Object

Title: Wykorzystanie lokalnych zasobów wsi w kształtowaniu markowych produktów turystycznych. Studium przypadku bałtowskiego kompleksu turystycznego = The use of local resources of the village in the development of branded tourist products. Case study of the Bałtów tourist complex

Creator:

Pałka-Łebek, Ewa ; Kudla, Nazar

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Artykuł

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

Turystyka wiejska w Polsce osiągnęła w latach 1991–2011 pozycję, która jest znacząca na rynku turystycznym. Dotychczas silnie rozproszony sektor usługodawców zmienił się w grupę podmiotów najczęściej zrzeszonych i współpracujących ze sobą. Opracowanie stanowi próbę oceny wykorzystania zasobów lokalnych wsi w kształtowaniu markowych produktów turystycznych na przykładzie gminy Bałtów w województwie świętokrzyskim. Zwrócono także uwagę na promocję tych produktów, która jest jednym z warunków powodzenia działalności turystycznej, osiągnięcia przewagi konkurencyjnej oraz sukcesu dla przedsiębiorstw turystycznych. Ukształtowane w Bałtowie lokalne produkty turystyczne stworzyły szanse na aktywizację miejscowej społeczności i poprawę trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu. Bałtowski produkt turystyczny jest autentyczny, w sposób naturalny powiązany z regionem. Jest unikatowy, rozpoznawalny na rynku i kompleksowy, gdyż stanowi szeroką ofertę, a wszystkie jego elementy są przemyślane i powiązane. Odróżnia się on również od ofert konkurencyjnych. Bałtowski produkt turystyczny jest widoczny w źródłach informacji, promuje region i sprzyja wzmacnianiu pozycji rynkowej.

References:

1. Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44.
2. Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka – koszty, ceny, efekty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
3. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa.
4. Gaworecki W., 2000, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
5. Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
7. Kmita-Dziasek E., 2010, Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne – idee i dobre praktyki, CDR, Kraków.
8. Kosmaczewska J., 2008, Działania sieciowe gospodarstw agroturystycznych jako sposób na umocnienie pozycji rynkowej, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarska turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Seria: Monografie, 386, AWF, Poznań.
9. Kotler P., 1994, Marketing, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
10. Kudla N., 2010, Potencjał rekreacyjny regionu wschodnio-karpackiego w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 57, KPZK PAN, Kraków.
11. Kudla N., Pałka E., 2012, Potencjał turystyczny Gór Świętokrzyskich jako podstawa kreowania produktów markowych, [w:] M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.), Rynek usług turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
12. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13. Majewski J., 2000, Budowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, [w:] U. Świetlikowska (red.), Agroturystyka, FAPA, Warszawa.
14. Majewski J., 2009, Budowanie terytorialnego produktu turystycznego, [w:] E. Kmita-Dziasek (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, CDR, Kraków.
15. Majewski J., 2012, Nowa generacja produktów turystyki wiejskiej w Polsce, [w:] J. Majewski (red.), Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
16. Mazurek J., 2008, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Regiony Nadmorskie, 16, Uniwersytet Gdański, Gdynia-Pelpin.
17. Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystywania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. "Case study" lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123–138.
18. Moroz A., 2008, Jak się tworzy marki? Praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki, Przegląd Organizacji, 3.
19. Okolice Ostrowca Świętokrzyskiego, 2007, Agencja Reklamowa Pod Aniołem, Kraków (mapa).
20. Pałka E., 2014, Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Seria Rolnictwo, 108, 599, s. 29–41.
21. Panasiuk A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
22. Polityka rozwoju klastra turystycznego "Szwajcaria Bałtowska" do roku 2020, 2014, Klaster Szwajcaria Bałtowska, Bałtów.
23. Program operacyjny rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w województwie świętokrzyskim, 2008, Regionalna Organizacja Turystyczna, Kielce.
24. Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej dla województwa świętokrzyskiego, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
25. Sawicki B., 2009, Kreowanie marki w agroturystyce i turystyce wiejskiej, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
26. Sikora J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
27. Słownik Języka Polskiego, 2006, L. Drabik i in. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
28. Stanny M., 2013, Zasoby lokalne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] M. Stanny (red.), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa, s. 213–262.
29. Stefanik M., Kamel M., 2011, Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce), Turystyka Kulturowa, 8.
30. Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2015–2020, 2014, ROT Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
31. Strzembicki L., 1998, Promocja w turystyce wiejskiej, [w:] U. Świetlikowska (red.), Agroturystyka, SGGW, Warszawa.
32. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
33. Wiatrak A.P., 1999, Kształtowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, [w:] Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków.
34. Wolski O., Sykała Ł., 2016, Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 21–38.
-
35. Woś B., Puciato D., 2011, Charakterystyka wybranych elementów oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych w Wysowej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, 2, Wydawnictwo NOVA SANDER, Kraków.
36. Woźniak M., 2001, Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik ożywienia gospodarczego terenów wiejskich (na przykładzie gmin bieszczadzkich), [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów.
37. Wyrwicz E., 2012, Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 1991–2011, Doświadczenia XX-lecia, [w:] J. Majewski (red.), Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce.
38. Yin R.K., 1994, Case Study Research. Design and Methods, Sage Publication, Newbury Park.
39. http://www.baltowskipark.pl (data dostępu 10.06.2017 r.).
40. http://www.juraparkbaltow.pl (data dostępu 10.06.2017 r.).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

129

End page:

144

Format:

Rozmiar pliku 3,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64591 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2018

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

206

All available object's versions:

http://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83999

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information