RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Koprodukcja usług publicznych na obszarach wiejskich w Polsce = Co-production of public services in rural areas in Poland

Creator:

Heffner, Krystian ; Klemens, Brygida

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article deals with co-production issues in public services in the context of rural development. In the first part, a theoretical analysis of the theoretical aspects of co-production of public services, including the definitions and characteristics and the assumptions necessary to achieve potential success in its implementation, was analyzed. The second part discusses the possible uses of co-production of public services in rural areas and outlines the potential benefits of its implementation, both in the economic and social spheres.

References:

1. Andersson K., Eklund E., Lehtola M., 2009, Farmers, businessmen or green entrepreneurs? Producers of new rural goods and services in rural areas under urban pressure, Journal of Environmental Policy & Planning, 11, 1, s. 29–43.
-
2. Barczyk S., Baron M., Biniecki J., Kuźnik F., Ochojski A., Szczupak B., 2013, Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
3. Baumgartner D., Pütz M., Seidl I., 2013, What Kind of Entrepreneurship Drives Regional Development in European Non-core Regions? A Literature Review on Empirical Entrepreneurship Research, European Planning Studies, 21, 8, s. 1095–1127.
-
4. Bembenek B., 2016, Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy, Handel Wewnętrzny, 1, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 187–201.
5. Bober J., Hausner J., Izdebski H. i in., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
6. Brudney J., 1984, Local Coproduction of Services and the Analysis of Municipal Productivity, Urban Affairs Review, 19, 4, s. 465–484.
7. Clark B.Y., Brudney J.L., Jang S.G., 2013, Coproduction of government services and the new information technology: investigating the distributional biases, Public Administration Review, 73, 5, s. 687–701.
-
8. Farmer J., Steinerowski A., Jack S.L., 2008, Starting social enterprises in remote and rural Scotland: Best or worst of circumstances, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6, 3, s. 450–464.
-
9. Ferencsik I., Milbert A., Stępniak M., 2015, Accessibility of SGI in urban, suburban and remote areas – a regional comparison in Germany, Poland and Hungary, [w:] H. Fassmann, D. Rauhut, E. Marques da Costa, A. Humer (red.), Services of General Interest and Territorial Cohesion. European Perspectives and National Insights, Vienna University Press, V&R unipress GmbH, Göttingen, s. 221–242.
10. Grabski-Kieron U., Mose I., Reichert-Schick A., Steinführer A. (red.), 2016, European rural peripheries revalued: governance, actors, impacts, LIT Verlag, Münster, Hamburg.
11. GUS, 2015, Streszczenie w języku nietechnicznym raportu końcowego z realizacji pracy badawczej Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej, Warszawa, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf (dostęp 22.07.2016).
12. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 11–26.
13. Heffner K., 2011, Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, [w:] I. Nurzyńska i M. Drygas (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 175–194.
14. Heffner K., Klemens B., 2012, Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), Barometr Regionalny, 4, s. 81–88.
15. Heffner K., Klemens B., 2013, Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, Wrocław, s. 90–101.
16. Heffner K., Klemens B., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego), Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 51 –70.
-
17. Heffner K., Klemens B., 2016, Potencjały i strefy problemowe w zakresie świadczenia usług publicznych na obszarach wiejskich w skali regionalnej, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 23–35.
-
18. Hantyszyn-Dzikowska A., Polcyn J., 2015, Regionalne zróżnicowanie dostarczania usług publicznych – wybrane aspekty metodologiczne, [w:] J. Polcyn, P. Głowski (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty, t. II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s. 249–267.
19. Jończy R., Rokita-Poskart D., Tanas M., 2013, Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju i za granicę (w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy), Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole.
20. Kachniarz M., 2013, Pomiar efektywności usług publicznych – zarys koncepcji i spodziewanych rezultatów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 284, Wrocław.
21. Kaźmierczak T., 2014, Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia), online: http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/EAPN_ ekspertyza _TK.pdf (dostęp 08.07.2016).
22. Klemens B., 2011, Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami – na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 210–221.
23. Klemens B., 2013, Dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, Wrocław, s. 151–163.
24. Kowalik I., 2014, Zastosowanie koncepcji CRM w samorządzie terytorialnym a koprodukcja usług publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 354, Wrocław, s. 104–115.
25. Kuźniar W., 2013, Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
26. Marshall M.J., 2004, Citizen Participation and the Neighborhood Context: A New Look at the Coproduction of Local Public Goods, Political Research Quarterly, 57, 2, s. 231–244.
-
-
27. McLaughlin K., Osborne S., Chew C., 2009, Relationship Marketing, Relational Capital and The Future of Marketing in Public Service Organizations, Public Money & Management, January.
28. Niezgoda A., 2013, Prosument na rynku turystycznym – próba zdefiniowania, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, Wrocław.
29. Ochojski A., 2015, Governance w miejskich obszarach funkcjonalnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 250, Katowice.
30. OECD, 2011, Together for Better Public Services: Partnering with Citizens and Civil Society, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing.
31. Ølykke G.S., Møllgaard P., 2016, What is a service of general economic interest?, European Journal of Law and Economics, 41, 1, s. 205–241.
-
32. Osborne S., Brown L., 2011, Innovation, public policy and public services delivery in the UK: the word that would be king?, Public Administration, 89, 4, s. 1335–1350. DOI: 10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x
-
33. Ostrom E., 1996, Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development, World Development, 24, 6, s. 1073–1087.
-
34. Ostrom V., Ostrom E., 1977, Public goods and public choices, [w:] E. Savas (red.), Alternatives for delivering public services, Westview Press, Boulder, s. 7–49.
35. Percy S., 1984, Citizen Participation in the Co-Production of Urban Services, Urban Affairs Review, 19, 4, s. 431–446.
-
36. Pestoff V., Osborne S.P., Brandsen T., 2006, Patterns of co-production in public services: Some concluding thoughts, Public Management Review, 8, s. 591–599.
-
37. Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., 2015, Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391, Wrocław, s. 83–91.
38. Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., 2007, What kind of local and regional development and for whom?, Regional Studies, 41, 9, s. 1253–1269.
-
39. Polacek R., McDaid D., Fernandez J., Matosevic T., Penn H., Korintus M., Verheyde M., Wynne R., Cullen K., Dolphin C., Bauer E., Czischke D., Hegedus J., Teller N., Pittini A., 2011, Study on social services of general interest. Final report, European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels, Belgium. http://eprints.lse.ac.uk/43342/
40. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
41. Rauhut D., Ludlow D., 2013, Services of General Interest and Territorial Cohesion: What, How and by Whom? Romanian Journal of Regional Science, 7, Special issue 1, on Services of General Interest, s. 108–123.
42. Sauter W., 2015, Public Services and the Internal Market: Building Blocks or Persistent Irritant?, European Law Journal, 21, s. 738–757.
-
43. Sharp E., 1980, Towards a New Understanding of Urban Services and Citizen Participation: The CoProduction Concept, The American Review of Public Administration, 14, 2, s. 105–118.
-
44. Solga B., 2013, Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole.
45. Sołtys J., 2013, Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski północnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, s. 3–19.
46. Stanny M., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – pomiar zjawiska złożonego, [w:] A. Rosner (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
47. Steinführer A., 2015, Bürger in der Verantwortung: veränderte Akteursrollen in der Bereitstellung ländlicher Daseinsvorsorge, Raumforschung und Raumordnung, 73(1), s. 5–16.
-
48. Stinson T., Stam J.M., 1976, Toward an economic model of voluntarism: The Case of Participation in Local Government, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 5, 1, s. 52–60.
-
49. Sześciło D., 2015, Koprodukcja a ekonomia społeczna. Alternatywa rozłączna czy komplementarność?, Ekonomia Społeczna, 1, s. 79–87.
-
50. Sześciło D., 2015, Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych, Zarządzanie Publiczne, 1, s. 13–21.
-
51. Szewczuk-Stępień M., Adamska M., Klemens B., 2016, Strategie oddziaływania na interesariuszy rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, [w:] H. Brandenburg, G. Tobor (red.), Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 340–353.
52. Wiesinger G., 2007, The importance of social capital in rural development, networking and decisionmaking in rural areas, Revue de Géographie Alpine. Journal of Alpine Research, 95–4, s. 43–56.
53. Ziemiańczyk U., 2010, Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14, Polska Akademia Nauk, Oddz. w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 31–40.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

7

End page:

21

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64586 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

375

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83956

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information