RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Recent advances on geomorphology of the Gorce Mountains, the Outer Western Carpathians – state-of-the-art and future perspectives

Creator:

Kroh, Paweł : Autor ORCID ; Pawlik, Łukasz : Autor ORCID

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 94 No. 1 (2021)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The increase of geomorphological research during the last decades in the Gorce Mts. caused the need for state-of-art review papers. The Gorce Mountains were formed as an isolated massif with Mt Turbacz (1310 m a.s.l.) as the highest summit. River channels are remodeled by sudden and high-level floods with the critical impact of log jams. The main processes influencing hillslope relief were landsliding, run-off, and tree uprooting. The review suggests the following issues await for studies: a long-term landscape evolution, monitoring of morphogenetic processes, and origin of landslides with their contribution to denudation rates. Also, current biomorphodynamics (uprooting process) has not been sufficiently studied.

References:

Alexandrowicz, Z. (1982). Skałki piaskowcowe Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Przyrody, 44, 293-316.
Alexandrowicz, S.W., Alexandrowicz, Z. (1999). Recurrent Holocene landslides: A case study of the Krynica landslide in the Polish Carpathians. The Holocene, 9(1): 91-99. https://doi.org/10.1191/095968399674419966 DOI
Balon, J., Jodłowski, M. (2014). Regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat Zachodnich - studium metodologiczne. In W. Ziaja, M. Jodłowski (Eds.), Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu (pp. 85-105). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Brzozowski, S. (1966). Beskidy Zachodnie (450.4). In J. Kondracki (Ed.), Sympozjum w sprawie regionalizacji fizycznogeograficznej Polski i krajów sąsiednich, Przewodnik wycieczki PTG, Warszawa, 17, 19.
Bucała, A. (2009). Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne. Przegląd Geograficzny, 81, 3, 399-418. DOI
Bucała, A. (2010). Morphological role of floods in the shaping of stream channels in the Gorce mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne stream valleys). Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 10(1), 45-54.
Bucała, A. (2012). Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. Prace Geograficzne, 231, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Bucała, A. (2014). The impact of human activities on land use and land cover changes and environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. Journal of Environmental Management, 138, 4-14. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.01.036 DOI
Bucała, A. (2015). Land use/cover changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts., Polish Carpathians, Poland. Forest, 66(43.32), 79-83.
Bucała, A. (2015). Wpływ działalności człowieka na przekształcenia krajobrazów górskich w Gorcach. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 29, 23-37.
Bucała-Hrabia, A. (2017). Long-term impact of socio-economic changes on agricultural land use in the Polish Carpathians. Land Use Policy, 64, 391-404. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.013 DOI
Bucała-Hrabia, A. (2018). Land use changes and their catchment-scale environmental impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. Geographia Polonica, 91(2), 171-196. https://doi.org/10.7163/GPol.0116 DOI
Bucała, A., Radecki-Pawlik, A. (2011). Wpływ regulacji technicznej na zmiany morfologii górskiego potoku: potok Jamne, Gorce. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 10(1), 3-16.
Bucała, A., Margielewski, W., Starkel, L., Buczek, K., Zernitskaya, V. (2014). The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie Lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). Geochronometria, 41(4), 377-391. https://doi.org/10.2478/s13386-013-0172-z DOI
Bucała, A., Budek, A., Kozak, M. (2015). The impact of land use and land cover changes on soil properties and plant communities in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians), during the past 50 years. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 59(2), 41-74. https://doi.org/10.1127/zfg_suppl/2015/S-59204 DOI
Bucała, A., Budek, A., Kozak, M., Starkel, L., Wiejaczka, Ł. (2016). Kierunki przemian środowiska przyrodniczego dolin gorczańskich. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego.
Buczek, K. (2019). Dating landslides in the Gorce Mts. (Polish Outer Carpathians) - preliminary results. Geological Quarterly, 63(4). https://dx.doi.org/10.7306/gq.1501 DOI
Buczek, K., Górnik, M. (2019). Aktywność neotektoniczna Pasma Lubania (Gorce) na podstawie analizy parametrów morfometrycznych. Przegląd Geologiczny, 67(4), 270-278. https://doi.org/10.7306/2019.24 DOI
Burtan, J., Paul, Z., Watycha, L. (1976). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50,000, Arkusz Mszana Górna 1033. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
Burtan, J., Paul, Z., Watych, L. (1978). Arkusz Mszana Górna (1033). Objaśnienia do SMGP w skali 1:50000. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
Caputa, J., Gorczyca, E. (2020). The role of landslides in the evolution of a small mountain river valley (Polish Carpathians). Episodes. https://doi.org/10.18814/epiiugs/2020/020078 DOI
Chwistek, K., (2001). Dynamics of tree stands in the Gorce National Park (southern Poland) during the period 1992-1997. Nature Conservation, 58, 17-32.
Cieszkowski, M., Ślączka, A., Wdowiarz, S. (1985). New data on structure of the Flysch Carpathians. Przegląd Geologiczny, 33(6), 313-329.
Cieszkowski, M. Chodyń, R., Szczęch, M. (2015). Gorce - góry fliszowe. In P. Czarnota, M. Stefanik (Eds.) Gorczański Park Narodowy - przyroda i krajobraz pod ochroną (pp.39-51). Poręba Wielka - Kraków: Gorczański Park Narodowy.
Dylikowa, A. (1956). Formes contemporaines du type congélifluctif sur le Turbacz (Gorce - Carpates). Biuletyn Peryglacjalny, 4, 175-188.
Forma, A., Zuchiewicz, W. (2001). Morfotektonika Gorców (polskie Karpaty Zachodnie) w świetle wybranych wskaźników morfometrycznych. In W. Zuchiewicz (Ed.), Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju (pp. 41-46). Kraków: Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.
Forma, A., Zuchiewicz W. (2002). Morphotectonics of the Gorce Mountains, Western Outer Carpathians. Folia Quaternaria 73, 69-78.
Gerlach, T. (1960). W sprawie genezy kopczyków ziemnych na Hali Długiej w Gorcach. Przegląd Geograficzny, 32(1-2), 86-93.
Gerlach, T. (1966). Współczesny rozwój stoków w dorzeczu górnego Grajcarka (Beskid Wysoki - Karpaty Zachodnie). Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
Gerlach, T. (1976). Współczesny rozwój stoków w Polskich Karpatach Fliszowych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Gilewska, S. (1986). Podział Polski na jednostki geomorfologiczne. Przegląd Geograficzny, 58(1-2), 15-40.
Haczewski, G., Kukulak, J. (2004). Early Holocene landslide-dammed lake in the Bieszczady Mountains (Polish East Carpathians) and its evolution. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 38, 83-96.
Izmaiłow, B., Kaszowski, L., Krzemień, K., Święchowicz, J. (1995). Rzeźba In J. Warszyńska (Ed.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność (pp. 23-30). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Jarosz, S. (1935). Badania geograficzno-leśne w Gorcach. Prace Rolniczo-Leśne PAU 16, 1-125.
Jurewicz, E., Kaczorowski, J., Klimkiewicz, D., Konon, A., Ludwiniak, M., Ozimkowski, … Tomaszczyk, M. (2009). Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10,000, gm. Mszana Dolna, pow. limanowski, woj. małopolskie.
Jurewicz, E., Ozimkowski, W., Rubinkiewicz, J., Śmigielski, M., Tomaszczyk, M., Cybulska, D., Stachowska, A., Stępczak, P. (2012). Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10,000, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski, woj. małopolskie.
Kaczka, R.J. (1999). Rola kłód w kształtowaniu systemu fluwialnego i związanych z nim biocenoz (Kamienica, Gorce). In W. Chełmicki, J. Pociask-Karteczka (Eds.), Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza (pp. 245-251). Kraków: Instytut Geografii UJ.
Kaczka, R.J. (2009). Dynamics of large woody debris and wood dams in mountain Kamienica Stream, Polish Carpathians. TRACE-Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 7, 27-30. https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-09038 DOI
Kania, M., Szczęch, M., (2020). Geometry and topology of tectonolimeaments in the Gorce Mts. (Outer Carpathians) in Poland. Journal of Structural Geology, 141, 104186. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2020.104186 DOI
Kijowska-Strugała, M., Bucała-Hrabia, A. (2019). Flood types in a mountain catchment: The Ochotnica River, Poland. Acta Geographica Slovenica, 59, 24-36. https://doi.org/10.3986/AGS.2250 DOI
Klimaszewski, M., Starkel, L. (1972). Karpaty Polskie. In M. Klimaszewski (Ed.), Geomorfologia Polski, 1 (pp. 21-115). Warszawa: PWN.
Konon, A., Rubinkiewicz, J., Śmigielski, M., Klimkiewicz, D., Tomaszczyk, M. (2009). Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10,000, gm. Niedźwiedź, pow. limanowski, woj. małopolskie.
Korpak, J. (2007). The influence of river training on mountain channel changes (Polish Carpathian Mountains). Geomorphology, 92(3-4), 166-181. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.07.037 DOI
Korpak, J., Krzemien, K., Radecki-Pawlik, A. (2008). Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, (04).
Korpak, J. (2012). Morfologia i funkcjonowanie uregulowanego koryta rzeki górskiej - na przykładzie Mszanki w Gorcach. Przykład opracowania (Morphology and functioning of regulated mountain river channel - Mszanka River in the Gorce Mts.). Case study). In K. Krzemień (Ed.), Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne) (pp. 89-101). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Kroh, P. (2018). Mapa osuwisk Gorczańskiego Parku Narodowego [Unpusblished manuscript].
Kroh, P., Okupny, D., Bryndal, T., Kondracka, M., Cybul, P. (2021). Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach - porównanie najnowszych wyników badań. Przegląd Geograficzny, 94(1), (in press).
Krzemień, K. (1984). Współczesne zmiany modelowania koryt potoków w Gorcach. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 59, 83-96.
Książkiewicz, M. (1972). Budowa geologiczna Polski, vol. 4, Tektonika. 3. Karpaty. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
Kulka, A., Rączkowski, W., Żytko, K., Gucik, S., Paul, Z. (1987). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Szczawnica-Krościenko 1050. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
Lewandowski, J., Wojciechowski, T., Salomon, T. (2010). Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10,000. gm. Rabka-Zdrój, pow. nowotarski, woj. małopolskie.
Margielewski, W. (1998). Landslide phases in the Polish Outer Carpathians and their relation to climatic changes in the Late Glacial and the Holocene. Quaternary Studies in Poland, 15(5), 37-53.
Margielewski, W. (2006). Records of the Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. area (Polish Outer Carpathians). Folia Quaternaria, 76, 149-149.
Margielewski, W. (2018). Landslide fens as a sensitive indicator of paleoenvironmental changes since the Late Glacial: a case study of the Polish Western Carpathians. Radiocarbon, 60(4), 1199-1213. https://doi.org/10.1017/RDC.2018.68 DOI
Margielewski, W., Urban, J. (2000). Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podstawie analizy strukturalnych uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych. Przegląd Geologiczny, 48(3), 268-274.
Margielewski, W., Urban, J. (2003). Crevice-type caves as initial forms of rock landslide development in the Flysch Carpathians. Geomorphology, 54(3-4), 325-338. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00375-6 DOI
Miczyński, J. (2015). Klimat rządzi przyrodą. In P. Czarnota, M. Stefanik (Eds.) Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną (pp. 35-38). Poręba Wielka: Gorczański Park Narodowy.
Morawska, M., Wrońska-Wałach, D. (2012). Dendrogeomorphological analysis of gully erosion in different types of landscapes. Examples from Szeskie Hills and Gorce Mountains. In H. Gartner, P. Rozenberg, P. Montes, O. Bertel, G. Helle, I. Heinrich (Eds.), TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Potsdam, 119-126. https://doi.org/10.2312/GFZ.b103-12036 DOI
Niemirowski, M. (1972). Comparison of the effects of flood in two catchment basins in the Gorce Mts. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 6, 201-203.
Niemirowski, M. (1974). Dynamika współczesnych koryt potoków górskich (na przykładzie potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, PWN.
Obrębska-Starklowa, B. (1968). Pokrywa śnieżna we wschodniej części Gorców. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 18, 27-53.
Obrębska-Starklowa, B. (1969). Stosunki mikroklimatyczne na pograniczu pięter leśnych i pól uprawnych w Gorcach. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Obrębska-Starklowa, B. (1969). Mezoklimat zlewni potoków Jaszcze i Jamne. Studia Naturae, Ser. A, 3, 1-102.
Olszak, J. (2009). Evidence for differential crustal uplift between the neighbouring Kamienica and Ochotnica river valleys in the Polish Outer Western Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79, 187-193.
Olszak, J. (2011). Evolution of fluvial terraces in response to climate change and tectonic uplift during the Pleistocene: evidence from Kamienica and Ochotnica River valleys (Polish Outer Carpathians). Geomorphology, 129(1-2), 71-78. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.01.014 DOI
Olszak, J., Karczewski, J. (2008). Usefulness of GPR measurements in interpretation of structures of river terraces (Kamienica River valley, Polish Outer Carpathians). Przegląd Geologiczny, 56(4), 330-334.
Olszak, J., Kaczmarczyk, R. (2011). Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10,000. gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. małopolskie.
Oszczypko, N. (1995). Budowa geologiczna In J. Warszyńska (ed.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność (pp. 15-22). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M. (2011). Stages of development in the Polish Carpathian Foredeep Basin. Central European Journal of Geosciences 4, 138-162. https://doi.org/10.2478/s13533-011-0044-0 DOI
Paul, Z. (1978). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50,000, Arkusz Łącko 1034. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
Paul, Z., Ryłko, W. (1976). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50,000, Arkusz Rabka 1032, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Pawlik, Ł., Migoń, P., Owczarek, P., Kacprzak, A. (2013). Surface processes and interactions with forest vegetation on a steep mudstone slope, Stołowe Mountains, SW Poland. Catena, 109, 203-216. https://doi.org/10.1016/j.catena.2013.03.011 DOI
Pawlik, Ł., Kasprzak, M. (2018). Regolith properties under trees and the biomechanical effects caused by tree root systems as recognized by electrical resistivity tomography (ERT). Geomorphology, 300, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.10.002 DOI
Pawlik, Ł., Šamonil, P. (2018). Biomechanical and biochemical effects recorded in the tree root zone - soil memory, historical contingency and soil evolution under trees. Plant and Soil, 426, 109-134. https://doi.org/10.1007/s11104-018-3622-9 DOI
Pawlik, Ł., Šamonil, P., Malik, I., Kroh, P., Ślęzak, A., Daněk, P. (2019). Geomorphic edge effects in response to abiotic and anthropogenic disturbances in forest ecosystems of the Gorce Mountains, Western Carpathians. Catena, 177, 134-148. https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.02.013 DOI
Plesiński, K. (2018). Zmienność układu i morfologii dna rzecznego w rejonie oddziaływania narzutowego bystrza o zwiększonej szorstkości (przykład z rzeki Porębianki). Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 17(1), 89-103.
Płaczkowska, E. (2014). Geological aspects of headwater catchments development in the Lubań Range (the Outer Carpathians, Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 58(4), 525-537. https://doi.org/10.1127/0372-8854/2014/0143 DOI
Pomianowski, P. (2003). Tektonika Kotliny Orawsko-Nowotarskiej - wyniki kompleksowej analizy danych grawimetrycznych i geoelektrycznych. Przegląd Geologiczny, 51(6), 498-506.
Radecki-Pawlik, A., Klonowska-Olejnik, M., Florencka, N. (2002). Transport rumowiska, skład jakościowy osadów oraz chemizm wody potoku Młynne w Gorcach (Karpaty polskie). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Inżynieria Środowiska, 22.
Radecki-Pawlik, A., Bucała, A., Plesiński, K., Oglęcki, P. (2014). Ecohydrological conditions in two catchments in the Gorce Mountains: Jaszcze and Jamne streams-Western Polish Carpathians. Ecohydrology & Hydrobiology, 14(3), 229-242. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2014.06.003 DOI
Radecki-Pawlik, A., Kuboń, P., Radecki-Pawlik, B., Plesiński, K. (2019). Bed-load transport in two differentsized mountain catchments: Mlynne and Lososina streams, Polish Carpathians. Water, 11(2), 272. https://doi.org/10.3390/w11020272 DOI
Rubinkiewicz, J., Karwacki, K., Kwecko, P. (2012). Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Nowy Targ, pow. limanowski, woj. małopolskie.
Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., … Ziaja, W. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), 143-170. https://doi.org/10.7163/GPol.0115 DOI
Starkel, L,. (1972). Karpaty Zewnętrzne In M. Klimaszewski (Ed.). Geomorfologia Polski. Vol. 1. Warszawa: PWN.
Starkel, L. (1997). Mass movement during the Holocene: Carpathian example and the European perspective. Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the Holocene. Palaeoclimate Research, 19, 385-400.
Szczęch, M., Cieszkowski, M., Chodyń, R., Loch, J. (2016). Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland). Geotourism, 1-2, 44-45. https://dx.doi.org/10.7494/geotour.2016.44-45.27 DOI
Tomczyk, A.M. (2011). A GIS assessment and modelling of environmental sensitivity of recreational trails: the case of Gorce National Park, Poland. Applied Geography, 31(1), 339-351. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.07.006 DOI
Tomczyk, A.M., Ewertowski, M. (2011). Degradation of recreational trails, Gorce National Park, Poland. Journal of Maps, 7(1), 507-518. https://dx.doi.org/10.4113/jom.2011.1195 DOI
Tomczyk, A.M., Ewertowski, M. (2013). Quantifying short-term surface changes on recreational trails: the use of topographic surveys and 'digital elevation models of differences' (DODs). Geomorphology, 183(1), 58-72. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.08.005 DOI
Tomczyk, A.M., Ewertowski, M. (2013). Planning of recreational trails in protected areas: application of regression tree analysis and geographic information systems. Applied Geography, 40, 129-139. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.02.004 DOI
Tomczyk, A.M., Ewertowski, M.W., White, P.C., Kasprzak, L. (2017). A new framework for prioritising decisions on recreational trail management. Landscape and Urban Planning, 167, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.05.009 DOI
Wałdykowski, P. (2005). Geomorfologiczne aspekty rozwoju ruchu turystycznego w obrębie sieci dróg w Gorcach. Turystyka i Rekreacja, 1, 29-32.
Wałdykowski, P. (2006). Wpływ dróg górskich na dynamikę procesów morfogenetycznych w rejonie Turbacza. Ochrona Beskidów Zachodnich, 1, 67-77.
Wałdykowski, P., Krzemień, K. (2013). The role of road and footpath networks in shaping the relief of middle mountains on the example of the Gorce Mountains (Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 57(4), 429-470. https://doi.org/10.1127/0372-8854/2013/0108 DOI
Watycha, L. (1975). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50,000, Arkusz Nowy Targ 1049. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne.
Wezyk, P., Hawrylo, P., Janus, B., Weidenbach, M., Szostak, M., 2018. Forest cover changes in Gorce NP (Poland) using photointerpretation of analogue photographs and GEOBIA of orthophotos and nDSM based on image-matching based approach. European Journal of Remote Sensing, 51(1), 501-510. https://doi.org/10.1080/22797254.2018.1455158 DOI
Wrońska, D. (2006). Wykształcenie i funkcjonowanie lejów źródliskowych potoków gorczańskich. Ochrona Beskidów Zachodnich, 1, 59-65.
Wrońska-Wałach, D. (2009). Dendrogeomorphological analysis of a headwater area in the Gorce Mountains. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43, 97-114.
Wrońska-Wałach, D. (2014). Differing responses to extreme rainfall events in headwater areas recorded by wood anatomy in roots (Gorce Mountains, Poland). Catena, 118, 41-54. https://doi.org/10.1016/j.catena.2014.01.016 DOI
Wrońska-Wałach, D., Płaczkowska, E., Krzemień, K. (2013). Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich. Przegląd Geograficzny, 85(1), 31-51. https://doi.org/10.7163/przg.2013.1.3 DOI
Wyżga, B., Kaczka, R.J., Zawiejska, J. (2003). Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich-formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe. Folia Geographica. Series: Geographica-Physica 33-34, 117-138.
Wyżga, B., Kaczka, R., Zawiejska, J. (2012). Zróżnicowanie depozycji grubego rumoszu drzewnego w ciekach górskich o średniej i dużej szerokości. Prace i Studia Geograficzne, 50, 159-169.
Wyżga, B., Zawiejska, J., Mikuś, P., Kaczka, R.J. (2015). Contrasting patterns of wood storage in mountain watercourses narrower and wider than the height of riparian trees. Geomorphology, 228, 275-285. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.09.014 DOI
Zuchiewicz, W. (1992). Pozycja stratygraficzna tarasów Dunajca w Karpatach Zachodnich. Przegląd Geologiczny, 40(7), 436.
Zuchiewicz, W. (1998). Quaternary tectonics of the Outer West Carpathians, Poland. Tectonophysics, 279(1-4), 121-132. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00226-1 DOI
Zuchiewicz, W. (2001). Geodynamika i neotektonika polskich Karpat zewnętrznych. Przegląd Geologiczny 49, 710-716.
Zuchiewicz, W. (2010). Neotektonika Karpat Polskich i zapadliska przedkarpackiego. Kraków: Wydawnictwo AGH.
Zydroń, T., Bucała, A., Demczuk, P. (2016). Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians) - preliminary results. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation, 48(1), 27-40. DOI
Zydroń, T.A., Gruchot, A.T., Demczuk, P., Bucała-Hrabia, A. (2018). Research of geotechnical properties of slope covers from Jamne and Jaszcze stream valleys in Gorce Mts. Ecological Engineering & Environmental Technology, 19(1), 44-52. https://doi.org/10.12912/23920629/81646 DOI
Żytko, K., Gucik, S., Ryłko, W., Oszczypko, N., Zając, R., Garlicka, L., … Matějowska, O. (1989). Geological Atlas of Outer Carpathians and their foreland. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

94

Issue:

1

Start page:

47

End page:

67

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:179943 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0193

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 30, 2021

In our library since:

Mar 26, 2021

Number of object content hits:

150

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/210776

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information