RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Budżet obywatelski jako nowy instrument partycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce = Participatory budgeting as a new instrument of social participation in Poland’s rural areas

Creator:

Leśniewska-Napierała, Katarzyna : Autor ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Social participation, being an active involvement of citizens in managing a community, is widely recognized as the foundation of civil society. In recent years, the civic budget, also called participatory budget, has become a widespread form of encouraging inhabitants to actively participate in actions undertaken by local authorities. It has been successful primarily in large cities in Poland. However, this initiative, although on a minor scale, has also been implemented in rural areas. The research objectives of this study include: identification of rural and urban-rural communes employing civic budgeting in rural areas of Poland in 2017. Moreover, the author has identified rural municipalities taking advantage of the civic budget as a tool of social participation. Characteristics of submitted projects, including financial and structural terms have also been presented. This study is an attempt of filling the gap in the scientific literature, as the civic budget in the Polish cities is relatively well recognized, the initiative in rural areas has not yet become the subject of the research. At the same time, it should be noted that study on civic budget in rural areas is in need of further in-depth analysis.

References:

Basaj M., 2013, Instrumenty partycypacji społecznej w teorii i praktyce zintegrowanego zarządzania miastem. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 413, s. 279-288. https://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2013.023
Boryczka E.M., 2015, Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 39-86.
Brzeziński K., 2016, Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego, Studia Miejskie, 21, s. 167-181.
Buciak R., 2016, Możliwości badania statystycznego budżetów partycypacyjnych w Polsce, [w:] Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość, Wyd. UKW, Bydgoszcz, s. 375-382.
Burchard-Dziubińska M., 2016, Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie loklanym - przykład Łodzi, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 46, 1, s. 235-246. https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-18
Chruściński J., Palińska I., Kazak J., 2014, Budżet obywatelski w gospodarowaniu przestrzeniami publicznymi, Architektura Krajobrazu, 3, s. 56-67.
Czarnecki K., 2014, Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2014), Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2, 1, s. 125-145. https://doi.org/10.12775/PBPS.2014.008
Dworakowska M., 2014, Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] J. Buko (red.), 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej - 10. Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 51-68.
Dworakowska M., 2014, Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, [w:] J. Osiński, J.Z. Popławska (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego - Państwo. Gospodarka. Świat, SGH, Warszawa, s. 59-70.
Džinic J., Svidronová M.M., Markowska-Bzducha E., 2016, Participatory budgeting: A comparative study of Croatia, Poland and Slovakia, NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, 9, 1, s. 31-56. https://doi.org/10.1515/nispa-2016-0002
Feltynowski M., Napierała T., 2017, Zasoby informacyjne gmin wiejskich województwa łódzkiego dotyczące polityki przestrzennej i finansowej, Studia Obszarów Wiejskich, 47, s. 39-54. https://doi.org/10.7163/SOW.47.3
Hausner J. i in., 1999, Kominikacja i partycypacja społeczna - Poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Jeran A. Mączka K., Matczak P., Milewicz M., 2017, Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce, Studia Humanistyczne AGH, 16, 3, s. 43-57. https://doi.org/10.7494/human.2017.16.3.43
Jeran A., Matczak P., Mączka K., 2018, Kto wdraża budżet obywatelski, a kto nie? Porównanie wielkopolskich gmin pod kątem zamożności oraz poziomu aktywności społecznej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 64, s. 121-132. https://doi.org/10.18778/0208-600X.64.08
Justyński G., 2013, Doświadczenia łódzkiego budżetu obywatelskiego, Pierwsze Kolumny, 4,s. 27-35.
Kalisiak-Mędelska M., 2016, Budżet obywatelski w Polsce. Analiza porównawcza Łodzi i Poznania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443, s. 103-114.
Kębłowski W., 2013, Budżet Partycypacyjny, którka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
Kębłowski W., Van Criekingen M., 2014, Participatory budgeting Polish-style. What kind of policy practice has travelled to Sopot, Poland?, [w:] Hope for Democracy: 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide, s. 369-377.
Kocot G., 2014, Budżet partycypacyjny w Polsce, [w:] J. Osiński i J. Popławski (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego - Państwo. Gospodarka. Świat, SGH, Warszawa, s. 83-94.
Kołodziejczyk D., 2016, Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument współzarządzania lokalną strefą publiczną, Studia KPZK PAN, 173, s. 103-113.
Kotus J., Sowada T., 2015, Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kurdyś-Kujawska A., Zawadzka D., Kwiatkowski G., Rosiński R., 2017, Participatory Budgeting in Polish Cities: Funds' Allocation Mechanism, [w:] A. Bem i in. (red.), Finance and Sustainability, Springer, Wrocław, s. 107-120. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92228-7_10
Leśniewska-Napierała K., 2017, Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi, Studia Miejskie, 25, s. 107-119. https://doi.org/10.25167/sm2017.025.06
Letki N., 2004, Socialization for participation? Trust, membership, and democratization in east-central Europe, Political Research Quarterly, 57, 4, s. 665-679. https://doi.org/10.1177/106591290405700414
Makowska M., Boguszewski R., 2013, Analiza danych zastanych - zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 9-31.
Martela B., 2013, Budżet partycypacyjny w Polsce - wdrożenie i perspektywy, Władza Sądzenia, 2, s. 23-33.
Niklewicz K., 2014, Budżety obywatelskie w kontekście wyborów samorządowych: szansa czy ryzyko?, Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", 11, s. 99-119.
Pawłowska K., 2012, Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji dotyczących przyrody w mieście, Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, 3, s. 51-72.
Pawłowska K., Staniewska A. i Konopacki J., 2012, Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Pietraszko-Furmanek I., 2012, Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
Pietrusińska M., 2017, Participatory budget as a potential of citizenship education for the adults. Case of Warsaw, Poland, Pedagogika Społeczna, 3, 65, s. 153-170.
Piotrowski M., Dzieżyc H., Adamczyk-Mucha K., Walter E., Ziemiańska M., 2014, Analysis of the Voting Results from the Wrocław Participatory Budgeting in 2013, Architektura Krajobrazu, 3, s. 68-77.
Polko A., 2015, Models of participatory budgeting - the case study of Polish city, Journal of Economics and Management, 19, 1, s. 34-44.
Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z., 2017, Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania-pełna wersja, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
Sempiak A., 2017, Budżet obywatelski, jako instrument partycypacji społecznej w mieście Jelenia Góra, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 40, 1, s. 139-152.
Shah A. red., 2007, Participatory Budgeting, The World Bank, Washington D.C. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6923-4
Siemiński W., 2017, Partycypacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem planowania i kształtowania przestrzeni, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
Słomczewska Z., 2013, Wykorzystanie narzędzi partycypacji na poziomie lokalnym do budowania partnerstwa wewnętrznego - wdrażanie budżetu obywatelskiego na przykładzie Łodzi, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 11, s. 57-70.
Sobol A., Rzeńca A., 2018, Budżet partycypacyjny jako narzędzie polityki rozwoju małych miast województwa śląskiego i łódzkiego, Space - Society - Economy, 24, s. 91-104. https://doi.org/10.18778/1733-3180.24.06
Sorychta-Wojsczyk B., 2015, Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 78, s. 421-430.
Stypułkowski, W., 2012, Aktywność obywatelska - pojęcie, pomiar i jej wpływ na rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 5, 2, s. 157-187.
Szaja M., 2015, Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie, Ekonomiczne Problemy Usług, 118, s. 281-296. https://doi.org/10.18276/epu.2015.118-20
Sześciło D., 2015, Participatory budgeting in Poland: Quasi-referendum instead of deliberation, Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, 15, 2, s. 373-388.
Schimanek T., 2015, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
Theiss M., 2010, System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce, [w:] B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 61-80.
Wampler B., 2000, A Guide to Participatory Budgeting, International Budget Partnership, https://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/themen/A_guide_to_PB.pdf (07.2018).
Widawska E., 2017, Participatory budgeting as a school of democracy and participation for children. Case study, Pedagogika Społeczna, 65, 3, s. 171-194.
Wójcik M., 2017, W kierunku "miejsca". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Acta Universitatis Lodzinensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 5-16. https://doi.org/10.18778/1508-1117.28.01
Wójcik M., 2017, Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych, Studia Obszarów Wiejskich, 45, s. 159-169. https://doi.org/10.7163/SOW.46.10
Wójcik A., 2018, Civic Budget as a Potential Source of Financing of Real Estate, Barometr Regionalny, 16, 1, s. 89-97.
Zdyb M., 2017, Proces rewitalizacji a jakość życia mieszkańców - projekty Zielone Polesie i woonerfy w Łodzi, Space - Society - Economy, 21, s. 73-97. https://doi.org/10.18778/1733-3180.21.04
Zienkiewicz A., Lubaczewska S., 2017, Obywatel na straży drzew - monitoring standardów budżetów obywatelskich i ich roli w zazielenianiu miast wojewódzkich Polski, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

53

Start page:

77

End page:

93

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:86629 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Nov 29, 2019

Number of object content downloads / hits:

2388

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/112338

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information