RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Selected problems of contemporary socio-spatial changes in peri-urban areas of the city of Łódź (Poland)

Creator:

Wójcik, Marcin

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 2 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The main aim of this paper is attempt to identify the effects of social and spatial transition in a specific area of peri-urban rural municipalities associated with large Polish cities (in this case: Łódź). The issues of social, economic, as well as landscape transformations of peri-urban areas are discussed very frequently in geographic, sociological and architectural studies. Unlike macro-scale studies, both Polish and foreign, micro-scale studies have shown that differences are even greater and concern neighbouring areas. As a result of the influx of new residents to suburbanising villages, long-time communities of agrarian origin evolve towards social and spatial disintegration. The different ways of life are manifested in different behaviour patterns and levels of territorial identity. Examples of studies on the evaluation of the local living environment show that the social coherence of the countryside is gradually weakening, resulting mostly from more and more varied lifestyles, social needs, and expectations towards their place of residence.

References:

1. Bański J., 2008. Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim. Czasopismo Geograficzne, vol. 80, np. 4, pp. 210-228.
2. Bański J., Wesołowska M., 2012. Transformation in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region – influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. Landscape and Urban Planning, vol. 94, no. 2, pp. 116-126.
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.08.005 -
3. Biczkowski M., Kozłowski L. (eds.), 2015. Wiejskie obszary funkcjonalne. Studia Obszarów Wiejskich, 37, Warszawa: Komisja Obszaru Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
4. Blacksell M., Born K.M., 2002. Private property restitution: The geographical consequence of official government policies in Central and Eastern Europe. The Geographical Journal, vol. 168, no. 2, pp. 178-190.
http://dx.doi.org/10.1111/1475-4959.00046 -
5. Borén T., Gentile M., 2007. Metropolitan processes in post-communist states. An introduction [in:] T. Borén, M. Gentile (eds.), Metropolitan processes in post-communist States, Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, vol. 89, no. 2, pp. 95-110.
6. Champion T., 2001. Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization [in:] R. Paddison (ed.), Handbook of Urban Studies, London: Sage.
http://dx.doi.org/10.4135/9781848608375.n9 -
7. Clark D., 1982. Urban geography. London, Oxford, Worcester: Billing and Sons Limited.
8. Connell J., 1974. The metropolitan village [in:] J.H. Johnson, Suburban growth, London: Wiley.
9. Geyer H.S. (ed.), 2002. International handbook of urban systems: Studies of urbanization and migration in advanced and developing countries. Cheltenham: E. Elgar.
http://dx.doi.org/10.4337/9781843768609 -
10. Gierańczyk W., Kluba M. (eds.), 2008. Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 13, Warszawa: Komisja Obszaru Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
11. Gorlach K., 2004. Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12. GUS, 1984. Aglomeracje Miejskie w 1983. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
13. Gutry-Korycka M. (ed.), 2005. Urban sprawl: Warsaw Agglomeration case study. Warsaw: Warsaw University.
14. Halamska M., 2011. Wieś jako przedmiot badań naukowych [in:] M. Halamska (ed.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI w., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 225-240.
15. Halfacree K., 2009. Rurality and post-rurality [in:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, vol. 9, Elsevier, pp. 449-456.
http://dx.doi.org/10.1016/b978-008044910-4.00911-1 -
16. Ilbery B., 1998. The Geography of Rural Change. Harlow: Pearson.
17. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998. Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2009. Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.24. Leetmaa K., Tammaru T., 2007. Suburbanization in countries in transition: Destinations of suburbanizers in the Tallin Metropolitan Area. Geografiska Annaler: Series B. Human Geography, vol. 89, no., 2, pp. 127-146.
19. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Siejkowska A., 2010. Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
20. Kajdanek K., 2011. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia. Kraków: Nomos.
21. Kajdanek K., 2012. Suburbanizacja po polsku. Kraków: Nomos.
22. Komornicki T., 2013. Propozycje wskaźników powiązań [in:] Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, pp. 164-175.
23. Kovács Z., 2009. Social and economic transformation of historical neighborhoods in Budapest. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 100, no. 4, pp. 399-416.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00549.x -
24. Leetmaa K., Tammaru T., 2007. Suburbanization in countries in transition: Destinations of suburbanizers in the Tallin Metropolitan Area. Geografiska Annaler: Series B. Human Geography, vol. 89, no., 2, pp. 127-146.
25. Liszewski S., Young C. (eds.), 1997. A comparative study of Łódź and Manchester: Geographies of European cities in transition. Łódź: University of Łódź.
26. Macnaghten P., Urry J., 1998. Contested natures. London-New Delhi: Thousand Oaks.
27. Mantey D., 2011. Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na trenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
28. Marcińczak S., 2013. Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa, Tallin na początku XXI w. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
29. Milewska-Osiecka K., 2010. Nowe budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej. Zróżnicowanie i struktura przestrzenna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
30. Ouředníček M., 2007. Differential suburban development in the Prague urban region. Geografiska Annaler: Series B. Human Geography, vol. 89, no. 2, pp. 111-126.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00243.x -
31. Pacione M., 1984. Rural Geography. London: Harper and Row.
32. Pahl R., 1965. Urbs in rure: the Metropolitan Fringe in Hertfordshire. Geographical Paper, 2, London: London School of Economics and Political Science.
33. Phillips M., 2002. The production, symbolization and socialization of gentrification: impressions from two Berkshire villages. Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 27, no. 3, pp. 283-308.
http://dx.doi.org/10.1111/1475-5661.00056 -
34. Philips M., 2005. Differential productions of rural gentrifications: Illustrations from North and South Norfolk. Geoforum, vol. 36, no. 4, pp. 477-494.
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.08.001 -
35. Pióro Z., 1982. Główne nurty ekologii społecznej [in:] Z. Pióro (ed.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii czynnikowej, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, pp. 7-51.
36. Sibley D., 1999. Creating geographies of difference [in:] D. Massey, J. Allen, P. Sarre (eds.), Human Geography Today, Cambridge: Polity Press.
37. Smith D.M., 1989. Urban inequality under socialism: Case studies from Eastern Europe and the Soviet Union. Cambridge: Cambridge University Press.
38. Starosta P., 1995. Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
39. Straszewicz L., 1985. Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje [in:] L. Straszewicz (ed.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, vol. 5, pp. 7-16.
40. Suliborski A., Wójcik M., Kulawiak A., 2009. Spatial and funcional changes in Łódź after the socio-ecomonic transformation. Quaestiones Geographicae. Series B: Human Geography and Spatial Management, 28B/2, pp. 71-89.
41. Sýkora L., 1999. Changes in the internal structure of post-communist Prague. GeoJournal, vol. 49, no. 1, pp. 79-89.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1007076000411 -
42. Śleszyński P., 2014. Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna [in:] A. Wolaniuk (ed.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej: XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 11-25.
43. Świątek D., 2010. Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka. Studia Obszarów Wiejskich, 25, Warszawa: Komisja Obszaru Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
44. Tammaru T., 1999. Differential urbanisation and primate city growth in soviet and post-soviet Estonia. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, vol. 91, no. 1, pp. 20-30.
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9663.00090 -
45. Tkocz J., 1998. Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
46. Urząd Statystyczny w Łodzi, 2008. Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007. Łódź [collective work].
47. Wessel T., 2000. Social polarization and socioeconomic segregation in a welfare state: The case of Oslo. Urban Studies, vol. 37, no. 10, pp. 1947-1967.
http://dx.doi.org/10.1080/713707228 -
48. Węcławowicz G., 1979. The structure of socioeconomic space in Warsaw in 1931 and 1970: A study in factorial ecology [in:] R.A. French, F. E. I. Hamilton (eds.), The socialist city: Spatial structure and urban policy, Chichester: John Wiley and Sons, pp. 387-424.
49. Węcławowicz G., 2002. From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice: The changing social and spatial patters in Polish cities [in:] P. Marcuse, R. Van Kempen (eds.), Of States and Cities: The partitioning of urban space, Oxford: Oxford University Press, pp. 183-199.
50. Woods M., 2011. Rural. New York: Routledge.
51. Wójcik M., 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w okresie transformacji ustrojowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
52. Wójcik M., 2009. Społeczna geografia wsi. Czasopismo Geograficzne, vol. 80, no. 1-2, pp. 42-62.
53. Wójcik M., 2013. Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
54. Wójcik M., 2013. Gentryfikacja wsi – " jak daleko od miasta" [in:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (ed.), Procesy gentryfikacji, cz. II: XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 165-174.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

2

Start page:

169

End page:

186

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59003 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0052

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jun 23, 2016

Number of object content downloads / hits:

1391

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78758

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information