RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The competitive position of border areas in relation to the Polish and German regions

Creator:

Leśniak-Johann, Małgorzata ; Raczyk, Andrzej

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 3 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. AEI, 1993. Growth, competitiveness, employment: The challenges and ways forward into the 21st century - white paper. parts A and B. COM (93) 700 final/A and B, 5 December 1993. Bulletin of the European Communities, Supplement 6/93. Archive of European Integration,142 pp.
2. AEI, 1997. Agenda 2000 ‑For a stronger and wider Union. Document drawn up on the basis of COM (97) 2000 final, 13 July 1997. Bulletin of the European Union, Supplement 5/97. Archive of European Integration, 128 pp.
3. AEI, 1999. Regional policy and cohesion. Sixth periodic report on the social and economic situation and development of the regions of the European Union. SEC (99) 66 final, 28 July 1999. Archive of European Integration, 241 pp.
4. Anderson J., O’Dowd L., 1999. Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance. Regional Studies, vol. 33, no. 7, pp. 593‑604.
5. Beeg I., 1999. Cities and competitiveness. Urban Studies, vol. 36, no. 5‑6,pp. 795‑809.
6. Bontje, M., Musterd S., 2009. Creative industries, creative class and competitiveness: Export opinions critically appraised. Geoforum, vol. 40, iss. 5, pp. 843‑852.
7. Bristow G., 2005. Everyone’s a ‘winner’: Problematising the discourse of regional competitiveness. Journal of Economic Geography, vol. 5, no. 3, pp. 285‑304.
8. Camagni R., 2002. On the concept of territorial competitiveness: Sound or misleading? Urban Studies, vol. 39, no. 13, pp. 2396‑2411.
9. Chen M.‑J.1996. Competitor analysis and interfirm rivalry: Towards a theoretical integration, Academy of Management Review, vol. 21, no. 1, pp. 100‑134.
10. Chorianopoulos I., Pagonis T., Koukoulas S., Drymoniti S., 2010. Planning, competitiveness and sprawl in the Mediterranean city: The case of Athens. Cities, vol. 27, iss. 4, pp. 249‑259.
11. Church A., Reid P., 1996. Urban power, international networks and competition: The example of cross‑border cooperation. Urban Studies, vol. 33, no. 8, pp. 1297‑1318.
http://dx.doi.org/10.1080/0042098966664 -
12. Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Seria Geografia, no. 79, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, 527 pp.
13. Ciok S., 2004. Pogranicze polsko‑niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 2603. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 260 pp.
14. Czyż T., 1971. Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej Polski. Prace Geograficzne, no. 92, Wrocław‑Warszawa‑Kraków‑Gdańsk: Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Ossolineum, 113 pp.
15. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2012. Transborder openness of companies in a divided city: Zgorzelec/Görlitz case study. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 103, no. 3, pp. 347‑361.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00688.x -
16. Dziembowska‑Kowalska J., Funck R.H., 1999. Cultural activities: Source of competitiveness and prosperity in urban regions. Urban Studies, vol. 36, pp. 1381‑1398.
17. European Commission, 2004a. A new partnership for cohesion: convergence, competitiveness, cooperation. Third report on economic and social cohesion. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 206 pp. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm., [1 May 2012].
18. European Commission, 2004b. European competitiveness report: 2004. European Commission, Commission Staff Work Document, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 277 pp. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/march/tradoc_122064.pdf [1 May 2012].
19. European Commission, 2008. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee. Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength. SEC(2008) 2550. European Commission, Brussels: Commission of the European Communities, 13 pp. http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer v.do?uri=COM:2008:0616:FIN:EN:PDF[1 May 2012].
20. Euroepan Union, 2007. Treaty of Lisbon. Official Journal of the European Union, vol. 50, no.147, European Union, 271 pp.
21. Friedman J., 1974. Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego. [in:] M. Rościszewski (ed.), Przestrzeń krajów Trzeciego Świata. Problemy metodologiczne, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, no. 1‑2, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 18‑33.
22. Gawlikowska‑Hückel K. (ed.), 2000. Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski. Polska Regionów, no 13, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Regionów,56 pp.
23. Gawlikowska‑Hueckel K., 2003. Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 322 pp.
24. Gil‑ParejaS., Llorca‑ViveroR., Martinez‑Serrano J.A., 2006. The border effect in Spain: the Basque Country case. Regional Studies, vol. 40, no. 4, pp. 335‑345.
25. Görzig B., Gornig M., 2001. Are wages the stumbling block in the way of competitiveness for East German firms? Economic Bulletin, vol. 38, no. 6, pp. 187‑194.
26. Greif S., 2001. Patentgeographie. Die räumliche Struktur der Erfindungstätigkeiten in Deutschland. Raumforschung und Raumordnung, vol. 59, no. 2‑3, pp. 142‑153.
27. Grosse T.G., 2007. Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, vol. 27, no. 1, pp. 27‑49.
28. Gruchman B., Nowińska‑Łaźniewska E., Parowacz I., Kötzle A., Huskobla G., Osiecka A., 2002. Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko‑niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz Landu Brandenburgii. Studia Regionalne i Lokalne, vol. 10, no. 4, pp. 23‑48.
29. Hall C.M. 1989. The definition and analysis of hallmark tourist events, GeoJournal, vol. 19, no. 3, pp. 263‑268.
30. Healey M.J., Dunham P.J., 1994. Changing competitive advantages in a local economy: The case of Coventry, 1971‑90.Urban Studies, vol. 31, pp. 1279‑1301.
31. Heidenreich M., 1999. Grenzregionen. Entwicklungschancen und ‑barrierenzwischen West‑und Mitteleuropa. [in:] G. Fuchs, G. Krauss, H.‑G.Wolf (eds.), Die Bindungen der Globalisierung. Interorganisationsbeziehungen im regionalen und globalen Wirtschaftsraum, Marburg: Metropolis Verlag, pp. 136‑161.
32. Hryniewicz J. T., 2000. Endo‑i ‑egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. Studia Regionalne i Lokalne, vol. 2, no. 2, pp. 53‑77.
33. Jakubowicz E., Raczyk A., 2002. Problemy i wskaźniki oceny zróżnicowań wewnątrzregionalnych. [in:] H. Rogacki, (ed.), Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno‑gospodarczej i gospodarce przestrzennej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 177‑184.
34. Jańczak J., 2009. Cross‑bordergovernance jako koncepcja wspólnego zarządzania miastem podzielonym. Efektywność w warunkach członkostwa w UE. [in:] J. Jańczak, M. Musiał‑Karg(eds.), Pogranicze polsko‑niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 214‑237.
35. Kitson M., Martin R., Tyler P., 2004. Regional competitiveness: an elusive yet key concept? Regional Studies, vol. 38, no. 9, pp. 991‑999.
http://dx.doi.org/10.1080/0034340042000320816 -
36. Klasik A., 2003. Strategie konkurencyjne polskich regionów. [in:] R. Domański (ed.), Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej. Biuletyn KPZK PAN, no. 204, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 63‑79.
37. Koschatzky K., 2000. A river is a river ‑Cross‑border networking between Baden and Alsace. European Planning Studies, vol. 8, no. 4, pp. 429‑449.
http://dx.doi.org/10.1080/713666422 -
38. Krätke S., 1996. Where East meets West: The German‑Polish border region in transformation. European Planning Studies, vol. 4, no. 6, pp. 647‑669.
http://dx.doi.org/10.1080/09654319608720372 -
39. Krätke S., 2002. The regional impact of EU eastern enlargement: A view from Germany. European Planning Studies, vol. 10, no. 5, pp. 651‑664.
http://dx.doi.org/10.1080/09654310220145378 -
40. Kresl P.K., Singh, B., 1999. Competitiveness and the urban economy: Twenty‑fourlarge US Metropolitan Areas. Urban Studies, vol. 36, no. 5‑6, pp. 1017‑1027.
http://dx.doi.org/10.1080/0042098993330 -
41. Krugman P., 1994. Competitiveness – a dangerous obsession. Foreign Affairs, vol. 73, no. 2, pp. 28‑44.
42. Kukliński A., 2002. The development of the knowledge‑based economy in Europe: The regional trajectory. Geographia Polonica, vol. 75, no. 1, pp. 3‑11.
43. Leibenath M., Knipp schild R., 2005. Systemic evaluation of cross‑bordernetworks of actors: Experience with a German‑Polish‑Czechcooperation project. Journal of Borderlands Studies, vol. 20, iss. 1, pp. 73‑90.
http://dx.doi.org/10.1080/08865655.2005.9695635 -
44. Leśniak M., 2006. Konkurencyjność obszarów pogranicza polsko‑niemieckiego. Uniwersytet Wrocławski, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego. [UnpublishedPhD thesis].
45. Lever W.F., 1999. Competitive cities in Europe. Urban Studies, vol. 36, no. 5‑6, pp. 1029‑1044.
http://dx.doi.org/10.1080/0042098993349 -
46. Malecki E.J., 2002. Hard and soft networks for urban competitiveness. Urban Studies, vol. 39, no. 5‑6, pp. 929‑945.
http://dx.doi.org/10.1080/00420980220128381 -
47. Malecki E.J., 2004. Jockeying for position: What it means and why it matters to regional development policy when places compete. Regional Studies, vol. 38, no.9, pp. 1101‑1120.
http://dx.doi.org/10.1080/0034340042000292665 -
48. McCallum J.T., 1995. National borders matter: Canada‑U.S. regional trade patterns. The American Economic Review, vol. 85, no. 3, pp. 615‑623.
49. Meinhof U.H, Galasiński D., 2002. Reconfiguring east‑west identities: Cross‑generationaldiscourses in German and Polish order communities. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 28, iss. 1, pp. 63‑82.
http://dx.doi.org/10.1080/13691830120103930 -
50. Mora T., Garcia‑Duran P., Millet M., 2011. Cross‑national neighbouring effects on European regional specialization. Spatial Economic Analysis, vol. 6, no. 3, pp. 271‑290.
http://dx.doi.org/10.1080/17421772.2011.586723 -
51. NACE, 2002. Rev. 1.1 Statistical classification of economic activities in the European Community, 2002. Eurostat. Methodologies and Working papers. European Communities.
52. Parisi J.J., 2010. Cooperation among competition. Authorities in merger regulation. Cornell International Law Journal, vol. 43, no.1, pp. 55‑72.
53. Pietrzyk I., 2000. Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej. [in:] M. Klamut, L. Cybulski (eds.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, pp. 20‑31.
54. Porter M.E., 1990. The competitive advantage of nations. New York: Free Press, 855 pp.
55. Porter M.E., 2003. The economic performance of regions. Regional Studies, vol. 37, no. 6‑7, pp. 549‑578.
56. Roberts B., Stimson R.J., 1998. Multi‑sectoralqualitative analysis: a tool for assessing the competitiveness of regions and formulating strategies for economic development. Annals of Regional Science, vol. 32, no.4, pp. 469‑494.
http://dx.doi.org/10.1007/s001680050084 -
57. Rogerson R. J., 1999. Quality of life and city competitiveness. Urban Studies, vol. 36, no. 5‑6, pp. 969‑985.
58. Schmidt‑Seiwert, V., Porsche, L., Schön, P. (eds.), 2006. ESPON Atlas. Mapping the structure of the European territory. October 2006. [ESPON project 3.1]. European Spatial Planning Observation Network. Monitoring Committee, Bonn: Federal Office for Building and Regional Planning, 88 pp.
59. Smit A.J., 2010. The competitive advantage of nations: is Porter’s Diamond Framework a new theory that explains the international competitiveness of countries? Southern African Business Review, vol. 14, no. 1, pp. 105‑130.
60. Steffel F., 1999. Bedeutung und Entwicklung der Unternehmer in den neuen Bundesländern nach der deutschen Einheit 1990. Berlin: Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin, 327 pp.
61. Szafranek E., 2010. Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 254 pp.
62. Trabold H., 1995. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung/Quarterly Journal of Economic Research, vol. 64, iss. 2, Berlin: The German Institute for Economic Research pp. 169‑185.
63. Tujdowski M., 2009. Stereotypy i wzajemne postrzeganie się mieszkańców polsko‑niemieckiego pograniczana przykładzie młodzieży. [in:] Z. Kurcz, A. Sakson. (eds.), Polskie Transgranicza, Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3108, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 89‑106.
64. Turrini A., Van Ypersele T., 2010. Traders, courts, and the border effect puzzle. Regional Science and Urban Economics, vol. 40, no. 2‑3, pp. 81‑91.
http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2010.02.006 -
65. Van Den Berg L., Braun E., 1999. Urban competitiveness, marketing and the need for organising capacity. Urban Studies, vol. 36, no. 5‑6, pp. 987‑999.
http://dx.doi.org/10.1080/0042098993312 -
66. Van Geenhuizen M., Van der Knaap B., 1996. Trans‑border European networking: Shifts in corporate strategy? European Planning Studies, vol. 4, iss.6, pp. 671‑682.
http://dx.doi.org/10.1080/09654319608720373 -
67. Van Gorp N., 2009. Backwardness of border regions. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 100, no. 3, pp. 358‑364.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2009.00544.x -
68. Wilkinson J., 2009. Die Härteste Sprachgrenze Europas? Negotiating the linguistic divide in theatres on the German‑Polish Border. [in:] J. Carl, P. Stevenson (eds.), Language, discourse and identity in Central Europe: The German language in a multilingual space, Basingstoke: Palgrave Mcmillan, pp. 73‑95.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

3

Start page:

37

End page:

54

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.3.17 ; oai:rcin.org.pl:29181

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 7, 2013

Number of object content downloads / hits:

1782

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/49370

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information