RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi – studium przypadku Rokietnicy = Local resources in spatial planning – case study of Rokietnica

Creator:

Wojtyra, Bartosz ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The aim of the paper is to underline the importance of land as a local resource in rural area development, particularly in the context of land management and policy. The identification and characteristics of planning conditions and planning process cycle for the new centre of Rokietnica – an administrative and economic hub of the rural commune in the district of Poznań, have allowed to show the complexity and importance of the strategic approach to space management in rural areas if the suburban area. The analysis of the new space planning process for the village has allowed to present the project implementation objectives as well as the contributory factors and barriers encountered during the project implementation. Simultaneously, the paper identifies good practices in local resource management and in spatial policies of the rural commune. The Rokietnica based study was induced by a specific location of the commune and by the related change of the village character and intentional comprehensive approach of the self-government authorities to the spatial planning. It is worth mentioning the extensive cooperation involving the inhabitants, local authorities, representatives of the scientific community and urban planners/architects during the development of spatial planning concept. Also, the application of innovative techniques of public consultations, presentation of design criteria, scale of undertaking and its conditions are noteworthy.

References:

1. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29–44.
2. Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 7–19.
3. Barełkowski R., 2010, Suburbia as a battlefield between society, environment and planning strategies, The Sustainable City VI, WIT Transactions on Ecology and the Environment, 129, WIT Press, Southampton, s. 371–382.
4. Czarnecki A., 2005, Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne – przegląd pojęć, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społecno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 233–254.
5. Czernik L., Zimnicka A., 2007, Vademecum wsi podmiejskiej. Jakość zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
6. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7. Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 18, s. 49–70.
8. Heffner K., 2015, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 2 (167), s. 83–101.
9. Kacprzak E., Staszewska S., 2008, Rozwój obszarów mieszkaniowych w strefie podmiejskiej miasta Poznania, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 127–144.
10. Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
11. Kołodziejczak A., 2008, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego strefy podmiejskiej Poznania, Studia Obszarów Wiejskich, 13, s. 49–58.
12. Kołodziejczak A., 2016, Rolnictwo czy węgiel brunatny – utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 125–136.
13. Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, 2014.
14. Kostrowicki J., 1976. Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 601–611.
15. Krzyżaniak J., 2012, Dobre praktyki zagospodarowania przestrzeni wiejskiej na przykładzie laureatów konkursu "Przyjazna wieś", Studia Obszarów Wiejskich, 29, s. 247–262.
16. Liszewski S., 1985, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, s. 75–90.
17. Parysek J., 2001, Gospodarka lokalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
18. Parysek J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
19. Parysek J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 5, s. 29–48.
20. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, 2010, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
21. Raport z konsultacji społecznych na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rokietnica, 2016, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
22. Rokickie Wiadomości. Czasopismo Gminy Rokietnica, 2015, 11 (196), s. 10–11.
23. Rosner A., 2001, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa, s. 47–61.
24. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
25. Rural Developments, 1997, CAP 2000, Working Document, European Commission.
26. Sokołowski D., 2005, Wybrane metody weryfikacji wskaźników urbanizacji i kryteriów miejskości, [w:] I. Jażdżewska (red.) Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, XVIII Konserwatorium wiedzy o mieście, Łódź, s. 75–90.
27. Staszewska S., 2008, Strefa podmiejska konkurencja dla miasta? [w:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 323–331.
28. Staszewska S., 2009, Bariery rozwoju przymiejskich obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 17, s. 175–186.
29. Staszewska S., 2013, Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
30. Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, 2013, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
31. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, 2013, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.
32. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokietnica, 2011 (wraz ze zmianą z 2016 r.), Biuro Projektowe Armageddon, Poznań.
33. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199, ze zmianami).
34. Wójcik M., 2011, Współczesne kierunki i podejścia badawcze w geografii wsi, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 163–185.
35. Wielowariantowa analiza i symulacja zagospodarowania przestrzennego centrum Rokietnicy, 2015, Biuro Projektowe Armageddon, Poznań.
36. Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa wsi. Przestrzeń. Ludzie. Działania, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
37. Wilkin J., 2007, Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r., t. I., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 593–616.
38. www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych.
39. www.rokietnica.pl
40. www.e-rokietnica.pl

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

125

End page:

140

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63452 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2021

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

332

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83181

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information