RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Naturalne uwarunkowania rozwoju przedlokacyjnego Lublina

Creator:

Kociuba, Dagmara

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 54 Z. 1 (2009)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Civitates orbis terrarium. Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus, G. Braun, A. Hogenberg red., Kolonia 1618
2. Gawarecki H., Gawdzik C., 1964, Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa
3. Harasimiuk M., Henkiel A., 1982, Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Lublin (749), 1:50 000, Warszawa
4. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
5. Hoczyk Siwkowa S., 1999, Małopolska północno wschodnia w VI–X wieku. Struktury osadnicze, Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. 12, Lublin
6. Hoczyk Siwkowa S., 2002, Połączenia komunikacyjne Lublina we wcześniejszym średniowieczu, [w:] Civitas & Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław–Praha, s. 407–416
7. Hunicz A., 1984, Studia z archeologii średniowiecznego Lublina, Studia i Materiały PKZ, Warszawa
8. Kalicki T., 1996, Phases of increased river activity during the last 3500 years, [w:] Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, cz. VI, L. Starkel, T. Kalicki red., „Geographical Studies. Special Issue”, nr 9, s. 94–101
9. Kalicki T., 2006, Zapis zmian klimatu oraz działalności człowieka i ich rola w holoceńskiej ewolu¬cji dolin środkowoeuropejskich, „Prace Geograficzne”, IGiPZ PAN, t. 204
10. Kalicki T., Krąpiec M., 1996, Reconstruction of phases of the „black oaks” accumulation and of flood phases, [w:] Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years, cz. VI, L. Starkel, T. Kalicki red., „Geographical Studies. Special Issue”, nr 9, s. 78–85
11. Kłoczowski J., 1965, Lublin po nadaniu prawa miejskiego, [w:] Dzieje Lublina, s. 45–56
12. Kociuba D., 2003, Zmiany funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, sekcja B, „Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, Lublin, sec. B, t. 58, s. 121–137
13. Kociuba D., 2005, Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury funk-cjonalno przestrzennej Lublina, maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
14. Kociuba D., 2006, Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obsza¬rze Lublina w XX wieku, [w:] Zapis działalności człowieka w środowisku przy¬rodniczym. Metody badań i studia przypadków, A. Latocha, A. Traczyk red., Wrocław, s. 41–50
15. Kociuba D., 2007, Rozwój terytorialny Lublina od średniowiecza do współczesności, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, sekcja B, „Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, Lublin, sec. B, t. 61, s. 305–325
16. Kociuba D., Superson J., 2003, Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina w XIX wieku, [w:] Człowiek w środowisku przyrodniczym — zapis działalności, J.M. Waga, K. Kocel red., Sosnowiec, s. 100–105
17. Kuraś S., 1983, Słownik historyczno geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 3, Warszawa
18. Kutyłowska I., 1990, Rozwój Lublina w VI–XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu, Lublin
19. Maruszczak H., 1972, Wyżyny Lubelsko Wołyńskie, [w:] Geomorfologia Polski, t. 1, Polska Południowa. Góry i Wyżyny, M. Klimaszewski red., Warszawa, s. 340–364
20. Maruszczak H., 1974, Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prehistorycznych, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, T. Mencel red., Warszawa, s. 23–68
21. Maruszczak H., 1991, Zmiany środowiska w okresie historycznym, [w:] Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, L. Starkel red., Warszawa, s. 182–189
22. Młynarska Kaletyn M., 1966, Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Czwartku w Lublinie w świetle badań wy¬kopaliskowych w latach 1959–1962, „Rocznik Lubelski”, t. 9, s. 79–143
23. Müller W., 1961, Data lokacji Lublina, „Roczniki Humanistyczne”, t. 9, z. 4, s. 104–107
24. Myśliński K., 1966, Najstarszy Lublin — proces tworzenia się średniowiecznego miasta, „Rocznik Lubelski”, t. 9, s. 145–188
25. Myśliński K., 1974, W państwie piastowskim, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, T. Mencel red., t. 1, Warsza-wa, s. 141–180
26. Poleski J., 2004, Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków
27. Radwański K., 1972, Stosunki wodne wczesnośredniowiecznego Okołu w Krakowie, ich wpływ na topografię osadnictwa, próby powiązania tych zjawisk ze zmianami klimatycznymi, „Materiały Archeologiczne”, t. 13, s. 5–37
28. Raport o stanie środowiska miasta Lublina za rok 1998, Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Lublinie, Lublin 1999
29. Riabinin J., 1938, Materiały do historii miasta Lublina 1317–1792, Lublin
30. Rozwałka A., 1997, Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania się średniowiecznego miasta, Lublin
31. Rozwałka A., 1999, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno historyczne, Lublin
32. Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., 2006, Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa
33. Starkel L., 2002, Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems), „Quaternary International”, t. 91, s. 25–32
34. Stupnicka E., Baranowski T., Bender W., 2006, Wpływ czynników klimatycznych na procesy osadnicze w dolinach rzek środkowej Polski w okresie rzymskim i we wczesnym średniowieczu, „Archeologia Polski”, t. 51, z. 1–2, s. 93–120
35. Sułowski Z., 1965, Przedlokacyjny Lublin w świetle źródeł pisanych, [w:] Dzieje Lublina, s. 30–42
36. Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1993, Gleby. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, Lublin
37. Urban D., Mikosz A. I., 1997, Zmiany szaty roślinnej doliny Ciemięgi i jej otoczenia (okolice Ożarowa) w holocenie, [w:] Współczesne kierunki ekologii. Ekologia behawioralna, T. Puszkar, L. Puszkar red., Lublin, s. 211–222
38. Wasil P., 2002, Przestrzenne zróżnicowanie współczesnej pokrywy glebowej miasta Lublina, maszynopis pracy magisterskiej przechowywany w Zakładzie Gleboznawstwa Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
39. Wilgat T., 1980, Stosunki wodne Lublina, „Biuletyn LTN”, Geografia, t. 22, z. 1, s. 19–26
40. Wilgatowie K. i T., 1954, Położenie i rozwój Lublina, [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, s. 67–85
41. Wojciechowski S., 1965, Położenie i rozwój przestrzenny miasta, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. 1, J. Mazurkiewicz red., Lublin 1965, s. 11–23
42. Wojtanowicz J., 1974, Sytuacja geologiczno geomorfologiczna grodziska Czermno, [w:] Przewodnik XII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, s. 48–51
43. Zinkiewicz A., Warakomski W., 1959, Zarys klimatu Lublina, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, sekcja B, „Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, Lublin, sec. B, t. 14, s. 47–130

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

37

End page:

66

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49851 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2021

In our library since:

Nov 18, 2014

Number of object content hits:

1 273

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/65416

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information