RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego = Classification of resources, values and factors of local development on the example of selected communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Creator:

Falkowski, Jan ORCID

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The article presents classification of resources, values and factors for local development. Seven key factors (assets and resources) to examine the local development were considered: natural, cultural, socio-demographic, economic, technological, planning and organizational and self-governmental. On the basis of detailed analysis of location, functional structure and the leading function of the environment 13 rural and urban-rural municipalities of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship were selected for further analysis. The basis for the analysis and evaluation of individual seven local development factors was planning documentation (from the years 2004 to 2015) in the form of: ‘Study of Conditions and Directions for Spatial Planning’ and ‘Development Strategy’ in 13 municipalities. The ‘Development Strategy’ of individual municipalities mainly covers the years 2013-2020. On the basis of the SWOT method the strengths, weaknesses, opportunities and threats were rated in the further strategic development of the studied area to the year 2020 or 2020+.

References:

1. Bank Danych Lokalnych (BDL) 2004, 2005, GUS, Warszawa.
2. Batorowicz Z., Suliborski A., 1983, Geografia ekonomiczna Polski: makroregiony gospodarczo-planistyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
3. Bieńkowska W., 2013, Poziom rozwoju lokalnego gmin wiejskich województwa mazowieckiego, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 299 (70), Szczecin, s. 7–16.
4. Blakely E.J., 1989, Planning of local economic development. Theory and practice, Sage Library and Social Research, 168, London.
5. Brol R., 1998, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 785, Wrocław.
6. Chojnicki Z., 1966, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Studia KPZK PAN, 14, Warszawa.
7. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8. Falkowski J., 1992, Struktura funkcjonalno-przestrzenna Makroregionu Dolnej Wisły, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne, 52, s. 112–127.
9. Falkowski J., 2010, Przekształcenia przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne regionu kujawsko-pomorskiego (1990–2007), [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
10. Falkowski J., Jezierska A., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego, AUNC, Geografia XXVIII, 97, s. 165–191.
11. Fundacja Partnerzy dla Samorządu" w Poznaniu, 2012, Strategia rozwoju gminy Białe Błota 2013–2025, Poznań.
12. Gilowska Z., 1998, Bariery rozwoju lokalnego, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Studia Regionalne i Lokalne, 25 (58), Warszawa.
13. Gruchman B., Tarajkowski J., 1990, Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 22, Warszawa.
14. Hełpa-Liszkowska K., 2013, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 6 (255), s. 5–18.
15. Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2016, Urząd Marszałkowski i UMK w Toruniu, Toruń.
16. Isard W., 1965, Metody analizy regionalnej, PWN, Warszawa.
17. Kacprzyński B., 1990, Gospodarka lokalna w Polsce, [w:] B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 22, s. 7–28.
18. Kiczek M., Pompa-Roborzyński M., 2013, Ocena rozwoju gmin powiatu rzeszowskiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga), Humanities and Social Sciences, XVIII, 20, s. 65–76.
19. Klasik A., 1996, Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania, [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 734, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
20. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, 2009, K-PBPPiR we Włocławku, Włocławek, 120 s.
21. Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
22. Korenik S., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy), [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
23. Leszczycki S., Domański R., 1995, Geografia Polski: społeczno-ekonomiczna, PWN, Warszawa.
24. Lokalna strategia rozwoju Borowiacka Grapa, 2014, Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", Tuchola.
25. Lokalna strategia rozwoju, 2009, Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej", Aleksandrów Kujawski.
26. Lokalny program rozwoju gminy Chełmno na lata 2013–2020, 2011, Urząd Gminy Chełmno, Chełmno.
27. Miasto i gmina Skępe, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, cz. A i B, 2009/2010, INPLUS Doradztwo Inwestycyjne, Olsztyn.
28. Myna A., 1998, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, Samorząd Terytorialny, 11/95, Warszawa, s. 30–48.
29. Parysek J.J., 1976, Struktura przestrzenna przemysłu regionu i jej zmiany, Wydawnictwo Naukowe UAM, Ser. Geografia, 13, Poznań.
30. Parysek J.J., 1997, 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
31. Plan rozwoju lokalnego gminy Golub-Dobrzyń na lata 2007–2015, 2006, Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Golub-Dobrzyń.
32. Potoczek A., Stępień J., 2008, Prawno-organizacyjne i społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo TSW, Toruń.
33. Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 r., 2010, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
34. Program ochrony środowiska dla gminy Raciążek na lata 2014–2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018–2021, 2013, Abrys Technika, Sp. Z o.o., Poznań.
35. Rezsohazy R., 1998, Le développment des communautés, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve.
36. Robertson J., 1987, Work, money and the local economy, [w:] A. Sutton (red.), Local initiatives. Alternative path for development. Press Interuniversitaires Europeennes, Maastricht, s. 55–70.
37. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2010. Studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
38. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015, 2016, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
39. Sekuła A., 2001, Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej – zarys problemu, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 588, Ekonomia, 40, s. 89–95.
40. Sekuła A., 2004, Postrzegana sytuacja gmin na podstawie analizy SWOT przedstawionej w strategiach rozwoju lokalnego, [w:] B. Garbacik (red.), Edukacja menedżerska a świadomość przemian cywilizacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
41. Siemiński J., 1994, Koncepcje rozwoju lokalnego (cz. I i II), CVP, Warszawa.
42. Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2016, GUS, Warszawa.
43. Strategia obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu aleksandrowskiego, 2015, Grant Thornton Frąckowiak Sp. Z o.o., Poznań.
44. Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Zławieś Wielka na lata 2007–2016, 2007, Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe DORFIN" – Jacek Błażejewski, Toruń.
45. Strategia rozwoju gminy Białe Błota 2013–2025, 2012, Urząd Gminy Białe Błota, Białe Błota.
46. Strategia rozwoju gminy Chełmno, 2006, Urząd Gminy Chełmno, Chełmno.
47. Strategia rozwoju gminy Choceń w latach 2003–2018, 2003/2004, Włocławskie Towarzystwo Naukowe we Włocławku, Włocławek.
48. Strategia rozwoju gminy Golub-Dobrzyń na lata 2016–2022, 2015, Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Golub-Dobrzyń.
49. Strategia rozwoju gminy Golub-Dobrzyń, 1999, Ośrodek Systemów Przestrzennych InfoGraf" Sp. z o.o. w Toruniu, Golub-Dobrzyń.
50. Strategia rozwoju gminy Kruszwica na lata 2007–2017, 2006, WESTMOR CONSULTING w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
51. Strategia rozwoju gminy Raciążek (2014–2021), 2015, Urząd Gminy Raciążek, Raciążek.
52. Strategia rozwoju gminy Warlubie 2020+, 2013, Urząd Gminy Warlubie, Warlubie.
53. Strategia rozwoju gminy Zławieś Wielka na lata 2008–2016, 2008, Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe DORFIN" – Jacek Błażejewski, Gdańsk.
54. Strategia rozwoju lokalnego gminy Zbiczno na lata 2016–2020, 2015, REMEDIS SA w Poznaniu, Poznań.
55. Strategia rozwoju miasta i gminy Koronowa na lata 2001–2015, 2000, Biuro Szkoleniowo-Doradcze Kreator" w Inowrocławiu, Inowrocław.
56. Strategia rozwoju miasta i gminy Skępe na lata 2007–2013, 2007/2008, Urząd Miasta i Gminy Skępe, Skępe.
57. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Chełmno zorientowana na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy, 2003, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Bydgoszcz.
58. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Białe Błota 2001–2015, 2000, Urząd Gminy Białe Błota, Białe Błota.
59. Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Barcin na lata 2009–2020, 2008/2009, Urząd Gminy Barcin, Barcin.
60. Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego m. i gm. Barcin na lata 2009–2020, 2008/2009, Lech Consulting w Toruniu, Toruń.
61. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin, 2015, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (K-PBPPiR), Włocławek.
62. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, 2008, K-PBPPiR we Włocławku, Toruń.
63. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń, 2013, K-PBPPiR we Włocławku, Włocławek.
64. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raciążek, 2004, K-PBPPiR we Włocławku, Włocławek.
65. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchola, 2004–2006, K-PBPPiR we Włocławku, Włocławek.
66. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie, 2004, K-PBPPiR we Włocławku, Włocławek.
67. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka, 2011, K-PBPPiR we Włocławku, Włocławek.
68. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno, 2015, Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami w Olsztynie, Olsztyn.
69. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, 2008, Urząd Gminy Białe Błota, Białe Błota.
70. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń, 2010, Urząd Gminy Choceń, Choceń.
71. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kruszwica, 2009, Urząd Gminy Kruszwica, Kruszwica.
72. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo, 2008/2009, AWJ Wojciech Jaworski, Bydgoszcz.
73. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
74. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne, 211, IGiPZ PAN, Warszawa.
75. Wojtasiewicz L., 1997, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcie metodologiczne, Biuletyn KPZK PAN, 177, Warszawa.
76. Wójcik M., Czapiewski K., (red.), 2015, Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym, Studia Obszarów Wiejskich, 40, Warszawa.
77. Zabytki nieruchome województwa kujawsko-pomorskiego (miasta i gminy), 2016, Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Warszawa.
78. Ziółkowski M., Goleń M., 2006, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa, s. 27–43.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

55

End page:

74

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62010 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2021

In our library since:

Mar 22, 2017

Number of object content downloads / hits:

2947

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/81600

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information