Object

Title: Fundusze unijne wdrażane poprzez Regionalne Programy Operacyjne jako neoendogeniczny czynnik rozwoju obszarów wiejskich = EU funds implemented by the Regional Operational Programmes as neo-endogenous development factor for rural areas

Creator:

Biczkowski, Mirosław

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The article concerns the issue of the increasing development level of rural areas, which determines division into regions of dynamic growth and competing areas. Mitigating development might be achieved through adequate use of endogenous potential inherent in particular territorial units. This paper undertakes the issue of shaping sustainable socio-economic development of rural areas based on endogenous conditions as well as appropriate targeting of the EU funds to  strengthen actions leading to  the optimal use of resources. For a comprehensive assessment of funds impact for socio-economic development economic indicators and synthetic indexes were taken into consideration. These were calculated for the socio-economic (endogenous) development in rural areas (by region) and the level of absorption for the measures implemented by the 16 Regional Operational Programmes. Such procedure allowed to specify the relations and interdependencies that occur between these two levels. Results of the analysis were referred to the concept of neo-endogenous development.

References:

1. Adamski T., Dzwonkowska K., Gorlach K., Pilachowski A., Starosta P., 2007, Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. ; 2. Biczkowski M., 2009, Wpływ środków unijnych na przeobrażenia i rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11, 4, Warszawa-Poznań-Olsztyn, s. 25–31. ; 3. Biczkowski M., 2010, Wybrane aspekty oceny wdrażania SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] R. Rudnicki (red.), Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,s. 113–125. ; 4. Biczkowski M., 2013, Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] M. Wójcik (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93–114. ; 5. Biczkowski M., 2013, Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 71–85. ; 6. Churski P., Borowczak A., Perdał R., 2015, Czynniki rozwoju obszarów stagnacji w Polsce a ukierunkowanie interwencji środków unijnych, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 115–130. ; 7. Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 8. Duda J., 2006, Regionalne Strategie Innowacji narzędziem zwiększania konkurencyjności polskich regionów, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Microeconomics Department, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 99–109. ; 9. Ewaluacja ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006, 2009, IERiGŻ, IRWiR PAN, IUNiG, Warszawa. ; 10. Gorlach K., 2005, Przyszłość polskiej wsi a rola państwa polskiego, polityki rolnej UE oraz aktywności mieszkańców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. ; 11. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 11–26. ; 12. Klekotko M., 2005, Wiejskie społeczeństwo obywatelskie czy wiejskie społeczności obywatelskie? O problemach badania obywatelskości ludności wiejskiej, [w:] K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 107–117. ; 13. Koreleski K., 2007, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, 1, s. 19–26. ; 14. NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. ; 15. Racine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa. ; 16. Ratajczak W., 2008, Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów, [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 299–313. ; 17. Ocena wpływu realizacji PROW 2007–2013 na gospodarkę Polski, 2011, Raport Instytutu Badań Strukturalnych, Warszawa. ; 18. Ray C., 1997, Towards a theory of the dialectic of rural development, Sociologia Ruralis, 27 (3), s. 345–362. ; 19. Ray C., 2006, Neo-endogenous rural development in the EU, [w:] P. Cloke, T. Marsden, & P. Mooney (red.), The handbook of rural studies, SAGE Publications Ltd., London, s. 278–292. ; 20. Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Economics, 98,s. 71–102. ; 21. Romer P.M., 1994, The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives, 8,s. 3–22. ; 22. Rowiński J., 2007, Wpływ funduszy UE na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszych latach członkostwa, IERiGŻ, Warszawa. ; 23. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004–2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 24. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, średni wpływ w okresie 2004–2015, 2010, Raport, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. ; 25. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich, Raport końcowy, 2012, FundEko, Warszawa. ; 26. Wójcik M., 2010, Struktura i działanie – społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu Odnowa Wsi", Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 186–201. ; 27. Zawalińska K., 2008, Fundusze unijne: skuteczność i efektywność wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, s. 59–91.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

63

End page:

81

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59956 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information