Object structure

Title:

Średniowieczne ceramiczne płytki posadzkowe z Drohiczyna, Stołpia, Chełma i Przemyśla

Subtitle:

Archeologia Polski T. 54 Z. 1 (2009)

Creator:

Wajda, Sylwia

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

southeastern Poland ; floor tiles ; glaze ; chemical analysis ; Middle Ages

References:

1. Alekseev L.V., 1966, Raskopki v Drucke, [w:] Archeologičeskie otkrytiâ 1965 goda, Moskva, s. 168–169
2. Auch M., 2004, Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona ceramika z Chełma, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 49, z. 1–2, s. 49–94
3. Auch M., 2007, Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 51, z. 1–2, s. 131–175
4. Auch M., w druku, Ceramika szkliwiona jako materialny przykład oddziaływań międzykulturowych na szklaku bużańsko wiślanym
5. Auch M., Skrzyńska Jankowska K., 2004, Szkliwione płytki posadzkowe z Góry Zamkowej w Drohiczynie, [w:] Hereditatem cognocsere; studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, Z. Kobyliński red., Warszawa, s. 229–246
6. Buko A., 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław
7. Buko A., 2006, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: odkrycia, hipotezy, interpretacje, Warszawa
8. Buko A.,w druku, Zespół wieżowy w Stołpiu w świetle wyników najnowszych badań, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu (Badania 2003–2005), A. Buko red
9. Čukova T.A., 1987, Drevnerusskie keramičeskie polivnye plitki, „Kratkie soobščeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta Arheologii”, t. 190, s. 13–19
10. Dekówna M., 1980, Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
11. Dzieńkowski T., 2002, Górka Chełmska we wczesnym średniowieczu, [w:] Badania archeologiczne o początkach i historii Chełma, E. Banasiewicz Szykuła red., Lublin, s. 73–84
12. Dzieńkowski T., 2005, Stołpie, gm. Chełm, stan. 1, woj. lubelskie. Dokumentacja z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w ramach grantu KBN w latach 2003–2005, Chełm, maszynopis przechowywany w archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
13. Dzieńkowski T., Wołoszyn M., w druku, Zabytki wydzielone, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu (Badania 2003–2005), A. Buko red
14. Frazik J., 1976, Zarys dziejów sztuki Przemyśla, [w:] Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, A. Kunysz, F. Persowski, J. Olszak red., Rzeszów, cz. 1, s. 401–486
15. Galibin V.A., 2001, Sostav stekla kak istoričeskij istočnik, Sankt Petersburg
16. Ganeckaja I.V., 1993, Vytvorčasc’ maelìkì na tèrytoryì Belarusì v XI–XIII st. st., „Gìstaryčna Archealagìčny Zbornìk”, t. 1, s. 43–64
17. Grzybkowski A., 1981, Kościół św. Idziego w Inowłodzu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 26, z. 3–4, s. 193–218
18. Gurba J., Kutyłowska I., 1970, Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Chełmie Lubelskim, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 22, s. 231–241
19. Kaczmarek J., 1981, Romańskie płytki posadzkowe z Trzemeszna, woj. Bydgoszcz, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 32, s. 83–87
20. Kociszewski L., 1966, Metody laboratoryjne badania przedmiotów zabytkowych ze szkła, Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu, t. 6, s. 49–75
21. Koperski A., 2004, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Analiza źródeł i synteza, [w:] Dzieje Przemyśla, t. 1, cz. 2, A. Koperski red., Przemyśl
22. Kroniki staroruskie. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, Warszawa 1987
23. Kunysz A., 1965, Osada garncarska w Przemyślu (XI–XIV wiek), „Rocznik Przemyski”, t. 10, s. 336–354
24. Kunysz A., 1967, Osiedle produkcyjne w Przemyślu na Zasaniu, „Z otchłani wieków”, t. 33, z. 3, s. 137–141
25. Kunysz A., 1981, Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Rzeszów
26. Kunysz A., Persowski F., 1966 Przemyśl w starożytności i średniowieczu, Przemyśl
27. Kutyłowska I., 1980, Badania archeologiczno architektoniczne zespołu średniowiecznego w Stołpiu Nowosiółkach, woj. chełmskie, Lublin, maszynopis przechowywany w archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
28. Kutyłowska I., 1981, Zabytkowy zespół warowno kultowy w Stołpiu, woj. chełmskie, Zeszyt Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie, nr 2, s. 1–12
29. Kutyłowska I., 1997, Wczesnośredniowieczne baptysterium w Stołpiu koło Chełma, [w:] Najważniejsze odkrycia archeologiczno architektoniczne Chełma i okolic. Materiały z sesji na¬ukowej odbytej w Chełmie 1 XII 1995 r., S. Gołub red., Chełm, s. 19–38
30. Lysenko P.F., 1997, Drevnij Pinsk XI–XIII vv., Minsk
31. Malevskaja M.V., 1966, K rekonstrukcii majolikovogo pola Nižnej cerkvi v Grodno, [w:] Kul’tura drevnej Rusi, A.A. Mongajt red., Moskva, s. 146–151
32. Marek T., 1989, Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, Warszawa
33. Musianowicz K., 1969, Drohiczyn we wczesnym średniowieczu, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 6, s. 7–237
34. Nowotny W., 1969, Podstawy technologii szkła, cz. 1, Warszawa
35. Pianowski Z., Proksa M., 2003, Przedromańskie palatium i rotunda na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu, Przemyśl
36. Piątkiewicz Dereniowa M., 1971, Płytki posadzkowe z opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu, „Folia Historiae Atrium”, t. 6/7, s. 239–265
37. Radwański K., 1968, Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienia jej chronologii, „Materiały Archeologiczne”, t. 9, s. 5–143
38. Ravdina T.V., 1963, Polivnye keramičeskie plitki iz Pinska, „Kratkie soobščeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta Arheologii”, Kiev, t. 96, s. 110–112
39. Rappoport P.A., 1954, Cholm, „Sovetskaâ Archeologiâ”, Moskva, t. 20, s. 313–323
40. Rappoport P.A., 1962, Archeologičeskie issledovaniâ pomâtnikov russkogo zodčestva X–XII vv. „Sovetskaâ Archeologiâ”, Moskva, t. 2, s. 61–80
41. Rappoport P.A., 1980, Polockie zodčestvo XII v., „SA”, t. 3, s. 142–161
42. Ruszkowska U., 1980, Studia nad wczesnośredniowiecznym rejonem osadniczym w Chełmie Bieławinie, Chełm, maszynopis w archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Am-broziewicza w Chełmie
43. Ruszkowska U., 1996 Wyniki badań ratunkowych w Chełmie ul. Lubelska 14–20, stanowisko 19, w 1993; 1994, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1, s. 133–140
44. Ruszkowska U., 2002 Chełm Bieławin. U źródeł miasta, [w:] Badania archeologiczne o początkach i historii Chełma, E. Banasiewicz Szykuła red., Lublin, s. 37–55
45. Samohatko N., 1996, Fragmenti pìdlogi Desâtinnoï Cerkvi, [w:] Cerkva Bogorodicì Desâtinna v Kiêvì, P. Toločko red., Kiïv, s. 59–60
46. Szewczyk Wojtasiewicz M., 2006, Późnoromańska posadzka ceramiczna w katedrze na Wawelu, „Acta Archaeologia Waweliana”, t. 3, s. 85–106
47. Szczapowa J.L., 1973, Zasady interpretacji analiz składu szkła zabytkowego, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 18, z. 1, s. 15–72.
48. Timoščuk B.A., 1969, Dekorativnyje plitki XII–XIII vv. iz Vasiljeva, „Kratkie soobščeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta Arheologii”, Kiev, t. 120, s. 112–113
49. Zin W., Grabski W., 1967, Wyniki badań architektonicznych nad wczesnośredniowiecznym Chełmem, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN w Krakowie”, lipiec–grudzień 1966, s. 725–729
50. Żaki A., 1968, Przemyska cerkiew księcia Wołodara w świetle źródeł pisanych i archeologicz¬nych, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddział w Krakowie, t. 12, z. 1, styczeń–czerwiec 1968, s. 47–50
51. Żaki A., 1974, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków––Gdańsk
52. Żaki A., Mazur Ginterowa H., 1964, Badania archeologiczne w Przemyślu w roku 1964, AZP 108–84/68, maszynopis przechowywany w archiwum Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Prze¬myślu

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

83

End page:

119

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: