RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Land acquisition and land value capture instruments as determinants of public urban infrastructure provision: A comparison of the Polish legal framework with its German counterpart

Creator:

Zaborowski, Tomasz : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 91 No. 3 (2018)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Prior to the approval of the Urban Regeneration Act 2015 (UR 2015) the Polish land management system did not provide sufficient quantity and quality of public urban infrastructure. Along with land-use planning, inefficient land acquisition and land value capture frameworks may be blamed for this situation. This paper aims at estimating the extent of progressive change of the Polish law amendments made by the UR act by applying a benchmark of relevant German legal regulations. Identified changes have developed the Polish toolkit of urban infrastructure provision, but effective and comprehensive frameworks of land readjustment and infrastructure-based betterment levies are still missing.

References:

1. Alterman R., 2007. More than land assembly: Land readjustment for the supply of urban public services. [in:] Y.-H. Hong & B. Needham (eds.), Analyzing Land Readjustment: Economics, Law, and Collective Action. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy, pp. 57-88.
2. Alterman R., 2010. Takings international: A comparative perspective on land use regulations and compensation rights, Chicago: American Bar Association.
3. Alterman R., 2012. Land use regulations and property values: The "Windfalls Capture" idea revised. [in:] N. Brooks, K. Donanghy, G.-J. Knapp (eds.). The Oxford handbook of Urban Economics and Planning. Oxford: Oxford University Press, pp. 755‑786.
4. Battis U., Krautzberger M., Loehr R-P., GER M., & LOEHR R-P., 2007. Baugesetzbuch. Kommentar. München: C. H. Beck oHG, pp. 871-873.
5. BauGB, 2015. The Development Code (Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004, BGBl. I S. 2414, das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015, BGBl. I S. 1722, geändert worden ist).
6. Billert A., 2007. Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce – uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich [in:] P. Lorens (ed.). Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, vol. 10, Warszawa: Urbanista.
7. Bryx M., Jadach-Sepioło A. (eds.), 2009. Rewitalizacja miast w Niemczech. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
8. Calabrò F., Della Spina L., 2014. The public-private partnerships in buildings regeneration: A model appraisal of the benefits and for land value capture [in:] Advanced Materials Research, vols. 931-932, pp. 555-559.
9. Constitution, 1997. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.), 21.2).
10. Djelic M.-L., 2010. Institutional perspectives — Working towards coherence or irreconcilable diversity? [in:] G. Morgan, The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis. Oxford: OUP, pp. 15-34.
11. Dieterich H., 2009. Paradigmenwechsel im deutschen Städtebaurecht [in:] E. Hepperle, H. Lenk (eds.), Land development strategies. Patterns, risks and responsibilities. Zürich: Vdf Hochschulverlag, pp. 113-117.
12. Dolowitz D.P., Medearis D., 2009. Considerations of the obstacles and opportunities to formalizing cross-national policy transfer to the United States: A case study of the transfer of urban environmental and planning policies from Germany. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 27, pp. 684‑697. https://doi.org/10.1068/c0865j
13. EEA, 2010. Land in Europe: prices, taxes and use patterns. European Environment Agency Technical Report, vol. 4. Copenhagen: EEA.
14. Foldvary F.E., 2008. The marginalists who confronted land. American Journal of Economics and Sociology, vol. 67, no. 1, pp. 89‑117. https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2007.00561.x
15. Foldvary F.E., 2010, The Science of Economics. Santa Clara: Cognella.
16. George H., 1879. Progress and poverty. Garden City, NY: Doubleday, Page & Company.
17. GrStG, 2008. Grundsteuergesetz (Property Tax Act) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist.
18. Hansson A.G., 2017. Promoting planning for housing development: What can Sweden learn from Germany? Land Use Policy, vol. 64, pp. 470‑478. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.012
19. Hagman D.G., Misczynski D.J. (eds.), 1978. Windfalls for wipeouts: Land value recapture and compensation. Chicago: American Society of Planning Officials.
20. Halleux J.-M., Marcinczak S., van der Krabbgen E., 2012. The adaptive efficiency of land use planning measured by the control of urban sprawl. The cases of the Netherlands, Belgium and Poland. Land Use Policy, vol. 29, no. 4, pp. 887-898. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.01.008
21. Hartmann T., Spit T., 2015. Dilemmas of involvement in land management – Comparing an active (Dutch) and a passive (German) approach. Land Use Policy, vol. 42, pp. 729-737. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.10.004
22. Harvey J., Jowsey E., 2004. Urban land economics, New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-10336-9
23. Havel M.B., 2014. Delineation of property rights as institutional foundations for urban land markets in transition. Land Use Policy, vol. 38, pp. 615‑626. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.01.004
24. Heeres N., Lenfering S., Tillema T., Arts J., 2016. Beyond financial value capturing? Interactions between value capturing and cooperation at the interface of road infrastructure and land use planning. Town Planning Review, vol. 87, no. 2, pp. 179-204. https://doi.org/10.3828/tpr.2016.14
25. Ingram G.K., Hong Y., 2012. Land value capture: Types and outcomes [in:] G. K. Ingram, & Y. Hong (eds.), Value Capture and Land Policies. Cambridge, Mass: Lincoln Institute of Land Policy, pp. 3-19.
26. Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., 2007. Zagospodarowanie przestrzenne – polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Ernst&Young.
27. Jędraszko A., 2005. Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych. Warszawa: Unia Metropolii Polskich.
28. Kirwan R.M., 1989. Finance for urban public infrastructure. Urban Studies, vol. 26, no. 3, pp. 285-300. https://doi.org/10.1080/00420988920080301
29. Korbmacher A., 2005. Bauordnungsrecht [in:] ARL, Handwörterbuch der Raumordnung. Hannover: Verlag der ARL, pp. 82-84.
30. Kowalewski A., Mordasiewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014. Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, vol. 4, pp. 5-21.
31. KUB, 2017. A proposal of Urban & Development Code of 23 November 2017 (Projekt z dnia 23 listopada 2017 r. ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany).
32. Larsson G., 1997. Land readjustment: A tool for urban development. Habitat international, vol. 21, no. 2, pp. 141-152. https://doi.org/10.1016/S0197-3975(96)00059-8
33. Monk S., Crook T., 2016. International experience [in:] T. Crook, J. Henneberry, & C. Whitehead, (eds.), Planning Gain. Providing Infrastructure & Affordable Housing. RICS Research, Wiley Blackwell, pp. 227‑268.
34. Muñoz Gielen D., 2010. Capturing value increasein urban redevelopment. Leiden: SidestonePress.
35. Muñoz Gielen D., 2014. Urban governance, property rights, land readjustment and public value capturing. European Urban & Regional Studies, vol. 21 no. 1, pp. 60‑78.
36. Olbrysz A., Koziński J., 2011. Raport o finansowych efektach polskiego systemu gospodarowania przestrzenią. Proceddings from the conference: Finansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego, [typescript].
37. Nalepka A., 2012. Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania. Research Papers of Wrocław University of Economics, vol. 262, pp. 261‑276.
38. Nelicki A., Zachariasz I., 2008. Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej. Rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA. Samorząd Terytorialny, vol. 10, pp. 29‑41.
39. Niewiadomski Z. (ed.), 2009. Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, perspektywy. Warszawa: LexisNexis.
40. NIK, 2003. Informacja o wynikach kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej. 2/2003/P02/151/LOL. Olsztyn: NIK.
41. NIK, 2007. Informacja o wynikach kontroli ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej w latach 2004‑2006 (I półrocze). 15/2007/P/06/144/LOL. Olsztyn: NIK.
42. NSA, 2006. Resolution of the Highest Administrative Court (NSA) from 3 October 2006 (II OSK 1041/06).
43. Rye T., Welsch J., Plevnik A., de Tommasi R., 2011. First steps towards cross-national transfer inintegrating mobility management and land use planning in the EU and Switzerland. Transport Policy, vol. 18, no. 3, pp. 533-543. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.10.008
44. Shapiro P., 2012. Takings and givings: The analytics of land value capture and its symmetries with takings compensation? [in:] G. K. Ingram, Y. Hong (eds.), Value Capture and Land Policies, Cambridge, Mass: Lincoln Institute of Land Policy. pp. 41‑63.
45. Stacherzak A., Hełdak M., Kazak J., 2014. Obciążenia finansowe gmin kosztami realizacji dróg. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331, Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, pp. 201-212.
46. Statistisches Bundesamt, 2017. Pressemitteilung vom 21. August 2017 – 287/17, www.destatis.de [15 May 2018].
47. Ścibor K., 2007. Ocena wybranych aspektów polskiego planowania przestrzennego w kontekście ZZOP. Coastline Reports, vol. 8, pp. 212-224.
48. UDP, 1985. Public Roads Act of 21 March 1985 (Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – UDP, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440).
49. UGN, 2013. The Land Management Act of 21 August 1997 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
50. UGN, 2015. The Land Management Act of 21 August 1997 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn., Dz.U. 2015, poz. 782).
51. UGN, 2016. The Land Management Act of 21 August 1997 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn., Dz.U. 2016, poz. 2147).
52. UI, 2017. A proposal of s.c. Investment Act of 14 November 2017 (Projekt z dnia 14 listopada 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno–budowlanego).
53. UPOL, 2014. The Local Taxes and Levies Act (Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), tekst jedn., Dz.U. 2014, poz. 849).
54. UPZP. The Spatial Planning and Development Act of 27 March 2003 (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
55. UPZP, 2015. The Spatial Planning and Development Act of 27 March 2003 (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn., Dz.U. 2015, poz. 199).
56. UPZP, 2016. The Spatial Planning and Development Act of 27 March 2003 (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn., Dz.U. 2016, poz. 778).
57. UR, 2015. The Urban Regeneration Act of 9 October 2015 (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. 2015, poz. 1777).
58. USZPRI, 2003. Special Rules of Public Roads Development Act of 10 April 2003 (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2031, 18.1).
59. Walters L.C., 2012. To what extent are property-related taxes effective value capture instruments? [in:] G. K. Ingram, Y. Hong. (eds.), Value Capture and Land Policies. Cambridge, Mass: Lincoln Institute of Land Policy, pp. 187-215.
60. Wyatt P., 2016. Experiences of running negotiable and non-negotiable developer contributions side-by-side. Planning Practice & Research, vol. 32, no. 2, pp. 152-170. https://doi.org/10.1080/02697459.2016.1222148
61. Zaborowski T., 2015. Polityka kształtowania koncentracji osadnictwa. Propozycja konceptualizacji i instrumentalizacji na podstawie polityk przestrzennych Anglii i Niemiec [in:] T. Kudłacz, P. Lityński, (eds.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów: uwarunkowania i kierunki. Studia KPZK PAN, 161.
62. Ziniewicz M.A., 2012. Analiza porównawcza opłat adiacenckich w Republice Federalnej Niemiec, Anglii i Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20 no. 4, pp. 51‑65.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

91

Issue:

3

Start page:

353

End page:

369

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66344 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0125

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Sep 28, 2018

Number of object content hits:

510

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/86058

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information