RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Weaponry from the Vassal House in Křivoklát Castle from the early 15th century. Modernity or Anachronism?

Creator:

Ławrynowicz, Olgierd ; Hložek, Josef

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 33 (2020)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This paper aims at discussing an exceptionally well dated assemblage of pre-Hussite weaponry in Bohemia which survived in Křivoklát Castle. This castle was one of the most important medieval defensive seats of the kings of Bohemia. Archaeological examinations of the so-called Vassal House (Czech: Manský dům, German: Lehensmannshaus) which were carried out in the 1980s by Tomaš Durdík yielded important results which have not been published in full. In destruction layers of the feature which was an economic hinterland of the castle there were numerous remains of weaponry and military equipment, such as fragments of shafted weapons, crossbows, armours and individual finds of firearms. These artefacts are now a unique assemblage of weaponry from the period of intense transformation of European arms and armour in the early 15th century. They are also a material testimony of existence of the castle garrison, which was composed of local vassals who were obliged to defend it. It is assumed that in the pre-Hussite period the garrison may have been composed of about 60 combatants, including nearly 40 shooters

References:

Beneš C. 1991. Vývoj ochranné zbroje II-V. “Muzejní a vlastivědná práce 29. Časopis společnosti přátel starožitností” 99, 13-24, 74-93, 139-150, 196-217
Benešovská K., Žižka J. 1987. Křivoklát. Praha
Blackmore H.L. 1965. Arms and Armour. London
Blair C. 1959. European Armour: circa 1066 to circa 1700. London
Brych V. 2012. Arma diaboli. O kuších a střelcích. Praha
Durdík T. 1972a. K problematice středověkých šipek v Československu. “Zpravodaj Klubu vojenské historie” 1972 (2), 4-6
Durdík T. 1972b. K problematice středověkých šipek v Československu. “Zpravodaj Klubu vojenské historie” 1972 (3), 5-9
Durdík T. 1982. Počátky a geneze hradů 13. století v přemyslovském loveckém hvozdu. “Muzeum a současnost” 1982 (5), 73-130
Durdík T. 1988. Výzkum manského domu na Křivoklátě (Předběžné sdělení). “Archaeologia historica” 13, 285-298
Durdík T. 1995a. Manský dům na Křivoklátě – “malé české Pompeje”. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (4), 8-9
Durdík T. 1995b. Pivovárek křivoklátských manů. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (11), 6-7, 24
Durdík T. 1995c. Nádvoří u manského domu na Křivoklátě. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (12), 18-19, 24
Durdík T. 1995d. Z truhel křivoklátských manů I. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (6), 6-7, 28
Durdík T. 1995e. Z truhel křivoklátských manů II. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (7-8), 27-28
Durdík T. 1995f. “Minutková” kuchyně křivoklátských manů. “Starožitnosti a užité umění” 1995 (10), 8-9
Durdík T. 1996. Přestavba Křivoklátu za Václava IV. “Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností” 34(104), 245-246
Durdík T. 1996-2001. Křivoklát hrad. Terénní deník sv. VIII za roky 1996-2001 uložený v archivu Archeologického ústavu AV ČR. Praha, v.v.i.
Durdík T. 1999. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha
Durdík T. 2001a. Erforschung des Vasallenhauses der Burg Křivoklát – Research at the Vassals’ House Křivoklát Castle. “Castella Maris Baltici” 5, 17-22
Durdík T. 2001b. Hrad Týřov. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností 4. Praha
Durdík T. 2002. Ministerialenhaus der Burg Křivoklát. Pompejanische Sonde in der Alltag einer Böhmischen Burg. “Château Gaillard” 20, 77-86
Durdík T. 2003. Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě. “Svorník” 1, 187-194
Durdík T. 2008. Vladislavská přestavba hradu Křivoklátu – Umbau der Burg Křivoklát in die königliche Residenz unter Vladislav dem Jagellonen. “Časopis Společnosti přátel starožitností” 116, 177-183
Durdík T. 2010. Několik poznámek k české hradní každodennosti. “Archaeologia historica” 35(1-2), 45-61
Gamber O. 1953. Harnischstudien V. Stilgeschichte des Plattenharnisches von den Anfängen bis um 1440. “Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien” 50 (Neue Folge 14), 53-92
Głosek M. 1996. Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich. Warszawa, Łódź
Głosek M. 1997. Najstarszy zabytek ręcznej broni palnej w Polsce. In: M. Głosek (ed.), Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin. Łódź, 37-41
Harmuth E. 1986. Die Armbrust: ein Handbuch. Graz
Hložek J. 2018a. Maiestas Carolina a hradní politika Karla IV. v Čechách. In: M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha, 64-79
Hložek J. 2018b. Manský dům na Křivoklátě. In: M. Musílek (ed.). Sedm věží. Karel IV. Pohledem akademiku (1316–2016). Praha, 85-94
Hložek J. forthcoming. Miniaturní ruční palná zbraň z Manského domu na Křivoklátě
Hložek J., Gersdorfová Z. 2016. Die Maiestat Carolina als Beleg der Burgenpolitik Karls IV. “Château Gaillard” 27, 199-204
Hložek J., Savková J., Volák J. 2016. Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentu lamelových zbrojí. “Archaeologia historica” 41(1), 65-85
Kajzer L., Nowakowski P. A. 2001. Arms and Armour in the Castles of North-Eastern Poland. “Castella Maris Baltici” 5, 81-90
Kavka F. 1990. Západoevropský lenní institut jako nástroj vnitřní královské politiky za poślednich Přemyslovců a za Jana Lucemburského. “Český časopis historický” 98, 225-251
Klučina P., Romaňák A. 1983. Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby 1: (5.–17. století). Praha
Kočka V. 1936. Dějiny Rakovnicka. Rakovník
Kouřil P. 2009. Hrad Javorník: březen 1428 – září 1434. Příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku. “Časopis slezského muzea” B58, 1-15
Krajíc R. 2003. Sezimovo Ústí. Archeologie stredovekého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobku ze železa. Díl I. Praha, Sezimovo Ústí, Tábor
Krauskopf Ch. 2012. Weapon Finds from the „Grüttpott” at Stolpe on the Oder. “Acta Militaria Mediaevalia” 8, 177-209
Kuča K. 1996. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1: A-G. Praha
Kypta J., Marethová B., Neustupný Z. 2008. K počátkům hradu Křivoklátu (výsledky archeologického výzkumu tzv. dolního hradu v letech 2004–2006). “Průzkumy památek” 2008 (2), 39-68
Laštovka M. 1995. Křivoklátská manská léna v době předhusitské. “Středočeský sborník historický” 21, 44-66
Ławrynowicz O. 2006. Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich. Acta Archaeologica Lodziensia 51. Łódź
Mäesalu A. 2004. Die archäologischen Brigantinenfunde in der Burg Otepää, Estland. II rinvenimento archeologico della brigantina nel castello di Otepää, Estonia. In: K. Spindler, P. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 104-118
Marciniak-Kajzer A. 2016. Archaeology on Medieval Knights? Manor Houses in Poland. Łódź
Marek L. 2008a. Broń biała na Śląsku. XIV-XVI wiek. Wratislavia Antiqua 10. Wrocław
Marek L. 2008b. Medieval Armour from Szczerba Castle. “Acta Militaria Mediaevalia” 4, 87-124
Michalak A. 2019. Arma confini: przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc. Zielona Góra
Müller H. 1957. Historische Waffen. Kurze Entwicklungsgeschichte der Waffen vom Frühfeudalismus bis zum 17. Jahrhundert. Berlin
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 3. Łódź
Nawrot J., Kucia A. 2017. Orzech kuszy i grot bełtu z Krakowa. “Acta Militaria Mediaevalia” 13, 181-186
Nekuda V. 1975. Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno
Nekuda V. 1985. Mstěnice 1. Zanikla středověka ves. Hradek – tvrz – dvůr – předsunuta opevněni. Brno
Nicolle D. 2002. Jawshan, Cuirie and Coats-of-Plates. An Alternative Line of Development for Hardened Leather Armour. In: D. Nicolle (ed.), A Companion to Medieval Arms and Armour. Woodbridge, 179-221
Nowakowski A. 1990. Uzbrojenie ochronne. In: A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 31-110
Nowakowski P. A. 2006. Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu. Toruń
Peine H.-W. 2004. Ein Blick in die Waffenkammer des Hauses Herbede an der Ruhr. Una visita all’armeria della residenza Herbede sulla Ruhr. In: K. Spindler, P. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 40-77
Razím V. (ed.) 2010. Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu. Praha
Scalini M. 2003. Corazzine e bacinetti dalla Rocca di Campiglia. In: G. Bianchi (ed.), Campiglia. Un castello e il suo territorio 2. Indagine archeologica. Firenze, 382-396
Scalini M. 2004. Protezioni lamellari del Medioevo nell’Italia centrale. Documenti e reperti archeologici letti attraverso le collezioni nella Toscana. Plattenpanzer des Mittelalters in Mittelitalien. Urkunden und archäologische Funde im Licht der Sammlungsbestände der Toskana. In: K. Spindler, H. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 119-129
Schmidt H. 2015. The Book of the Buckler. Wyvern Media
Schmidt H. 2019. Der Buckler im Spätmittelalter. In: R. Beuing, W. Augustyn (eds.), Schilde des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. “Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München 46: Schriften der Forschungsstelle Realienkunde” 4. Passau, 363-370
Sedláček A. 1889. Hrady, zámky a tvrze království českého 6. Podbrdsko. Praha
Sedláček A. 1891. Hrady, zámky a tvrze království českého 8: Rakovnicko a Slánsko. Praha
Sedláček A. 1895. Hrady, zámky a tvrze království českého 10: Boleslavsko. Praha
Sommer P., Razím V. 1988. Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. “Památky středních Čech” 3, 53-60
Sovadina M. 1974. Lenní listiny biskupa Bruna. “Sborník archivních prací” 24, 426-460
Stadler, H. 2004. Die Brigantine von Schloss Tirol in ihrem waffenhistorischen Kontext. La “brigantina” di Castel Tirolo nel contesto delle armi del suo tempo. In: K. Spindler, P. Stadler (eds.), Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol. Il simposio sulla brigantina a Castel Tirolo. Bauforschung auf Schloss Tirol 3. Tirol, 20-31
Strzyż P. 2011. Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne. Łódź
Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź
Strzyż P. 2017. Militaria z zamku Wołek na Górnym Śląsku. “Acta Militaria Mediaevalia” 13, 55-82
Szymczak J. 2004. Początki broni palnej w Polsce (1383-1533). Łódź
Świętosławski W. 2008. Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka. “Acta Militaria Mediaevalia” 4, 189-198
Świętosławski W. 2001. Znaki, sygnały dowodzenia, łączności i identyfikacji. In: A. Nowakowski (ed.). Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500. Toruń, 119-124
Thordeman B. 1939. Armour from the Battle of Wisby 1361: 1: Text. Stockholm
Thordeman B. 1940. Armour from the battle of Wisby 1361: 2: Plates. Stockholm
Vích D., Žákovský P. 2016. Vojenské vybavení bojové družiny před husitskou revolucí. Soubor militárií z hradu Orlík u Brandýsa na Orlicí ve východních Čechách. “Památky archeologické” 107, 279-351
Vignola M. 2008. Armamenti corazzati e archeologia: Spunti per uno studio interdisciplinare. Il caso dell’Italia e dei contesti Friulani. “Quaderni Cividalesi” 30, 136-161
Vlach J. 1875. O vzniku zřízení feudálního. “Časopis českého muzea” 49, 173-191
Vlček E., Sommer P., Foltýn D. 1998. Encyklopedie českých klášterů. Praha
Wachowski K. 1984. Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu. In: B. Gediga (ed.), Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola: Militaria. Wyroby bursztynowe. Wrocław, 11-112
Wagner E., Drobná Z., Durdík, J. 1956. Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha
Wojciechowski T. 1989. Znaleziska fragmentów kusz na ziemiach polskich. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 37(3-4), 481-496
Zimmermann B. 2000. Mittelalterliche Geschossspitzen, Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchungen. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters 26. Basel
Žákovský P. 2009. Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?): příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí. “Archaeologia historica” 34, 409-444

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

33

Start page:

183

End page:

199

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153128 ; 0860-0007 ; DOI 10.23858/FAH33.2020.013

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information