Object

Title: Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 91 No. 3 (2018)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The article presents the main topics and evolution of scholars' views on the impact of demographic phenomena and processes on broadly understood local development in Poland. The seventy-year post-war period (1946-2016) was examined. First, three categories of demographic changes were identified and analysed: (1) demographic development and population concentration (2) depopulation processes and (3) population ageing. Next, the impact of these changes on socio-economic development, mainly on a local scale, was established. The following topics were taken into account: social insurance system, labour markets, consumer demand, demand for public services, impact of population change on local spatial development and planning, and local government public finance.

References:

1. Anacka M., Brzozowski J., Chałupczak H., Fihel A., Firlit-Fesnak G., Garapich M., Grabowska-Lusińska I., Heffner K., Jaźwińska E., Jończy R., Kaczmarczyk P., Krzyżowski Ł., Lesińska M., Okólski M., Praszałowicz D., Rauziński R., Rokita-Poskart D., Slany K., Solga B., Ślusarczyk M., Urbańska S., 2014. Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN. ; 2. Ancyparowicz G., 2013. Polityka kursowa a napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych – BIZ. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, no. 62, pp. 223‑234. ; 3. Andrzejewski A., 1968. Wyż demograficzny a problemy polityki mieszkaniowej [in:] J. Rosner (ed.), Społeczno-ekonomiczne problemy wyżu demograficznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, pp. 249‑272. ; 4. Baran A., 1982. Demograficzne i społeczno-ekonomiczne przyszłe konsekwencje obecnej struktury ludności Polski według płci i wieku. Studia Demograficzne, no. 4, pp. 99‑120. ; 5. Bartosiewicz B., 2016. Polityka rozwoju lokalnego w kurczących się małych miastach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, pp. 22‑31. ; 6. Bijak J., Kupiszewska D., Kupiszewski M., 2008. Replacement Migration Revisited: Simulations of the Effects of Selected Population and Labor Market Strategies for the Aging Europe, 2002‑2052. Population Research and Policy Review, vol. 27, no. 3, pp. 321‑342. https://doi.org/10.1007/s11113-007-9065-2 ; 7. Bylok F., 2012. Wpływ czynników demograficznych na przemiany konsumpcji w Polsce [in:] A. Rączaszek (ed.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Studia Ekonomiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 17‑32. ; 8. Calot G., Sardon J.-P., 1999. Les facteurs du vieillissement demographique. Population, vol. 54, no. 3, pp. 509‑552. https://doi.org/10.2307/1534988 ; 9. Cegielski J., 1974. Dalekie dojazdy pracownicze. Materiały i Studia, no. 238, Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. ; 10. Chmielewska I., 2015. Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego. Materiały i Studia, no. 314, Warszawa: Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski. ; 11. Cieślak M., 2004. Pomiar procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, no. 2 (146), pp. 3-16. ; 12. De Haas H., 2007. Remittances, Migration and Social Development. A Conceptual Review of the Literature. Social Policy and Development Programme Paper, no. 34, Geneva: United Nations Research Institute for Social Development. ; 13. Eberhardt P., 1989. Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne, no. 148, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 154 pp. ; 14. Eberhardt P., 2014. Fazy rozwoju demograficznego Polski. Roczniki Nauk Społecznych, vol. 42, no. 2, pp. 135‑159. ; 15. Fihel A., 2015. Wpływ czasowych migracji zagranicznych na perspektywy demograficzne Polski. Wiadomości Statystyczne, no. 7, pp. 74-89. ; 16. Frątczak E., 1988. Demograficzne, społeczne, ekonomiczne i zdrowotne aspekty procesu starzenia się ludności Polski [in:] C. Groblewska (ed.), Raporty końcowe z badań w latach 1981‑1985. Cz. 2: Raporty [syntetyczne] kierowników tematów, Monografie i Opracowania, no. 278, Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, pp. 440‑452. ; 17. Frenkel I., 2003. Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. ; 18. Frenkel I., Rosner A., 2001. Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce [in:] Rynki wiejskie: ziemia, kapitał, praca. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. ; 19. Gee E.M., 2000. Population and politics: Voodoo demography, population aging, and social policy [in:] E.M. Gee, G.M. Gutman (eds), The overselling of population aging: Apocalyptic demography, intergenerational challenges, and social policy. Toronto-Ontario: Oxford University Press, pp. 5‑25. ; 20. Heffner K., 2012. Migracje Ślązaków po 1945 roku [in:] A. Zagórowska (ed.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Studia i Monografie, no. 319, Opole: Politechnika Opolska, pp. 51‑60. ; 21. Heffner K., 2012. Migracje a rozwój regionu. Znaczenie procesów migracyjnych dla rozwoju regionów w Polsce [in:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż(eds.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945‑2011‑2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Opole-Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, pp. 79‑91. ; 22. Heffner K., Czarnecki A. (eds.), 2011. Znaczenie drugich domów w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. ; 23. Iglicka K., 2013. Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej. Polityka Społeczna, vol. 40, no. 1, no. 466, pp. 1‑5. ; 24. Jagielski A., 1984. Rozmieszczenie ludności, migracje a rozwój społeczno-gospodarczy (doświadczenia Polski). Studia Demograficzne, no. 4, pp. 35-53. ; 25. Janicka A., Kaczmarczyk P., Anacka M., 2015. Zmiany zasobów pracy i ich ekonomiczne konsekwencje oraz inne ekonomiczne konsekwencje starzenia się populacji. Studia i Materiały, no. 4, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami. ; 26. Jasiulewicz M., 1995. Migracje ludności a problem bezrobocia na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego w latach 1988‑1994 [in:] Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województw: toruńskiego i włocławskiego), Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu PTG, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, pp. 81-89. ; 27. Jelonek A., 1981. Zmiany w strukturze płci i wieku ludności migrującej w Polsce. Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej, no. 28, pp. 71-83. ; 28. Jończy R., 2003. Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego: studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Studia i Monografie, no. 264, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ; 29. Jończy R., 2006. Exodus zarobkowy ludności autochtonicznej z województwa opolskiego i jego skutki. Polityka Społeczna, no. 1, pp. 11‑15. ; 30. Jończy R., 2010. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski. ; 31. Jończy R., Rokita-Poskart D., 2008. Wpływ transferu zarobków z zagranicy na poziom dobrobytu materialnego i konsumpcji w województwa opolskim [in:] W. Caban (ed.), Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa?, Kalisz: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki. ; 32. Jończy R., Rokita-Poskart D., 2012. Wybrane fiskalne konsekwencje migracji zarobkowej oraz związanego z nią transferu dochodów (na przykładzie województwa opolskiego). Barometr Regionalny, no. 2 (28), pp. 49‑56. ; 33. Jończy R., Rokita-Poskart D., 2012. Migracje zarobkowe a poziom cen w sferze lokalnego handlu [in:] P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (eds.), Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 63‑75. ; 34. Kabaj M., 1974. Zasoby ludzkie a rozwój gospodarki polskiej 1950‑1990. Ekonomista, no. 3, pp. 601‑628. ; 35. Kabaj W., 2006. Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy: dezaktywizacja Polski? Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ; 36. Klepacka-Kołodziejska D., 2009. Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN. ; 37. Klepacki B., Klepacka A., 2012. Sytuacja społeczno-ekonomiczna gminy w rejonie zagrożonym depopulacją (na przykładzie miasta i gminy Drohiczyn). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, no. 99, pp. 243‑250. ; 38. Klimczuk A., 2014. Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa [in:] P. Szukalski (ed.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 149‑170. ; 39. Korcelli P., 1987. Growth fluctuations and alternative trajectories of future population change: A case study of the Warsaw region. Papers of the Regional Science Association, no. 61, pp. 131-144. https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1987.tb01694.x ; 40. Kot S.M., Kurkiewicz J., 2004. The new measures of the population ageing. Studia Demograficzne, no. 2 (146), pp. 17‑29. ; 41. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014. Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, no. 4, pp. 5‑21. ; 42. Kozera A., Wysocki F., 2015. Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 17, no. 6, pp. 133‑139. ; 43. Kupiszewski M., 1992. Remittances, migration and social development. A conceptual review of the literature [in:] P. Jordan (ed.), Atlas of Eastern and Southeastern Europe, Vienna: Oesterreichisches Ost- und Suedosteuropa Institut. ; 44. Kupiszewski M., 2006. Migration in Poland in the period of transition – the adjustment to the labour market change [in:] M. Kuboniwa, Y. Nishimura (eds.), Economics of intergenerational equity in transnational economies, Tokio: Maruzen, pp. 255‑276. ; 45. Kurek S., 2007. Typologia procesu starzenia się ludności miast i gmin Polski na tle jego demograficznych uwarunkowań. Przegląd Geograficzny, vol. 79, no. 1, pp. 133-156. ; 46. Kurek S., 2011. Double transitions? Regional patterns of population ageing in Poland. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, vol. 93, no. 2, pp. 163‑184. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2011.00367.x ; 47. Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2015. Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 223, pp. 206‑222. ; 48. Latocha A., 2013. Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej? Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 3, pp. 373-396. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3 ; 49. Layard R., Blanchard O., Dornbusch R., Krugman P., 1992. East-West migration: The alternatives. Cambridge-London-Tokyo: The MIT Press, United Nations University Press. ; 50. Miazga M., 1990. Wyludnianie się wsi lubelskiej: Uwarunkowania, następstwa, środki zaradcze. Biuletyn Informacyjny, Resortowy Program Badań Podstawowych 03.5 "Wyludnianie się wsi polskiej", Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 51. Migdał-Najman K., Mudza A., 2009. Zastosowanie modelu grawitacji względnej Huffa w analizie rynku wielkopowierzchniowych placówek handlowych. Marketing i Rynek, no. 3, pp. 27‑34. ; 52. Mirowski W., 1994. Wyludnianie się wsi w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Wieś i Rolnictwo, no. 3‑4, pp. 126‑135. ; 54. Pleśniak A., 2014. Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych [in:] A. Rączaszek, W. Koczur (eds.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Studia Ekonomiczne, no. 167, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 43-53. ; 55. Podogrodzka M., 2011. Wpływ starzenia się ludności na zabezpieczenie ekonomiczne kolejnych generacji. Ekonomista, no. 6. pp. 831‑842. ; 56. Pomianek I., 2012. Samodzielność finansowa a peryferyjność gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 14, no. 4, pp. 74-78. ; 57. Potrykowska A., Śleszyński P., 1999. Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim. Atlas Warszawy, no. 7, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 58. Rauziński R., Grygierczyk M., 1998. Przeobrażenia demograficzne a strategia rozwoju lokalnego (na przykładzie Śląska Opolskiego) [in:] L. Frąckiewicz (ed.), Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Ustronie Wielkopolskie, 29‑31 maja 1997, Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, pp. 123‑134. ; 59. Rosner J., 1968. Skrócenie tygodnia roboczego i czas wolny w powiązaniu z zagadnieniami wyżu demograficznego [in:] J. Rosner (ed.), Społeczno-ekonomiczne problemy wyżu demograficznego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, pp. 197‑219. ; 60. Rosner A. (ed.), 2007. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. ; 61. Rosner A., 2012. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. ; 62. Rosset E., 1967. Ludzie starzy. Studium demograficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ; 63. Sanderson W., Scherbov S., 2010. Remeasuring aging, Science, no. 329 (5997), pp. 1287‑1288. ; 64. Secomski K., 1968. Demografia a planowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego [in:] Problemy demograficzne Polski Ludowej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, pp. 17‑30. ; 65. Secomski K., 1984. Problemy demograficzne i społeczno-ekonomiczne Polski, Studia Demograficzne, no. 4 (78), pp. 3‑18. ; 66. Sobczyk A., 2012. Wpływ zmian demograficznych na stan finansów gminnych na przykładzie Szczecina oraz gmin powiatu polickiego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, no. 99, pp. 215‑227. ; 67. Stanny M., 2010. Ludność i jej aktywność zawodowa – tendencje zmian na obszarach wiejskich [in:] M. Stanny, M. Drygas (eds.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa: IRWiR PAN, pp. 29‑59. ; 68. Stańkowski B., 2006. Zarobkowe migracje rodziców za granicę. Ruch Pedagogiczny, no. 1‑2, pp. 51‑66. ; 69. Strzelecki Z., 1996. Uwarunkowania demograficzne rozwoju sfery usług społecznych. Raporty / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, no. 45, pp. 7-32. ; 70. Szukalski P., 2009. Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku [in:] P. Szukalski (ed.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 17‑38. ; 71. Szukalski P., 2015. Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim [in:] Problemy społeczne, Polityka społeczna w regionie łódzkim, 15, Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, pp. 3‑20. ; 72. Śleszyński P., 2006. Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 16, no. 2, pp. 75-88. ; 73. Śleszyński P., 2006. Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju [in:] T. Komornicki, Z. Podgórski (eds.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Dokumentacja Geograficzna, no. 33, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 74. Śleszyński P., 2010. Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego [in:] Biuletyn, no. 55, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, pp. 49‑71. ; 75. Śleszyński P., 2013. Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. Studia Regionalne i Lokalne, no. 1 (51), pp. 5‑25. ; 76. Śleszyński P., 2013. Demographic changes in Functional Urban Areas in Poland, 2000‑2010. Geographia Polonica, vol. 86, no. 2, pp. 169‑170. https://doi.org/10.7163/GPol.2013.16 ; 77. Śleszyński P., 2014. W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków [in:] Z. Strzelecki, E. Kowalczyk (eds.), Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, pp. 152‑156. ; 78. Śleszyński P., 2014. Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. Geographia Polonica, vol. 87, no. 2, pp. 317‑320. https://doi.org/10.7163/GPol.2014.20 ; 79. Śleszyński P., 2016. Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się. Warszawa: Biuletyn KPZK PAN, no. 263, pp. 61-84. ; 80. Śleszyński P., 2017. Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 4, pp. 565-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3 ; 81. Śleszyński P., Stępniak M., Mazurek D., 2018. Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego, Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 2, pp. 209-240. ; 82. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006. Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Monografie, no. 6, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 83. Wiśniewski R., 2013. Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku. Prace Geograficzne, no. 244, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 84. Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P., 2016. Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. Geographia Polonica, vol. 89, no. 2, pp. 259‑265. https://doi.org/10.7163/GPol.0056 ; 85. Wolski J., 2004. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu 150 lat. Prace Geograficzne, no. 214, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 86. Zdrojewski E. Z., 1998. Konsekwencje przemian ustrojowych dla procesów demograficznych w Polsce u progu XXI wieku. Studia Demograficzne, no. 1 (131), pp. 123‑128. ; 87. Zieliński P., 2012. Demograficzne uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce [in:] A. Rączaszek, Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne, no. 103, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 33‑49.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

91

Issue:

3

Start page:

317

End page:

334

Format:

File size 0,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66342 ; oai:rcin.org.pl:66342 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0123

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information