RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Potencjały i strefy problemowe w zakresie świadczenia usług publicznych na obszarach wiejskich w skali regionalnej = Potentials and problem areas in the provision of public services in rural areas at regional scale

Creator:

Heffner, Krystian ; Klemens, Brygida

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The article presents exemplary research on the availability and quality of public services. Moreover, it discusses the categories of public services and various examples of services, referring them especially to the local level (particularly in rural areas). The focus is put mainly on the public services of social, administrative and technical character. The article discusses the effects of public services’ low level and the importance of enhancing their quality in rural areas. Presented considerations are conducted primarily based on the analysis of qualitative and quantitative data collected in rural areas located in the Opolskie Voivodship.

References:

1. Bedrunka K., 2011, Efektywne wdrażanie polityki spójności – doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w województwie opolskim, a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku, Barometr Regionalny, nr 4 (26), s. 7–14.
2. Bober J. (red.), 2015, Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
3. Bober J. (red.), 2015, Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
4. Barczyk S., Baron M., Biniecki J., Kuźnik F., Ochojski A., Szczupak B., 2013, Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
5. Bińczycki B., 2010, Urząd gminy jako organizator usług publicznych, [w:] A. Nalepka i A. Ujwar-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Warszawa, s. 21–27.
6. Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
7. Czarnecki A., 2005, Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne – przegląd pojęć, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 233–254.
8. Dominiak J., 2009, Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego, Poznań, http://www.umww.pl/attachments/article/11578/1.Dost%C4%99pno%C5%9B%C4% 87%20us%C5%82ug%20publicznych%20na%20terenie%20wojew%C3%B3dztwa%20wielkopolskiego.pdf
9. Drozd-Wiśniewska K., Woźniak W., 2011, Doświadczenia miasta Gdańsk w zakresie mierzenia jakości usług publicznych, [w:] Raport – krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie badania jakości usług publicznych i jakości życia, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 45–63.
10. Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., 2004, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, IBnGR, Warszawa.
11. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., 2005, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12. Hantyszyn-Dzikowska A., Polcyn J., 2015, Regionalne zróżnicowanie dostarczania usług publicznych – wybrane aspekty metodologiczne, [w:] J. Polcyn, P. Głowski (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty, t. II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s 249–267.
13. Heffner K., 2002, Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 75–106.
14. Heffner K., 2010, Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, [w:] M. Klamut, E. Szostak (red.), Jaka polityka spójności po roku 2013?, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 163–184.
15. Heffner K., 2011, Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska i K. Heffner (red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, 138, Warszawa, s. 9–34.
16. Heffner K., 2011, Wieś jako przedmiot badań w gospodarce przestrzennej. Procesy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej w Polsce, [w:] M. Halamska, (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 49–72.
17. Heffner K., Gibas P., 2013, Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich o słabym dostępie do usług publicznych w województwie lubuskim, Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Zielona Góra.
18. Heffner K., Gibas P., 2015, Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego), Studia Miejskie 18, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9–24.
19. Heffner K., Klemens B., 2012. Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), Barometr Regionalny, 4 (30), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, s. 81–88.
20. Heffner K., Klemens B., 2013, Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 90–101.
21. Heffner K., Klemens B., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego), Studia Obszarów Wiejskich, 38, s. 51–70.
-
22. Kachniarz M., 2007, Efekt skali a efektywność usług publicznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
23. Kachniarz M., 2012, Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
24. Kamruzzaman M., Hine J., 2011, Participation index: A measure to identify rural transport disadvantage? Journal of Transport Geography, 19, s. 882–899.
-
25. Kijowski D., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J., 2004, Wprowadzenie do programu rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, MSWiA, Warszawa.
26. Klemens B., 2013, Dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 151–163.
27. Kłodziński M., 2005, Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 29–40.
28. Kobylińska U., 2013, Mierniki sprawności usług publicznych, Współczesne Zarządzanie, 2, s. 131–140.
29. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa.
30. Kożuch B., Kożuch A., 2011, Istota współczesnych usług publicznych, [w:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 37–45.
31. Kuźnik F. (red.), 2013, Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
32. Malik K., Bedrunka K., 2015, Efektywność strategiczna i alokacyjna polityki rozwoju regionu [w:] M. Markowska, D. Głuszczyk, A. Sztando (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 393, Wrocław, s. 45–52.
33. Michalska-Żyła A., 2016, Jakość życia na poziomie lokalnym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 56, s. 53–66.
34. Monitorowanie usług publicznych w miastach. Analiza porównawcza: kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, transport, 1999, Związek Miast Polskich, Poznań.
35. OECD 2009, OECD Territorial Reviews: Poland 2008 (Polish version), 2009, OECD Publishing, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Paris.
36. OECD 2010, Strategies to Improve Rural Service Delivery, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264083967-en.
-
37. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
38. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
39. Przygodzka R., 2010, Usługi publiczne a jakość życia w regionach peryferyjnych, [w:] A. Noworól (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, tom II, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 205–221.
40. Shergold I., Parkhurst G., 2010, Operationalising "sustainable mobility": The case of transport policy for older citizens in rural areas, Journal of Transport Geography, 18, s. 336–339.
-
41. Sołtys J., 2013, Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski północnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, s. 3–19.
42. Strzelecki Z., Gałązka A., Jastrzębska E., Legutko-Kobus P., 2013, Raport problemowy: Dostępność usług publicznych i ich efektywność ekonomiczna, na potrzeby realizacji projektu Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości, Warszawa.
43. Szarfenberg R., 2010, Jakość usług pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje, 13, s. 41–57.
44. Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171–213.
-
45. The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD, Paris, 2006.
46. Velaga N.R., Nelson J.D., Wright S.D., Farrington J.H., 2012, The Potential Role of Flexible Transport Services in Enhancing Rural Public Transport Provision, Journal of Public Transportation, 15, 1, s. 111–131.
-
47. Wańkowicz W., 2004, Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
48. Wolf S., 2007, Does Aid Improve Public Service Delivery?, Review of World Economics, 143 (4), s. 650–672.
-
49. Zawicki M., Mazur S. (red.), 2004, Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego. Przewodnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

23

End page:

35

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61613 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 25, 2017

Number of object content hits:

413

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/80933

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information