Object

Title: Etnogeneza Słowian: od mitów ku faktom

Creator:

Piontek, Janusz (1945- )

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 54 Z. 1 (2009)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

25 cm

References:

1. Alekseeva T.I. red., 1999, Vostočnye Slavâne. Antropologiâ i etničeskaâ istoriâ, Moskva ; 2. Balčiùniené I., Jankauskas R., 1993, Odontometry of Lithuanian paleopopulations, „Anthropologischer Anzeiger”, t. 51, s. 1–39 ; 3. Babik Z., 2001, Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośre-dniowiecznej Słowiańszczyzny, Kraków ; 4. Belcastro G., Rasteli E., Mariotti V., Consiglio C., Faccini F., 2007, Continuity or discontinuity of the life–style in central Italy during the Roman Imperial Age Early Middle Ages transition: diet, health, and behavior, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 132, nr 3, s. 381–394 ; 5. Bergman P., 2003, Wybrane metody odległości wielocechowych — rys historyczny, [w:] Metody staty¬styczne w antropologii, J. Charzewska, K. Kaczanowski, H. Piechaczek red., Szóste Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego, Warszawa, s. 7–31 ; 6. Bocquet Appel J.P. red., 2008, Recent advances in paleodemography: data, techniques, patterns, Dordrecht ; 7. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs ; 8. Bocquet Appel J.P., Masset C., 1996, Paleodemography: expectancy and false hope, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 99, nr 4, s. 571–583 ; 9. Borowski S., 1975, Population growth in the Polish territory, [w:] The population of Poland, World Population Year, Warszawa ; 10. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. ; 11. Budnik A., Liczbińska G., Gumna I., 2004, Demographic trends and biological status of historic populations from central Poland: The Ostrów Lednicki microregion, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 125, nr 4, s. 369–381 ; 12. Buikstra J.E., Konigsberg L.W., 1985, Paleodemography: critiques and controversies, „American Anthropologist”, t. 8, s. 316–334 ; 13. Cabana G.S., Hunley K., Kaestle F.A., 2008, Population continuity or replacement? A novel computer simulation approach and its application to the numic expansion (western Great Basin, USA), „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 135, nr 4, s. 438–447 ; 14. Caliński T., Czajka S., Kaczmarek Z., 1975, Analiza składowych głównych i jej zastosowania, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, 36, s. 159–185 ; 15. Chamberlain A.T., 2006, Demography in archaeology, Cambridge manuals in archaeology, G. Barker, E. Slater, P. Bogucki red., Cambridge ; 16. Czekanowski J., 1909, Zur Differentialdiagnose der Neandertalgruppe, Korespondentblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, t. 40, nr 6/7, s. 44–47 ; 17. Czekanowski J., 1913, Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5, Warszawa ; 18. Czekanowski J., 1967, Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa ; 19. Dąbrowski R., 2006, Origin of the Slavs: an anthropological perspective, „Archaeologia Polona”, t. 44, s. 333–338 ; 20. Dąbrowski R., 2007, Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym średniowieczu, Seria Antropologia, Poznań, nr 23 ; 21. Dobosz M., 2001, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania, Warszawa ; 22. Dulinicz M., 1998, Jaki obrządek pogrzebowy panował na wczesnośredniowiecznym Mazowszu?, [w:] Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, A. Buko red., Warszawa, s. 103–113 ; 23. Dulinicz M., 2008, Antropologia fizyczna, archeologia, etnogeneza Słowian, „Archeologia Polski”, t. 53, z. 1, s. 111–134 ; 24. Gerven D.P. Van, Armelagos G.J., 1983, „Farewell to paleodemography?” Rumors of its death have been greatly exaggerated, „Journal of Human Evolution” t. 12, nr 4, s. 353–360 ; 25. Godłowski K., 1979, Z badań nad rozprzestrzenieniem się Słowian w V–VII w. n.e., Kraków ; 26. Godłowski K., 2000, Spór o Słowian, [w:] Pierwotne siedziby Słowian, M. Parczewski red., Kraków, s. 345–369 ; 27. Grzybowski T., 2006, Zróżnicowanie sekwencji mitochondrialnego DNA w populacjach ludzkich północnej Eurazji. Wybrane aspekty filogeograficzne, Bydgoszcz ; 28. Henneberg M., 1975, Notes on the reproduction possibilities of human prehistorical populations, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 41, z. 1, s. 75–89 ; 29. Henneberg M., 1977, Proportion of dying children in paleodemographical studies: estimation by guess or methodical approach, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 43, z. 1, s. 105–114 ; 30. Henneberg M., Piontek J., 1975, Biological state index of human groups, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 41, z. 2, s. 191–201 ; 31. Henneberg M., Strzałko J., 1975 Wiarygodność oszacowania dalszego przeciętnego trwania życia w badaniach an¬tropologicznych, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 41, z. 2, s. 295–300 ; 32. Holzer J.Z., 1999, Demografia, Warszawa ; 33. Hoppa R.D., Vaupel J.W. red., 2002, Paleodemography: age distributions from skeletal samples, Cambridge studies in biological and evolutionary anthropology, 31, Cambridge ; 34. Irish J.D., 2005, Population continuity vs. discontinuity revisited: dental affinities among Late Paleolithic through Christian era Nubians, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 128, nr 3, s. 520–535 ; 35. Kaczmarek M., 1980, Morfologia uzębienia stałego wczesnośredniowiecznej ludności z Cedyni, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 46, s. 263–276 ; 36. Kaczmarek M., 1981, Studies on dental morphology of a modern Polish population, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 47, s. 63–82 ; 37. Kaczmarek M., 1981, Analiza odontoskopijna przepalonych szczątków ludzkich, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 47, s. 263–271 ; 38. Kaczmarek M., 1988, Charakterystyka morfologii zawiązków koron zębów stałych w grobach ciałopalnych kultury pomorskiej, [w:] Źródła do badań biologii i historii populacji słowiańskich, A. Malinowski red., Poznań, s. 211–217 ; 39. Kaczmarek M., 1991, Reflection on scoring non metric dental traits, „Variability and Evolution”, t. 1, s. 76–94 ; 40. Kaczmarek M., 1992, Dental morphology variation of the Polish people and their eastern neighbours, [w:] Structure function and evolution of teeth, P. Smith, E. Tchernov red., London–Tel Aviv, s. 413–423 ; 41. Kaczmarek M., Piontek J., 1982, Human cremated remains and the diversity of man, „Homo”, t. 33, s. 230–236 ; 42. Kobyliński Z., 1988, Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź ; 43. Kóčka W., 1958, Zagadnienie etnogenezy ludów Europy, Wrocław ; 44. Kokowski A., 2005, Starożytna Polska, Warszawa ; 45. Kordala T., 2006, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 5, Łódź ; 46. Kozak Zychman W., Segeda S.P., 1994, Wyniki wstępnej analizy kraniologicznej i odontologicznej ludności grupy masłomęckiej, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska”, t. 49, s. 213–247 ; 47. Krebs C.J., 1995, Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, Warszawa ; 48. Kurnatowski S., 1977, Nowsze teorie na temat pierwotnych siedzib Słowian w świetle analizy paleodemograficznej, „Slavia Antiqua”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 24, s. 17–38 ; 49. Lanphear K.M., 1988, Testing the value of skeletal samples in demographic research: a comparison with vital registration samples, „International Journal of Anthropology”, t. 4, z. 3, s. 185–193 ; 50. Leben Seljak P., 2001, Antropološka analiza staroslovanskih skeletov z Malega gradu v Kamniku, „Arheološki vestnik”, t. 52, s. 379–384 ; 51. Leciejewicz L., 2000, Głos w dyskusji, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 461 ; 52. Lorkiewicz W., 2002, Wyniki analizy antropologicznej szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Kurowie (stan. 4, gm. Gozdowo, woj. mazowieckie), [w:] Popiół i kość, J. Wrzesiński red., Funeralia Lednickie, t. 4, s. 505–511 ; 53. Łuczak B., 1992, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska wczesnośrednio-wiecznego (Płock Podolszyce), „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, nr 5, s. 97–117 ; 54. Łuczak B., Kordala T., 1995, Charakterystyka biokulturowa pochówków z XII–XIII wiecznego cmentarzyska w Płocku Podolszycach, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Anthropologica”, 2, s. 3–23 ; 55. Magomedov B., 2001, Černâhovskaâ kul’tura. Problema ètnosa, Monumenta Studia Gothica I, A. Kokowski red., Lublin ; 56. Malyarchuk B.A., 2001, Differentiation and genetic position of Slavs among Eurasian ethnic groups as inferred from variation in mitochondrial DNA, „Russian Journal of Genetics”, t. 37, s. 1437–1443 ; 57. Malyarchuk B.A., Grzybowski T., Derenko M.V., Czarny J., Woźniak M., Miścicka Śliwka D., 2002, Mitochondrial DNA variability in Poles and Russians, „Annals of Human Ge¬netics”, t. 66, s. 261–283 ; 58. Miłosz E., 1989, Procesy przemian biologicznych średniowiecznych populacji z Pomorza zachodniego, Poznań ; 59. Nagaoka T., Hirata K., 2007, Reconstruction of paleodemographic characteristics from skeletal age at death distributions: perspectives from Hitotsubashi, Japan, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 134, nr 3, s. 301–311 ; 60. Nagaoka T., Hirata K., Yokota E., Matsu’ura S., 2006, Paleodemography of a Medieval population in Japan: analysis of human skeletal remains from the Yuigahama minami site, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 131, nr 1, s. 1–14 ; 61. Odum E.P., 1982, Podstawy ekologii, Warszawa ; 62. Pałubicka A., 1997, Filozofia kultury a archeologia, [w:] Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?, J. Ostoja Zagórski red., Poznań, s. 125–131 ; 63. Parczewski M., 2000, Głos w dyskusji, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 467–468 ; 64. Parczewski M., 2004, Współczesne poglądy w sprawie etnogenezy oraz wielkiej wędrówki Słowian, [w:] Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu, M. Salamon, J. Strzel¬czyk red., Kraków, s. 195–202 ; 65. Perlić M., Lauc L.B., Martinović Klarić I., Rootsi S., Janićijević B., Rudan I., Terzić R., Čolak I., Kvesić A., Popović D., Šijački A., Behluli I., Đorđević D., Efremovska L., Bajec Đ.D., Stefanović B.D., Villems R., Rudan P., 2005, High resolution phylogenetic analysis of southeastern Europe traces major episodes of paternal gene flow among Slavic populations, „Molecular biology and evo¬lution”, t. 22, z. 10, s. 1964–1975 ; 66. Piasecki E., 1990, Cmentarzyska w aspekcie demograficznym, „Przegląd Archeologiczny”, t. 37, s. 5–51 ; 67. Piontek J., 1977, Średniowieczne cmentarzysko w Słaboszewie koło Mogilna: analiza wymieralno¬ści, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 43, z. 1, s. 37–53 ; 68. Piontek J., 1983, Etnogeneza Słowian we współczesnych badaniach antropologicznych, [w:] Studia z dziejów i kultury zachodniej Słowiańszczyzny, J. Żak, J. Ostoja Zagórski red., Poznań, s. 29–42 ; 69. Piontek J., 1992, Zastosowanie modelu paleodemograficznego do rekonstrukcji historycznego procesu etnogenezy Słowian, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, t. 16, s. 285–298 ; 70. Piontek J., 1993, Rekonstrukcja historycznego procesu etnogenezy Słowian. Model adaptacyjny, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 5, s. 13–36 ; 71. Piontek J., 1993, Niewczesny pogrzeb paleodemografii odwołany! Pogłoski że umarła rozpowszechniane były nie tylko w Polsce, [w:] Człowiek w czasie i przestrzeni, J. Gładykowska Rzeczycka red., Gdańsk, s. 295–300 ; 72. Piontek J., 2001, Paleodemography and taphonomy, „Archaeologia Polona”, Warszawa, t. 39, s. 55–75 ; 73. Piontek J., 2002, Antropologia pradziejowa i wczesnohistoryczna. Spory o etnogenezę Słowian: ustalenia archeologów i wątpliwości antropologów fizycznych, [w:] Metody staty¬styczne w antropologii, J. Charzewska, K. Kaczanowski, H. Piechaczek red., Szóste Warsztaty Antropologiczne im. Profesora Janusza Charzewskiego, Warszawa, s. 27–49 ; 74. Piontek J., 2003, Spory o etnogenezę Słowian: retrospekcje i stan obecny, [w:] Collection of scientific works dedicated to the academician Petar Vlahović, Z. Lakić red., Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Collections of scientific works, t. 10, Pod¬gorica, s. 199–221 ; 75. Piontek J., 2006, Etnogeneza Słowian w świetle nowszych badań antropologicznych, „Slavia Antiqua”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 47, s. 161–189 ; 76. Piontek J., 2006, Origin of the Slavs as a pretext for discussion, „Archaeologia Polona”, Warszawa, t. 44, s. 317–331 ; 77. Piontek J., Czerniak L., 1980, Uwagi o rekonstrukcji rozwoju biologiczno kulturowego populacji pradziejowych, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 46, z. 2, s. 329–336 ; 78. Piontek J., Czerniak L., 1988 Prahistoria a paleodemografia. Próba określenia zadań i możliwości poznawczych prahistorii w badaniach nad demografią społeczeństw pradziejowych, [w:] Szkice z antropologii ogólnej, J. Piontek red., Seria Antropologia, Poznań, nr 12, s. 103–140 ; 79. Piontek J., Czerniak L., 1995 Demografia archeologiczna. Zarys celów i możliwości poznawczych, „Śląskie Prace Prahistoryczne”, t. 4, s. 305–323 ; 80. Piontek J., Dąbrowski R., 2005, O językoznawczych interpretacjach paleodemografii Słowian, „Slavia Antiqua”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 46, s. 143–145 ; 81. Piontek J., Henneberg M., 1981, Mortality changes in a Polish rural community (1350–1972) and estimation of their evolutionary significance, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 54, nr 1, s. 129–138 ; 82. Piontek J., Iwanek B., Segeda S., 2008, Antropologia o pochodzeniu Słowian, Monografie Instytutu Antropologii UAM, nr 12, Poznań ; 83. Piontek J., Iwanek B., Segeda S., Nowak O., 2007, Odontological analysis of Central European populations from the Roman period and the Early Middle Ages, [w:] Human diversity and biocultural researches. Selected papers of the 15th congress of EAA, É.B. Bodzsár, A. Zsákai red., „Humanbiologia Budapestinensis”, t. 30, s. 77–86 ; 84. Piontek J., Kaczmarek M., 1988, O paleodemograficznym modelu badań procesów etnogenetycznych, [w:] Szkice z antropologii ogólnej, J. Piontek red., Seria Antropologia, Poznań, nr 12, s. 91–103 ; 85. Piontek J., Miłosz E., 1992, Zastosowanie cech niemetrycznych i metrycznych czaszki do opisu struktury morfologicznej średniowiecznych populacji środkowoeuropejskich i skandynawskich, [w:] Pojęcie cechy w naukach biologicznych, J. Piontek red., SA, nr 17, s. 189–201 ; 86. Piontek J., Segeda S., Iwanek B., Kozłowski T., 2006, Odontological analysis of Wielbark Culture population from Rogowo cemetery, Poland, „Česká antropologie”, t. 56, s. 102–104 ; 87. Piontek J., Weber A., 1988, Wartość poznawcza badań paleodemograficznych, [w:] Szkice z antropologii ogólnej, J. Piontek red., Seria Antropologia, Poznań, nr 12, s. 141–157 ; 88. Piontek J., Weber A., 1990, Controversy on paleodemography, „International Journal of Anthropology”, t. 5, z. 1. s.71–83 ; 89. Piontek J., Wiercińska A., Wierciński A., 1996, Mortality structure in Mesolithic, Neolithic and Early Bronze Age populations from central Europe and Ukraine: A new methodological approach, „Anthropologie”, t. 34, z. 1–2, s. 149–154 ; 90. Raup D.M., Stanley S.M., 1984, Podstawy paleontologii, Warszawa ; 91. Rębała K., Mikulich A.I., Tsybovsky I.S., Sivakova D., Dzupinkova Z., Szczerkowska Dobosz A., Szczerkowska Z., 2007, Y STR variation among Slavs: evidence for Slavic homeland in the middle Dnieper basin, „Journal of Human Genetics”, t. 52, nr 5, s. 406–414 ; 92. Rożnowski F., 1985, Stosunki antropologiczne na terenach zajętych w okresie rzymskim przez ludność kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej, [w:] Teoria i praktyka w polskiej szkole antropologicznej, J. Piontek, A. Malinowski red., Poznań, s. 239–249 ; 93. Rożnowski F., 1985, Stosunki antropologiczne na Pomorzu w okresie rzymskim, [w:] Najnowsze kierunki badań najdawniejszych dziejów Pomorza, W. Filipowiak red., Szczecin, s. 149–162 ; 94. Rożnowski F., Gładykowska Rzeczycka J., 1981, Stan i wyniki badań antropologicznych nad ludnością kultury wielbarskiej, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 27, s. 47–70 ; 95. Russeva V., 2002, Human life span and mortality in Bulgarian Medieval populations from the XI–XII centuries AD (Based on anthropological material), „Papers on Anthropology”, t. 11, s. 190–199 ; 96. Segeda S.P., 1994, Dental data as a source of ethnogenetic information based on material from the culture of the Chernyakhivsk, „Variability and Evolution”, t. 4, s. 129–134 ; 97. Segeda S.P., 2000, Antropologìčnij sklad davn’ogo naselennâ Ukraïni: etnogenetičnì aspekti, [w:] Etnìčna ìstorìâ davn’oï Ukraïni, P.P. Toločko, D.N. Kozak, O.P. Mocâ, V.Û. Murzìn, V.V. Otroŝenko, S.P. Segeda red., Kiïv, s. 242–276 ; 98. Segeda S.P., 2001, Antropologìčnij sklad ukrayïns’kogo narodu: etnogenetičnij aspekt, Kiïv ; 99. Segeda S., Piontek J., Rewekant A., 2005, Odontological analysis of Wielbark Culture population from Kowalewko cemetery, Poland, [w:] Current trends in dental morphology research. Refereed full papers from 13th International Symposium on Dental Morphology, 24–27 August 2005, Łódź, Poland, E. Żądzińska red., Łódź, s. 127–139 ; 100. Segeda S., Piontek J., Rewekant A., 2007, Morfologia uzębienia stałego ludności kultury wielbarskiej z cmentarzyska w Kowalewku, woj. wielkopolskie, [w:] Nowe materiały i interpretacje. Stan badań na temat kultury wielbarskiej, M. Fudziński, H. Paner red., Gdańsk, s. 607–618 ; 101. Sjøvold T., 1978, Anthropological relations within the Scandinavian peninsula during Mediaeval times and the following centuries, „Collegium Antropologicum”, t. 2, s. 132–147 ; 102. Šlaus M., 2000, Biocultural analysis of sex differences in mortality profiles and stress levels in the Late Medieval population from Nova Rača, Croatia, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 111, nr 2, s. 193–209 ; 103. Šlaus M., 2006, Bioarheologia. Demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija, Zagreb ; 104. Štefančič M., 1988, Ranosrednjovekovni skeleti nekropole Sv. Erazmo kod Ohrida, Beograd ; 105. Topolski J., 1998, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa ; 106. Ullinger J. M., Sheridan S.G., Hawkey D.E., Turner II C.G., Cooley R., 2005, Bioarchaeological analysis of cultural transition in the southern Levant using dental nonmetric traits, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t. 128, nr 2, s. 466–476 ; 107. Urbańczyk P., 2006, Polski węzeł słowiański, [w:] Nie Słowianie o początkach Słowian, P. Urbańczyk red., Poznań–Warszawa, s. 133–153 ; 108. Urbańczyk P., 2007, Słowianie a sprawa polska, [w:] Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, J. Axer, J. Olko red., Warszawa, s. 23–36 ; 109. Wanke A., 1953, Metoda badań częstości występowania zespołów cech czyli metoda stochostycznej korelacji wielorakiej, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 20, s. 680–685 ; 110. Wanke A., 1955, Indywidualne określenia taksonomiczne, „Przegląd Antropologiczny”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 21, s. 968–988 ; 111. Wiercińska A., Wierciński A., 1978, An anthropological contribution to the origin of Slavs, „Collegium Antropologicum”, t. 2, z. 1, s. 148–153 ; 112. Wiercińska A., Wierciński A., 1983, Ludność kultury trzcinieckiej i kultury łużyckiej, a problem Prasłowiańsczyzny, [w:] Przemiany ludnościowe i kulturowe I tysiąclecia p.n.e. na ziemiach między Odrą i Dnieprem, Materiały z polsko radzieckiego sympozjum paleodemograficznego, Warszawa 6–9 grudnia 1977, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 433–447 ; 113. Wierciński A., 1973, Aktualny stan badań nad etnogenezą Słowian w antropologii, „Slavia Antiqua”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 20, s. 15–27 ; 114. Wierciński A., 1976, Problem strukturalnej i procesualnej identyfikacji antropologicznej Prasłowian, „Slavia Antiqua”, Warszawa–Poznań (od 1993 r. Poznań), t. 23, s. 1–16 ; 115. Wood J.W., Milner G.R., Harpending H.C., Weiss K.M., 1992, The osteological paradox: problems of inferring prehistoric health from skeletal samples, „Current Anthropology”, t. 33, z. 4, s. 343–370 ; 116. Zakrzewski S.R., 2007, Population continuity or population change: formation of the Ancient Egyptian state, „American Journal of Physical Anthropology”, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore, t, 132, nr 4, s. 501–509 ; 117. Zubov A.A., 1968, Odontologiâ. Metodika antropologičieskih issledovanij, Moskva ; 118. Zubov A.A., 1974, Odontoglifika. Rasogenetičieskie processy v ètničeskoj istorii, Moskva ; 119. Zubov A.A., 1998, Comparative taxonomic analysis of the dental morphology of some ethnic groups belonging to the Ugric linguistic branch of the Finno Ugric languages, „Acta Eth¬nographica Hungarica”, t. 43, s. 299–303

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

121

End page:

147

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49854 ; oai:rcin.org.pl:49854 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Object collections:

Last modified:

Jul 3, 2018

In our library since:

Nov 18, 2014

Number of object content hits:

606

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/65467

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information