RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Tourism development in the borderlands of Poland

Creator:

Więckowski, Marek (1971– )

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 2 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

95 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Arreola, D.D., Curtis, J.R., (1993), The Mexican Border Cities: Landscape anatomy and place personality, University of Arizona Press, Tucson.
2. Caccomo, J. L. (ed.) (2007), Tourisme & Frontières, l'Harmattan, Paris, p. 214.
3. Christaller W. (1955), Beiträge zu einer Geographie des Fremdenverkehrs, Erdkunde, 9 (1): 10–19.
4. Christaller, W. (1963), Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions-under developed countries-recreation areas, Regional Science Association Papers, 12: 95–105.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1435-5597.1964.tb01256.x -
http://dx.doi.org/10.1007/BF01941243 -
5. Essex, S.J., Gibb, R.A. (1989), Tourism in the Anglo-French frontier zone, Geography, 74 (3) : 222–231.
6. Galluser, W.A. (ed.) (1994), Political Boundaries and Coexistence, Peter Lang, Bern, Switzerland.
7. Hall, C.M. (2003), Introduction to Tourism: Dimensions and Issues, 4th edition, Pearson Education, Melbourne.
8. Hansen, H. (1981), The border economy: regional development in the southwest, University of Texas Press, Austin.
9. Kałuski, S. (1992), Rzeki graniczne a kształtowanie się więzi transgranicznych w Europie [Border rivers and development of transboundary ties in Europe], Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
10. Kałuski, S. (1993), Turystyka kwalifikowana jako czynnik rozwoju regionalnego obszarów przygranicznych Polski [Specialized tourism as a factor for regional development of Polish borderland areas], Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
11. Knafou, R., Stock, M. (2003), Tourisme, in Lévy, J., Lussault, M. (eds.), Dictionaire de la Géographie, Belin, Paris, pp. 931–933.
12. Komornicki, T. (1999), Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990–1996 [Poland's borders. Analysis of changes in permeability in the years 1990–1996], Geopolitical Studies, 5, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
13. Komornicki, T. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, [The spatial differentiation to international socio-economic linkages in Poland], Prace Geograficzne 190, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
14. Kornak, A., Prudzienica, J., Rapacz A. (1983), Zagospodarowanie turystyczne pogranicza na obszarze makroregionu południowo-zachodniego, [Socio-economic development of borderlands], in: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, Komisja Nauk Ekonomicznych PAN, Wrocław.
15. Korneevets, V.S., Dragiuleva, I.I. (2004), A comparative analysis of tourism development in Poland and Kaliningrad Oblast, in Palmowski, T., Ilieş, A. (eds.) Border zone tourism in selected post-socialist countries, Coastal Regions 7, University of Gdańsk, Gdynia-Pelplin, pp. 24–29.
16. Kozak, M.W. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem [Tourism and tourism policy versus development: between an old and new paradigm], Wydawnictwo Naukowe Scholar, EUROREG, Warszawa.
17. Krawczyk, Z. (2005), Globalne i krajowe tendencje w rozwoju turystyki [Global and national tendencies in the development of tourism], in Krawczyk, Z., Lewandowski-Tarasiuk, E., Sienkiewicz, J.W. (eds.), Turystyka jako dialog kultur [Tourism as a dialogue between cultures], Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, 9–32.
18. Lamparska, J. (2003), Sudety środkowe po obu stronach granicy [The Central Sudetes on bothe sides of the border], Wydawnictwo Asia-Press, Wrocław.
19. Leiper, N. (1990), Tourist Attraction Systems, Annals of Tourism Research, 17 (3): 367–384.
http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(90)90004-B -
20. Lew, A. (1987), A Framework of Tourist Attraction Research. Annals of Tourism Research, 14:553–575.
21. Lijewski, T. (1994a), Warunki rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych Polski, Biuletyn: Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski [Bulletin: the basis for development of western and eastern borderlands of Poland], 5, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN: 141–150.
22. Lijewski, T. (1994b), Ruch turystyczny przez granice Polski i jego formy [Tourist movement on Poland's borders and its forms], Turyzm, 4, 1.
23. Liszewski, S. (ed.) (2003), Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry [Prospects for and directions in the development of tourism in the Odra Valley], Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
24. Matznetter, J. (1979), Border and Tourism : Foundamental relations, in Gruber, G., Lamping, H. et al. (eds.), Tourism and Borders: Proceedings of the Meeting of the IGU Working Group—Geography of Tourism and Recreation, Institut fur Wirtschafts und Sozialgeographie der Johann Wolfgang Goethe Universitat, Frankfurt, pp. 61–73.
25. Meyer, B. (1996), Turystyka transgraniczna w regionie szczecińskim [Transborder tourism in the region of Szczecin], in Kitowski, J. (ed.), Problemy regionalnej współpracy transgranicznej [Regional transborder cooperation], Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 10, Rzeszów, 461–472.
26. Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (1995), Parki narodowe jako walor turystyczny Europy [National Parks as a Europe's tourism value], Acta Universitatis Wratislaviensis, 1670, Prace Instytutu Geograficznego, B 11, 3–71.
27. Miossec, J., (1977), Frontières, espaces périphériques et tourisme, Hommes et terres du Nord.
28. Miszczuk, A. (2007), Zewnętrzna granica Unii Europejskiej—Ukraina. Możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych [Outer EU border—Ukraine. Possibilities for dynamizing the development processes], in: Ekspertyzy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 [Expert opinions provided for the needs of Strategy for Socio-Economic Development of East Poland], the Ministry of Regional Development, Warszawa, 13–70.
29. Palmowski, T. (ed.) (2007), Pogranicze Polsko-Rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim [The Polish-Russian borderlands. Problems facing transborder cooperation with the Kaliningrad Oblast], Bernardinum, Gdynia-Pelplin.
30. Potocki, J. (2009), Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów [Tourism functions in shaping the transboundary mountain region of the Sudetes], Wydawnictwo WTN, Wrocław.
31. Proniewski, M., Proniewski, M., (2007), Zewnętrzna granica Unii Europejskiej—Białoruś—możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Współpraca transgraniczna [Outer EU border—Belarus—possibilities for dynamizing development process], in: Ekspertyzy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 [Expert opinions provided for the needs of Strategy for Socio-Economic Development of East Poland], the Ministry of Regional Development, Warszawa, 109–158.
32. Ptaszycka-Jackowska, D., Baranowska-Janota, M. (2003), Tourism within the Polish and Slovak Transfrontier Region, Prace Geograficzne 111, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 44–60.
33. Richards G. (2002), Tourism attraction systems: exploring cultural behaviour, Annals of Tourism Research, 29 (4): 1048–1064.
http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00026-9 -
34. Timothy, D. J. (2002), Tourism and Political Boundaries, London and New York, Routledge Advances in Tourism.
35. Wachowiak, H. (ed.) (2006), Tourism and borders: Contemporary issues, policies, and international research, Aldershot: Ashgate.
36. Węcławowicz, G., Degórski, M., Komornicki, T., Korzeń, J., Bański, J., Korzeń, J., Soja, R., Śleszyński, P., Więckowski, M., (2006), Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej [Studies on spatial development of the Polish- German border region], Prace Geograficzne 207, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
37. Więckowski, M. (2002), Development of the new tourist space of the Western Carpathian Mts. in the 1990s, in Komornicki, T., Powęska, H. (eds.), Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (PTG): 121–131
38. Więckowski, M. (2004), Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych [Natural conditions of forming the Polish-Slovak transboundary ties], Prace Geograficzne 195, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
39. Więckowski, M. (2008), Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych [Selected aspects of tourism development in the borderland national parks], in Świątek, D., Bednarek, M., Siłka, M., (eds.) Współczesne problemy badawcze geografii polskiej. Geografia człowieka [The contemporary research topics in Polish geography. Human geography], Dokumentacja Geograficzna, 36, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN: 242–247.
40. Więckowski, M. (2010), Turystyka na obszarach przygranicznych Polski [Tourism in the border adjacent areas of Poland], Prace Geograficzne 224, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
41. Zygadlewicz, J., Koczurek, W. (1994), Problemy rozwoju polsko-czeskich i polsko-słowackich obszarów przygranicznych [Problems with development of Polish-Czech and Polish-Slovakian borderland areas], Człowiek i Środowisko, 18, 2.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

67

End page:

81

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2010.2.5 ; oai:rcin.org.pl:1937

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 24, 2012

Number of object content downloads / hits:

4942

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/14093

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information