RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Throwing Engines versus Gunpowder Artillery in Siege Activities in the Middle Ages – An Example of the Kingdoms of Poland and Bohemia

Creator:

Strzyż, Piotr

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 33 (2020)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The invention of gunpowder and its use in projectile throwing is rightly regarded as one of the greatest, if not the greatest, innovations in the history of war technology. However, the first artillery, which we have some mention of in Europe in 1326, had to compete for a long time with various types of throwing engines used in military operations, especially sieges, successfully since ancient times. It was no different in Central Europe, where throwing engines were still used in siege in the 4th quarter of the 15th century. The article analyses written and archaeological sources confirming the simultaneous use of throwing engines and gunpowder artillery in the Kingdom of Poland and the Kingdom of Bohemia until the end of the 15th century

References:

Burian V. 1966b. Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu Kartouzky v Dolanech 1964-1965. “Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci” 128, 9-15
Burian V. 1985. Projektily těžkých palných a vrhacích zbraní z Tepence a Dolan. “Zprávy Krajského vlastivědného musea v Olomouci” 234, 20-25
Chevedden P. E. 1999. Artillery in Late Antiquity: Prelude to the Middle Ages. In: I. A. Corfis, M. Wolfe (eds.), The Medieval City under Siege. Suffolk, 131-173
Contamine P. 1999. Wojna w średniowieczu, transl. M. Czajka. Warszawa
DeVries K., Smith R. D. 2012. Medieval Military Technology, 2nd editon. Toronto
Drobná Z. 1953. Husitský polní tábor u Kunratic. “Historie a vojenství” 2, 197-200
Durdík J. 1954. Husitské vojenství. Praha.
Durdík T. 1981. Povrchový průzkum zaniklého středověkého sídlištního komplexu Stará Dubá. “Sborník vlastivědných prací z Podblanicka” 21, 141-168
Durdík T. 1982. Jižní předsunutá bašta hradu Českého Šternberka. “Sborník vlastivědných prací z Podblanicka” 22, 127-155
Durdík T. 2009. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, 3rd edition. Praha
Durdík T. 2011. Obležení hradu Zlenice. In: O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski (eds.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź, 565-573
Dyachkov S. 2011. The 15th Century Brigandine of a Crossbowman from the Genoese fortress of Cembalo. “Acta Militaria Mediaevalia” 7, 175-190
Frankenberger O. 1960. Husitské válečnictví po Lipanech. Praha
Frolík J. 2002. Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428-1429. “Castellologica Bohemica” 8, 399-408
Głosek M. 1990. Artyleria przedogniowa. In: A. Nadolski (ed.), Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450. Łódź, 153-155
Gravett Ch. 2018. Średniowieczna sztuka oblężnicza. Oświęcim
Hložek J., Menšík P. 2017. Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila. “Castellologica bohemica” 17, 315-412
Janská E. 1963. Archeologický výzkum hradu Sión. “Archeologické rozhledy” 15(2), 220-247
Janská E. 1965. Hrad Jana Roháče z Dubé Sión. “Sborník oblastního muzea v Kutné Hoře”, řada A – historická 6/7, 5-72
Jurga R. M. 1995. Machiny wojenne. Kraków, Warszawa
Klučina P. 2004. Zbroj a zbraně. Evropa 6.-17. století. Praha, Litomyšl
Koscelník P. 2010. Obléhání hradu Karlštejn roku 1422. In: P. Krištuf (ed.), Archeologická studia. Sborník z 1. archeologické studentské konference Katedry archeologie FF ZČU v Plzni. Plzeň, 87-98
Koscelník P., Jukl J. 2016. Obléhaní hradu Perštejn roku 1451. “Castellologica bohemica” 13, 267-280
Koscelník P., Kypta J., Savková J. 2013. Dobývání hradu Siónu roku 1437. Povrchový průzkum palebných postavení obléhatelů. “Archeologické rozhledy” 65(3), 574-598
Kypta J., Laval F., Marounek J., Neustupný Z. 2016. Terénní stopy trojího obležení hradu Zbořeného Kostelce (1449, 1450, 1467). “Průzkumy památek” 23(1), 95-116
Kypta J., Podliska J. 2014. Tábor obléhatelů na předpolí Nového hradu u Kunratic (1420/1421). Povrchový průzkum a srovnání s analogickými lokalitami. “Archeologické rozhledy” 66(4), 609-632
Kypta J., Richterová J. 2003. Tábor obléhatelů u hradu Velkého Vřešťova. “Hláska” 14, 37-40
Kypta J., Richterová J. 2004. Tábor obléhatelů z doby husitských válek u Bechyně. In: J. Anderle (ed.), Dějiny staveb, Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2002. Plzeň, 177-192
Mazáčková J. 2013. Rokštejn Castle (Czech Republic): Archaeological Evidence of Military Activites. In: L. Marek (ed.), Weapons Bring Peace? Warfware in Medieval and Early Modern Europe. Wratislavia Antiqua 18. Wrocław, 255-289
Meduna P. 1984. Pozůstatky středověké militární činnosti u hradu Kostelce nad Sázavou. “Sborník vlastivědných prací z Podblanicka” 25, 119-128
Meduna P. 1994. Povrchový průzkum komplexu obléhacích prací u Konopiště z let 1467-1468. “Castellologica bohemica” 4, 243-250
Menclová D. 1972. České hrady 2. Praha
Mĕřínský Z. 1980. Morava za husitských válek ve světle archeologických nalezů a výzkumů. “Archaeologia historica” 5, 31-68
Měřínský Z., Plaček M. 1991. Terénní pozůstatky fortifikačních systémů v předpolí hradu Cornštejna (k. ú. Bítov, okr. Znojmo). “Castellologica bohemica” 2, 161-176
Novobilský M. 2008. Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432-1433. Plzeň
Novotný B. 1970. Nálezy ze zaniklého hradu Tepence (okr. Olomouc). “Přehled výzkumů” 1968, 63-64
Nowak T. M. 1965. Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce. Warszawa
Procházka R. 1982. K některým problémům dějin Boskovic a Boskovicka v době předhusitské a husitské. “Sborník Okresního muzea v Blansku” 13-14 (1981-1982), 39-50
Schmidtchen V. 2001. Mittelalterliche Kriegstechnik zwischen Tradition und Innovation. In: U. von Lindgren (ed.), Europäische Technik im Mittelalter 800 bis 1400. Tradition und Innovation. Ein Handbuch. Berlin, 305-316
Sedláček A. 1889. Hrady, zámky a tvrze království českého 6, Podbrdsko. Praha
Sedláček A. 1893. Hrady, zámky a tvrze království českého 9, Domažlicko a Klatovsko. Praha
Sedláček A. 1900. Hrady, zámky a tvrze království českého 12, Čáslavsko. Praha
Serdon V. 2005. Armes du diable. Arcs et arbalètes au Moyen Âge. Rennes
Sikorski J. 1991. Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XIX wieku. Warszawa
Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź
Sýkora M. 2015. Poloha „Na Baště“ a její vztah ke hradu Cornštejn. Unpublished manuscript kept at Archive of the University of Plzeň. Plzeň
Szymczak J. 1979. Sposoby zdobywania i obrony grodów w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego. “Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 22, 3-63
Szymczak J. 2004. Początki broni palnej w Polsce (1383-1533). Łódź
Szymczak J. 2005. Siege Artillery in Poland in the Fourteenth and the Fifteenth Centuries. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 16-17 (2003-2004), 111-120
Teplý J. 2007. Obležení hradu Lichnice 1428-1429. Dnešní stav po obléhacím okruhu. In: M. Drda, Z. Vybíral (eds.), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách. VI. Mezinárodní husitolologické symposium, Tábor 12.-14. října 2004. Husitský Tábor – Suplementum 3. Tábor, 463-489
Tymonová M. 2002. Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém. “Archaeologia historica” 27, 215-228
Wagner E., Drobná Z., Durdík J. 1956. Kroje, zbroj a zbranĕ doby husitské a předhusitské (1350-1450). Praha
Žákovský P., Schenk Z. 2017. Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Přerov, Brno

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

33

Start page:

103

End page:

123

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:153122 ; 0860-0007 ; DOI 10.23858/FAH33.2020.007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information