Object

Title: Wyznaczniki gotowości zaangażowania się mieszkańców we współzarządzanie gminą wiejską = Determinants of inhabitants’ willingness to involve in co‑governing rural commune

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The process of shifting from management method based on bureaucratic principles to governance is limited by diverse barriers primarily related to obtaining adequate level of public participation. Numerous reasons for this state of affairs have been widely recognized, however little attention is paid to the inhabitants’ willingness to such commitment. The aim of this article is to answer the questions: what is the level of inhabitants’ willingness to participate in local governance and what factors diversify this level to the greatest extent. Thorough analysis has led to conclusion that inhabitants’ willingness in selected rural communes of the Łódzkie Voivodeship is on mediocre level and the factor of the greatest importance in its diversification is the perceptible (sufficient) degree of being informed about actions undertaken by local authorities.

References:

1. Brady H., 1999, Political Participation, [w:] J.P. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman (red.), Measures of Political Attitudes, Academic Press, San Diego, s. 737-801. ; 2. Burch D., Rickson R.E., Hoppe P., 2006, Governing rural landscapes and environments: The strategic role of local community and global corporate partnership, [w:] L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance: Internalitional perspektives, Routledge, s. 86-100. ; 3. CBOS 2018, O zaufaniu i nieufności, Komunikat z badań, Nr 35/2018. ; 4. CBOS 2018, Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej, Komunikat z badań Nr 74/2018. ; 5. Cheshire L., Higgins V., Lawrence G. (red.), 2006, Rural Governance: international perspectives, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203968178 ; 6. Dahl R.A., Stinebrickner B., 2007, Współczesna analiza polityczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 7. Davidson W.B., Cotte P.R., 1989, Sense of community and political participation, Journal of Community Psychology, 17 (2), s. 119-125. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198904)17:2<119::AID-JCOP2290170203>3.0.CO;2-C ; 8. Domański H., 2009, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 9. Edwards B., Goodwin M., Pemberton S., Woods M., 2001, Partnership, power and scale in rural governance, Environment and Planning C: Government and Policy, 19 (2), s. 289-310. https://doi.org/10.1068/c12m ; 10. Eversole R., Martin J. (red.), 2005, Participation and Governance in Regional Development. Global trends in an Australian context. Ashgate, Aldershot. ; 11. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław. ; 12. Goodwin M., 1998, The governance of rural areas: some emerging research issues and agendas, Journal of Rural Studies, 14 (1), s. 5-12. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00043-0 ; 13. Herbert-Cheshire L., Higgins V., 2004, From risky to responsible: expert knowledge and the governing of community-led rural development, Journal of Rural Studies, 20 (3), s. 289-302. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2003.10.006 ; 14. Hood Ch., 1991, A Public Management for All Seasons?, Public Administration, 69 (1), s.3-19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x ; 15. Klijn E., Edelenbos J., Stein B., 2010, Trust in Governance Networks: Its Impacts on Outcomes, Administration & Society, 42/2, s. 210-211. https://doi.org/10.1177/0095399710362716 ; 16. Kretek-Kamińska A., Żółtaszek A., 2017, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin województwa łódzkiego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18, cz. 1, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, s. 203-217. ; 17. Marsden T., Murdoch J., 1998, Editorialn: The Shifting Nature of Rural Governance and Community Participation, Journal of Rural Studies, 14 (1), s. 1-4. https://doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00042-9 ; 18. Merrien F., 1998, Governance and modern welfare states, International Social Science Journal, 50 (155), s. 57-67. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00109 ; 19. Michalska-Żyła A., 2017, Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, s. 172-181. https://doi.org/10.15611/pn.2017.477.17 ; 20. Michalska-Żyła A., Marks-Krzyszkowska M., 2018, Quality of Life and Quality of Living in Rural Communes in Poland, European Countryside, 10 (2), s. 280-299. https://doi.org/10.2478/euco-2018-0017 ; 21. Michels A., 2017, Participation in citizens' summits and public engagement, International Review of Administrative Sciences, 0 (0), s. 1-17. ; 22. Michels A., de Graaf L., 2010, Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy, Local Government Studies, 36 (4), s. 477-491. https://doi.org/10.1080/03003930.2010.494101 ; 23. Miszalska A., 1996, Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Wydawnictwo UŁ, Łódź. ; 24. Offe C., 2012, Governance - "puste pojecie" czy naukowy problem badawczy? Zarządzanie Publiczne, 3 (21), s. 81-107. ; 25. Olech A., 2014, Między zainteresowaniem a zaangażowaniem - aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce, Analizy i Opinie, nr specjalny 7: Decydujmy razem, Instytut Spraw Publicznych, http://www.isp.org.pl/uploads/analyses/834940208.pdf; accessed: 16.04.2016. ; 26. Olejniczak J., 2012, The Development Level of Rural Municipalities in Lower Silesian Voivodeship in View of Their Income Structure, [w:] V. Klímová, V. Žítek (red.), 15th International Colloquium on Regional Sciences Conference Proceedings, Masaryk University, Brno, s. 100-111. ; 27. Osborn St., 2010, The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9780203861684 ; 28. Peter-Bombik K., Szczudlińska-Kanoś A., 2015, Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391, s. 83-91. https://doi.org/10.15611/pn.2015.391.08 ; 29. Peters B.G., Pierre J., 1998, Governance without government? Rethinking public administration. Journal of public administration research and theory, 8 (2), s. 223-243. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024379 ; 30. Putnam R., 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, New Yersey. https://doi.org/10.2307/j.ctt7s8r7 ; 31. Raphael D., Steinmetz B., Renwick R., 1998, People, Places, and Priorities of Riverdale: Finding from the Community Quality of Life Project, Centre for Health Promotion, Toronto. ; 32. Rhodes R., 1996, The New Governance: Governing without Government, Political Studies, 44, s. 652-653. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x ; 33. Rosner A., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, [w:] M. Stanny (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a dynamika przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-27. ; 34. Siwińska-Gorzelak J., 2012, Sektor publiczny w gospodarce, [w:] J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 31-34. ; 35. Starosta P., Poza metropolią, 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 36. Stoker G., 1998, Governance as Theory: Five Propositions, International Social Science Journal, 50/155, s. 17-28. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106 ; 37. Stoker G., 1998, Public-private partnerships and urban governance, [w:] J. Pierre (red.) Partnerships in Urban Governance, Macmillan, Basingstoke, s. 34-51. https://doi.org/10.1007/978-1-349-14408-2_3 ; 38. Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków. ; 39. Verba S., Nie N.H., Kim J-O., 1978, Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison. Chicago University Press, Chicago. ; 40. Verba S., Nie N.H., 1972, Participation in America: Political Democracy and Social Equality, Harper & Row, New York. ; 41. Warowicki M., 2001, Od komunikacji do współpracy, [w:] M. Warowiecki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej: od komunikacji do współpracy: praca zbiorowa, Municipium, Warszawa, s. 98. ; 42. Wierzbicka A., Żółtaszek A., 2015, Analiza bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich, Wiadomości Statystyczne, 8, s. 66-80. ; 43. Wódz J., 2004, Aktywność lokalna, obywatelstwo lokalne, polityka na szczeblu lokalnym [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, IFiS PAN, Warszawa, s. 222-238. ; 44. Woods M. Edwards B. Anderson J., 2006, Leadership in place: elites, institutions and agency in British rural community governance, [w:] L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance. International Perspectives, Routledge, London, s. 231-246. ; 45. Zukin C., Keeter S., Andolina M., Jenkins K., Carpini M.X.D., 2006, A new engagement?: Political participation, civic life, and the changing American citizen, Oxford University Press, Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195183177.001.0001

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

51

Start page:

99

End page:

117

Format:

File size 0,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:75332 ; oai:rcin.org.pl:75332 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information