RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność a jakość życia na obszarach wiejskich wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju = Community Led Local Development (CLLD) and life quality in rural areas regarding the concept of sustainable development

Creator:

Zadrożniak, Monika

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article attempts to analyze a new approach to rural development, in which one of the most important objectives is the improvement of residents’ life quality. The implementation of this concept concentrated around local communities, which should be considered as conscious development entity. Regarding such approach, the notion of sustainable development clearly outlines basic principles and provides a definition of life quality, as well as resolves the issues of improvement, considering both the objective and subjective aspects. The most important conclusions from the above considerations regarding the practical application of CLLD in rural areas have been included through the results of this analysis.

References:

1. Adamowicz M., 2006, Koncepcje trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, 38, s. 11–25.
2. Aksman E., 2010, Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995–2007, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
3. Balawajder E. (red.), 2007, Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, KUL, Lublin.
4. Borys T., 2004, Jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne [w:] Metodologia pomiaru jakości życia, W. Ostasiewicz (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 9–12.
5. Borys T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
6. Borys T., Rogala P., 2008, Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, Warszawa.
7. Campbell A., 1976, Subjective measures of well-being, American Psychologist, 2, s. 117–124.
8. CBOS, 2013,. Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych, Komunikat/BS/127/2013.
9. Chelavier P., Maurel M.C., 2010, Program Leader w krajach Europy środkowej, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 26–41.
10. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
11. Czapiński J., 2013, Indywidualna jakość życia i styl życia, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, s. 172–278.
12. Dobrzańska B. , 2009, Zasada partycypacji jako przesłanka i podstawa tworzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok, s. 20–28.
13. Dobrzański G., Dobrzańska B. M, 2010, Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] B. M. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski (red.), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 252–263.
14. Encyklika Laborem exercens, Św. Jan Paweł II, 1981.
15. Fedyszak-Radziejowska B., 2014, Społeczności wiejskie w 10 lat po akcesji. Postawy, wartości i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, [w:] I. Nurzyńska, W. Poczta, (red.), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 153–174.
16. Furmańczyk M., 2013, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja Governance w praktyce Lokalnych Grup Działania Leader, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, 1, 51, s. 71–88.
17. Glatzer W., 2006, Conditions and Criteria for Improving Quality of Life, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Towards Quality of Life Imroviement, The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 9–32.
18. Górka A. 2011, Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu, [w:] Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, Sosnowiec, s. 248–258.
19. Hausner J. (red.), 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
20. Heffner K., Klemens B., 2012, Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), Barometr Regionalny, 4 (30), s. 81–88.
21. Hull Z., 2011, Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 33–81.
22. Iskierski J., 1987, Lokalność czyli powrót do raju utraconego, Pomerania, 7, wydanie elektroniczne, s. 2–4.
23. Kaleta A., 1985, Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego, Rozprawy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
24. Kasprzyk B., 2013, Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
25. Kiryluk A., 2009, Bioróżnorodność i bioregionalizm jako czynniki zrównoważonego rozwoju. Obszarów wiejskich i turystyki w województwie podlaskim, [w:] Zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok, s. 38–47.
26. Klekotko M., 2008, Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podejście poznawcze, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 21–36.
27. Knieć W., 2011, Partnerstwa lokalne w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, [w:] H. Podedworna, A. Pilichowski (red.), Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, PTS, Warszawa.
28. Kołodziejski J. 1999, Strategia równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej, [w:] G. Gorzelak, M. S. Szczepański, T. Zarycki (red.), Rozwój – Region – Społeczeństwo,, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, UW, Warszawa-Katowice, s. 41–74.
29. Kowalczyk S., 2005, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, KUL, Lublin.
30. Leśniak L., 2013, Idea podejścia LEADER, [w:] J. Puchała, M. Kowalska (red.), Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 9–16.
31. Leźnicki M., 2011, Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 224–231.
32. Łuszczyk M., 2013, Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
33. Mularska M., 2008, Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? O znaczeniu podmiotowości dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 220–232.
34. Nurzyńska I., 2014, Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w UE a rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 4 (165), s. 27–43.
35. Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
36. Pawłowski A., 2007, Bariery we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego – spojrzenie ekofilozofa, Problemy Ekorozwoju, 2, 1, s. 59–65.
37. van Praag B.M.S., van Herwaarden F.G., Kapteyn A.J., 1979, The definition and measurement of social references spaces, The Netherlands Journal of Sociology: Sociologia neerlandica, 15, s. 13–25.
38. Puchnarewicz E., 2013, Krajobraz kulturowy wsi jako atrakcja turystyczna, [w:] A. Dudek (red.), Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. Księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku prof. Janusza Gudowskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 243–250.
39. Rokicka E., 2013, Jakość życia – konteksty, koncepcje, interpretacje, [w:] J. Grotowska, E. Rokicka (red.), Nowy Ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 159–177.
40. Sztompka P., 2005, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
41. Trzepacz P. (red.), 2012, Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Podręcznik dla uczestników studiów doktoranckich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
42. Tyburski W., 2011, Wprowadzenie, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 7–3.
43. Adamski T., Dzwonkowska K., Gorlach K., Pilichowski A., Starosta P., 2007, Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi. Programy – Projekty – Działania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
44. Zadrożniak M., 2015, Środowisko przyrodnicze jako czynnik determinujący poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Bartniczak, K. Trzeciak (red.) Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra, s. 211–218.
45. Zadrożniak M., 2015, Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach polityki spójności jako kierunek poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, [w:] E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 380, s. 334–341.
46. Zajda K., 2012, Przyczyny niedostosowania podejścia LEADER w gminach wiejskich woj. łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 2 (155), s. 69–81.
47. Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014, Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
48. Zarychta M., 2010, Przedsiębiorczość w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 199–219.
49. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

97

End page:

108

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59958 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 28, 2016

Number of object content downloads / hits:

1589

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/79427

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information