RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Challenges and opportunities for human geography: A few remarks

Creator:

Ira, Vladimír : Autor Affiliation Affiliation ORCID ; Matlovič, René : Autor Affiliation ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 93 No. 4 (2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the long-term development of human geography we can observe a tendency to combine ideas from an intradisciplinary debate and those imported from outside the discipline. It is profoundly influenced by a number of impulses from the rapidly changing world. This paper provides a brief survey of challenges for human geography setting them within the context of paradigmatic development and economic, social, cultural, environmental, political, and technological changes. It briefly focuses on the debates of human geographers what their discipline could or should study in the near future and how it could be done. Part of the paper is devoted to a few reflections of authors from the Visegrad Four countries concentrating attention to further direction of human geography. Human geography is unlikely to be characterised by a mono-paradigm dominance in the next few decades, but a discussion on how to find a common base for the integration of paradigms in geography is likely to continue. Changing hierarchical structures, significant modernization processes, as well as local, regional and global changes influencing space-time behavioural patterns of humans can be expected among the main sources of inspiration for the human geographic research.

References:

Ash, J., Kitchin, R., Leszczynski, A. (2018). Digital turn, digital geographies? Progress in Human Geography, 42(1), 25-43. https://doi.org/10.1177%2F0309132516664800 DOI
Bajerski, A. (2010). Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej. Przegląd Geograficzny, 82(2), 143-158. https://doi.org/10.7163/przg.2010.2.1 DOI
Bański, J. (2010). Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. Przegląd Geograficzny, 82(3), 319-33. https://doi.org/10.7163/przg.2010.3.1 DOI
Bański, J. (2013). Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość. Przegłąd Geograficzny, 85(2), 291-307. https://doi.org/10.7163/przg.2013.2.7 DOI
Castree, N. (2015). Changing the Anthropo(s)cene: Geographers, global environmental change and the politics of knowledge. Dialogues in Human Geography, 5(3), 301-316. https://doi.org/10.1177/2043820615613216 DOI
Castree, N., Gregory, D., (Eds). (2012). Human geography. Vol. I. London: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781446261965 DOI
Chojnicki, Z., (Ed.). (2004). Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Cresswell, T. (2013). Geographic Thought. A Critical Introduction. Oxford: Willey-Blackwell.
Crutzen, P.J., Stoermer, E.F. (2000). The Anthropocene. IGHP Global Change Newsletter, 41, 17-18.
Daněk, P. (2013). Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013 DOI
Dövényi, Z., Hajdú, Z. (2000). Evolution of human geographical thought in Hungary in the 20th century." In Z. Kovács, ed., Hungary towards the twenty-first century: The human geography of transition (pp. 29-48), Budapest: Geographical Research Institute, HAS.
Drulák, P. (2009). Synteza teorií cestou jejich desktrukce. In P. Barša et al., Dialog teorií. (pp. 225-245). Praha: Slon.
Ellegård, K. (2018): Thinking Time Geography: Concept, Methods and Applications. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203701386 DOI
Ginelli, Z. (n.d.). Hungarian Human Geography since 1945. Retrieved from https://www.academia.edu/35001378/Hungarian_Human_Geography_since_1945_draft_docx
Ginelli, Z. (2018). Critical remarks on the "sovietization" of Hungarian human geography. In Hîncu, A., Karady, V. (eds.), Social sciences in the other Europe since 1945 (pp. 50-89), Budapest: Center for Historical Studies, Central European University.
Gotlib, D., Iwaniak, A., Olszewski, R. (2007). GIS. Obszary zastosowania. Warszawa: PWN.
Graves, N.J. (1981). Can geographical studies be subsumed under one paradigm or are a plurality of paradigms inevitable? Terra, 93(3), 85-90.
Gyimesi, Z. (2011). Thomas S. Kuhn gondolatainak szerepe a földrajztudo-mány történetének kontextualista elbeszélésében. Tér és Társadalom, 25(1), 81-99. https://doi.org/10.17649/TET.25.1.1774 DOI
Győri, R., Gyuris, F. (2012). The sovietisation of Hungarian geography. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154, 107-128. https://doi.org/10.1553/moegg154s107 DOI
Hampl, M., Dostál, P., Drbohlav, D. (2007). Social and cultural geography in the Czech Republic: under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social & Cultural Geography, 8(3), 475-493. https://doi.org/10.1080/14649360701489029 DOI
Holt-Jensen, A. (2018). Geography history and concepts, Fifth edition. London: SAGE.
Horner, R., Hulme, D. (2017). Converging divergence? Unpacking the new geography of 21st century global development. GDI Working Paper 2017-010. Manchester: The University of Manchester. http://hummedia.manchester.ac.uk/institutes/gdi/publications/workingpapers/GDI/GDI_WP2017010_Horner_Hulme.pdf https://doi.org/10.2139/ssrn.3144281 DOI
Hubbard, Ph., Kitchin, R., Bartley, B. Fuller, D. (2002). Thinking geographically. New York: Continuum.
Hynek, A. (2008). Geographium. Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis, 14, 39-45.
Ira, V., Michálek, A., Podolák, P. (2005). Humánna geografia v Geografickom ústave SAV v období transformácie spoločnosti v SR. Geografický časopis, 57(4), 327-343.
Ira, V., Lacika, J., (Eds.). (2009). Slovak geography at the beginnig of the 21st century. Geographia Slovaca, 26, Bratislava: Geografický ústav SAV.
Ira, V., Matlovič, R. (2019). Wyzwania dla przyszłych kierunków rozwoju geografii człowieka. In Wiśniewski, R., Regulska, E. (Eds.), /Tradycja i współczesność geografii w Polsce/ (pp. 77-84). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN.
Jackowski, A. (2015). Czy geografia pozostanie geografią? Rozważania na czasie. Czasopismo Geograficzne, 86(1-2), 3-21.
Janowicz, K., Gao, S., McKenzie, G., Hu, Y., Bhaduri, B. (2020). GeoAI: spatially explicit artificial intelligence techniques for geographic knowledge discovery and beyond. International Journal of Geographical Information Science, 34(4), 625-636, https://doi.org/10.1080/13658816.2019.1684500 DOI
Johnston, R., Sidaway, J.D. (2016). Geography and geographers. Anglo-American human geography since 1945. 7th Edition. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203523056 DOI
Kitchin, R. (2013). Big data and human geography: Opportunities, challenges and risks. Dialogues in Human Geography, 3(3), 262-267. https://doi.org/10.1177/2043820613513388 DOI
Kofroň, J. (2012). Geografie fragmentovaná jako geografie úspěšná? Postmoderní sen noci ostravské. Informace ČGS, 31(1), 1-10.
Kofroň, J. (2013): Inkluzivní sny v exkluzivní realitě. Informace ČGS, 32(2), 34-43.
Kopeček, V., Drobik, T., Hasalová, J. (2011). Česká geografie ve 21. století: Skutečně pro život? Informace ČGS, 30(2), 25-29.
Kostrzewski, A., Roo-Zielińska, E., Krzemień, K., Lisowski, A. (2015). Geografia w okresie transformacji systemu nauki w Polsce - aktualny stan, perspektywy rozwoju. Czasopismo Geograficzne, 86(1-2), 23-47.
Kuhn, T.S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikonmenh.
Lisocka-Jaegermann, B. (2016). Geografia wobec krytycznej teorii społecznej: doświadczenia i perspektywy. Czy w Polsce potrzebujemy geografii krytycznej?. In W. Maik., A. Suliborski, M. Wójcik (Eds.), Nowe i stare perspektywy i ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku, (pp. 141-158), Podstawowe idee i koncepcje w geografii (vol. 9), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-505-9.09 DOI
Lisowski, A. (2012). O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. Przegląd Geograficzny, 84(2), 171-195. https://doi.org/10.7163/przg.2012.2.1 DOI
Liszewski, S. (2004). Stan dyskusji polskich geografów na temat jedności i zakresu pojęciowego współczesnej geografii (na początku XXI wieku). In A. Jackowski (Ed.), Geografia u progu XXI wieku (pp. 11-26). Kraków: Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Liszewski, S., Suliborski, A. (2006). Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego. Czasopismo Geograficzne, 77(1-2), 3-22.
Łoboda, J. (2004). Polská geografie na prahu nového milénia. Geografie, 109(4), 314-327. https://doi.org/10.37040/geografie2004109040314 DOI
Maddrell, A. (2009). History of Geography. In R. Kitchin, N. Thrift (Eds.), International Encyclopedia of Human Geography (pp. 415-428), Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jhg.2009.01.004 DOI
Maik, W. (2016). Geografia człowieka - tożsamość dyscypliny oraz jej stan i perspektywy rozwojowe w Polsce. In A. Suliborski (Ed.), Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa (pp. 27-46), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Maik, W. (2016). Jaka jesteś i dokąd zmierzasz geografio człowieka. In W. Maik, A. Suliborski, M. Wójcik (eds.), Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku (pp. 79-102), Podstawowe idee i koncepcje w geografii (vol. 9), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-505-9.06 DOI
Matlovič, R. (2006). Geografia - hľadanie tmelu (k otázke autonómie a jednoty geografie, jej externej pozície a inštitucionálneho začlenenia so zreteľom na slovenskú situáciu). Folia Geographica, 44(9), 6-43.
Matlovič, R. (2007). Slovak geography at the beginning of 21st century. In M. Strzyż, (Ed.), Geography Science in the Regional Studies. Vol. 5 (pp. 45-64). Kielce: AŚ, PTG.
Matlovič, R. (2007). Hybridná idiograficko-nomotetická povaha geografie a koncept miesta s dôrazom na humánnu geografiu. Geografický časopis, 59(1), 3-23.
Matlovič, R., Ira, V. (Eds.). (2006). Vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí. Folia Geographica, 9, Prešov: University of Prešov.
Matlovič, R., Matlovičová, K. (2012). Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie. Geografie - The Czech Journal of Geography, 117(1), 33-51. https://doi.org/10.37040/geografie2012117010033 DOI
Matlovič, R., Matlovičová, K. (2015). Geografické myslenie. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied.
Matlovič, R., Matlovičová, K. (2020). First and second order discontinuities in world geographical thought and their primary reception in Slovak geography. Folia Geographica, 62(1), 52-76.
Matlovič, R., Matlovičová, K., Nemethyová, B. (2012). Academic institutionalisation and social relevance of geography. In H. Svobodová (Ed.), Proceedings of 19th International Conference Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. (pp. 50-60), Brno: Muni press, Masarykova univerzita.
Matoušek, R. (2013). Jaké metody pro jakou geografii? K přínosu geografie a inspiraci z jiných disciplín. Informace ČGS, 32(1), 16-24.
Matoušek, R., Vogt, D., Ženka, J. (2011). Výzvy české geografie: Od "Černé knihy" ke světlým zítřkům. Informace ČGS, 30(2), 8-17.
Matoušek, R., Osman, R., (Eds.). (2014). Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum.
Mayer-Schönberger, V., Cukier, K. (2014). Big data. Revoluce, ktorá změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme. Brno: Computer Press.
Nayak, A., Jeffrey, A. (2011). Geographical thought. An introduction to ideas in Human Geography. Harlow: Pearson Education.
O'Brien, K. (2010). Responding to environmental change: A new age for human geography? Progress in Human Geography, 35(4), 542-549. https://doi.org/10.1177/0309132510377573 DOI
Osman, R., Trávníček, J., Trojan, J., Konečný, O. (2011). K čemu doktorandi? Pokračování diskuze XXII. sjezdu České geografické společnosti v Ostravě. Informace ČGS, 30(2), 18-24.
Oťaheľ, J., Matlovič, R., Matlovičová, K., Michaeli, E., Vilček, J. (2019). Critical approaches, integration of research and relevance of geography. Geografický časopis, 71(4), 341-361. https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.18 DOI
Pattison, F. (1964). The four traditions of Geography. The Journal of Geography, 63(5), 211-216. https://doi.org/10.1080/00221346408985265 DOI
Plit, F. (2013). O sporze pokoleniowym w polskiej geografii i jego uwarunkowaniach. Przegląd Geograficzny, 85(4), 655-675. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.7 DOI
Rose-Redwood, R., Kitchin, R., Apostolopoulou, E., Rickards, L., Blackman, T., Crampton, J., Rossi, U., Buckley, M. (2020). Geographies of the COVID-19 pandemic. Dialogues in Human Geography, 10 (2), 97-106. https://doi.org/10.1177/2043820620936050 DOI
Sack, R.D. (1972). Geography, geometry, and explanation. Annals of the Association of American Geographers, 62(1), 61-78. https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1972.tb00844.x DOI
Sýkora, L. (Ed.). (1993). Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.
Špelda, D. (2009). Proměny historiografie vědy. Praha: Filozofia.
Timár, J. (2006). The transformation of social and cultural geography during the transition period (1989 to present time) in Hungary. Social & Cultural Geography, 7(4), 649-667. https://doi.org/10.1080/14649360600825760 DOI
Timár, J., Fekete, E. (2010). Fighting for recognition: Feminist Geography in East-Central Europe. Gender Place and Culture, 17(6), 775-790. https://doi.org/10.1080/0966369X.2010.517027 DOI
Torrens, P.M. (2018). Artificial intelligence and behavioral geography. In D.R. Montello (Ed.), Handbook of behavioral and cognitive geography (pp. 357-371). Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781784717544.00031 DOI
Trojan, J., Schade, S., Lemmens, R., Frantal, B. (2019). Citizen science as a new approach in Geography and beyond: Review and reflections. Moravian Geographical Reports, 27(4), 254-264. https://doi.org/10.2478/mgr-2019-0020 DOI
Wilczyński, W. (2009). On the necessity of the history of geographical thought. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 11, 5-14. http://dx.doi.org/10.2478/v10089-008-0017-3 DOI
Wilczyński, W. (2011). Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii. Przestrzeń Społeczna, 1(1), 1-9.
Wilczyński, W. (2011). Co zostało z idei jedności geografii? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 105, Studia Geographica, 2, 135-146.
Wilczyński, W. (2011). Ideowe źródła i tożsamość geografii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

93

Issue:

4

Start page:

525

End page:

537

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153565 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0184

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Dec 22, 2020

Number of object content downloads / hits:

922

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/187755

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information