzna nie tylko Polaków, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
40. Tomaszewski J., 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Editions Spotkania, Warszawa.
41. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 2005, Dz.U. Nr 17, poz. 141.
42. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu, 2008, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (15.07.2008).
43. Wysocki T., 2006, Osoby niepolskiej narodowości i języka w Polsce w świetle NSP 2002, Studia Demograficzne, 2(150), s. 96-125.
44. Wysocki T., 2010, Zmiany w strukturze narodowościowej mieszkańców Polski w XX wieku i ich konsekwencje dla procesów demograficznych, maszynopis w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
45. Zasady opracowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 2012, Notatka Departamentu Badań Demograficznych GUS na XXXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Notatka_KWRzMNiE_22-23_luty_2012.pdf

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

2

Start page:

217

End page:

241

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47054 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.2.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 14, 2014

Number of object content downloads / hits:

9427

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/63436

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information