RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The role of blocks of dead ice in the deposition of late glacial sediments in a large valley: A case study from the Vistula river valley in the Grudziądz basin, north Poland

Creator:

Kordowski, Jarosław

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 4 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Allen J.R.L., 1982. Sedimentary structures: Their character and physical basis. Volume 2. Developments in Sedimentology, vol. 30, part B, Oxford: Elsevier Scientific, 650 pp.
2. Andrzejewski L., 1994. Ewolucja system fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistulianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów. Rozprawy UMK, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 111 pp.
3. Astakhov V.I., 2006. Evidence of Late Pleistocene ice‑dammed lakes in West Siberia. Boreas, vol. 35, no. 4, pp. 607‑621.
-
4. Bitinas A., Kar maziene D., Jusiene A., 2004. Glaciolacustrine kame terraces as an indicator of conditions of deglaciation in Lithuania during the Last Glaciation. Sedimentary Geology, vol. 165, no. 3‑4, pp. 285‑294.
5. Błaszkiewicz m., 1998. Dolina Wierzycy, jej geneza oraz jej rozwój w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Dokumentacja Geograficzna, no. 10, Warszawa: Instytut Geografii i PZ PAN, 116 pp.
6. Brodzikowski K., van Loon A.J., 1990. Glacigenic sediments. Developments in Sedimentology, vol. 49, Burlington: Elsevier Science, 689 pp.
7. Brykczyński m., 1986. O głównych kierunkach rozwoju sieci rzecznej Niżu Polskiego w czwartorzędzie. Przegląd Geograficzny, vol. 57, no. 3, pp. 411‑440.
8. Butrymowicz N., 1981. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50,000. Chełmno map sheet, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
9. Drozdowski E., 1974. Geneza Basenu Grudziądzkiego w świetle osadów i form glacjalnych. Prace Geograficzne, no. 104, Warszawa: Instytut Geografii PAN, 139 pp.
10. Drozdowski E., 1979. Deglacjacja dolnego Powiśla w środkowym Würmie i związane z nią środowiska depozycji osadów. Prace Geograficzne, no. 132, Warszawa‑Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum, 103 pp.
11. Drozdowski E., 1982. The evolution of the lower Vistula river valley between the Chełmno Basin and the Grudziądz Basin. [in:] L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula river valley during the last 15,000 years, Geographical Studies, Special Issue, no. 1, Wrocław‑Warszawa: Ossolineum, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 131‑147.
12. Drozdowski E., 1986. Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia vistulian w północnej części dolnego Powiśla. Prace Geograficzne, no. 146, Wrocław‑Warszawa: Ossolineum, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 90 pp.
13. Drozdowski E., 1987. Site: Święte; topic: Glacial origin of Grudziądz Basin, with an example of kame terrace. [in:] E. Drozdowski, J. Szupryczyński (eds.), Guide‑Book of excursion. Lower Vistula river valley. Joint meeting, Poland 24‑30 May, 1987 – IGU Working Group on Geomorphological Survey and Mapping and Working Group on River and Coastal Plains, Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 29‑31.
14. Drozdowski E., 1992. Geomorphological effects of the ice sheet activity in lower Vistula region during the Pomeranian phase. Quaestiones Geographicae. Special Issue, vol. 3, pp. 42‑52.
15. Drozdowski E., Berglund B.E., 1976. Development and chronology of the lower Vistula River valley, North Poland. Boreas, vol. 5, no. 2, pp. 95‑107.
-
16. Dvareckas V ., 1998. Factors influencing the development of Lithuanian river valleys. [in:] m. Kabailiené, U. Miller, D. Moe, T. Hackens (eds.), Environmental history and Quaternary stratigraphy of Lithuania, PACT, no. 54, Rixensart (Belgium): PACT, pp. 99‑109.
17. Evans D.J.A., 2005. Glacial landsystems. London: Hodder Arnold, 554 pp.
18. Flint R.F., 1971. Glacial and Quaternary geology. New York: Wiley, 892 pp.
19. Galon R., 1934. Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy dolnego Powiśla. Badania Geograficzne Polski Północno‑Zachodniej, no. 12‑13, Poznań: Książnica Atlas, 111 pp.
20. Galon R., 1968. New facts and problems pertaining to the origin of the Noteć‑Warta pradolina and the valleys linked with it. Przegląd Geograficzny, vol. 40, no. 4, pp. 307‑315.
21. Jentsch A ., 1901. Geognostisch‑agronomische Karte 1:25,000. Blatt Graudenz. Berlin: Königliche Preußische Geologische Landesanstalt.
22. Jentsch A ., 1909a. Geognostisch‑agronomische Karte 1:25,000. Blatt Sartowitz. Berlin: Königliche Preußische Geologische Landesanstalt.
23. Jentsch A ., 1909b. Geognostisch‑agronomische Karte 1:25,000. Blatt Schwetz. Berlin: Königliche Preußische Geologische Landesanstalt.
24. Jentsch A ., S chucht F., 1909. Geognostisch‑agronomische Karte 1:25,000. Blatt Warlubien. Berlin: Königliche Preußische Geologische Landesanstalt.
25. Jopling A.V., 1975. Early studies on stratified drift. [in:] A.V. Jopling, B. McDonald (eds.), Glaciofluvial and glaciolacustrine sedimentation, Special Publication, no. 23, Tulsa: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, pp. 4‑21.
26. Karczewski A ., 1971. Zmienność litologiczna i strukturalna kemów Pomorza Zachodniego a zagadnienie ich klasyfikacji. Prace Komisji Geograficzno‑Geologicznej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, vol. 11, no. 3, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 3‑57.
27. Klimaszewski m., 1981. Geomorfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1063 pp.
28. Kordowski J., 2001. Rola martwego lodu w kształtowaniu rzeźby basenu unisławskiego. Przegląd Geologiczny, vol. 49, no. 10, pp. 918‑922.
29. Kordowski J., 2005. Problemy interpretacji rzeźby dna doliny dolnej Wisły w Basenie Świeckim w świetle ostatnich badań geomorfologicznych. Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 3, pp. 321‑333.
30. Kordowski J., 2009. On the Lower Vistula valley development in the light of geomorphological and sedimentological investigations. Polish Geological Institute Special Papers, vol. 25, pp. 21‑36.
31. Liedtke H., 2003. Geomorphologische Entwicklung: Das Abschmelzen des letzten Inlandeises im östlichen Brandenburg. [in:] J.H. Schroeder, F. Brose (eds.), Oderbruch – Markische Schweiz – Östlicher Barnim, Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, no. 9, Berlin: Selbstverlag Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e.V., pp. 47‑56.
32. Lyså A., Jensen m.A., Lar sen E., Fredin O., Demidov I.N., 2011. Ice‑distal landscape and sediment signatures evidencing damming and drainage of large pro‑glacial lakes, northwest Russia. Boreas, vol. 40, no. 3, pp. 481‑497.
-
33. Makowska A., 1979. Interglacjał eemski w dolinie Dolnej Wisły. Studia Geologica Polonica, vol. 63, Seria Plejstocen Polski, pp. 1‑90.
34. Makowska A., 1980. Late eemian with preglacial and glacial part of Vistulian in the Lower Vistula region. Quaternary Studies in Poland, vol. 2, pp. 37‑55.
35. Makowska A., 1986. Morza plejstoceńskie w Polsce –osady, wiek i paleogeografia. Prace Instytutu Geologicznego, no. 120, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 74 pp.
36. Maksiak S., 1983. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50,000. Grudziądz‑Rudnik map sheet. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
37. Marks L., 2012. Timing of the Late Vistulian (Weichselian) glacial phases in Poland. Quaternary Science Reviews, vol. 44, pp. 81‑88.
-
38. Marks L., Pavlovskaya I.E., 2003. The Holsteinian Interglacial river network of mid‑eastern Poland and western Belarus. Boreas, vol. 32, no. 2, pp. 337‑346.
-
39. Mojski J., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 404 pp.
40. Molewski P., 2007. Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu wysoczyzny kujawskiej. Rozprawy Hablitacyjne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 139 pp.
41. Niewiarowski W., 1959. Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej. Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C, Geographia et Geologia, vol. 4, no. 1, Toruń‑Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 170 pp.
42. Niewiarowski W., 1968. Morfologia i rozwój pradoliny i doliny dolnej Drwęcy. Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C, Geographia et geologia, vol. 6, no. 6, Toruń: TNT, 131 pp.
43. Niewiarowski W., 1984. Osady czwartorzędowe i rzeźba terenu. [in:] R. Galon (ed.), Województwo toruńskie: przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka. Warszawa‑Poznań‑Toruń: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 47‑81.
44. Noryśkiewicz A.M., 2005. Ekspertyza palinologiczna osadów biogenicznych pobranych w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego w Rudzie profile Sztynwag i Paparzyn. Toruń: [s.n.], 7 pp.
45. Owen G., 2003. Load structures: gravity‑driven sediment mobilization in the shallow subsurface. [in:] P. Van Rensbergen, R.R Hillis, A.J. Maltman, C.K. Morley (eds.), Subsurface sediment mobilization, Geological Society Special Publication, no. 216, London: Geological Society, pp. 21‑34.
46. Pisarska‑Jamroży m., M achowiak K ., K rzyszkowski D., 2010. Sedimentation style of a Pleistocene kame terrace from the Western Sudety Mountains, S Poland. Geologos, vol. 16, no. 2, pp. 101‑110.
47. Rosentau A., Vassiljev J., Saar se L., Miidel A., 2007. Palaeogeographic reconstruction of proglacial lakes in Estonia. Boreas, vol. 36, no. 2, pp. 211‑221.
-
48. Skompski S., 1969. Stratygrafia osadów czwartorzędowych wschodniej części Kotliny Płockiej. Z badań czwartorzędu w Polsce, vol. 12, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, no. 220, pp. 175‑258.
49. Sonntag P., 1919. Geologie von Westpreussen. Berlin: Verlag von Gebrüder Borntraeger, 240 pp.
50. Starkel L., 2001. Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś. Monografie, vol. 2, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 263 pp.
51. Sturm M., Matter A., 1978. Turbidites and varves in Lake Brienz (Switzerland): Deposition of clastic detritus by density currents. [in:] A. Matter, m.E. Tucker (eds.), Modern and ancient lake sediments: Proceedings of a symposium held at the H.C. Ørsted Institute, University of Copenhagen, 12‑13 August 1977, International Association of Sedimentologists Special Publication, no. 2, Oxford: Blackwell Scientific, pp. 147‑168.
52. Syverson K.M., 1998. Sediment record of short‑lived ice‑contact lakes, Burroughs Glacier, Alaska. Boreas, vol. 27, no. 1, pp. 44‑54.
-
53. Teller J.T., Leverington D.W., Mann J.D., 2002. Freshwater outbursts to the oceans from glacial Lake Agassiz and their role in climate change during the last deglaciation. Quaternary Science Reviews, vol. 21, no. 8‑9, pp. 879‑887.
-
54. Valchik M.A., Makkaveev A.N., Faustova M .A., Szupryczyński J., 1994. Drainage net development in the course of deglaciation on territory of Poland and European Russia. [in:] A.A. Velichko, L. Starkel (eds.), Paleogeograficheskaia osnova sovremennykh landshaftov: Rezultaty rossiisko‑polskikh issledovanii. Moscow: Nauka, pp. 40‑53.
55. Weckwerth P., 2011. Evolution of the Toruń Basin in the Late Weichselian. Landform Analysis, vol. 14, pp. 57‑84.
56. Weckwerth P., 2013. Ewolucja fluwialnych systemów depozycyjnych i jej uwarunkowania paleośrodowiskowe w Kotlinie Toruńskiej podczas zlodowacenia Wisły. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 205 pp.
57. Winsemann J., Asprion U ., Meyer T ., Schultz H ., Victor P., 2003. Evidence of iceberg‑ploughing in a subaqueous ice‑contact fan, glacial Lake Rinteln, NW Germany. Boreas, vol. 32, no. 2, pp. 386-398.
-
58. Wiśniewski E ., 1990. Evolution of the Vistula Valley. [in:] L. Starkel (ed.), Evolution of the Vistula River valley during the last 15,000 years, part III, Geographical Studies, Special Issue, no. 5, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 141-146.
59. Wysota W., 2002. Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 143 pp.
60. Zieliński T ., van Loon A.J., 1996. Characteristics and genesis of moraine‑derived flowtill varieties. Sedimentary Geology, vol. 101, no. 1, pp. 119‑143.
-

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

4

Start page:

341

End page:

361

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2013.28 ; oai:rcin.org.pl:40955

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 26, 2014

Number of object content hits:

890

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/58442

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information