RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Shopping centres as the subject of Polish geographical research

Creator:

Rochmińska, Agnieszka

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 4 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article seeks to present Polish achievements where research on the subject of shopping centres is concerned. The Polish research in this sphere is found to be both interdisciplinary and located within the sphere of interest of economists, sociologists, urban planners and geographers, among others. It is often therefore hard to determine which studies can be considered geographical. Are these ones dealt with by geographers, though often drawing upon the research of other academic disciplines? Or studies led by other researchers, but incorporating a geographical context? The subject of the development of modern commercial spaces (supermarkets, hypermarkets, discount stores, shopping centres, etc.) only appeared in the academic studies of Polish geography in the late 1990s, i.e. the time during which shops representing parts of foreign chain stores began to develop rapidly on the Polish market. In the Polish literature on shopping centres, the issues discussed most often concern the introduction of foreign investments into Poland, location (and relevant location factors), impacts on the functional and spatial structure of cities and urban renewal processes in what are mainly post-industrial areas, methods of spending free time, and the role and appropriation of public space. It is clear that the issue has not yet been exhausted, and that many challenges remain for the scientists, including geographers, who are willing to face them. One of the author’s tasks is therefore to inspire and encourage geographers to explore further these new spaces that have appeared and are continuing to appear, not only within the functional and spatial structures of cities, but also in suburban areas.

References:

1. A study by Congress, 2001. Greyfields into goldfields. From failing shopping centers to great neighbourhoods. Congress for the New Urbanism, San Francisco: PricewaterhouseCoopers, http://www.usmayors.org/brownfields/library/greyfieldstogoldfields.pdf [15 June 2015].
2. Bauman Z., 2000. Globalizacja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
3. Borusiak B., 2008. Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
4. Brezdeń P., Spallek W., 2010. Przestrzenne zróżnicowanie wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie dolnośląskim i jego uwarunkowania [in:] Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, Kraków: Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 294-307.
5. Budner W., 2011. Skutki oddziaływania sklepów wielkopowierzchniowych na istniejącą sieć handlową i rynek pracy w Lesznie. Zeszyty Naukowe, no. 22, Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Usług, pp. 43-57.
6. Celińska-Janowicz D., 2011. Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja [in:] I. Jażdżewska (ed.), Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 149-156.
7. Chmielewski J.M., 2004. Rola miejskich przestrzeni publicznych. Urbanista, 4, pp. 23-41.
8. Ciechomski W., 2006. Koncentracja w handlu detalicznym – przesłanki, miary i skutki [in:] J. Mikołajczyk (ed.), Handel: Znaczenie we współczesnej gospodarce. Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Usług, pp. 89-99.
9. Ciechomski W., 2010. Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
10. Ciok S., Ilnicki D., 2011. Handel detaliczny w przestrzeni dużego miasta na przykładzie Wrocławia [in:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (eds.), Koncepcje i Problemy Badawcze Geografii, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, pp. 219-237.
11. Dębek M., 2014. Handel w przestrzeni zurbanizowanej – zarys form i ich funkcji z perspektywy ludzkich potrzeb [in:] R. Masztalski (ed.), Współczesne funkcje handlowe wybranych małych miast województwa dolnośląskiego, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 63-82.
12. Domański B., 2000. Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach [in:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (eds.), Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast, Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, pp. 107-142.
13. Domański B., 2009. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych [in:] W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Rewitalizacja miast polskich, 4, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, pp. 125-138.
14. Domański T., 2001. Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
15. Domański T., 2005. Strategie rozwoju handlu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
17. Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., 2009. Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie, jako nowe produkty turystyczne [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i Turystyka – wspólnie zyskać, Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, pp. 269-282.
18. Dzieciuchowicz J., 2012. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
19. Fuhrmann M., 2006. Miasto w mieście – przestrzeń centrum handlowego, jako substytut przestrzeni miejskiej [in:] Dynamika przestrzeni miejskiej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, pp. 71-76.
20. Fuhrmann M., 2007. Centrum handlowe a jakość życia. Genius Loci, http://www.regioportal.pl/pl28/teksty471/centrum_handlowe_a_jakosc_zycia [12 May 2016].
21. Fuhrmann M., 2008. Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie [in:] A. Stasiak (ed.), Turystyka i Hotelarstwo, 14, Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, pp. 135-144.
22. Fularz A., 2004. Rozwój podmiejskich centrów dystrybucji detalicznej w ujęciu ekonomiki transportu, Studia Regionalne i Lokalne, no. 4, pp. 145-158.
23. Ghirardo D., 1999. Architektura po modernizmie. Toruń: VIA.
24. Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2008. Geografia hipermarketów w Polsce: Strategie lokalizacyjne firm i ich skutki przestrzenne. Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 4, pp. 515-539.
25. Heffner K., Twardzik M., 2013. Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej [in:] K. Heffner, M.Twardzik (eds.) Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 144, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 95-109.
26. Hopkins J.S. P., 1991. West Edmonton Mall as a centre for social interactions, The Canadian Geographer, vol. 35, no. 3, pp. 268-279.
https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1991.tb01101.x -
27. JAŁOWIECKI B., 2011. Studia miejskie – między historią a teorią, Studia Regionalne i Lokalne, no. 2 (44), pp. 26-40.
28. JANISZEWSKA A., KLIMA E., ROCHMIŃSKA A., 2011. Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona, przestrzeń publiczna? [in:] I. Jażdżewska (ed.) Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 157-165.
29. Jarczewski W., Huculak M., 2010. Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. Śląskim. Problemy Rozwoju Miast, 4, pp. 34-42.
30. JLL, 2015. Rynek handlowy w Polsce: 1 kw. 2015. Jones Lang Lasalle IP, INC., http://www.renews. pl/uploads/Raporty/jllhandel12015.pdf [17 June 2015].
31. Jarosz A., 2002. Miejsce hipermarketów w przestrzeni miejskiej aglomeracji [in:] G. Węcławowicz (ed.), Warszawa, jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 253-264.
32. Kaczmarek T., 2010. Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
33. Kaczmarek T., 2011. Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce [in:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (eds.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Poznań: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 67-84.
34. Kaczmarek T., 2012. Development and spatial structure of retail trade in Poland [in:] P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 157-178.
35. KŁOSIEWICZ-GÓRECKA U., 2006. Globalizacja w sektorze handlu w Polsce – wyzwania dla krajowych przedsiębiorstw handlowych [in:] J. Mikołajczyk (ed.), Handel znaczenie we współczesnej gospodarce, Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Usług, pp. 51-68.
36. Kłosiewicz-Górecka U., 2009. Zmiany w handlu detalicznym [in:] M. Sławińska (ed.), Handel wewnętrzny w Polsce 1989-2009, Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, pp. 117-143.
37. Kłosiewicz-Górecka U., 2010. Zmiany w sieci handlu detalicznego. Wiadomości Statystyczne, 9, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, pp. 36-48.
38. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., 2001. Samorząd terytorialny, a rozwój nowoczesnego handlu. Warszawa: Difin.
39. Kłosowski F., 2002. Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej [in:] J. Słodczyk (ed.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 373-381.
40. Knecht-Tarczewska M., 2011. Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy. Zeszyty Naukowe, 175, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 293-303.
41. Kochaniec A., 2011. Rola centrów handlowych w kreowaniu wizerunku miast [in:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (eds.), Kreowanie wizerunku miasta. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, pp. 238-247.
42. Kociuba D., 2006. Nowe przestrzenie handlowe Lublina [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 231-244.
43. Kohn M., 2004. Brave new neighborhoods. The privatization of public space. New York and London: Routledge.
44. KUCHARSKA B., TWARDZIK M., 2007. Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
45. Kwiatkowski K., 2010. Przestrzeń publiczna i jej uzurpatorskie zawłaszczanie. Czasopismo Techniczne. Architektura, vol. 107, no. 2-A, Kraków: Politechnika Krakowska, pp. 277-284.
46. Ledwoń S., 2009. Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej [in:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (eds.), Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast, Gdańsk: Urbanista, pp. 36-58.
47. Makowski G., 2003. Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Warszawa: Trio.
48. Maleszyk E., 1998. Zagraniczne sieci handlowe w Polsce. Gospodarka Narodowa, 8-9, pp. 31-44.
49. Maleszyk E., 1999. Rozwój hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych z kapitałem zagranicznym. Wiadomości Statystyczne, vol. 44, no 6, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, pp. 44-52.
50. Maleszyk E., 2000. Ośrodki handlowe w Polsce. Gospodarka Narodowa, 11-12, pp. 71-85.
51. Maleszyk E., 2001. Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju. Rynek i konsumpcja. Raporty z badań – rok 2000. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, pp. 103-114.
52. Maleszyk E., 2004. Rozwój sieci handlowych obsługi masowej w Polsce. Wiadomości Statystyczne, vol. 49, no. 1, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, pp. 38-49.
53. Maleszyk E., 2009. Procesy koncentracji i integracji w handlu detalicznym [in:] U. Kłosiewicz-Górecka (ed.), Handel wewnętrzny w Polsce 1989-2009 Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, pp. 144-157.
54. Maleszyk E., 2011. Nowe trendy w procesach koncentracji i integracji handlu w Polsce [in:] M. Sławińska (eds.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, Zeszyty Naukowe, 175, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, pp. 40-51.
55. Mikołajczyk J., 2008. Przestrzenne aspekty funkcjonowania handlu [in:] M. Sławińska (ed.), Kompendium wiedzy o handlu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 288-299.
56. Mironowicz I., 2010. Współczesne dylematy przestrzeni publicznej [in:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (eds.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Miasto. Metropolia. Region, Gdańsk: Urbanista, pp. 36-49.
57. Mordwa S., 2012. Poczucie bezpieczeństwa w centrach handlowych. Przykład badań opinii klientów Galerii Łódzkiej i Manufaktury w Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica SocioOeconomica, no. 12, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 163-187.
58. Namyślak B., 2006. Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 265-276.
59. Pancewicz Ł., 2010. Prywatyzacja przestrzeni publicznych. [in:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (eds.) Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. Miasto. Metropolia. Region, Gdańsk: Urbanista, pp. 80-91.
60. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., 2001. Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
61. POKORSKA B., MALESZYK E., 2002. Koncentracja i integracja na rynku wewnętrznym w optyce sieci handlowych - koncepcja badań [in:] B. Pokorska, E. Maleszyk (eds.), Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, pp. 13-26.
62. Pokorska B., Maleszyk E., 2006. Integracja przedsiębiorstw a procesy konkurencji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
63. PRCH - POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH, http://prch.org.pl/ [17 June 2015].
64. Racoń-Leja K., 2007. Przestrzeń publiczna zagrożona. Czasopismo Techniczne. Architektura, vol. 104, no. 2-A, pp. 215-220.
65. RAPORT – RYNEK POWIERZCHNI HANDLOWYCH, 2012. Retail market overview in Poland: Report compiled by Cushman & Wakefield, Warszawa: Cushman & Wakefield, http://cdn11.muratorplus.smcloud. net/t/myfile/Rynek-powierzchni-handlowych-w--Polsce_raport-Cushman.pdf [17 June 2015].
66. Rochmińska A., 2005. Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego [in:] J. Dzieciuchowicz (ed.), Usługi rynkowe w dobie transformacji, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 65-92.
67. Rochmińska A., 2010. Sieci handlowe z kapitałem zagranicznym jako nowy element w strukturze miasta [in:] I. Jażdżewska (ed.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 161-172.
68. Rochmińska A., 2011. Zakupy a czas wolny Łodzian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 11, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 207-217.
69. Rochmińska A., 2013. Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
70. Rochmińska A., 2014. Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe [in:] E. Klima (ed.), Ludność, mieszkalnictwo, usługi - w 70. rocznicę profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Space-Society-Economy, 13, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 281-297.
71. ROCHMIŃSKA A., 2015. Centra handlowe – kreatorzy nowych przestrzeni miejskich [in:] A. Wolaniuk (ed.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast: XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 229-246.
72. Siemieniako D., 2009. Rozwój centrów handlowych a wzrost atrakcyjności miast [in:] S. Lachiewicz, M. Matejun (eds.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź: Politechnika Łódzka, pp. 371-379.
73. Sławińska M., 2008. Handel we współczesnej gospodarce [in:] M. Sławińska (ed.), Kompendium wiedzy o handlu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 11-31.
74. Sobala-Gwosdz A., Gwosdz K., 2011. Polska Wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów [in:] M. Woźniak (ed.), Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, pp. 276-290.
75. Szulce H., 1998. Struktury i strategie w handlu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
76. Szumilak J., 2004. Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania [in:] J. Szumilak (ed.), Handel detaliczny funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, pp. 11-46.
77. Taylor Z., 2000. Przekształcenia sieci handlu detalicznego i gastronomii w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski. Prace Geograficzne, 175, Warszawa-Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Continuo.
78. Tyndall A., 2010. It`s a public, I reckon: Publicness and a suburban shopping mall in Sydney`s Southwest. Geographical Research, vol. 48, no. 2, pp. 123-136.
https://doi.org/10.1111/j.1745-5871.2009.00621.x -
79. Werwicki A., 2000. Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994-1997. Szlakami Nauki, 31, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
80. WERWICKI A., 2001. Targowiska [in:] S. Liszewski (ed.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 360-368.
81. Więcław J., 2000. Nowe centra handlowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Krakowa [in:] I. Jażdżewska (ed.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 175-177.
82. Więcław J., 2003. Hipermarkety, jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przykładzie Krakowa [in:] Z. Górka, J. Więcław (eds.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 137-146.
83. Więcław-Michniewska J., 2006. Nowe przestrzenie handlowe w aspekcie realizacji zadań samorządu terytorialnego [in:] I. Jażdżewska (ed.), Nowe przestrzenie w miastach. Ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 277-286.
84. Wilk W., 2003. Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego. Prace i Studia Geograficzne, 32, pp. 205-224.
85. WILK W., 2004. Zachodnioeuropejskie sieci handlowe w Czechach, w Polsce i na Słowacji: Podobieństwa i różnice [in:] E. Jakubowicz, A. Raczyk (eds.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, Przekształcania Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, VIII/ 2, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 231-240.
86. WILK W., 2005. Miejsce miast w sieciach handlowych – przykład Polski [in:] A. Lisowski (ed.), Zmiany przestrzenne i funkcjonalne obszarów miejskich, Prace i Studia Geograficzne, 35, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, pp. 129-153.
87. WINIARCZYK-RAŹNIAK A., 2007. Kompleksowe zaopatrzenie w usługi w regionie miejskim Krakowa (na przykładzie wybranych centrów handlowych) [in:] P. Brezdeń, S. Grykień (eds.), Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią – nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej, Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 351-357.
88. WÓJCIK M., 2009. Centrum handlowo-rozrywkowe jako miejsce" w przestrzeni społecznej Łodzi. Przykład Manufaktury" [in:] E. Klima (ed.), Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, Space-Society-Economy, 9, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 133-142.
89. ZIPSER W., 2006, Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji) [in:] J. Słodczyk, R. Klimek (eds.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 63-79.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

4

Start page:

521

End page:

535

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61197 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0072

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Dec 16, 2016

Number of object content hits:

610

Number of object content views in PDF format

839

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/80137

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information