RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Conceptions of an urban agglomeration and a metropolitan area in Poland

Creator:

Czyż, Teresa

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 No. 2 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

138 pp ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia [Urban agglomerations in Poland. Concept and terminology] (1973), Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 79.
2. Antikainen, J. (2005), The concept of Functional Urban Area. Findings of the ESPON Project 1.1.1., Informationen zur Raumentwicklung, 7.
3. Berry, B.J.L. (1964), Cities as systems within systems of cities, Papers and Proceedings of the Regional Science Association , 13: 147-163.
4. Chojnicki, Z. (1980), Podstawy prognozowania regionalnych systemów osadniczych [Foundations of forecasting regional settlement systems], Przegląd Geograficzny, 53(4): 495-704.
5. Czyż, T. (2009), Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce [Conception of the urban agglomeration and metropolitan area in Poland, Przegląd Geograficzny, 84,4:445-461.
6. Dziewoński, K. (1972), Przegląd teorii sieci osadniczej [A survey of settlement network theories], in Secomski K. (ed.), Elementy teorii planowania przestrzennego, Warszawa, PWN, 163-181.
7. Dziewoński, K. (1973), W sprawie podstawowych pojęć i terminów używanych w analizie i planowaniu wielkich aglomeracji miejskich [On basic notions and terms employed in the analysis and planning of large urban agglomerations], Biuletyn KPZK PAN, 79: 91-100.
8. Dziewoński, K. (1990), Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa [Conceptions and research methods in the field of settlement], Wroclaw, Prace Geograficzne 45, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
9. Dziewoński, K., Gawryszewski, A., Iwanicka-Lyra, E., Jelonek, A., Jerczyński, M. and Węcławowicz, G. (1977), Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej [Population distribution and migrations and the settlement system of People's Poland], Wrocław, Prace Geograficzne 117, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN .
10. Dziewoński, K. and Kosiński, L. (1964), Rozmieszczenie ludności w Polsce w XX w. [Population distribution in Poland in the 20th ccntury], Przegląd Geograficzny, 36 (1): 3-36.
11. Dziewoński, K. and Malisz, B. (1978), Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju [Transformations of Poland's spatial-economic structure], Warszawa, Studia KPZK PAN, 62.
12. Eberhardt, P., Herman, S. (1973), Podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień aglomeracji miejskich [Basic notions concerning urban agglomeration issues], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 79, 29-41.
13. ESPON project 1.1.1 (2004), The role, specific situation and potentials of urban areas as nodes of polycentric development. Final Report. The ESPON Programme: <www.espon.eu>.
14. Gawryszewski, A., Korcelli, P. and Nowosielska, E. (eds.) (1998), Funkcje metropolitalne Warszawy [Warsaw's metropolitan functions], Warszawa, Zeszyty IGiPZ PAN, 53.
15. Gontarski, Z. (1980), Obszary metropolitalne w Polsce [Metropolitan areas in Poland], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 109.
16. Gorzelak, G. and Smętkowski, M. (2005), Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej [Metropolis and its region in an information economy], Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
17. Iwanicka-Lyra, E. (1969), Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce [Delimitation of urban agglomerations in Poland], Warszawa, Prace Geograficzne 76, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
18. Jagielski, A. (1989), Aglomeracje miejskie i migracje stale w systemie osadniczym [Urban agglomerations and permanent migrations in a settlement system], in Korcelli, P. and Gawryszewski, A. (eds), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne 152, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN, 78-88.
19. Jałowiecki, B. (1999), Metropolie [Metropolises], Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
20. Jałowiecki, B. (2005), Polskie miasta w procesie metropolizacji [Polish cities in the process of metropolitanisation], Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 1 (19): 5-15.
21. Jałowiecki, B. (2007), Globalny świat metropolii [The global world of metropolises], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
22. Jędraszko, A. (ed.) (1974), Planowanie aglomeracji miejskich w Polsce. Metoda, delimitacja, program badań [Planning urban agglomerations in Poland. Method, delimitation, research programme], Warszawa, Instytut Kształtowania Środowiska.
23. Jędraszko, A. (ed.) (2005), Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce—drogi i bezdroża regulacji ustawowych [Spatial development in Poland: Pathways and blind alleys of legal regulations]. Warszawa, Nakładem Unii Metropolii Polskich.
24. Kołodziejski, J. and Parteka, T. (2001). Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej III RP [Moulding the spatial order of Polish mteropolises in the process of the systemic transformation of the Third Polish Republic], Warszawa, Biuletyn KPZKPAN, 193.
25. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [Conception of the Country's Spatial Development Policy] (2001), Monitor Polski Nr 26, 503-595.
26. Korcelli, P.(1973), Głos w dyskusji [A voice in the discussion], in Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia, Warszawa, Biuletyn KPZKPAN, 79: 157-159.
27. Korcelli, P. (1974), Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast [Theory of the development of the spatial structure of towns], Warszawa, Studia KPZKPAN, 95.
28. Korcelli, P.(1976), Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych [Urban agglomerations in settlement systems], Przegląd Geograficzny, 48 (4): 589-599.
29. Korcelli, P. (1981), Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski [Urban regions in Poland's settlement system], in Dziewoński K. and Korcelli P. (eds), Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, Warszawa, Prace Geograficzne 140, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN: 189-212.
30. Korcelli, P. (ed.) (1996), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: I, II [Urban agglomerations in the transformation process], Warszawa, Zeszyty IGiPZ PAN, 41-42.
31. Korcelli, P. (ed.)(1997), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: III [Urban agglomerations in the transformation process], Warszawa, Zeszyty IGiPZ PAN, 43.
32. Korcelli, P.(1998), Metropolia i funkcje metropolitalne—podstawowe pojęcia i ich zakres [Metropolis and metropolitan functions: Basic notions and their range], in Gawryszewski A., Korcelli P. and Nowosielska E. (eds), Funkcje metropolitalne Warszawy, Warszawa, Zeszyty IGiPZ PAN, 53: 84-90.
33. Korcelli, P. (2007), Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje—metropolie) [Basic nodes of Poland's settlement system as compared with the European settlement system (agglomerations—metropolises)], Warszawa, Biuletyn KPZKPAN, 233: 87-113.
34. Korcelli, P., Gawryszewski A. and Potrykowska A. (1992), Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy [Spatial structure of Poland's population. Tendencies and prospects], Warszawa, Studia KPZKPAN, 98.
35. Korcelli, P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zalewski J. and Zaucha J. (2010), Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033 [Polish Spatial Development Concept 2033: An Expert's Approach], Warszawa, Studia KPZK PAN, 128.
36. Korcelli-Olejniczak, E. (2004), Funkcje metropolitalne Berlina i Warszawy w latach 1990-2002. Współzależność pozycji w systemie miast Europy Środkowej [Metropolitan functions of Berlin and Warsaw in the years 1990-2002. Codependence of positions in the European urban system], Warszawa, Prace Geograficzne 198, Instytut Geografii i Przestrzennego Za-gospodarowania (IGiPZ), PAN.
37. Korcelli-Olejniczak, E. (2007), Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches, GaWC, Research Bulletin 248(A): <http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/ rb248.html>.
38. Korcelli-Olejniczak, E. (2010), Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług [Warsaw metropolitan region in the making: An analysis of the range of activity of firms of the advance service sector]. Przegląd Geograficzny, 82 (4): 573-592.
http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2010.4.5 -
39. Krätke, S. (2007), The metropolization of the European urban system in the era of globalization, in Taylor, P.J., Derudder, B., Saey, P. and Witlox, F. (eds), Cities in globalization. Practices, policies and theories, London, Routledge, 157-183.
40. Leszczycki, S., Eberhardt, P., Herman, S. (1971), Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000 [Urban-industrial agglomerations in Poland, 1966-2000], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 67.
41. Lier, K. (1965), Region metropolitalny Warszawy. Próba delimitacji [Warsaw metropolitan region: An attempt at delimitation], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 35: 50-86.
42. Liszewski, S. (2005), Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi [Delimitation of the Łódź metropolitan area], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 215: 25-47.
43. Maik, W. (1992), Podstawy geografii miast [Basics of urban geography], Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
44. Maik, W. (2003), Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych [Concepts of a metropolis and the problem of studying metropolitan functions], in Jażdżewska I. (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Uniwersytet Łódzki, 9-17.
45. Maik, W. (2008), Ewolucje teoretyczno-metodologiczne studiów miejskich w świetle zmieniających się konceptualizacji miasta [Theoretical-methodological evolution of urban studies in the light of changing conceptualisations of the city], in Parysek, J.J. and Stryjakiewicz, T. (eds), Region spoleczno-ekonomiczny i roz-wój regionalny, Poznań, Bogucki Wydawnic-two Naukowe, 77-90.
46. Markowski, T. (ed.) (2005), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych [Planning and management in metropolitan areas], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 221.
47. Markowski, T., Marsza! T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe [Metropolises, metropolitan areas, metropolitanisation: Basic problems and notions], Warszawa, KPZK PAN.
48. Marszał, T. (2005), Funkcje obszaru metropolitalnego Łodzi [Functions of the Łódź metropolitan area], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 215: 49-109.
49. Parysek, J.J. (2003), Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne [Metropolises: metropolitan functions and spatial structures], in Jażdżewska, I. (ed.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Uniwersytet Łódzki, 19-40.
50. Parysek, J.J. (2005), Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne [Polish towns in the late 20th and early 21st centuries], Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
51. Plan Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 1990 (1974) [Plan of the Country's Spatial Development until 1990], Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 85.
52. Poznański Obszar Metropolitalny [Poznań Metropolitan Area] (2006), Poznań, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
53. Rykiel, Z. (1978), Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski [Place of urban agglomerations in Poland's socio-economic space], Wrocław, Prace Geograficzne 128, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ), PAN.
54. Rykiel, Z. (2002), Koncepcje i delimitacje wielko-miejskich form osadniczych w Polsce [Conceptions and delimitations of big-city settlement forms in Poland], in Jażdżewska, I. (ed.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Uniwersytet Łódzki, 9-19.
55. Smętkowski, M. (2005), Rola infrastruktury transportowej w integracji obszaru metropolitalnego Warszawy [Role of transport infrastructure in the integration of the Warsaw metropolitan area], Warszawa, Biuletyn KPZKPAN, 222: 45-63.
56. Tarkowski, M. (2005), Dzienny system miejski jako metropolitalny obszar statystyczny—propozycja delimitacji [Day-time urban system as a statistical metropolitan area: A delimitation proposal], in Markowski, T. (ed.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Warszawa, Biuletyn KPZKPAN, 221: 95-104.
57. Taylor, P.J. (2001), Specification of the world city network, Geographical Analysis, 33 (2): 181-194.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1538-4632.2001.tb00443.x -
58. Taylor, P.J., Derudder, B. (2004), Porous Europe: European cities in global urban areas, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geo-grafie, 95 (5): 527-538.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0040-747X.2004.00337.x -
59. Taylor, P.J., Derudder, B., Saey, P. and Witlox, F. (2007), Cities in globalization. Practices, policies and theories, London, Routledge.
60. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [Updated Conception of the Country's Spatial Development] (2005), Warszawa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

2

Start page:

5

End page:

17

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.2.1 ; oai:rcin.org.pl:4589

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 23, 2012

Number of object content hits:

1 022

Number of object content views in PDF format

1210

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/18032

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information