RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland

Creator:

Szafrańska, Ewa

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. BERNT M., 2007. Neither normalisation. nor decay:Housing estates in Eastern Germany. [in:]B. Komar, B. Kucharczyk-Brus (eds.), Housingand environmental conditions in post-communistcountries, Gliwice: Wydawnictwo PolitechnikiŚląskiej, pp. 41-55.
2. BORÉN T., GENTILE M., 2007. Metropolitan processesin post-communist states: an introduction.Geografiska Annaler. Series B. Human Geography,vol. 89, no. 2, pp. 95-110.
3. BOROWIK I., 2003. Blokowiska – miejski habitatw oglądzie socjologicznym. Wrocław: Arboretum,170 pp.
4. CHMIELEWSKI J.M., MIRECKA M., 2001. Modernizacjaosiedli mieszkaniowych. Warszawa: OficynaWydawnicza Politechniki Warszawskiej, 273 pp.
5. COUDROY DE LILLE L., 2000. Jak dalece możnaporównywać miasta europejskie? Refleksjenad procesami i pojęciami na przykładzie osiedlimieszkaniowych we Francji w Polsce. [in:]I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne –organizacja przestrzeni miejskiej jej przemian.XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź:Wydawnictwo UŁ, pp. 99-112.
6. CZEPCZYŃSKI M., 1999. Rozwój i upadek koncepcjiosiedli blokowych. Biuletyn KPZK PAN, no. 190,Warszawa: Komitet Przestrzennego ZagospodarowaniaKraju PAN, pp. 49-67.
7. DEKKER K., DE VOS S., MUSTERD S., VAN KEMPEN R.,2011. Residential satisfaction in housing estatesin European cities: a multi-level researchapproach. Housing Studies, vol. 26, no. 4,pp. 479-499.
8. DEKKER K., HALL S., VAN KEMPEN R., TOSICS I., 2005.Restructuring large housing estates in Europeancities: An introduction. [in:] R. van Kempen,K. Dekker, S. Hall, I. Tosics (eds.), Restructuringlarge housing estates in Europe, Bristol (UK):Policy Press, pp. 1-17.
9. DEKKER K., MUSTERD S., VAN KEMPEN R., 2007. Explaining differentials in housing and neighbourhood satisfaction in post-WWII large housing estates in European cities. [in:] European Network for Housing Research (ENHR) conference, Rotterdam, pp. 15-28.
10. Enyedi G., 1998. Transformation in central European postsocialist cities. [in:] G. Enyedi (ed.), Social change and urban restructuring in Central Europe, Budapest: Akademiai Kiadó, pp. 9-34.
11. GACZEK W., RYKIEL Z., 1999. Nowe lokalizacje mieszkaniowe w przestrzeni miasta. Biuletyn KPZK PAN, no. 190, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 29-47.
12. Gorczyca K., 2009. Wielkie osiedla mieszkaniowe– diagnoza stanu obecnego. podejmowane działania rewitalizacyjne. [in:] W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, pp. 89-123.
13. GROEGER L., 2004. Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 126 pp.
14. GROSSMANN K., HAASE A., 2011. Brick or block– housing preferences and the urban fabric. Residential change and demographic challenge. [in:] A. Haase, A. Steinfüher, S. Kabisch, K. Grossmann, R. Hall (eds.), Residential change and demographic challenge: The inner city of East Central Europe in the 21st century, Burlington: Ashgate, pp. 255-275.
15. Górczyńska M., 2008. Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE). Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 2, pp. 267-286.
16. Jałowiecki B., 1995. Miasto polskie – między utopią a rzeczywistością. [in:] P. Starosta (ed.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 36-43.
17. Jencks Ch., 1977. The language of post-modern architecture. London: Academy Editions, 152 pp.
18. KLIMA E., 2009. Łódzkie kościoły katolickie po 1989 roku. [in:] I. Jażdżewska (ed.), XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 267-279.
19. Knorr-Siedow T., 1996. Present and future outlook for large housing estates. Berlin: European Academy of the Urban Environment, http://www.eaue.de/Housing/housfut.htm [6 February 2014].
20. Kotus J., 2006. Changes in the spatial structure of a large Polish city – the case of Poznań. Cities, vol. 23, no. 5, pp. 364-381.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2006.02.002 -
21. Kovács Z., 1999. Cities from state-socialism to global capitalism: An introduction. GeoJournal, no. 49, pp. 1-6.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1007048819606 -
22. Kovács Z., Herfert G., 2012. Development pathways of large housing estates in post-socialist cities: an international comparison. Housing Studies, vol. 27, no. 3, pp. 324-342.
http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2012.651105 -
23. Kovács Z., Herfert G., Wiest K., 2010. Changing housing preferences and residential mobility in post-socialist cities – the position of large housing estates. Prague: ENHR Conference in Prague 2009, http://www.enhr2009.com/enhr/info/cz/25132/W18.html [6 February 2014].
24. KOZŁOWSKI S., 2005. Pozytywne przykłady modernizacji osiedli mieszkaniowych. [in:] I. Jażdżewska (ed.), XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 341-350.
25. Lewicka M., 2004. Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje. [in:] J. Grzelak, T. Zarycki (eds.), Społeczna mapa Warszawy, Warszawa: Scholar, pp. 273-315.
26. Marcińczak S., 2007. The socio-spatial structure of post-socialist Łódź. Poland. Results of national census 2002. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, no. 8, pp. 65-82.
27. MASICA R., Milewska K., 2003. Zmiany w zagospodarowaniu zespołu osiedli mieszkaniowych: przykład Widzewa-Wschodu w Łodzi. [in:] T. Marszał (ed.), Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Biuletyn KPZK PAN, no. 203, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 29-44.
28. Matlovič R., 2000. Sakralizacja – cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa. [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne– organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 121-128.
29. MATLOVIČ R., IRA V., SÝKORA L., SZCZYRBA Z., 2001. Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa. [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne– organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 243-252.
30. MATLOVIČ R., SEDLÁKOVÁ A., 2007. Transformation processes of the urban space in postcommunist cities. [in:] M. Malikowski, S. Solecki (eds.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków: Nomos, pp. 32-46.
31. Murie A., Knorr-Siedow T., Van Kempen R., 2003. Large housing estates in europe: General development and theoretical backgrounds. RESTATE, report 1, Utrecht: Utrecht University, 61 pp.
32. Musterd S., Van Kempen R., 2005. Large-scale housing estates in european cities: opinions of residents on recent developments. RESTATE, report 1, Utrecht: Utrecht University, 118 pp.
33. Rembarz G., 2010. Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego. [in:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (eds.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. Seria Miasto-Metropolia-Region, Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, Akapit-DTP, pp. 138-156.
34. RĘBOWSKA A., 2000. Rehabilitacja blokowisk. [in:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (eds.), Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, pp. 85-105.
35. Rębowska A., Jeżak J., Rydzik W., Węgłowski M., 2006. Strategie rehabilitacji blokowisk". Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 129 pp.
36. Rykiel Z., 1999. Przemiany struktury społeczno- -przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Prace Geograficzne, vol. 170, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 148 pp.
37. Sýkora L., 2009. Post socialist cities. [in:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, vol 8, Oxford: Elsevier, pp. 387-395.
38. Szafrańska E., 2009. The residential attractiveness of large housing estate in the opinion of inhabitants. The case of Retkinia North housing estate in Lodz. [in:] S. Kabisch (ed.), Vulnerability, risk and complexity: Impacts of global change on human habitats, Leipzig: Helmholtz Centre For Environmental Research (UFZ), pp. 110-112.
39. Szafrańska E., 2011. Changes in socio-spatial structure of large housing estates on postsocialist Łódź (Poland). Architecture Civil Engineering Environment, vol. 4, no. 1, pp. 25-32.
40. SZAFRAŃSKA E., 2012a. Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi. [in:] J. Dzieciuchowicz (ed.), The contemporary transformation of the housing environment – selected problems, Space-Society-Economy, no. 11, Łódź: University of Łódź. Department of Spatial Economy and Spatial Planning, pp. 179-195.
41. SZAFRAŃSKA E., 2012b. Gentryfikacja wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym– nowe zjawisko czy nadużycie terminologiczne? [in:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (ed.), Procesy gentryfikacji w mieście. XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 153-167.
42. Szafrańska E., 2013. Large housing estates in post-socialist Poland as a housing policy challenge. European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 1, pp. 119-129.
43. Szelényi I., 1996. Cities under socialism – and after. [in:] G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelényi (eds.), Cities after socialism. Urban and regional change and conflict in post-socialist societies, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 286-317.
44. Szelényi I., Konrád G., 1969. Sociological problems of new housing estates. Budapest: Akademiai Kiadó, 212 pp.
45. Temelová J., Novák J., Ouředníček M., Puldová P., 2011. Housing estates in the Czech Republic after socialism: Various trajectories and inner differentiation. Urban Studies, vol. 48, no. 9, pp. 1811-1834.
http://dx.doi.org/10.1177/0042098010379279 -
46. Turkington R., Van Kempen R., Wassenberg F. (eds.), 2004. High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects. Delft: Delft University Press, 284 pp.
47. Warchalska-Troll A., 2012. How to measure susceptibility to degradation in large postsocialist housing estates? Prace Geograficzne, no. 130, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 55-71.
48. Wassenberg F., Turkington R., Van Kempen R., 2004a. High-rise housing estates in Europe. [in:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe: current trends and future prospects, Delft: Delft University Press, pp. 1-14.
49. Wassenberg F., Turkington R., Van Kempen R., 2004b. Prospects for high-rise housing estates. [in:] R. Turkington, R. van Kempen, F. Wassenberg (eds.), High-rise housing in Europe: current trends and future prospects, Delft: Delft University Press, pp. 265-280.
50. Węcławowicz G., 2007. Geografia społeczna miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 224 pp.
51. Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005. Large housing estates in Poland: Opinions of residents on recent developments. RESTATE, report 4k, Utrecht: Utrecht University, 90 pp.
52. WĘCŁAWOWICZ G., KOZŁOWSKI S., BAJEK R., 2003. Large housing estates in Poland: Overview of developments and problems on Warsaw. RESTATE, report 2f, Utrecht: Utrecht University, 74 pp.
53. ZBOROWSKI A., 2005. Przemiany struktury społeczno- przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 576 pp.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

77

End page:

93

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.5 ; oai:rcin.org.pl:42385

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 24, 2014

Number of object content downloads / hits:

2944

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/60152

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information