Object

Title: Średniowieczne ceramiczne płytki posadzkowe z Drohiczyna, Stołpia, Chełma i Przemyśla

Creator:

Wajda, Sylwia

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 54 Z. 1 (2009)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

References:

1. Alekseev L.V., 1966, Raskopki v Drucke, [w:] Archeologičeskie otkrytiâ 1965 goda, Moskva, s. 168–169 ; 2. Auch M., 2004, Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona ceramika z Chełma, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 49, z. 1–2, s. 49–94 ; 3. Auch M., 2007, Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 51, z. 1–2, s. 131–175 ; 4. Auch M., w druku, Ceramika szkliwiona jako materialny przykład oddziaływań międzykulturowych na szklaku bużańsko wiślanym ; 5. Auch M., Skrzyńska Jankowska K., 2004, Szkliwione płytki posadzkowe z Góry Zamkowej w Drohiczynie, [w:] Hereditatem cognocsere; studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, Z. Kobyliński red., Warszawa, s. 229–246 ; 6. Buko A., 1990, Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Wrocław ; 7. Buko A., 2006, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej: odkrycia, hipotezy, interpretacje, Warszawa ; 8. Buko A.,w druku, Zespół wieżowy w Stołpiu w świetle wyników najnowszych badań, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu (Badania 2003–2005), A. Buko red ; 9. Čukova T.A., 1987, Drevnerusskie keramičeskie polivnye plitki, „Kratkie soobščeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta Arheologii”, t. 190, s. 13–19 ; 10. Dekówna M., 1980, Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; 11. Dzieńkowski T., 2002, Górka Chełmska we wczesnym średniowieczu, [w:] Badania archeologiczne o początkach i historii Chełma, E. Banasiewicz Szykuła red., Lublin, s. 73–84 ; 12. Dzieńkowski T., 2005, Stołpie, gm. Chełm, stan. 1, woj. lubelskie. Dokumentacja z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w ramach grantu KBN w latach 2003–2005, Chełm, maszynopis przechowywany w archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie ; 13. Dzieńkowski T., Wołoszyn M., w druku, Zabytki wydzielone, [w:] Zespół wieżowy w Stołpiu (Badania 2003–2005), A. Buko red ; 14. Frazik J., 1976, Zarys dziejów sztuki Przemyśla, [w:] Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, A. Kunysz, F. Persowski, J. Olszak red., Rzeszów, cz. 1, s. 401–486 ; 15. Galibin V.A., 2001, Sostav stekla kak istoričeskij istočnik, Sankt Petersburg ; 16. Ganeckaja I.V., 1993, Vytvorčasc’ maelìkì na tèrytoryì Belarusì v XI–XIII st. st., „Gìstaryčna Archealagìčny Zbornìk”, t. 1, s. 43–64 ; 17. Grzybkowski A., 1981, Kościół św. Idziego w Inowłodzu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 26, z. 3–4, s. 193–218 ; 18. Gurba J., Kutyłowska I., 1970, Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Chełmie Lubelskim, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 22, s. 231–241 ; 19. Kaczmarek J., 1981, Romańskie płytki posadzkowe z Trzemeszna, woj. Bydgoszcz, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 32, s. 83–87 ; 20. Kociszewski L., 1966, Metody laboratoryjne badania przedmiotów zabytkowych ze szkła, Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu, t. 6, s. 49–75 ; 21. Koperski A., 2004, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Analiza źródeł i synteza, [w:] Dzieje Przemyśla, t. 1, cz. 2, A. Koperski red., Przemyśl ; 22. Kroniki staroruskie. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, Warszawa 1987 ; 23. Kunysz A., 1965, Osada garncarska w Przemyślu (XI–XIV wiek), „Rocznik Przemyski”, t. 10, s. 336–354 ; 24. Kunysz A., 1967, Osiedle produkcyjne w Przemyślu na Zasaniu, „Z otchłani wieków”, t. 33, z. 3, s. 137–141 ; 25. Kunysz A., 1981, Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Rzeszów ; 26. Kunysz A., Persowski F., 1966 Przemyśl w starożytności i średniowieczu, Przemyśl ; 27. Kutyłowska I., 1980, Badania archeologiczno architektoniczne zespołu średniowiecznego w Stołpiu Nowosiółkach, woj. chełmskie, Lublin, maszynopis przechowywany w archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza ; 28. Kutyłowska I., 1981, Zabytkowy zespół warowno kultowy w Stołpiu, woj. chełmskie, Zeszyt Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie, nr 2, s. 1–12 ; 29. Kutyłowska I., 1997, Wczesnośredniowieczne baptysterium w Stołpiu koło Chełma, [w:] Najważniejsze odkrycia archeologiczno architektoniczne Chełma i okolic. Materiały z sesji na¬ukowej odbytej w Chełmie 1 XII 1995 r., S. Gołub red., Chełm, s. 19–38 ; 30. Lysenko P.F., 1997, Drevnij Pinsk XI–XIII vv., Minsk ; 31. Malevskaja M.V., 1966, K rekonstrukcii majolikovogo pola Nižnej cerkvi v Grodno, [w:] Kul’tura drevnej Rusi, A.A. Mongajt red., Moskva, s. 146–151 ; 32. Marek T., 1989, Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, Warszawa ; 33. Musianowicz K., 1969, Drohiczyn we wczesnym średniowieczu, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, t. 6, s. 7–237 ; 34. Nowotny W., 1969, Podstawy technologii szkła, cz. 1, Warszawa ; 35. Pianowski Z., Proksa M., 2003, Przedromańskie palatium i rotunda na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu, Przemyśl ; 36. Piątkiewicz Dereniowa M., 1971, Płytki posadzkowe z opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu, „Folia Historiae Atrium”, t. 6/7, s. 239–265 ; 37. Radwański K., 1968, Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienia jej chronologii, „Materiały Archeologiczne”, t. 9, s. 5–143 ; 38. Ravdina T.V., 1963, Polivnye keramičeskie plitki iz Pinska, „Kratkie soobščeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta Arheologii”, Kiev, t. 96, s. 110–112 ; 39. Rappoport P.A., 1954, Cholm, „Sovetskaâ Archeologiâ”, Moskva, t. 20, s. 313–323 ; 40. Rappoport P.A., 1962, Archeologičeskie issledovaniâ pomâtnikov russkogo zodčestva X–XII vv. „Sovetskaâ Archeologiâ”, Moskva, t. 2, s. 61–80 ; 41. Rappoport P.A., 1980, Polockie zodčestvo XII v., „SA”, t. 3, s. 142–161 ; 42. Ruszkowska U., 1980, Studia nad wczesnośredniowiecznym rejonem osadniczym w Chełmie Bieławinie, Chełm, maszynopis w archiwum Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Am-broziewicza w Chełmie ; 43. Ruszkowska U., 1996 Wyniki badań ratunkowych w Chełmie ul. Lubelska 14–20, stanowisko 19, w 1993; 1994, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 1, s. 133–140 ; 44. Ruszkowska U., 2002 Chełm Bieławin. U źródeł miasta, [w:] Badania archeologiczne o początkach i historii Chełma, E. Banasiewicz Szykuła red., Lublin, s. 37–55 ; 45. Samohatko N., 1996, Fragmenti pìdlogi Desâtinnoï Cerkvi, [w:] Cerkva Bogorodicì Desâtinna v Kiêvì, P. Toločko red., Kiïv, s. 59–60 ; 46. Szewczyk Wojtasiewicz M., 2006, Późnoromańska posadzka ceramiczna w katedrze na Wawelu, „Acta Archaeologia Waweliana”, t. 3, s. 85–106 ; 47. Szczapowa J.L., 1973, Zasady interpretacji analiz składu szkła zabytkowego, „Archeologia Polski”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź (od 1990 r. Warszawa), t. 18, z. 1, s. 15–72. ; 48. Timoščuk B.A., 1969, Dekorativnyje plitki XII–XIII vv. iz Vasiljeva, „Kratkie soobščeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta Arheologii”, Kiev, t. 120, s. 112–113 ; 49. Zin W., Grabski W., 1967, Wyniki badań architektonicznych nad wczesnośredniowiecznym Chełmem, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN w Krakowie”, lipiec–grudzień 1966, s. 725–729 ; 50. Żaki A., 1968, Przemyska cerkiew księcia Wołodara w świetle źródeł pisanych i archeologicz¬nych, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddział w Krakowie, t. 12, z. 1, styczeń–czerwiec 1968, s. 47–50 ; 51. Żaki A., 1974, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Warszawa–Kraków––Gdańsk ; 52. Żaki A., Mazur Ginterowa H., 1964, Badania archeologiczne w Przemyślu w roku 1964, AZP 108–84/68, maszynopis przechowywany w archiwum Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Prze¬myślu

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

83

End page:

119

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49853 ; oai:rcin.org.pl:49853 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Object collections:

Last modified:

Sep 9, 2015

In our library since:

Nov 18, 2014

Number of object content hits:

711

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/65444

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information