RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Gefäßkeramik als Mittel zur Datierung und zur Bestimmung der Nutzungsdauer eines Siedlungsbefundes am Beispiel des frühmittelalterlichen Burgwalls von Lubin

Creator:

Dworaczyk, Marek

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 32 (2019)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Vessel pottery discovered in the course of research in the early medieval stronghold in Lubin in Wolin Island (Western Pomerania) is remarkable for a strong fragmentation and deformation. However, various methods which were applied to discuss it, including a size classification of vessel shards and a qualitative-quantitative analysis, allowed to properly assess these shards. On the one hand, these criteria allowed to establish the chronology of the vessel assemblage and thus to identify the settlement dynamics of this feature. On the other hand, it became possible to explain reasons behind this considerable fragmentation of the shards. It seems that it resulted from the intensity of development of the stronghold.

References:

Buko A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
Buko A. 1990. Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
Chudziak W. 1991. Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI/XII w.). Toruń.
Cnotliwy E. 1986. Chronologia ceramiki i nawarstwień wczesnośredniowiecznego Białogardu. In: J. Gromnicki (Hrsg.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 146-169.
Cnotliwy E. 2014. Archeologia Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Szczecin.
Cnotliwy E., Łosiński W., Wojtasik J. 1986. Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Wolina w świetle analizy porównawczej struktur zespołów ceramiki. In: J. Gromnicki (Hrsg.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 62-117.
Cnotliwy E., Rogosz R., Wilgocki E. 1993. Grodzisko stożkowate w Smogulcu, gm. Gołańcz, woj. Piła w świetle badań weryfikacyjnych. “Slavia Antiqua” 34, 141-205.
Dworaczyk M. 2003. Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin (Polen) im Lichte der Ergebnisse der dendrochronologischen Untersuchungen. “Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern” 50 (2002), 257-263.
Dworaczyk M. 2003. Próba synchronizacji warstw kulturowych z Podzamcza i Wzgórza Zamkowego. In: W. Łosiński (Hrsg.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium. Szczecin, 262-267.
Dworaczyk M. 2003. Ceramika naczyniowa. In: W. Łosiński (Hrsg.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium. Szczecin, 300-308.
Dworaczyk M. 2010. Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie. “Materiały Zachodniopomorskie NS” 4/5 (1), 191-230.
Dworaczyk M. 2011. Garncarstwo. In: A. B. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Warszawa, 345-354.
Dworaczyk M. 2011. Synchronizacja chronologiczna wczesnośredniowiecznych nawarstwień kulturowych w obrębie szczecińskiego kompleksu osadniczego. In: A. B. Kowalska, M. Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Warszawa, 152-161.
Dworaczyk M. 2011. Methods of Analysis and a Chronology of Early Medieval Pottery from Szczecin. “Arkheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli” 56, 237-247.
Dworaczyk M. 2015. Ceramika naczyniowa. In: M. Rębkowski, F. Biermann (Hrsg.), Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia. Szczecin, 81-103.
Dworaczyk M. 2019. Pottery Vessels. In: M. Rębkowski (Hrsg.), Wolin – the Old Town 2. Studies on Finds. Szczecin, 5-45.
Dworaczyk M., Durdyń G. 2018. Early Medieval Pottery Vessels. In: M. Rębkowski (Hrsg.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River. Szczecin, 245-271.
Dworaczyk M., Kowalska A.B., Rulewicz M. 2003. Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, W. Łosiński (Hrsg.). Szczecin.
Dzieduszycki W. 1982. Wczesnomiejska ceramika kruszwicka w okresie od 2 połowy X w. do połowy XIV w. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
Hilczerówna Z. 1967. Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku. Wrocław, Warszawa, Kraków.
Kempke T. 2001. Slawische Keramik. In: H. Lüdtke, K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa 1. Neumünster, 209-256.
Kobylińska U., Kobyliński Z. 1994. Struktura wielkościowa zespołów ceramiki na stanowiskach wielowarstwowych: metody analizy i możliwości poznawcze. “Archeologia Polski” 28 (2), 229-262.
Kowalska A.B., Dworaczyk M. 2011. Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum. Warszawa.
Kruppé J. 1981. Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
Lepówna B. 1968. Garncarstwo gdańskie w X-XIII wieku. Gdańsk wczesnośredniowieczny 7. Gdańsk.
Lepówna B. 1971. Z badań nad ceramiką w grodzie gdańskim w X-XIII w. (Zagadnienie ceramiki reliktowej). “Pomorania Antiqua” 3, 279-303.
Łosiński W. 1972. Początki wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego w dorzeczu dolnej Parsęty (VII-X/XI w.). Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
Łosiński W. 2003. Początki wczesnośredniowiecznego Szczecina. In: E. Wilgocki, M. Dworaczyk, T. Galiński, K. Kowalski, S. Słowiński (Hrsg.), Res et Fontes. Księga jubileuszowa dr. Eugeniusza Cnotliwego. Szczecin, 69-78.
Łosiński W., Rogosz R. 1983. Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki. In: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (Hrsg.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 202-226.
Łosiński W., Rogosz R. 1983. Garncarstwo. In: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (Hrsg.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 279-282.
Łosiński W., Rogosz R. 1985. Die Periodisierung der frühmittelalterlichen Keramik aus Szczecin. “Przegląd Archeologiczny” 32 (1984), 187-207.
Łosiński W., Rogosz R. 1986. Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie ceramiki ze Szczecina. In: J. Gromnicki (Hrsg.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 9-50.
Łosiński W., Rogosz R. 1986. Próba periodyzacji ceramiki wczesnośredniowiecznej ze Szczecina. In: J. Gromnicki (Hrsg.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 51-61.
Maetzke G., Pleszczyńska E., Tabaczyński S. 1982. Sekwencje stratygraficzne i problemy datowania stanowisk wielowarstwowych. “Archeologia Polski” 27 (1), 27-56.
Maetzke G., Rysiewska T., Tabaczyński S., Urbańczyk P. 1978. Problemy analizy opisowej w badaniach wielowarstwowych obiektów archeologicznych. “Archeologia Polski” 23 (1), 7-52.
Nawrolski T. 1978. Stan i problematyka badań nad produkcją garncarską na Pomorzu Zachodnim w późnym średniowieczu. “Archeologia Polski” 23 (1), 141-182.
Parczewski M. 1988. Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
Rębkowski M. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Kołobrzeg.
Rębkowski M. 2007. Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badanym w 1997 roku. In: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (Hrsg.), Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem. Warszawa, 199-213.
Rębkowski M. 2018. Introduction. Medieval Lubin as the Subject of Archaeological Research. In: M. Rębkowski (Hrsg.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River. Szczecin, 7-17.
Rębkowski M. 2018. The Archaeological Evidence. The Nature and Extent of Excavations. In: M. Rębkowski (Hrsg.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River. Szczecin, 59-130.
Rębkowski M. 2018. The Development of Settlement on the Hilltop. In: M. Rębkowski (Hrsg.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River. Szczecin, 175-182.
Rębkowski M. 2018. Lubin in the Middle Ages. In: M. Rębkowski (Hrsg.), Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River. Szczecin, 371-379.
Rogosz R. 1986. Stargard nad Iną w świetle analizy chronologicznej ceramiki. In: J. Gromnicki (Hrsg.), Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Warszawa, 118-145.
Rzeźnik P. 1995. Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X-XI wieku. Poznań.
Schuldt E. 1956. Die slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin.
Schuldt E. 1964. Slawische Töpferei in Mecklenburg. Schwerin.
Stanisławski B. 1998. Ceramika wczesnośredniowieczna z osady południowej przy Wzgórzu Wisielców w Wolinie a analiza procesów osadniczych. “Materiały Zachodniopomorskie” 44, 247-272.
Stanisławski B. 2000. Ceramika typu Wolin-Fresendorf na tle badań nad wczesnośredniowieczną ceramiką słowiańską w południowo-zachodniej strefie Bałtyku. “Materiały Zachodniopomorskie” 46, 125-156.
Uciechowska-Gawron A. 2003. Obwałowania wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w badaniach Pracowni Archeologicznej Zamku Książąt Pomorskich. In: H. Paner, M. Fudziński (Hrsg.), XIII Sesja Pomorzoznawcza 2: Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Gdańsk, 179-191.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

32

Start page:

53

End page:

69

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; doi:10.23858/FAH32.2019.004

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information